A jogszabály mai napon ( 2022.08.08. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.X.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

115/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának rendkívüli szabályairól

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-ában és 8. § (1) bekezdésében meghatározott személy, aki

a) a hazájában a 2021/2022. tanévben a középiskola utolsó évfolyamán tanult, és ezt iskolai bizonyítványával vagy más, az ukrajnai iskolája által akár elektronikusan kiállított és hitelesített dokumentummal igazolni tudja, és

b) Magyarországon a magyar érettségi vizsgarendszer keretében, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) szabályai szerint érettségi vizsgákat kíván tenni,

2022. április 20-ig, egyes vizsgatárgyakból, a Vizsgaszabályzat 12. § (16) bekezdése szerinti előrehozott érettségi vizsgára rendkívüli eljárás keretében, személyesen jelentkezhet (a továbbiakban: rendkívüli eljárás) a tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalban (a továbbiakban: kormányhivatal), és ott érettségi vizsgát tehet. A határidő jogvesztő, igazolási kérelemnek helye nincs.

(2) Az a vizsgázó, aki a Vizsgaszabályzat 12. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőig, a Vizsgaszabályzat 12. § (16) bekezdése szerint már jelentkezett egyes vizsgatárgyakból előrehozott érettségi vizsgára, a rendkívüli eljárásban korábbi jelentkezéseit módosíthatja, valamint újabb vizsgatárgyakkal egészítheti ki azt.

(3) A rendkívüli eljárásban jelentkező - választása szerint - magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból is jelentkezhet érettségi vizsgára.

(4) A rendkívüli eljárásban a jelentkezés térítésmentes.

(5) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a (2) bekezdésben meghatározott körben, a Vizsgaszabályzatban meghatározott határidőig befizetett vizsgadíjat a jelentkező részére visszatéríti. A Hivatal 2022. május 31-ig honlapján közzéteszi a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes tájékoztatót, azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2022. szeptember 30. napja.

2. § (1) A kormányhivatal a rendkívüli eljárásban jelentkezőt a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottságba besorolja, és számára a vizsgákat megszervezi.

(2) A kormányhivatal - a Hivatal által meghatározott módon - 2022. április 22-ig tájékoztatja a Hivatalt arról, hogy a rendkívüli eljárásban jelentkezők írásbeli vizsgáinak lebonyolításához mely vizsgatárgyakból, mely vizsgaszinten hány írásbeli feladatlapra van szükség, valamint arról, hogy a feladatlapokat a Hivatalnak mely kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalába (a továbbiakban: járási hivatal) kell eljuttatnia.

(3) A Hivatal az (1) bekezdés szerint igényelt feladatlapokat 2022. április 28-ig eljuttatja a kijelölt járási hivatalba, ahol a továbbiakban a Vizsgaszabályzat szerint kezelik azokat.

3. § (1) Amennyiben a rendkívüli eljárásban jelentkező a kötelező vizsgatárgyakból, azaz magyar nyelv és irodalom vagy e helyett magyar mint idegen nyelvből, matematikából, történelemből, idegen nyelvből és a Vizsgaszabályzat 2. számú mellékletében meghatározott választható közismereti vizsgatárgyak közül legalább egy szabadon választott vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tesz, valamint középiskolai tanulmányait befejezi, és ezt a vizsgabizottság számára 2022. június 9-ig igazolja, a vizsgabizottság a sikeres vizsgáinak fajtáját rendes vizsgafajtára módosítja, és részére az érettségi bizonyítványt kiállítja. A határidő jogvesztő, igazolási kérelemnek helye nincs.

(2) Amennyiben a rendkívüli eljárásban jelentkező az (1) bekezdés szerinti valamelyik feltételt nem teljesíti, a sikeresen teljesített érettségi vizsgáiról a vizsgabizottság a Vizsgaszabályzat 12. § (16) bekezdése szerinti tanúsítványt állít ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet 2022. október 31-én hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére