A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. március 2-i (EU) 2022/355 RENDELETE

a belarusz helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a fehéroroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozatra * ,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A 765/2006/EK tanácsi rendelet *  különösen olyan személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztásáról rendelkezik, valamint megtiltja pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások olyan személyek, szervezetek és szervek rendelkezésére bocsátását, akik, illetve amelyek súlyos emberi jogi jogsértésekért vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelősek, vagy akiknek, illetve amelyeknek a tevékenységei egyéb módon súlyosan aláássák a demokráciát vagy a jogállamiságot Belaruszban, vagy akik, illetve amelyek a Lukasenka-rezsimből hasznot húznak vagy azt támogatják, vagy akik, illetve amelyek a Lukasenka-rezsim olyan tevékenységeit szervezik vagy azokhoz hozzájárulnak, amelyek megkönnyítik az Unió külső határainak jogellenes átlépését, illetve tiltott áruk átadását és korlátozás alá eső áruk - beleértve a veszélyes árukat is - jogellenes átadását valamely tagállam területére.

(2) A 765/2006/EK rendelet végrehajtja a 2012/642/KKBP határozatban előírt intézkedéseket.

(3) A Tanács 2022. március 2-án elfogadta a (KKBP) 2022/356 határozatot * , amely az Európai Tanács 2022. február 24-i következtetéseinek végrehajtása érdekében kiterjeszti a szankciók hatályát, miután Belarusz részt vett az Ukrajna elleni elfogadhatatlan és jogellenes orosz katonai agresszióban, amely a nemzetközi jog szerint agresszió cselekményének minősül.

(4) A (KKBP) 2022/356 határozat további korlátozásokat vezet be a dohánytermékek, az ásványi termékek, a káliumklorid (hamuzsír), a faipari termékek, a cementtermékek, a vas- és acéltermékek, valamint a gumitermékek előállításához vagy gyártásához használt áruk kereskedelmére vonatkozóan. Megtiltja továbbá a kettős felhasználású termékek és technológiák Belaruszba történő, illetve Belaruszban történő felhasználásra irányuló kivitelét, valamint az olyan áruk és technológiák kivitelét, amelyek hozzájárulhatnak Belarusz katonai, technológiai, védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, valamint a gépek kivitelét. A (KKBP) 2022/356 módosít továbbá egyes, a 2021. június 25. előtt megkötött szerződések teljesítésére, valamint a tiltott árukkal kapcsolatos finanszírozás, pénzügyi támogatás és technikai segítségnyújtás biztosítására vonatkozó rendelkezéseket.

(5) A 765/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A Tanács 765/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről”.

2. Az 1. cikk 7. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„7. »kettős felhasználású termékek és technológiák«: az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt termékek;”

3. Az 1. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„17. »finanszírozás vagy pénzügyi támogatás«: bármely olyan intézkedés, a választott konkrét eszköztől függetlenül, amelynek révén az érintett személy, szervezet vagy szerv feltételesen vagy feltétel nélkül saját pénzeszközeit vagy gazdasági erőforrásait rendelkezésre bocsátja, vagy erre kötelezettséget vállal, többek között - de nem kizárólagosan - a következő formákban: vissza nem térítendő támogatások, hitelek, garanciák, kezességvállalási biztosítások, kötvények, akkreditívek, szállítói hitelek, vásárlói hitelek, behozatali vagy kiviteli előlegek, valamint valamennyi típusú biztosítás és viszontbiztosítás, beleértve az exporthitelbiztosítást is; nem minősül finanszírozásnak vagy pénzügyi támogatásnak a valamely termékért vagy szolgáltatásért fizetendő, megállapodás szerinti árnak a szokásos üzleti gyakorlattal összhangban történő kifizetése és a kifizetésre vonatkozó feltételek;

18. »partnerország«: az Vb. mellékletben felsorolt olyan ország, amely az e rendeletben meghatározottakkal lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmaz;

19. »fogyasztói kommunikációs eszközök«: magánszemélyek által használt eszközök, például személyi számítógépek és perifériák (beleértve a merevlemezeket és nyomtatókat is), mobiltelefonok, okostelevíziók, memóriaeszközök (USB-meghajtók) és az ezen eszközökhöz tartozó fogyasztói szoftverek.”

4. Az 1e. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1e. cikk

(1) Az 1a., 1c. és 1s. cikk sérelme nélkül, tilos a kettős felhasználású termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet biztosítani vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, illetve e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani e termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) belaruszbeli természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az f) és g) pontot ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóság engedélyezheti a kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapította, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) tengerészeti biztonság;

e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, ideértve az internetszolgáltatás nyújtását is;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

(5) Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóság engedélyezheti kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapította, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve az ilyen kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy ezen engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(6) A vonatkozó illetékes hatóság az e cikk alapján előírt engedélyeket az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adja ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az ilyen engedélyek az egész Unióban érvényesek.

(7) Az illetékes hatóság az engedélykérelem (4) és (5) bekezdés alapján történő elbírálásakor nem adhat engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezi, hogy:

i. a végfelhasználó az V. mellékletben felsorolt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet; vagy

ii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják.

(8) Az illetékes hatóság megsemmisítheti, felfüggesztheti, módosíthatja vagy visszavonhatja a (4) és (5) bekezdés alapján általa megadott engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy az ilyen megsemmisítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.”

5. Az 1f. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1f. cikk

(1) Az 1a., 1c. és 1s. cikk sérelme nélkül, tilos az Va. mellékletben felsorolt olyan termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele belaruszbeli természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Belarusz katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazat fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet biztosítani vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, illetve e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) belaruszbeli természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az f) és g) pontot ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapította, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) tengerészeti biztonság;

e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, ideértve az internetszolgáltatás nyújtását is;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás; vagy

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

(5) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, valamely tagállam illetékes hatósága engedélyezheti az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapította, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás a 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy ezen engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(6) A vonatkozó illetékes hatóság az e cikk alapján előírt engedélyeket az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adja ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az ilyen engedélyek az egész Unióban érvényesek.

(7) Az illetékes hatóság az engedélykérelem (4) és (5) bekezdés alapján történő elbírálásakor nem adhat engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezi, hogy:

i. a végfelhasználó az V. mellékletben felsorolt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet; vagy

ii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják.

(8) Az illetékes hatóság megsemmisítheti, felfüggesztheti, módosíthatja vagy visszavonhatja a (4) és (5) bekezdés alapján általa megadott engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy az ilyen megsemmisítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.”

6. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„1fa. cikk

(1) Az V. mellékletben felsorolt szervezetek tekintetében - az 1e. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint az 1f. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül - az illetékes hatóság csak azt követően engedélyezheti a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint az Va. mellékletben felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatást, miután megállapította, hogy:

a) az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás a 2022. március 3. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükségesek, feltéve, hogy ezen engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai az e cikk alapján előírt engedélyeket az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az ilyen engedély az egész Unióban érvényes.

(3) Az illetékes hatóságok megsemmisíthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az (1) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen megsemmisítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

1fb. cikk * 

(1) Az 1e. cikk (3) bekezdésében és az 1f. cikk (3) bekezdésében említett értesítést az illetékes hatóság számára lehetőség szerint elektronikus úton kell benyújtani olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább az Vc. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

(2) Az 1e. és 1f. cikkben említett valamennyi engedélyt lehetőség szerint elektronikus úton kell kiadni olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább az Vc. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

1fc. cikk

(1) Az illetékes hatóságok információt cserélnek a többi tagállammal és a Bizottsággal az 1e., 1f. és 1fa. cikk alapján megadott engedélyekről és elutasításokról. Az ilyen információcserét az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított elektronikus rendszer használatával kell elvégezni.

(2) Az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel, a (4) bekezdésben említett információcseréket is ideértve. A tagállamok és a Bizottság az uniós joggal és a vonatkozó nemzeti joggal összhangban biztosítják az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét. A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az e cikk alapján nyújtott vagy kicserélt minősített információt a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne minősítsék vissza, vagy annak minősítését ne oldják fel.

(3) Mielőtt egy tagállam az 1e., 1f. vagy 1fa. cikkel összhangban megad egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében azonos egy olyan ügylettel, amelyre egy másik tagállam vagy más tagállamok által kibocsátott, továbbra is érvényes elutasítás vonatkozik, az említett tagállam először konzultál azon tagállammal, illetve tagállamokkal, amely, illetve amelyek az elutasítást kibocsátotta, illetve kibocsátották. Ha az ilyen konzultációkat követően az érintett tagállam úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, megadva valamennyi releváns információt döntésének magyarázatául.

(4) A Bizottság - a tagállamokkal konzultálva - adott esetben és viszonossági alapon információt cserél a partnerországokkal az e rendelet szerinti exportellenőrzési intézkedések hatékonyságának és a partnerországok által alkalmazott exportellenőrzési intézkedések következetes alkalmazásának támogatása céljából.”

7. Az 1g. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.”

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

8. Az 1h. cikkben a „kőolajtermékek és gáz halmazállapotú szénhidrogén-termékek” kifejezés helyébe az „ásványi termékek” kifejezés lép.

9. Az 1h. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

10. Az 1i. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.”

b) a (2) bekezdést el kell hagyni.

11. Az 1k. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

12. Az 1l. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

13. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„1o. cikk

(1) Tilos:

a) a X. mellékletben felsorolt faipari termékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) a X. mellékletben felsorolt, Belaruszban található vagy onnan származó faipari termékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a X. mellékletben felsorolt faipari termékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítését.

1p. cikk

(1) Tilos:

a) a XI. mellékletben felsorolt cementtermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) a XI. mellékletben felsorolt, Belaruszban található vagy onnan származó cementtermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a XI. mellékletben felsorolt faipari termékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítését.

1q. cikk

(1) Tilos:

a) a XII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) a XII. mellékletben felsorolt, Belaruszban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a XII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítését.

1r. cikk

(1) Tilos:

a) a XIII. mellékletben felsorolt gumitermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Belaruszból származnak; vagy

ii. azokat Belaruszból exportálták;

b) a XIII. mellékletben felsorolt, Belaruszban található vagy onnan származó gumitermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a XIII. mellékletben felsorolt gumitermékek szállítása, amennyiben azok Belaruszból származnak, vagy azokat Belaruszból exportálják bármely más országba;

d) az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítését.

1s. cikk

(1) Tilos:

a) a XIV. mellékletben felsorolt gépek - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely belaruszbeli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Belaruszban történő felhasználásra;

b) az a) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon gépek - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) belaruszbeli természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az f) és g) pontot ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. június 4-ig történő teljesítését.”

14. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. és Vc. mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.”

15. A 765/2006/EK rendelet V. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.

16. A 765/2006/EK rendelet az e rendelet II. melléklete szerinti Va. melléklettel egészül ki.

17. A 765/2006/EK rendelet az e rendelet III. melléklete szerinti Vb. melléklettel egészül ki.

18. A 765/2006/EK rendelet az e rendelet IV. melléklete szerinti Vc. melléklettel egészül ki.

19. A 765/2006/EK rendelet VI. melléklete e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

20. A 765/2006/EK rendelet VII. melléklete e rendelet VI. mellékletének megfelelően módosul.

21. A 765/2006/EK rendelet VIII. melléklete e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

22. A 765/2006/EK rendelet az e rendelet VIII. melléklete szerinti X. melléklettel egészül ki.

23. A 765/2006/EK rendelet az e rendelet IX. melléklete szerinti XI. melléklettel egészül ki.

24. A 765/2006/EK rendelet az e rendelet X. melléklete szerinti XII. melléklettel egészül ki.

25. A 765/2006/EK rendelet az e rendelet XI. melléklete szerinti XIII. melléklettel egészül ki.

26. A 765/2006/EK rendelet az e rendelet XII. melléklete szerinti XIV. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN

I. MELLÉKLET

A 765/2006/EK rendelet V. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„V. MELLÉKLET

AZ 1e. CIKK (7) BEKEZDÉSÉBEN, AZ 1f. CIKK (7) BEKEZDÉSÉBEN ÉS AZ lfa. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYEK JEGYZÉKE

Belarusz Védelmi Minisztérium”.

II. MELLÉKLET

„Va. MELLÉKLET

AZ 1f. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS AZ 1fa. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

Erre a mellékletre az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében szereplő általános megjegyzések, mozaikszavak és rövidítések, valamint fogalommeghatározások alkalmazandók, az „I. rész -Általános megjegyzések, mozaikszavak és rövidítések, fogalommeghatározások, Általános megjegyzések az I. melléklethez, 2. pont" kivételével.

Erre a mellékletre az Európai Unió közös katonai listájában *  használt kifejezések fogalommeghatározásai alkalmazandók.

E rendelet lm. cikkének sérelme nélkül, az e mellékletben felsorolt egy vagy több alkotóelemet tartalmazó, ellenőrzés alá nem vont termékek nem tartoznak az e rendelet lfa. cikke szerinti ellenőrzések hatálya alá.

I. kategoria - Elektronika

X.A.I.001 Elektronikus eszközök és alkatrészek.

a. "Mikroprocesszor mikroáramkörök", "mikroszámítógép mikroáramkörök" és mikro vezérlő mikroáramkörök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Legalább 5 GigaFLOPS teljesítménysebesség és legalább 32 bites elérési szélességű aritmetikai logikai egység;

2. Az órajel frekvencia meghaladja a 25 MHz-et; vagy

3. Egynél több adat- vagy utasításbusz vagy soros kommunikációs port, amely 2,5 Mbyte/s-os átviteli sebességű közvetlen külső kapcsolatot létesít párhuzamos "mikroprocesszor mikroáramkörök" között;

b. Tároló integrált áramkörök, az alábbiak szerint:

1. Elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória (EEPROM) tárolókapacitással:

a. Tokozásonként meghaladják a 16 Mbit-et a flashmemória-típusoknál; vagy

b. Az összes többi EEPROM-típus esetében meghaladják az alábbi határértékek valamelyikét:

1. Tokozásonként meghaladják az 1 Mbit-et; vagy

2. Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 80 ns-nál kevesebb;

2. Statikus véletlen elérésű memóriák (SRAM) tárolókapacitással:

a. Tokozásonként meghaladják az IMbit-et; vagy

b. Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 25 ns-nál kevesebb;

c. Analóg-digitális átalakítók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Felbontásuk legalább 8 bit, de 12 bitnél kevesebb, 200 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

2. Felbontásuk 12 bit, 105 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

3. Felbontásuk legalább 12 bit, de legfeljebb 14 bit, 10 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel; vagy

4. Felbontásuk legalább 14 bit, 2,5 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

d. Felhasználó által programozható logikai eszközök, amelyek legfeljebb 200 és 700 közötti számú egyvégű digitális bemenettel/kimenettel rendelkeznek;

e. Gyors Fourier-transzformáló (FFT) processzorok, amelyek névleges végrehajtási ideje egy 1 024 pontú komplex FTT-re kevesebb mint 1 ms;

f. Egyedi integrált áramkörök, amelyeknél a funkció ismeretlen, vagy az integrált áramkört felhasználó berendezés ellenőrzési státusa a gyártó számára ismeretlen, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Több mint 144 terminál; vagy

2. A tipikus "alapkapu késleltetési idő" kevesebb mint 0,4 ns;

g. Impulzusüzemre vagy folyamatos hullámüzemre szánt haladó hullámú "vákuumos elektronikus eszközök", az alábbiak szerint:

1. Csatolt üregeszközök, vagy származékaik;

2. Spirális, hajlított vagy szerpentines hullámvezetős áramkörön alapuló eszközök vagy azok származékai, amelyek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. A "pillanatnyi sávszélesség" legfeljebb fél oktáv, az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,2-nél; vagy

b. A "pillanatnyi sávszélesség" kevesebb mint fél oktáv; az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,4-nél;

h. 40 GHz-nél nagyobb frekvencián történő felhasználásra tervezett rugalmas hullámvezetők;

i. Felületi akusztikai hullám és felületi terjedésű (shallow bulk) akusztikai hullámeszközök, amelyek rendelkeznek az alábbiak valamelyikével:

1. A vivőfrekvencia meghaladja az 1 GHz-et; vagy

2. A vivőfrekvencia 1 GHz vagy annál kisebb; valamint

a. A mellékhurok frekvencia-elnyomása meghaladja az 55 dB-t;

b. A maximális késleltetési idő és a sávszélesség szorzata (az időt mikroszekundumban és a sávszélességet MHz-ben mérve) több mint 100; vagy

c. A szórási késleltetés nagyobb mint 10 mikroszekundum;

Műszaki megjegyzés: Az X.A.I.OOl.i. pont alkalmazásában a ’mellékhurok frekvenciaelnyomása’ az adatlapon meghatározott legnagyobb frekvenciaelnyomási érték.

j. "Cellák", az alábbiak szerint:

1. 293 K-on (20 °C-on) 550 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű "primer cellák";

2. 293 K-en 20 °C-on 350 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű "másodlagos cellák";

Megjegyzés: Az X.A.I.001 j. pont nem vonja ellenőrzés alá a telepeket, így az egy cellából álló telepeket sem. Műszaki megjegyzések:

1. Az XA.I.OO 1 j. pont alkalmazásában az energiasűrűséget (Wh/kg) úgy kapjuk meg, hogy az átlagos feszültséget szorozzuk az amperórában (Ah) kifejezett névleges kapacitással, és osztjuk a kilogrammban mért tömeggel. Amennyiben a névleges kapacitás nem került meghatározásra, az energiasűrűséget úgy kapjuk meg, hogy a névleges feszültséget négyzetre emeljük és szorozzuk az órában kifejezett teljesítménnyel és osztjuk az ohmban kifejezett teljesítményterheléssel és a kilogrammban mért tömeggel.

2. A XA.I.OO 1 j. pont alkalmazásában a "cella" olyan elektrokémiai eszköz, amely pozitív és negatív elektródákkal, valamint elektrolittal rendelkezik, és elektromos energia forrása. Ez a telepek alapvető építőeleme.

3. A XA.I.OO 1 j. 1. alpont alkalmazásában a "primer cella" olyan "cella", amelyet nem más források általi töltésre terveztek.

4. A XA.I.OO 1 j.2. alpont alkalmazásában a "másodlagos cella" olyan "cella", amelyet külső elektromos forrás általi töltésre terveztek.

k. Kifejezetten 1 percnél rövidebb idejű teljes feltöltésre vagy kisütésre tervezett "szupravezető" elektromágnesek vagy mágnestekercsek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

Megjegyzés: Az XA.I.OO 1 .k. pont nem vonja ellenőrzés alá a mágneses rezonancia képalkotó (MRI) orvosi berendezésekhez tervezett "szupravezető" elektromágneseket, illetve mágnestekercseket.

1. A kisütés során szállított maximális energia osztva a percenkénti 500 kJ-t meghaladó kisütés időtartamával;

2. Az áram alatti tekercsek belső átmérője több mint 250 mm; valamint

3. A névleges mágneses indukció több mint 8 T, vagy a tekercsben a "teljes áramsűrűség" több mint 300 A/mm2;

l. "Szupravezető" anyagokból gyártott alkatrészeket tartalmazó, kifejezetten legalább az egyik "szupravezető" alkotóelemük "kritikus hőmérséklete" alatti hőmérsékleten történő működésre tervezett, elektromágneses energia tárolására szolgáló áramkörök vagy rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. A működési rezonanciafrekvencia meghaladja az 1 MHz-et;

2. A tárolt energiasűrűség 1 MJ/m3 vagy több; valamint

3. A kisütési idő kisebb mint 1 ms;

m. Kerámia-fém szerkezetű és 500 A vagy nagyobb névleges csúcsáramerősségű hidrogén/hidrogénizotóp-tiratronok;

n. Nem használt;

o. "Űrminősítésű" és a 3A001 .e.4. pont *  által ellenőrzés alá nem vont napelemek, cellás belső kapcsolású borító üveges (CIC) szerelt egységek, nappanelek és napkollektorok.

X.A.I.002 Általános célú "elektronikus részegységek", modulok és berendezések.

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő elektronikus tesztberendezések;

b. Digitális műszeres mágnesszalagos adatrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 60 Mbit/s-ot és helikális letapogatási technikát alkalmaz;

2. A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 120 Mbit/s-ot és rögzített fejes technikát alkalmaz; vagy

3. "Űrminősítésű";

c. Olyan berendezések, amelyeket úgy terveztek, hogy segítségükkel a digitális képmagnók alkalmassá tehetők digitális műszeres adatrögzítőként történő felhasználásra, és amelyek maximális digitális interfész átviteli sebessége 60 Mbit/s-nál nagyobb;

d. 1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű, nem moduláris analóg oszcilloszkópok;

e. Moduláris analóg oszcilloszkópok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű központi feldolgozó egység; vagy

2. 4 GHz vagy annál nagyobb egyedi sávszélességű beépülő modulok;

f. 4 GHz-nál nagyobb hatékony sávszélességű, analóg mintavételezést alkalmazó oszcilloszkópok visszatérő jelenségek elemzésére;

g. Analóg-digitális átalakító technikákat alkalmazó digitális oszcilloszkópok és tranziens rögzítők, amelyek képesek tranziensek tárolására 1 ns-nál kisebb (1 giga minta/másodpercnél [GSPS] nagyobb) időközönként egytöltetű bemenetek szekvenciális mintavételével, 8 bites vagy nagyobb felbontású digitalizálással és 256 vagy annál több minta tárolásával.

Megjegyzés: Az XA.I.002. pont az analóg oszcilloszkópok következő kifejezetten tervezett és alkatrészeit vonja ellenőrzés alá:

1. Plug-in egységek;

2. Külső erősítők;

3. Előerősítők;

4. Mintavételi eszközök;

5. Katódsugárcsövek.

X.A.I.003 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, 300-600 Hz frekvenciatartományban működni képes frekvenciaváltók;

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek;

c. Az így kialakított impulzusos villamosenergia-rendszerek összes röntgensugaras egysége vagy alkatrésze, beleértve a Marx generátorokat, nagy teljesítményű impulzusformáló hálózatokat, nagyfeszültségű kondenzátorokat és triggereket;

d. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő impulzuserősítők;

e. Késleltetés generálására vagy időintervallum mérésére szolgáló elektronikus berendezések, az alábbiak szerint:

1. Digitális késleltető generátorok 50 nanoszekundum vagy annál kisebb felbontással 1 mikroszekundum vagy annál nagyobb időintervallumokban; vagy

2. Többcsatornás (három vagy több) vagy moduláris időintervallummérő és kronometriás berendezés, 50 nanoszekundum vagy annál kisebb felbontással 1 mikroszekundum vagy annál nagyobb időközönként;

f. Kromatografikus és spektrometrikus analitikai műszerek.

X.B.I.001 Elektronikus alkatrészek vagy anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok gyártására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint.

a. Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. *  vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek gyártására tervezett berendezések;

b. Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és "elektronikus részegységek" gyártására tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.001 .b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök gyártásához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. Az X.B.I.OOl.b pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártásához szükséges anyagok feldolgozására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az X.B.I.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az X.B.I.OOl.b.l. pont által ellenőrzés alá vont feldolgozóberendezésekhez tervezett kvarc kemencecsöveket, kemencebéléseket, lapátokat, csónakokat (a kifejezetten tervezett rácsos csónakok kivételével), buborékoltatókat, kazettákat vagy olvasztótégelyeket.

a. Polikristályos szilícium előállítására szolgáló berendezések és a 3C001. pont *  által ellenőrzés alá vont anyagok;

b. A 3C001., 3C002., 3C003., 3C004. vagy 3C005. pont *  által ellenőrzés alá vont, kifejezetten a III/V és II/VI félvezető anyagok tisztítására vagy feldolgozására tervezett berendezések, kivéve a kristályhúzókat, amelyek tekintetében lásd alább az X.B.I.OOl.b.I.e. pontot;

c. Kristályhúzók és kemencék, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az X.B.I.OOl.b.I.e. pont nem vonja ellenőrzés alá a diffúziós és oxidációs kemencéket.

1. Nagy energiaátviteli sebességgel működő, 0,005 m2/percnél nagyobb sebességgel történő szeletfeldolgozásra képes kilágyító vagy átkristályozó berendezések, az állandó hőmérsékletű kemencék kivételével;

2. "Tároltprogram-vezérlésű" kristályhúzók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. Újratölthetők az olvasztótégely cseréje nélkül;

b. Alkalmasak 2,5 χ ΙΟ5 Pa feletti nyomáson való üzemelésre; vagy

c. Alkalmasak 100 mm-t meghaladó átmérőjű kristályok húzására;

d. "Tároltprogram-vezérlésű" berendezések epitaxiális növesztéshez, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Képesek minimum 200 mm-es távolságon ±2,5%-nál jobb tűrésű szilíciumréteg-vastagság előállítására;

2. Képesek a szilíciumtól eltérő bármely anyagból ±3,5% vagy annál jobb szeletréteg-vastagságot előállítani; vagy

3. Az egyes szeletek rotációja a feldolgozás során;

e. Molekuláris sugár epitaxiális növesztő berendezések;

f. Mágnesesen erősített "porlasztásos" berendezések kifejezetten tervezett integrált betöltészárral, amelyek képesek szigetelt vákuumkörnyezetben átvinni a szeleteket;

g. Kifejezetten ionbeültetésre, ionnal segített vagy fénnyel segített diffúzióra tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Mintakialakítási képesség;

2. A sugárnyaláb energia (gyorsítófeszültség) meghaladja a 200 keV-ot;

3. 10 keV-nál alacsonyabb sugárnyaláb energiára (gyorsítófeszültségre) optimalizált; vagy

4. Képesek a hevített "alaplemezen" egykristályba történő nagy energiájú oxigénimplantációra;

h. "Tároltprogram-vezérlésű" berendezések anizotrop száraz módszerekkel (pl. plazmával) történő szelektív eltávolításra (maratásra), az alábbiak szerint:

1. "Többszeletes típusok", amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait; vagy

b. A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa;

2. "Egyszeletes típusok", amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait;

b. A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa; vagy

c. Kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelés;

Megjegyzések:

1. A "többszeletes típus" olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten nem egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Az ilyen gépek képesek két vagy több szeletet egyidejűleg feldolgozni közös folyamatparaméterekkel, pl. RF teljesítmény, hőmérséklet, marógázfajták, áramlási sebességek.

2. Az "egyszeletes típus" olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Ezek a gépek automatikus szeletkezelő technikákat alkalmazhatnak arra, hogy egyenként töltsék be a szeleteket a feldolgozóberendezésbe. A fogalommeghatározás magában foglalja azokat a berendezéseket, amelyek több szeletet képesek betölteni és feldolgozni, de a maratási paramétereket - pl. az RF teljesítményt vagy a végpontot - az egyes szeletekre vonatkozóan önállóan meg lehet határozni.

i. Félvezető eszközök gyártásához használt, oxidok, nitridek, fémek vagy poliszilícium leválasztására szolgáló "gőzfázisú kémiai leválasztó" (CVD) berendezések, pl. plazmával segített CVD (PECVD) vagy fénnyel segített CVD, amelyek rendelkeznek a következő képességek bármelyikével:

1. 105 Pa-nál kisebb teljesítményű "gőzfázisú kémiai leválasztó" berendezések; vagy

2. 60 Pa alatt működő vagy automatikus kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelő PECVD berendezések;

Megjegyzés: Az X.B.I.OOl.b.l.i. pont nem vonja ellenőrzés alá az alacsony nyomású "gőzfázisú kémiai leválasztó" (LPCVD) rendszereket vagy a reaktív "porlasztásos" berendezéseket.

j. Kifejezetten maszkkészítésre vagy félvezetőeszköz feldolgozására tervezett vagy átalakított elektronsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Elektrosztatikussugár-eltérítés;

2. Formázott, nem Gauss sugárprofil;

3. 3 MHz-et meghaladó digitális-analóg konverziós sebesség;

4. 12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság; vagy

5. 1 mikrométeres vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás;

Megjegyzés: AzX.B.I.OOl.b.l.j. pont nem vonja ellenőrzés alá az elektronsugár leválasztására szolgáló rendszereket vagy az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat.

k. Félvezető szeletek feldolgozására szolgáló felületkezelő berendezések, az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten 100 mikrométernél vékonyabb szeletek hátoldali feldolgozására és azt követő leválasztására tervezett berendezések; vagy

2. Kifejezetten arra tervezett berendezések, hogy a feldolgozott szelet aktív felületén 2 mikrométer vagy annál kisebb kétszigmaértékű összes kijelzett értékkel (TIR) rendelkező felületi érdességet érjenek el;

Megjegyzés: Az X.B.I.OOl.b.l.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a szeletek felületének kezelésére szolgáló egyoldalú tükrösítő- és fényezőberendezéseket.

l. Összekapcsoló berendezések, amelyek olyan közös egyszeres vagy többszörös vákuumkamrákat tartalmaznak, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy lehetővé tegyék az X.B.I.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések teljes rendszerbe történő integrálását;

m. "Tároltprogram-vezérlésű", "monolit integrált áramkörök" javítására vagy megtisztítására szolgáló "lézereket" használó berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. A pozicionálási pontosság kisebb mint ±1 mikrométer; vagy

2. A sugárpont mérete (rovátkaszélessége) kevesebb mint 3 mikrométer.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.OOl.b.l. pont alkalmazásában a ’porlasztás’ olyan rétegfelviteli folyamat, amelyben pozitív töltésű részecskéket gyorsítanak és mozgatnak elektromos térben a céltárgy (bevonóanyag) felszíne felé. A becsapódó ionok kinetikus energiája elegendő ahhoz, hogy a céltárgy felületéből atomok váljanak ki, és az alaplemezen kiváljanak. (Megjegyzés: A triód-, magnetron- vagy rádiófrekvenciás porlasztás a bevonat tapadásának és lerakodási sebességének növelése érdekében a folyamat szokásos módosítása.).

2. Az X.B.I.001 pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártására szolgáló maszkok, maszk alaplemezek, maszkkészítő berendezések és képtovábbító berendezések az alábbiak szerint:

Megjegyzés: A maszkok kifejezés az elektronsugaras litográfiában, a röntgensugaras litográfiában és az ultraibolya litográfiában, valamint a szokásos ultraibolya és látható fotolitográfiában használt elemekre utal.

a. Kész maszkok, hajszálvonalas lemezek és ezek kialakításai, kivéve:

1. Kész maszkok vagy haj szálvonalas lemezek a 3 A001. pont *  által ellenőrzés alá nem vont integrált áramkörök gyártásához; vagy

2. Maszkok vagy hajszálvonalas lemezek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Kialakításuk 2,5 mikrométeres vagy annál nagyobb geometriákon alapul; valamint

b. A kialakítás nem tartalmaz olyan különleges jellemzőket, amelyek gyártó berendezéssel vagy "szoftverrel" módosítanák a tervezett felhasználást;

b. Maszk alaplemezek, az alábbiak szerint:

1. Kemény felülettel (pl. króm, szilícium, molibdén) bevont "alaplemezek" (pl. üveg, kvarc, zafír) 125 mm χ 125 mm-t meghaladó méretű maszkok készítéséhez; vagy

2. Kifejezetten röntgenmaszkokhoz tervezett alaplemezek;

c. Kifejezetten félvezető eszközök vagy integrált áramkörök számítógépes tervezéséhez (CAD) tervezett berendezések, az általános rendeltetésű számítógépek kivételével;

d. Maszk- vagy haj szál vonalaslemez-gyártó berendezések vagy gépek, az alábbiak szerint:

1. Fotóoptikai exponáló és ismétlő kamerák, amelyek képesek 100 mm χ 100 mm-nél nagyobb detektorsorok előállítására, vagy a kép (azaz fókusz) síkjában 6 mm χ 6 mm-t meghaladó egyszeri expozíció előállítására, vagy 2,5 mikrométernél kisebb vonalszélesség előállítására az "alaplemezen" lévő fényvédő rétegen;

2. 2,5 mikrométernél kisebb vonalszélesség előállítására képes, ionvagy "lézer"sugaras litográfiát alkalmazó maszk- vagy haj szálvonalaslemez-gyártó berendezések; vagy

3. Berendezések vagy tartók maszkok vagy haj szálvonalas lemezek megváltoztatására vagy a hibák eltávolítására szolgáló membránok hozzáadására;

Megjegyzés: AzX.B.I.001.b.2.d.l. és b.2.d.2. pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a fotóoptikai módszereket alkalmazó maszkgyártó berendezéseket, amelyek vagy 1980. január 1-je előtt voltak kereskedelmi forgalomban, vagy amelyeknek teljesítménye nem jobb, mint az ilyen berendezéseké.

e. "Tároltprogram-vezérlésű" berendezések maszkok, hajszálvonalas lemezek vagy membránok ellenőrzésére:

1. 0,25 mikrométer vagy finomabb felbontás; valamint

2. 0,75 mikrométer vagy finomabb pontosság egy vagy két, legalább 63,5 mm-es koordináta segítségével;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

f. Fotóoptikai vagy röntgenmódszerrel történő szeletgyártásra szolgáló eszközök, pl. litográfiái berendezések, beleértve mind a kivetítő képtovábbító berendezéseket, mind az irányzó, exponáló és ismétlő berendezéseket (közvetlen szeletre fotózás), vagy az exponáló és letapogató (letapogatás) berendezéseket, amelyek képesek az alábbi funkciók bármelyikének ellátására:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.f. pont nem vonja ellenőrzés alá a fotóoptikai kontakt és közeli maszk irányzó és exponáló berendezéseket vagy kontakt képtovábbító berendezéseket.

