A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

92/2022. (III. 8.) Korm. rendelet

a Hess András Könyvesház elhelyezését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,

a 3. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1., 9. és 11. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest belterület 24189/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest V. kerület Kossuth Lajos utca 3., Szép utca 1. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) rekonstrukcióját, valamint a Hess András Könyvesház elhelyezését célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az Ingatlan megközelítését, működését és városképi illeszkedését segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint az azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

5. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – amennyiben jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) Amennyiben az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben szakhatóság közreműködése szükséges, a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalást haladéktalanul, de – amennyiben jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – legfeljebb nyolc napon belül köteles kiadni.

(3) A Beruházással érintett közmű- és energiaszolgáltató, valamint közútkezelő a benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül köteles nyilatkozni. Ha az eljáró közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 92/2022. (III. 8.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

2. kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. közegészségügyi hatósági eljárások,

6. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. katasztrófavédelmi eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,

10. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

11. magánvezeték létesítésével, bővítésével és megszüntetésével kapcsolatos eljárások,

12. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változásával összefüggő hatósági eljárások,

15. telekalakítási eljárások,

16. távhővezetékekkel kapcsolatos hatósági eljárások,

17. hírközlési hatósági eljárások,

18. útügyi hatósági eljárások,

19. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

20. bányahatósági eljárások,

21. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

22. területrendezési hatósági eljárások,

23. hulladékgazdálkodási hatósági eljárás,

24. kapcsolódó villamosenergia-, gáz- és egyéb közművek engedélyeztetésére irányuló hatósági eljárások,

25. azok az 1–24. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

26. az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.