A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *  gyógyászati segédeszköz:

a) a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerinti – társadalombiztosítási támogatással rendelt – elektromos kerekesszék, elektromos moped, hálózati áramról működő oxigénkoncentrátor,

b) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 48/A. §-a, illetve 48/B. §-a szerinti, a jogosult kérelmében megjelölt egészségügyi szolgáltató által kihelyezésre került otthoni tartós gépi lélegeztetést biztosító lélegeztető gép,

c) *  az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 11. számú mellékletében foglalt táblázat 88600 kódszámú, „Peritoneális dialízis” elnevezésű dializáló eljárás végzéséhez szükséges, a művese ellátás keretében térítésmentesen biztosított automatizált peritoneális dialízis (APD) készülék,

2. háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti háztartás,

3. jogosult: olyan egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztó, aki vagy akivel egy háztartásban élő személy gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használ,

4. kedvezmény: a jogosult részére az e rendelet szerint határozatban megállapított, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiségen felül biztosított villamosenergia-mennyiség.

3. § (1) A jogosult a felhasználási hely esetében a (3) bekezdés szerint részesülhet kedvezményben.

(2) A kedvezmény adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető.

(3) A kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a kedvezmény mértéke jogosultanként 1697 kWh. A kedvezmény augusztus 1. és július 31. közötti időszakra (a továbbiakban: kedvezményes év) vonatkozik.

(4) A kedvezmény – a kérelem kedvezményes év közben történő benyújtása esetén – a kérelem benyújtásának évében a kedvezményes évből hátralévő időtartamra naparányosan jár.

4. § (1) *  A kedvezményre való jogosultság tekintetében – a jogosult kérelmére – a felhasználási hely szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jár el. A kedvezményre való jogosultságot a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. A kormányhivatal a jogosultakról nyilvántartást vezet.

(2) *  A felhasználási hely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai, a kedvezményre való jogosultság megállapítása szempontjából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató adatai az irányadók.

(3) A kormányhivatal a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy természetes személyazonosító- és lakcímadatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi.

(4) *  A kormányhivatal a kedvezményre való jogosultság tekintetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató bevonásával ellenőrzi, hogy a jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy részére

a) kiszolgáltatásra került-e társadalombiztosítási támogatással a 2. § 1. pont a) alpontja szerinti gyógyászati segédeszköz, vagy

b) *  kihelyezésre került-e az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott, a 2. § 1. pont b), illetve c) alpontja szerinti gyógyászati segédeszköz.

(5) *  A kormányhivatal adatot igényel

a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzés céljából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől,

b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés céljából az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltatótól.

(6) *  A kormányhivatal az (5) bekezdés szerinti adatigénylés teljesítése érdekében elektronikusan továbbítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató adatkezelője számára a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő személy természetes személyazonosító adatait és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

(7) *  Az (5) bekezdés szerinti adatigénylést követően

a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokról,

b) az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató a (4) bekezdés b) pontja szerinti adatokról

haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a kormányhivatalt.

(8) *  A kormányhivatal a (3) és (4) bekezdés szerinti adatokat a jogosultság fennállásáig kezeli. A megőrzési idő leteltét követően az adatokat haladéktalanul törölni kell.

5. § (1) A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti adattartalommal kialakított igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlapot a kormányhivatal honlapján elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

(2) A kormányhivatal az igénylőlaphoz útmutatót tesz közzé.

(3) *  A kérelem benyújtásakor igazolni kell az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony fennállását, vagy – ha az egyetemes szolgáltatási jogviszony alapján már történt számlakibocsátás – a kérelemhez mellékelni kell az utolsó villamosenergia-számlát és számlarészletezőt teljes terjedelmében, továbbá annak teljesítését igazoló dokumentumot vagy ezek másolati példányát.

(4) *  A kérelem benyújtásával a jogosult, illetve a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak az egyetemes szolgáltató, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az érintett finanszírozott egészségügyi szolgáltató részére történő továbbításához.

(5) A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán bármikor benyújtható.

(6) *  A kedvezmény a jogosultságot megállapító végleges határozatban megjelölt időponttól kedvezményes évenként, a kedvezményre való jogosultság visszavonásáig jár.

6. § A kedvezményre való jogosultságot megállapító döntésben a kedvezmény mértékéről kWh-ban kifejezve kell rendelkezni.

7. § (1) A kedvezményre való jogosultság megállapításáról, változásáról vagy annak megszűnéséről a kormányhivatal az egyetemes szolgáltatót a 2. melléklet szerinti adatok közlésével elektronikus úton 5 napon belül értesíti.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés hiányos, vagy hibás adatot tartalmaz, az egyetemes szolgáltató felhívására a kormányhivatal soron kívül gondoskodik az adatok helyesbítéséről és pótlásáról. A kedvezmény csak a kormányhivatal által teljeskörűen és helyes adattartalommal átadott értesítés alapján érvényesíthető. Ha a hiányos vagy hibás adatot tartalmazó értesítés a jogosultnak nem róható fel, a kedvezmény érvényesítése során nem érheti hátrány.

(3) A jogosult a felhasználási helyében történő változás esetében az adatváltozást a kormányhivatalnak bejelenti. A kormányhivatal a bejelentés alapján a 6. § szerint az új felhasználási hely tekintetében dönt új határozat kiadásáról.