1. 2,5 mikrométernél kisebb mintaméretű gyártás;

2. ±0,25 mikrométernél (3 szigmánál) finomabb precízióval történő beállítás;

3. A gépek közötti fedőréteg legfeljebb ±0,3 mikrométer; vagy

4. A fényforrás hullámhosszúsága rövidebb mint 400 nm;

g. Elektronsugaras, ionsugaras vagy röntgensugaras berendezések képtovábbításra, amelyek képesek 2,5 mikrométernél kisebb mintázatok előállítására;

Megjegyzés: A fókuszált, eltérített sugaras rendszerek (közvetlen írási rendszerek) tekintetében lásd az X.B.I.OOl.b.l.j. pontot.

h. 2,5 mikrométernél kisebb mintázatok előállítására képes, szeletekre történő közvetlen íráshoz "lézert" alkalmazó berendezések.

3. Integrált áramkörök összeállítására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

a. "Tároltprogram-vezérlésű" áramkörrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Kifejezetten "hibrid integrált áramkörökhöz" tervezték;

2. Az X-Y szakasz pozicionálása meghaladja a 37,5 χ 37,5 mm-t; valamint

3. Az elhelyezési pontosság az X-Y síkban ±10 mikrométernél finomabb;

b. "Tároltprogram-vezérlésű" berendezések több rögzítés egyetlen műveletben történő előállítására (pl. beam lead rögzítők, chiphordozórögzítők, szalagrögzítők);

c. Kifejezetten a 3A001. pont *  által ellenőrzés alá vont kerámia mikroáramköri tokozásokhoz tervezett, félautomata vagy automata forró sapkás szigetelők, amelyekben a sapkát helyileg a tokozás testénél magasabb hőmérsékletre melegítik, és amelyek átbocsátási sebessége percenként legalább egy tokozás.

Megjegyzés: Az X.B.I.OOl.b.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú ellenállás típusú ponthegesztőket.

4. Tisztaterekhez való szűrők, amelyek képesek 0,02832 m3-enként legfeljebb 10, 0,3 mikrométer vagy annál kisebb részecskét tartalmazó légkörnyezetet biztosítani, és az azokhoz tartozó szűrőanyagok.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.001. pont alkalmazásában a ’tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ’tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.I.002 Elektronikus alkatrészek és anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok ellenőrzésére vagy vizsgálatára szolgáló berendezések.

a. Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. *  vagy az XA.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések;

b. Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és "elektronikus részegységek" ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök ellenőrzéséhez vagy vizsgálatához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. "Tároltprogram-vezérlésű" ellenőrző berendezések a legfeljebb 0,6 mikrométeres hibák vagy szennyező anyagok automatikus észlelésére a nyomtatott áramköri kártyáktól vagy chipektől eltérő feldolgozott szeletekben, alaplemezekben, illetve azok felületén, amelyek minta-összehasonlításhoz optikai képfelvételi technikákat alkalmaznak;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b. 1. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

2. Kifejezetten tervezett "tároltprogram-vezérlésű" mérő- és elemző berendezések, az alábbiak szerint:

a. Kifejezetten félvezető anyagok oxigén- vagy karbontartalmának mérésére tervezett;

b. 1 mikrométeres vagy finomabb felbontású vonalszélesség mérésére szolgáló berendezések;

c. Kifejezetten tervezett simaságmérő műszerek, amelyek képesek legfeljebb 10 mikrométer simasági eltérés mérésére, 1 mikrométer vagy finomabb felbontással.

3. "Tároltprogram-vezérlésű" szeletvizsgáló berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. A pozicionálási pontosság finomabb mint 3,5 mikrométer;

b. Képesek 68-nál több terminállal rendelkező eszközök vizsgálatára; vagy

c. Képesek 1 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

4. Vizsgálóberendezések, az alábbiak szerint:

a. Kifejezetten diszkrét félvezető eszközök és tokozás nélküli chipek vizsgálatára tervezett, "tároltprogram-vezérlésű" berendezések, amelyek alkalmasak 18 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

Műszaki megjegyzés: A diszkrét félvezető eszközök közé tartoznak a fotocellák és a napelemek.

b. Kifejezetten integrált áramkörök és "elektronikus részegységek" vizsgálatára tervezett, "tároltprogram-vezérlésű" berendezések, amelyek képesek funkcionális vizsgálatra:

1. 20 MHz-et meghaladó "mintasebességű"; vagy

2. 10 MHz-et meghaladó, de legfeljebb 20 MHz "mintasebességű", és alkalmas több mint 68 terminálból álló tokozások vizsgálatára.

Megjegyzések: Az X.B.I.002.b.4.b. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a következők tesztelésére tervezett vizsgálóberendezéseket:

1. Memóriák;

2. "Részegységek", vagy "elektronikus részegységek" egy osztálya háztartási, vagy szórakoztatási alkalmazásokhoz; valamint

3. A 3A001. *  vagy X A.I.001. pont által ellenőrzés alá nem vont elektronikus alkatrészek, "elektronikus részegységek" és integrált áramkörök, feltéve, hogy az ilyen vizsgálóberendezések nem tartalmaznak "felhasználó által programozható" számítástechnikai eszközöket.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.002.b.4.b. pont alkalmazásában a "mintasebesség" a vizsgálóberendezés digitális működésének maximális frekvenciáját jelenti. így ez megfelel a berendezés által nem-multiplexált üzemmódban biztosított legnagyobb adatsebességnek. Erre a paraméterre vizsgálati sebességként, maximális digitális frekvenciaként, illetve maximális digitális sebességként is szoktak hivatkozni.

c. Kifejezetten a fókuszsíkban levő detektorsorok 1 200 nm-t meghaladó hullámhosszon, "tároltprogram-vezérlésű" mérésekkel vagy számítógépes értékeléssel történő teljesítményének meghatározására tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 0,12 mm-nél kisebb átmérővel működő letapogató fényfoltok;

2. Fényérzékeny teljesítményparaméterek mérésére, valamint frekvencia-jelleggörbe, modulációs átviteli funkció, érzékenységvagy zaj egység értékelésére tervezték; vagy

3. Több mint 32 χ 32 sorelemből álló képek készítésére képes detektorsorok értékelésére tervezték;

5. Legfeljebb 3 keV-on történő működésre tervezett elektronsugaras vizsgálati rendszerek, vagy a feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára szolgáló "lézer"sugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. Sztroboszkópos képesség a sugár megszakításával vagy villogó detektorral;

b. 0,5 V-nál kisebb felbontású elektronspektrométer feszültségmérésre; vagy

c. Integrált áramkörök teljesítményelemzésére szolgáló elektromos vizsgálóberendezések;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b.5. pont nem vonja ellenőrzés alá a letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára tervezték és műszerezték.

6. Kifejezetten maszkok vagy félvezető eszközök gyártásárajavítására, fizikai elrendezésének elemzésére és vizsgálatára tervezett, "tároltprogram-vezérlésű" multifunkcionális fókuszú ionsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a. 1 mikrométeres vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás; vagy

b. 12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság;

7. A részecskeméret és a levegőben lévő koncentráció mérésére tervezett, "lézereket" alkalmazó részecskemérő rendszerek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Képesek 0,2 mikrométer vagy annál kisebb részecskeméret mérésére 0,02832 m3/perc vagy nagyobb áramlási sebességgel; valamint

b. Képesek 10-es vagy annál jobb osztályozású levegőtisztaságot karakterizálni.

X.C.I.001 Pozitív védőréteg anyagok, amelyeket kifejezetten 370 és 193 nm hullámhosszúságú félvezető litográfiához igazítottak (optimalizáltak);

X.D.I.001 Kifejezetten az XA.I.OO 1. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az XA.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. és X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett "szoftver"; vagy kifejezetten a 3B001.g. vagy 3B001.h. pont *  által ellenőrzés alá vont berendezések "alkalmazására" tervezett "szoftverek".

X.E.I.001 Az XA.I.OO 1. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az XA.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. vagy X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések, vagy az X.C.I.001. pont által ellenőrzés alá vont anyagok "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

II. kategoria - Számítógépek

Megjegyzés: AII. kategória nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.II.001 A 4A001. vagy a 4A003. *  által ellenőrzés alá nem vont számítógépek, "elektronikus részegységek" és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek. Megjegyzés: Az X.A.II.001. pont alatt meghatározott "digitális számítógépek" és a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát a többi berendezés vagy rendszer ellenőrzési státusa határozza meg, feltéve, hogy:

a. A "digitális számítógépek" vagy a kapcsolódó berendezések a többi berendezés vagy rendszer működése szempontjából alapvető fontosságúak;

b. A "digitális számítógépek" vagy a kapcsolódó berendezések nem képezik más rendszer "alapvető elemét"; valamint

N.B. 1.: A kifejezetten az egyéb berendezésekhez tervezett "jelfeldolgozó", vagy "képminőség-javító" berendezések - melyek funkciói az egyéb berendezésre megkövetelt funkciókra korlátozódnak - ellenőrzési státusát a másik berendezés ellenőrzési státusa határozza meg, még akkor is, ha ez meghaladja az "alapvető elem" kritériumot.

N.B.2.: A távközlési berendezésekhez alkalmazott "digitális számítógépek" vagy a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát lásd az 5. kategória 1. részében (Távközlés) * .

c. A "digitális számítógépek" és a kapcsolódó berendezések "technológiáját" a 4E. pont *  határozza meg.

a. 343 K (70° C) feletti környezeti hőmérsékleten történő működésre méretezett elektronikus számítógépek és kapcsolódó berendezések, továbbá "elektronikus részegységek" és a kifejezetten ezekhez tervezett "alkatrészek";

b. "Digitális számítógépek", "jelfeldolgozó", vagy "képminőség-javító" berendezéseket is ideértve, amelyek "kiigazított csúcsteljesítménye" ("APP") 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

c. Processzorok aggregálása révén kifejezetten a teljesítmény növelésére tervezett vagy átalakított "elektronikus részegységek", az alábbiak szerint:

1. 16 vagy több processzorból álló konfigurációban történő aggregálásra tervezték;

2. Nem használt;

1. megjegyzés: Az X.A.II.001 .c. pont csak azokra az "elektronikus részegységekre" és programozható összekapcsolásokra vonatkozik, melyeknél az "APP" nem haladja meg az XA.II.OOl.b. pont alatti paraméterhatárokat, ha nem integrált "elektronikus részegységként" szállítják. Ez nem vonatkozik azokra az "elektronikus részegységekre", amelyek tervezésük természeténél fogva szerkezetileg az XA.II.OOl.k. pont által ellenőrzés alá vont kapcsolódó berendezésként történő működésre korlátozódnak.

2. megjegyzés: Az X.A.II.001 .c. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten olyan termékhez, vagy termékcsaládhoz tervezett "elektronikus részegységeket", amelyek maximális konfigurációja nem haladja meg az XA.II.OOl.b. pontban meghatározott paraméterhatárokat.

d. Nem használt;

e. Nem használt;

f. "Jelfeldolgozó", vagy "képminőség-javító" berendezések, amelyek "kiigazított csúcsteljesítménye" ("APP") 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

g. Nem használt;

h. Nem használt;

i. Az X.A.III.lOl. pont alatt meghatározott paraméterhatárokat meghaladó "terminálfelületi eszközt" tartalmazó berendezések;

Műszaki megjegyzés: Az XA.II.OOl.i. pont alkalmazásában a "terminálfelületi eszköz" olyan berendezést jelent, amelyen az információ belép a távközlési rendszerbe, vagy azt elhagyja, pl. telefon, adatátviteli eszköz, számítógép stb.

j. Kifejezetten "digitális számítógépek", vagy kapcsolódó berendezések külső összekapcsolásának biztosítására tervezett berendezések, amelyek 80 Mbyte/s-ot meghaladó adatátviteli sebességet tesznek lehetővé.

Megjegyzés: Az XA.II.00 Íj. pont nem vonja ellenőrzés alá a belső összekapcsoló berendezéseket (pl. csatlakozó tartópanel, buszok), a passzív összekapcsoló berendezéseket, a "hálózati hozzáférésszabályozókat", illetve az ’adatcsatorna-vezérlőegység kontrollereket’. Műszaki megjegyzés: Az XA.II.OOl.j. pont alkalmazásában, "adatcsatornavezérlőegység kontroller" (communications channel controller): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

k. Analóg/digitális átalakítóval rendelkező "hibrid számítógépek" és "elektronikus részegységek", valamint a kifejezetten ezekhez tervezett "alkatrészek", amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Legalább 32 csatorna; valamint

2. A felbontás minimum 14 bit (plusz az előjelbit), a konverziós sebesség pedig minimum 200 000 Hz.

X.D.II.OOl "Program"-ellenőrző és érvényesítő "szoftver", "forráskódok" automatikus generálását lehetővé tevő "szoftver", valamint kifejezetten "valós idejű feldolgozó" berendezésekhez tervezett operációs rendszer "szoftver".

a. Matematikai és analitikai technikákat alkalmazó, 500 000-nál több "forráskód"-utasítással rendelkező "programokhoz" tervezett vagy átalakított "program"-ellenőrző és érvényesítő "szoftver";

b. "Szoftver": lehetővé teszi "forráskódok" automatikus generálását az (EU) 2021/821 rendeletben leírt külső érzékelők révén online beszerzett adatokból; vagy

c. Operációs rendszer "szoftver", amelyet kifejezetten "valós idejű feldolgozó" berendezésekhez terveztek, és amely 20 mikromásodpercnél rövidebb "globális megszakító késleltetési időt" garantál.

Műszaki megjegyzés: Az X.D.II.OOl. pont alkalmazásában, ’globális megszakítási késleltetési idő’: az az idő, amely alatt a számítógépes rendszer felismeri az esemény miatti megszakítást, kiszolgálja a megszakítást, végrehajtja a kontextusváltást a megszakításra várakozó másik rezidens feladatra.

X.D.II.002 Kifejezetten a 4A101. * , az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított, a 4D001. *  pont által ellenőrzés alá vontaktól eltérő "szoftverek".

X.E.II.001 Az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezés, vagy az X.D.II.OOl vagy X.D.II.002. pont által ellenőrzés alá vont "szoftver" "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.II.OOl ’Multiadatfolyam feldolgozó’ berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "technológia".

Műszaki megjegyzés: Az X.E.II.OOl. pont alkalmazásában, "csoportos adatfeldolgozás" (multi-data stream processing): a mikroprogram vagy a berendezés architekturális technikája, amely lehetővé teszi két vagy több adatsor egyidejű feldolgozását egy vagy több utasítássor vezérlésével, az alábbi eszközök révén:

1. Egy utasítás több adat (Single Instruction Multiple Data - SIMD) architektúrák, így például vektor- vagy a tömbprocesszorok.

2. Több egyedi utasítás több adat (Multiple Single Instruction Multiple Data - MSIMD) architektúrák.

3. Több utasítás több adat (Multiple Instruction Multiple Data - MIMD) architektúrák, beleértve azokat is, amelyek szorosan, kevésbé szorosan, illetve lazán kapcsolódnak, vagy

4. A feldolgozóelemek strukturált tömbjei, többek közt szisztolikus tömbök.

III. kategoria, 1. rész - Távközlés

Megjegyzés: AIII. kategória 1. része nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek általi személyes felhasználásra szolgáló termékeket.

X.A.III.101 Távközlési berendezések.

a. Az 5 A001 .a. pont *  által ellenőrzés alá nem vont bármely típusú távközlési berendezés, amelyet kifejezetten a 219 K (-54 °C) és 397 K (124 °C) közötti hőmérsékleti tartományon kívüli működésre terveztek.

b. Távközlési átviteli berendezések és rendszerek, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével:

Megjegyzés: Távközlési átviteli berendezések:

a. Az alábbi kategóriák szerint vagy azok kombinációiként:

1. Rádióberendezés (például adóberendezések, vevőkészülékek és adóvevők);

2. Vonalvégződtetési berendezés;

3. Közbenső erősítő berendezés;

4. Átjátszó berendezés;

5. Regenerátor berendezés;

6. Fordításkódolók (transzkóderek);

7. Multiplex berendezés (beleértve a statisztikai multiplexet is);

8. Modulátorok/demodulátorok (modemek);

9. Transzmultiplex berendezés (lásd CCITT G701. ajánlás);

10. "Tároltprogram-vezérlésű" digitális rendező berendezés;

11. "Átjárók" és hidak;

12. "Közeghozzáférési egységek"; valamint

b. A következők bármelyikén keresztül történő egy- vagy többcsatornás kommunikációban való használatra tervezettek:

1. Vezeték (vonal);

2. Koaxiális kábel;

3. Optikai kábel;

4. Elektromágneses sugárzás; vagy

5. Víz alatti hanghullám-terj edés.

1. Digitális technikát alkalmaznak, ideértve az analóg jelek digitális feldolgozását is, és úgy vannak tervezve, hogy a legmagasabb multiplex-szinten 45 Mbit/s-ot meghaladó "digitális átviteli sebességen" működjenek, vagy a "teljes digitális átviteli sebességük" meghaladja a 90 Mbit/s-ot;

Megjegyzés: Az XA.III.lOl.b.l. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. "Egyetlen beszédcsatorna sávszélességét" használó modemek, amelyek "adatjelzési sebessége" meghaladja a 9 600 bit/másodpercet;

3. ’"Tároltprogram-vezérlésű" digitális rendező berendezések, amelyek "digitális átviteli sebessége" egy porton meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot.

4. Berendezések, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a. "Hálózati hozzáférés-szabályozók" és kapcsolódó közönséges közegeik, amelyek "digitális átviteli sebessége" meghaladja a 33 Mbit/s-ot; vagy

b. "Adatcsatorna-vezérlőegység kontrollerek" csatornánként 64 000 bit/s-ot meghaladó ’adatjelzési sebességű’ digitális kimenettel;

Megjegyzés: Ha egy ellenőrzés alá nem vont berendezés „hálózati hozzáférés-szabályozót" tartalmaz, akkor nem rendelkezhet semmilyen típusú távközlési interfésszel, kivéve azokat, amelyeket az X.A.III.101.b.4. pont ismertet, de nem von ellenőrzés alá.

5. „Lézert" alkalmazó berendezések, amelyek a következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek:

a. 1 000 nm-nél nagyobb átviteli hullámhossz; vagy

b. Analóg technikát alkalmaznak, és a sávszélességük 45 MHz-nél nagyobb;

c. Koherens optikai átvitelt vagy koherens optikai detektálási technikát (más néven optikai heterodin vagy homodin technikát) alkalmaznak;

d. Hullámhosszosztásos multiplex technikát alkalmaznak; vagy

e. "Optikai erősítést" hajtanak végre;

6. Rádióberendezések, amelyek bemeneti vagy kimeneti frekvenciája meghaladja:

a. A 31 GHz-et a műholdas földi állomások alkalmazásai esetében; vagy

b. A 26,5 GHz-et egyéb alkalmazások esetében;

Megjegyzés: AzXA.III.lOl.b.6. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári felhasználású berendezéseket, amennyiben azok megfelelnek a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott, 26,5 GHz és 31 GHz közötti frekvenciasávnak.

7. Rádióberendezések, amely alkalmazzák a következők bármelyikét:

a. 4-es szint feletti kvadratúra-amplitúdó modulációs (QAM) technikák, ha a "teljes digitális átviteli sebesség" meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot;

b. 16-os szint feletti QAM-technikák, ha a "teljes digitális átviteli sebesség" legfeljebb 8,5 Mbit/s;

c. Egyéb digitális modulációs technikák, amelyek "spektrális hatékonysága" meghaladja a 3 bit/s/Hz-et; vagy

d. Az 1,5 MHz és 87,5 MHz közötti frekvenciatartományban működnek, és olyan adaptív technikákat alkalmazó berendezéseket foglalnak magukban, amelyek zavarójel-elnyomásajobb, mint 15 dB.

Megjegyzések:

1. Az X A.III. 101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. AzXA.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott frekvenciákon történő működésre szánt olyan rádiórelés berendezéseket:

a. Amelyek megfelelnek a következők bármelyikének:

1. Nem haladják meg a 960 MHz-et; vagy

2. "Teljes digitális átviteli sebességük" nem haladja meg a 8,5 Mbit/s-ot; valamint

b. "Spektrális hatékonyságuk" nem haladja meg a 4 bit/s/Hz-et.

c. "Tároltprogram-vezérlésű" kapcsolóberendezések és a kapcsolódó jelzőrendszerek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok:

Megjegyzés: A digitális bemenettel és digitális kimenettel rendelkező, olyan statisztikai multiplexereket, amelyek kapcsolást biztosítanak, "tároltprogram-vezérlésű" kapcsolóként kell kezelni.

1. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő "adat- (üzenet-) kapcsoló" berendezések vagy rendszerek, amelyeket "csomagkapcsoláshoz" terveztek, valamint az ezekhez tartozó elektronikus részegységek és alkatrészek.