(4) A jogosult a kérelemben foglalt adatok változását – ideértve a jogosultság feltételeinek megszűnését és a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy felhasználási helyében történő változást is – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a kormányhivatalnak. A kormányhivatal a bejelentés alapján a 6. § szerint dönt új határozat kiadásáról.

8. § (1) A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet a kedvezménnyel érintett felhasználási helyen. Ha az ellenőrzés megtartását a jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy neki felróható okból akadályozza, a kormányhivatal a kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló eljárást megszünteti, vagy megvonja a fennálló jogosultságot.

(2) Ha a jogosultság feltételei nem állnak fenn, a kormányhivatal a kedvezményre vonatkozó jogosultságot megvonja, amelyről az egyetemes szolgáltatót a határozat véglegessé válását követő 5 napon belül értesíti.

(3) A kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevő a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének és a kedvezmény ellenértékének az általános forgalmi adóval és a törvényes késedelmi kamattal növelt különbözetét 30 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatónak megfizetni.

(4) Ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételére az igénybevevőnek felróható okból került sor, a jogosulatlan igénybevevő a (3) bekezdés szerinti különbözet vagy a kedvezmény összegét a határozathozatal napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles az egyetemes szolgáltatónak 30 napon belül megfizetni.

9. § (1) Az egyetemes szolgáltató a kedvezményt a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti általános árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti.

(2) Az egyetemes szolgáltató – ha az elszámolási időszak nem esik egybe a kedvezményes évvel – a kedvezményes év zárónapját és a következő kedvezményes év kezdőnapját magában foglaló időszakokra vonatkozó számlában a kedvezményt a kedvezményes évekre megosztva érvényesíti.

(3) Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a kedvezmény nem érvényesíthető az érintett időszakra. A 3. § (3) bekezdése szerinti mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő huszonkilencedik napon lép hatályba.

11. § * 

11/A. § *  E rendeletnek az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 2. § 1. pont b) alpontja szerinti gyógyászati segédeszközt használó jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban élő személy a kedvezményre a kérelem benyújtásától visszamenőleg 2022. augusztus 24. napjától jogosult, amennyiben a kérelmét 2023. január 31-ig benyújtja.

11/B. § *  E rendeletnek az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia- fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 348/2023. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5. § (6) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően megállapított kedvezményre vonatkozó jogosultságokra és már benyújtott, de még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

Az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti kedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges igénylőlap tartalma

Az igénylőlapot felhasználási helyenként és az alábbi adattartalommal kell kitölteni

1. A jogosult

1.1. Családi és utóneve:

1.2. Születési neve:

1.3. Anyja neve:

1.4. Születési hely, év, hó, nap:

1.5. Lakcíme:

1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):

1.7. Telefonszáma és e-mail-címe (nem kötelező kitölteni):

1.8. Kedvezménnyel érintett mérő száma:

2. A jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy adatai (abban az esetben kötelező kitölteni, ha a lakossági fogyasztó nem saját jogán nyújtja be az igénylőlapot, továbbá annyiszor kell kitölteni, ahány vele egy háztartásban élő személyre igénybe veszi a jogosult):

2.1. Családi és utóneve:

2.2. Születési neve:

2.3. Anyja neve:

2.4. Születési hely, év, hó, nap:

2.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):

2.6. Telefonszáma és e-mail-címe (nem kötelező kitölteni):

3. A kérelem benyújtása során igazolni kell:

3.1. új felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony fennállását, vagy

3.2. amennyiben az egyetemes szolgáltatási jogviszony alapján már történt számlakibocsátás, a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla teljesítését.

4. Nyilatkozat

4.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben foglaltak valódiságát a kormányhivatal ellenőrizheti.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt törvényes késedelmi kamattal növelten az érintett egyetemes villamosenergia-szolgáltató részére vagyok köteles egy összegben visszafizetni.

4.3. A kormányhivatalnak a jogosultság elbírálásához, valamint a kedvezmény érvényesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges adatkezeléséhez, továbbá az egyetemes villamosenergia-szolgáltató részére történő adattovábbításhoz hozzájárulok.

4.4. Kijelentem és tudomásul veszem, hogy köteles vagyok bejelenteni a jogosultságom fennállásának feltételeiben vagy a felhasználási hely címe tekintetében történt változást – annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a kormányhivatal részére.

4.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap

.......................................................
(a jogosult aláírása)

.......................................................
(a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy aláírása – abban az esetben kell aláírni, ha a lakossági fogyasztó nem saját jogán nyújtja be az igénylőlapot)

2. melléklet a 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

A kedvezményre jogosultakról szóló értesítés adatai

1. A kedvezményre való jogosultságot megállapító szerv megnevezése

2. A kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat száma

3. A jogosult neve, lakcíme, a felhasználás helye

4. Ha a kedvezményt a jogosult nem saját jogán veszi igénybe, a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy neve

5. A jogosultság kezdő időpontja

6. Adat jellege – új, törlő, jogosulatlan

7. Szolgáltató kódja

8. Területi villamosenergia-elosztó megnevezése

9. Település neve

10. Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatónál szereplő azonosító szám – ügyfél-azonosító, fogyasztásihely-azonosító, szerződésszám, hivatkozási szám, kedvezménnyel érintett mérő gyári száma

11. Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes villamosenergia-mennyiség felett vételezhető kedvezményes villamos energia mennyisége

12. *  Arányosítás jelölés

13. *  Visszaigazolási kód

14. *  Jogosultság vége