2. Nem használt;

3. "Datagram" csomagok útvonalválasztása vagy kapcsolása;

Megjegyzés: AzXA.III.101.c.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan hálózatokat, amelyek kizárólag "hálózati hozzáférés-szabályozók" használatára korlátozódnak vagy maguk a "hálózati hozzáférésszabályozók".

4. Nem használt;

5. Vonalkapcsolások többszintű fontossági rendezése és előjegyzése;

Megjegyzés: Az XA.III. 10I.e.5. pont nem vonja ellenőrzés alá az egyszintű híváselőjegyzést.

6. Celluláris rádióhívások más cellás kapcsolókra történő automatikus továbbítására vagy egynél több kapcsolóhoz tartozó központosított előfizetői adatbázisba történő automatikus kapcsolásra tervezettek;

7. "Tároltprogram-vezérlésű" digitális rendező berendezést tartalmaznak, amelynek "digitális átviteli sebessége" meghaladja portonként a 8,5 Mbit/s-ot.

8. "Közös csatornás jelzés", amely hozzá nem rendelt vagy kvázi-hozzárendelt üzemmódban működik.

9. "Dinamikus adaptív útvonalválasztás";

10. Csomagkapcsolók, vonalkapcsolók és útvonalválasztók (routerek), olyan portokkal vagy vonalakkal, amelyek sebessége meghaladja az alábbiak bármelyikét:

a. Csatornánként 64 000 bit/s "adatjelzési sebesség" az ’adatcsatornavezérlőegység kontroller’ felé; vagy

Megjegyzés: Az X.A.III.lOl.c.lO.a. pont nem vonja ellenőrzés alá a multiplex kompozit kapcsolatokat, amelyek csak olyan kommunikációs csatornákból állnak, amelyeket az X.A.III.lOl.b.l. pont nem von egyedileg ellenőrzés alá.

b. 33 Mbit/s-os "digitális átviteli sebesség" a ’hálózati hozzáférésszabályozó’ és a kapcsolódó közönséges közeg esetében;

Megjegyzés: Az X.A.III.lOl.c.10. pont nem vonja ellenőrzés alá az X.A.III.lOl.c.lO. pontban meghatározott határértékeket meg nem haladó porttal vagy vonallal rendelkező csomagkapcsolókat vagy útvonalválasztókat.

11. "Optikai kapcsolás";

12. "Aszinkron átviteli mód" ("ATM") technikákat alkalmaznak.

d. Egyfrekvenciás működésre tervezett, 50 m-nél hosszabb optikai szálak és optikai kábelek;

e. Központosított hálózatvezérlő, amely az alábbi összes jellemzővel rendelkezik:

1. Hálózati csomópontokból kap adatokat; valamint

2. Kezeli ezeket az adatokat annak érdekében, hogy operátori döntést nem igénylő adatforgalom-irányítást biztosítson, és ennek során "dinamikus adaptív útvonalválasztást" hajt végre;

1. megjegyzés: Az X.A.III. 101 .e. pont nem foglalja magában az előre meghatározott információk alapján az útvonalra vonatkozóan hozott döntéseket.

2. megjegyzés: Az X.A.III. 101 .e. pont nem zárja ki a kiszámítható statisztikai adatforgalmi feltételek függvényében történő adatforgalom-irányítást.

f. 10,5 GHz felett működő, aktív elemeket és elosztott alkatrészeket tartalmazó többfázisú antennarendszerek, amelyek úgy vannak tervezve, hogy lehetővé tegyék a sugárnyaláb-formálás vagy - irányítás elektronikus vezérlését, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak megfelelő műszerekkel rendelkező leszállító rendszerek (mikrohullámú leszállító rendszerek (MLS)) kivételével.

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő mobilhírközlő berendezések, azok elektronikus részegységei és alkatrészei; vagy

h. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, 19,7 GHz-es vagy azt meghaladó frekvencián történő felhasználásra tervezett rádiórelés kommunikációs berendezések és azok alkatrészei.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.III.101. pont alkalmazásában:

1) ’Aszinkron átviteli mód" (asynchronous transfer mode - ’ATM’): átviteli mód, amelyben az információt cellákba szervezik; aszinkron olyan értelemben, hogy a cellák megjelenése a szükséges vagy pillanatnyi bitsebességtől függ.

2) "Egyetlen beszédcsatorna sávszélessége": a CCITT G. 151. számú ajánlásában meghatározott, 3 100 Hz-es egyetlen beszédcsatornán keresztül történő működésre tervezett adatátviteli berendezés.

3) "Adatcsatorna-vezérlőegység kontroller" (communications channel controller): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

4) "Datagram": olyan különálló, független adatcsomag, amely elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy a forrás és a rendeltetési hely felhasználói végberendezése közötti korábbi adatcserére való támaszkodás nélkül továbbítható legyen a forrástól a rendeltetési hely felhasználói végberendezéséhez.

5) "Gyorsválasztás": virtuális hívások esetén alkalmazható eszköz, amely révén a felhasználói végberendezés a virtuális hívás alapképességein túl ki tudja bővíteni az adatátvitelt a hívásbeállítási és hívástörlési "adatcsomagokra".

6) "Átjáró": berendezések és "szoftverek" bármely kombinációjával megvalósított funkció, amely az egyik rendszerben használt információk megjelenítésére, feldolgozására vagy közlésére szolgáló konvencióknak a másik rendszerben használt megfelelő, de eltérő konvenciókká történő átalakítására szolgál.

7) "Integrált szolgáltatások digitális hálózata" (ISDN): olyan egységes, végponttól végpontig terjedő digitális hálózat, amelyben a kommunikáció valamennyi típusából (pl. hang, szöveg, adatok, álló- és mozgóképek) származó adatokat adatcsere (kapcsolás) révén az egyik porttól (termináltól) egy hozzáférési vonalon keresztül továbbítják az előfizetőhöz és az előfizetőtől.

8) "Adatcsomag": bináris számjegyek - adat- és hívásvezérlő jeleket tartalmazó -csoportja, amelyet kompozit egészként kapcsolnak. Az adatok, a hívásvezérlőjelek és az esetleges hibaellenőrzési információk meghatározott formátumba rendezettek.

9) "Közös csatornás jelzés": a vezérlési információk továbbítása (jelzés) az üzenetekhez használt csatornától eltérő csatornán keresztül. A jelzőcsatorna általában több üzenetcsatornát vezérel.

10) "Adatjelzési sebesség": az ITU 53-36. ajánlásában meghatározott sebesség, figyelembe véve, hogy a nem bináris moduláció esetében a másodpercenkénti baud és bit nem egyenlő. Idetartoznak a kódolási, ellenőrzési és szinkronizálási funkciókra szolgáló bitek.

11) "Dinamikus adaptív útvonalválasztás" (dynamic adaptive routing): a forgalom automatikus átirányítása az adott aktuális hálózati körülmények érzékelése és elemzése alapján.

12) "Közeghozzáférési egység": olyan berendezés, amely egy vagy több kommunikációs interfészt ("hálózati hozzáférés-szabályozót", "adatcsatorna-vezérlőegység kontroliért", modemet vagy számítógépes buszt) tartalmaz, és amely végberendezést csatlakoztat a hálózathoz.

13) "Spektrális hatékonyság": a "digitális átviteli sebesség" [bit/s]/6 dB spektrumsávszélesség Hz-ben.

14) "Tároltprogram-vezérlésű": előre meghatározott funkciók végrehajtásának irányítása céljából, a központi egység segítségével, elektronikusan tárolt utasítások révén történő vezérlés. Megjegyzés: A berendezés attól függetlenül lehet "tároltprogram-vezérlésű", hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.III.101 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő távközlési vizsgáló berendezések.

X.CIII. 101 Az X.A.III. 101. pont által ellenőrzés alá vont optikai szálak gyártására optimalizált, üvegből vagy más anyagból készült előfonnák.

X.D.III.101 Kifejezetten az X.A.III.101. és az X.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztéséhez", "gyártásához" és "alkalmazásához" tervezett vagy átalakított "szoftver", továbbá dinamikus adaptív útvonalválasztó szoftverek a következő leírásnak megfelelően:

a. Kifejezetten "dinamikus adaptív útvonalválasztás" céljára tervezett "szoftver", nem gépen futtatható formában;

b. Nem használt;

X.E.III.lOl Az X.A.III.lOl. vagy azX.B.III.lOl. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására", vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia", vagy az X.D.III. 101. pont által ellenőrzés alá vont "szoftverek" és egyéb technológiák az alábbiak szerint:

a. Különleges "technológiák", az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten víz alatti használatra tervezett optikai szálak bevonatainak előállítására és felhasználására szolgáló "technológia";

2. A "szinkron digitális hierarchia" ("SDH") vagy a "szinkron optikai hálózat" ("SONET") technikát alkalmazó berendezések "kifejlesztésére" szolgáló "technológia".

Műszaki megjegyzés: Az X.E.III.lOl. pont alkalmazásában:

1) "Szinkron digitális hierarchia" (SDH): olyan digitális hierarchia, amely különböző típusú közegeken keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával biztosítja különböző digitális adatforgalom-típusok irányítását, multiplexálását és elérését. A formátum a CCITT G.703., G.707., G.708., G.709. számú ajánlásában, valamint további még közzéteendő ajánlásokban meghatározott szinkron továbbítási modulon (STM) alapul. Az "SDH" első szintjének sebessége 155,52 Mbit/s.

2) "Szinkron optikai hálózat" (SONET): olyan hálózat, amely száloptikán keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával különböző digitális forgalomtípusok irányítását, multiplexálását és elérését biztosítja. A formátum az "SDH" északamerikai változata, és használ szinkron továbbítási modult (STM) is. Ugyanakkor alapvető átviteli modulként a szinkron átviteli jelet (STS) használja, amelynek első szintű átviteli sebessége 51,81 Mbit/s. A SONET-szabványok beépülnek az "SDH"-ra vonatkozó szabványokba.

III. kategoria, 2. rész - Információbiztonság

Megjegyzés: AIII. kategória 2. része nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek általi személyes felhasználásra szolgáló termékeket.

X.A.III.201 Berendezések, az alábbiak szerint:

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) *  megfelelően tömegpiaci titkosítási célúként besorolt áruk.

X.D.III.201 "Információbiztonsági" "szoftver" az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a rosszindulatú számítógépes károkozás (például vírus) elleni védelem céljából "tervezett" vagy átalakított "szoftvert", ha a "rejtjelezés" alkalmazása hitelesítés, digitális aláírás és/vagy adat- vagy fájlvisszafejtés célját szolgálja.

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) *  megfelelően tömegpiaci titkosító szoftverként besorolt "szoftver".

X.E.III.201 Az Általános technológiai megjegyzés szerinti "információbiztonsági" "technológia" az alábbiak szerint:

a. Nem használt;

b. Az X A.III.201 .c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci áruk "alkalmazására" vagy az X.D.III.201.C. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci "szoftver" "alkalmazására" szolgáló, a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottól eltérő "technológia".

IV. kategoria - Szenzorok és Lézerek

X.A.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti tárgyak vagy a vízfelszínen közlekedő hajók vagy a víz alatti úszó járművek észlelésére vagy helyzetének meghatározására képes tengerészeti vagy szárazföldi akusztikai berendezések; és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.IV.002 Optikai szenzorok, az alábbiak szerint:

a. Képerősítő csövek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

1. Képerősítő csövek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. A legnagyobb válaszjel a 400-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 050 nm közötti hullámhossztartományba esik;

b. 25 mikrométernél kisebb osztástávolságú (központtól központig) elektron-képerősítésre szolgáló mikrocsatornás lemez; valamint

c. Amelyek rendelkeznek a következők bármelyikével:

1. S-20, S-25 vagy multialkáli fotókatód; vagy

2. GaAs vagy GalnAs fotókatód;

2. Kifejezetten erre tervezett mikrocsatornás lemezek, amelyek rendelkezek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Lemezenként legalább 15 000 üreges cső; valamint

b. 25 mikrométernél kisebb osztástávolság (központtól központig).

b. Az X.A.IV.002.a. 1. pontban felsorolt jellemzőkkel rendelkező képerősítő csövekkel felszerelt, a látható vagy az infravörös színképtartományban működő, közvetlen látást biztosító képalkotó berendezés.

X.A.IV.003 Kamerák, ideértve a következőket:

a. Kamerák, amelyek eleget tesznek a A003 .b.4 *  pont 3-6. megjegyzésében foglalt kritériumoknak.

b. Nem használt;

XA.IV.004 Optika, ideértve a következőket:

a. Optikai szűrők:

1. 250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, többrétegű optikai bevonattal ellátva, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők valamelyikével:

a. Legfeljebb 1 nm-es teljes szélesség félértékintenzitású (FWHI) sávszélesség és legalább 90%-os csúcsátvitel; vagy

b. Legfeljebb 0,1 nm-es FWHI sávszélesség és legalább 50%-os csúcsátvitel;

Megjegyzés: Az X.A.IV.004. pont nem vonja ellenőrzés alá a rögzített légréssel rendelkező optikai szűrőket vagy a Lyot-típusú szűrőket.

2. 250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. Az 500 nm-es vagy azt meghaladó spektrumtartományban hangolható;

b. Legfeljebb 1,25 nm-es pillanatnyi sávszűrő;

c. A hangolható spektrumtartományon belül legalább 1 nm-es pontossággal 0,1 ms-η belül kiigazítható hullámhossz; valamint

d. Legalább 91%-os egyetlen csúcsátvitel;

3. 30° vagy annál szélesebb látómezővel és 1 ns vagy annál kisebb válaszidővel rendelkező, átláthatóság-szabályozó optikai kapcsolók (szűrők);

b. "Fluor szálakból" vagy optikai szálakból álló kábelek, amelyek az 1 000 nm-nél nagyobb, de legfeljebb 3 000 nm közötti hullámhossztartományban kevesebb mint 4 dB/km csillapodást érnek el.

Műszaki megjegyzés: Az XA.IV.004.b. pont alkalmazásában "fluorszálak" az ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

XA.IV.005 "Lézerek", ideértve a következőket:

a. Szén-dioxid-"lézerek" (CCh), amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. A CW kimenő teljesítmény meghaladja a 10 kW-ot;

2. Az impulzuskimeneten az "impulzus-időtartam" több mint 10 μβ; valamint

a. 10 kW feletti átlagos kimenőteljesítmény; vagy

b. Az impulzus "csúcsteljesítmény" meghaladja a 100 kW-ot; vagy

3. Az impulzuskimeneten az "impulzus-időtartam" legfeljebb 10 μβ; valamint

a. Az impulzus energia meghaladja a 5 J/impulzus értéket és a "csúcsteljesítmény" meghaladja az 2,5 kW-ot; vagy

b. 2,5 kW feletti átlagos kimenőteljesítmény;

b. Félvezető lézerek, ideértve a következőket:

1. Egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető "lézerek", amelyek a következőkkel rendelkeznek:

a. 100 mW feletti átlagos kimenőteljesítmény; vagy

b. 1 050 nm-nél nagyobb hullámhossz;

2. 1 050 nm-nél nagyobb hullámhosszal rendelkező egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető "lézerek" vagy egyedi félvezető "lézerekből" álló rendszerek;

c. Rubin "lézerek", amelyeknek a kimenő energiája meghaladja a 20 J/impulzus értéket;

d. Nem "hangolható" "impulzuslézerek", amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Legalább 1 ns, de legfeljebb 1 μβ "impulzus-időtartam" és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 12%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. 20 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

b. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 18%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja az 30 W-ot;

2. A "csúcsteljesítmény" meghaladja az 200 MW-ot; vagy

3. 50 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

2. Az "impulzus-időtartam" több mint 1 μβ, és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 12%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. 20 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

b. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 18%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja az 30 W-ot; vagy

2. 500 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény";

e. Nem "hangolható" folytonos hullámú "(CW) lézerek", amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 12%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

b. 50 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

2. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. Az "operatív hatékonyság" meghaladja a 18%-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja az 30 W-ot; vagy

b. 500 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény";

Megjegyzés: Az XA.IV.005.e.2.b. pont nem vonja ellenőrzés alá azon többszörös transzverzális üzemmódú ipari "lézereket", amelyek kimenőteljesítménye legfeljebb 2 kW, és az össztömege nagyobb mint 1 200 kg. E megjegyzés alkalmazásában az össztömeg magában foglalja a "lézer" működtetéséhez szükséges összes alkatrészt, pl. a "lézert", a tápegységet, a hőcserélőt, de nem foglalja magában a sugárszabályozásra és/vagy -kibocsátásra szolgáló külső optikát.

f. Nem "hangolható" "lézerek", amelyeknek a hullámhosszúsága több mint 1 400 nm, de legfeljebb 1 555 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. A kimenő energia meghaladja a 100 mJ/impulzus értéket és az impulzus "csúcsteljesítmény" meghaladja az 1 W-ot; vagy

2. Az átlagos vagy CW kimenő teljesítmény meghaladja az 1 W-ot;

g. Szabadelektron-"lézerek".

Műszaki megjegyzés: Az X.A.IV.005. pont alkalmazásában az "operatív hatékonyság" a "lézer" kimenőteljesítmény (vagy "átlagos kimenőteljesítmény") és a "lézer" működtetéséhez szükséges teljes bemenő elektromos teljesítmény aránya, ideértve az áramellátást/szabályozást és a hőszabályozást/hőcserélőt.

X.A.IV.006 "Magnetométerek", "Szupravezető" elektromágneses szenzorok, és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő "magnetométerek", melyek "érzékenysége" alacsonyabb (jobb) mint 1,0 nT effektív / négyzetgyök Hz.

Műszaki megjegyzés: Az XA.IV.006.a. pont alkalmazásában az "érzékenység" (zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

b. "Szupravezető" elektromágneses szenzorok, "szupravezető" anyagokból gyártott alkatrészek:

1. Legalább az egyik „szupravezető" alkotóelemüket „kritikus hőmérsékleténél" alacsonyabb hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték (beleértve a Josephson-effektusú eszközöket vagy „szupravezető" kvantum interferometer eszközöket [SQUID-ek]);

2. Az elektromágneses mező változásainak 1 KHz vagy annál alacsonyabb frekvencián történő érzékelésére tervezték; valamint

3. Az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkezik:

a. 2 um-nél kisebb minimális jellemző mérettel, és bemenő és kimenő csatoló áramkörökkel rendelkező vékonyrétegű SQUID-eket tartalmaz;

b. lxlO6 mágneses fluxus kvantum/s értéket meghaladó mágneses mező változási sebesség melletti üzemelésre tervezték;

c. A földi környezeti mágneses mezőben történő, mágneses védelem nélküli működésre tervezték; vagy

d. A hőmérsékleti koefficiense kevesebb (kisebb) mint 0,1 mágneses fluxus kvantum/K.

XA.IV.007 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, földi használatra tervezett graviméterek, az alábbiak szerint:

a. 100 μGal-nál kevesebb (jobb) statikus pontossággal rendelkeznek; vagy

b. (Worden) típusú kvarcelemesek.

XA.IV.008 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő radarrendszerek, berendezések és lényeges alkatrészek és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő fedélzeti radarberendezések és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

b. Kifejezetten felügyeletre vagy meteorológiai megfigyelésre tervezett "űrminősítésű" "lézer" radar vagy fényérzékelő- és mérő (LIDAR) berendezések. c. Kifejezetten forgószárnyas légi járművekre tervezett, milliméteres hullámú látásjavító rádiólokátoros képalkotó rendszerek, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 94 GHz-es frekvencián üzemelnek;

2. Átlagos kimenőteljesítményük kevesebb mint 20 mW;

3. 1 fokos szélességű radarnyaláb; valamint

4. 1 500 m-nél nagyobb hatótávolságú üzemelés. X.A.IV.009 Egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. Az X A.IV.009.C. pont által ellenőrzés alá nem vont szeizmikus érzékelő berendezések.

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló TV kamerák.

c. Szeizmikus behatolásérzékelő rendszerek, amelyek érzékelik, osztályozzák és meghatározzák egy észlelt jel forrását.

X.B.IV.001 Kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra tervezett vagy átalakított berendezések, beleérte a szerszámokat, süllyesztékeket, rögzítőelemeket vagy mérőeszközöket, és a kifejezetten ezekhez tervezett egyéb alkatrészeket és tartozékokat:

a. Az alábbiak gyártása vagy vizsgálata céljából:

1. Szabadelektron-"lézer" mágnes wigglerek;

2. Szabadelektron-"lézer" fotoinjektorok;

b. A szabadelektron-"lézerek" hosszirányú mágnes mezőjének a szükséges tűréshatárhoz való igazítása érdekében.

X.CIV.001 A kevesebb mint 500 mm "lebegési hossz" (magas kettős törés) elérése érdekében szerkezetileg módosított optikai érzékelőszálak vagy a 6C002.b. pont *  alatt nem meghatározott és legalább 6 "mólszázalék" cinket tartalmazó optikai érzékelő anyagok.

Műszaki megjegyzés: Az X.C.IV.001. pont alkalmazásában:

1) A "mólszázalék" a kristályban lévő, mólokban kifejezett ZnTe aránya a CdTe és ZnTe mólokban kifejezett összegéhez képest.

2) A "lebegési hossz" az a távolság, amelyet két, eredetileg fázisban lévő, ortogonálisán polarizált jelnek meg kell tenni 2 Pi radians fáziskülönbség eléréséhez.

X.C.IV.002 Optikai anyagok, az alábbiak szerint:

a. Alacsony optikai abszorpcióval rendelkező anyagok, ideértve a következőket:

1. Legalább 99 999%-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületek; vagy

Megjegyzés: Az X.C.IV.002.a. 1. pont ellenőrzés alá vonja a cirkóniumvagy alumínium-fluort és azok variánsait.

2. A 6C004.e. 1. pont *  által ellenőrzés alá vont, vegyületekből előállított, ömlesztett fluorüveg;

b. Kifejezetten az XA.IV.004.b. pont által ellenőrzés alá vont "fluorszálak" gyártásához tervezett, legalább 99 999%-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületekből készített "optikai szál preformok".

Műszaki megjegyzés: Az X.CIV.002. pont alkalmazásában:

1) "’Fluorszálak": ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

2) "Optikai szál preformok": üveg, műanyag vagy más anyagból álló rudak, öntvények vagy csövek, amelyeket kifejezetten optikai szálak előállítása során történő felhasználás céljából dolgoztak fel. A preform jellemzői meghatározzák a keletkezett, húzott optikai szálak alapvető paramétereit.

X.D.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten a 6A002., 6A003. * , XA.IV.OOL, XA.IV.006., XA.IV.007. vagy XA.IV.008. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett "szoftver".

X.D.IV.002 Kifejezetten az XA.IV.002., XA.IV.004. vagy XA.IV.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" "tervezett" "szoftver".

X.D.IV.003 Egyéb "szoftver", az alábbiak szerint:

a. A légiforgalom-irányító központokban található általános célú számítógépeken futtatott légiforgalom-irányító (Air Traffic Control, ATC) "szoftver"-alkalmazási "programok", amelyek képesek a primer radar céladatainak (ha azok nem esnek egybe a másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) adataival) a tárhelyszolgáltatást biztosító ATC központból másik ATC központnak való automatikus átadására.

b. Kifejezetten az XA.rV.009.c. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett "szoftver".

c. Kifejezetten az XA.IV.009.C. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett "forráskód".

X.E.IV.001 Az XA.IV.OOL, XA.IV.006., XA.IV.007., XA.IV.008., vagy XA.IV.009.C. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.IV.002 Az XA.IV.002., XA.IV.004., vagy az XA.IV.005., X.B.IV.OOL, X.C.IV.OOL, X.CIV.002., vagy az X.D.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont berendezések, anyagok vagy "szoftver" "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.IV.003 Egyéb "technológia", az alábbiak szerint:

a. Optikai alkatrészek egyorsónként évi 10 m2 felületi terület ütemet megahaladó sorozatgyártására szolgáló optikai gyártási technológiák, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 1 m2 meghaladó terület; valamint

2. A tervezett hullámhosszúságon λ/10 (rms)–t meghaladó felületi forma;

b. Legfeljebb 10 nm sávszélességű, 40°-t meghaladó látómezővel (FOV) rendelkező és 0,75 sorpár/milliradiánál jobb szögfelbontó képességű optikai szűrőkhöz való "technológia";

c. Az X A.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont kamerák "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "technológia";

d. Nem háromtengelyű fluxus-zsilipes "magnetométerek" vagy nem háromtengelyű fluxus-zsilipes "magnetométer"-rendszerek "kifejlesztéséhez" vagy "gyártásához" szükséges "technológia", az alábbiak szerint:

1. Olyan "érzékenység", amely 1 Hz-nél alacsonyabb frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 0,05 nT négyzetes középérték (rms) Hz; vagy

2. Olyan "érzékenység", amely legalább 1 Hz-es frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 1 χ 10"3 nT négyzetes középérték (rms) Hz.

e. Infravörös felkonvertáló eszközök „kifejlesztéséhez" vagy „gyártásához" szükséges „technológia", amely rendelkezik a következők mindegyikével:

1. A válaszjel a 700-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 500 nm közötti hullámhossztartományba esik; valamint

2. Infravörös fénydetektor, fénykibocsátó dióda (OLED) és nanokristály kombinációja, amely az infravörös fény látható fénnyé történő átalakítására szolgál.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.IV.003. pont alkalmazásában az "érzékenység" (vagy zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

V. kategoria - Navigáció és repülőelektronika

X.A.V.001 Fedélzeti kommunikációs berendezések, a "légi járművek" inerciális navigációs rendszerei és egyéb repülőelektronikai berendezések, beleértve ezeknek a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alkatrészeit.

1. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a fejhallgatókat és mikrofonokat.

2. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.B.V.001 Kifejezetten navigációs és repülőelektronikai berendezések tesztelésére, ellenőrzésére vagy "gyártására" tervezett egyéb berendezések.

X.D.V.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, a navigáció, fedélzeti kommunikáció és más repülőelektronika "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "szoftver".

X.E.V.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, navigációs, fedélzeti kommunikációs és egyéb repülőelektronikai berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" vonatkozó „technológia".

VI. kategoria - Tengerészet

X.A.VI.001 Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik az alábbiak szerint:

a. Víz alatti látórendszerek, az alábbiak szerint:

1. Televízió-rendszerek (amelyek kamerából, lámpákból, megfigyelő és jelátviteli berendezésekből állnak), amelyek felbontási határa - levegőn mérve - több mint 500 sor, és kifejezetten merülő járműveken, távvezérléssel történő működésre tervezték vagy módosították; vagy

2. Víz alatti tévékamerák, amelyek határ-felbontóképessége - levegőn mérve -több mint 700 sor;

Műszaki megjegyzés: A televíziózásban a határ-felbontóképesség a vízszintes felbontóképesség mértékét jelenti, amit általában a vizsgálati diagramon megjelölt képmagasságra eső sorok maximális számával fejeznek ki, az IEEE 208/1960-as szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány alkalmazásával.

b. Víz alatti használatra tervezett vagy átalakított fotokamerák, amelyek legalább 35 mm-es filmmel rendelkeznek, valamint távvezérlésű, "kifejezetten" víz alatti használatra "tervezett", automata vagy távvezérlésű fókuszálásra képesek;

c. Kifejezetten víz alatti használatra tervezett vagy módosított sztroboszkópos világítási rendszerek, amelyek képesek villanásonként több mint 300 J kimenő energiájú fény kibocsátására;

d. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyéb víz alatti kameraberendezések;

e. Nem használt;

f. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő (vízfelszínen közlekedő vagy a víz alatti úszó) hajók, beleértve a felfújható csónakokat és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket;

Megjegyzés: Az X A.VI.001 .f. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt hajókat.

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő hajómotorok (beépítettek és külső oldalra felszereltek egyaránt) és tengeralattjáró-motorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

h. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti független levegőztető berendezéek (könnyűbúvár-ruha) és azok tartozékai;

i. Mentőmellények, sűrített levegős patronok, búváriránytűk és búvárcomputerek;

Megjegyzés: Az XA.VI.00l.i. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

j. Víz alatti lámpák és meghajtóberendezések;

Megjegyzés: Az XAVI.OO 1 j. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

k. Kifejezetten levegőtartályok feltöltésére tervezett légkompresszorok és szűrőrendszerek;

X.D.VI.001 A kifejezetten az X.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított "szoftver".

X.D.VI.002 Kifejezetten a kőolaj- és földgázkitermeléshez használt, legénység nélküli, merülő járművek működéséhez tervezett "szoftver".

X.E.VI.001 Az XA.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

VII. kategoria - Légtér és hajtórendszerek

X.A.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő dízelmotorok és traktorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, tehergépkocsikhoz, traktorokhoz és gépjárműalkalmazásokhoz használt dízelmotorok, amelyek teljes kimenő teljesítménye legalább 298 kW.

b. 91 vagy annál nagyobb teherbírású nem közúti kerekes vontatók; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő főbb alkatrészeik és tartozékaik.

c. Egy vagy tandem, tengelyenként legalább 91 vagy annál nagyobb hátsó tengellyel rendelkező közúti félpótkocsi-vontatók és kifejezetten ezekhez tervezett fő alkatrészek.

Megjegyzés: Az XAVII.OOl.b. és X.A.VII.00I.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt járműveket.

XAVII.002 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő gázturbinamotorok, valamint alkatrészeik.

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. Gázturbinás repülőgépmotorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Megjegyzés: Az X.A.VH.002.C. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári "légi járművekben" való felhasználásra szánt és a jóhiszeműen használt polgári "légi járművekben" több mint nyolc éve használatban lévő gázturbinás repülőgépmotorokat. Ha az ilyen hajtóművek jóhiszeműen használt polgári "légi járművekben" több mint nyolc éve használatban vannak - lásd a XI. MELLÉKLETET.

d. Nem használt;

e. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, túlnyomásos légijármű-levegőztetőberendezésekhez készült alkatrészek;

X.B.VH.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vibrációs vizsgálókészülékek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

Megjegyzés: Az X.B.VII.001. pont csak a "kifejlesztésre" vagy "gyártásra" szolgáló berendezéseket vonja ellenőrzés alá. Nem vonja ellenőrzés alá az állapotfigyelő rendszereket.

X.B.VII.002 Kifejezetten gázturbinalapátok, lapátok vagy lapátkoszorúházak gyártására vagy mérésére tervezett "berendezések", szerszámok vagy rögzítőelemek, az alábbiak szerint:

a. A szárnyszelvény falvastagságának mérésére nem mechanikus módszereket alkalmazó automatizált berendezések;

b. A "lézer", vízsugár vagy ECM/EDM furatkészítési eljárásokhoz használt, a 9E003.C. pont *  által ellenőrzés alá vont szerszámok, rögzítőelemek vagy mérőberendezések;

c. Kerámiamagos lúgozó berendezés;

d. Kerámiamag-gyártó berendezések vagy gépek;

e. Kerámiahéjú viaszminta-készítő berendezés;

f. Kerámiahéjú kiégető berendezés.

X.D.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VH.001. vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "szoftver".

X.D.VII.002 Az X.A.VII.002. vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "szoftver".

X.E.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az XA.VII.001. vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.VII.002 Az X.A.VII.002., vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.VII.003 A 9E003. pont *  alatt nem meghatározott egyéb "technológia", az alábbiak szerint:

a. Rotorlapáthézag-szabályozó rendszerek, amelyek aktív kompenzációs burkolati technológiát alkalmaznak, és kizárólag tervezési és kifejlesztési adatbázisra korlátozódnak; vagy

b. Gázcsapágy turbinamotor-rotoregységekhez.”

III. MELLÉKLET

„Vb. MELLÉKLET

AZ 1e. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN, AZ 1f. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN ÉS AZ lfc. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PARTNERORSZÁGOK JEGYZÉKE

[…]”

IV. MELLÉKLET

„Vc. MELLÉKLET

A. Szolgáltatási, átadási vagy exportértesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(az e rendelet lfb. cikkében említettek szerint)

Az exportengedély annak érvényességi dátumáig az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes.

EURÓPAI UNIÓ EXPORTENGEDÉLY / -ÉRTESÍTÉS
(A765/2006/EK tanácsi rendelet)
Engedély esetében adja meg, hogy azt a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (4) bekezdése, 1e. cikkének (5) bekezdése, 1f. cikkének (4) bekezdése, 1f. cikkének (5) bekezdése vagy 1fa. cikkének (1) bekezdése alapján kérte-e:
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (3) bekezdése vagy 1f. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k):
a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;
b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;
c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;
d) szoftverfrissítések;
e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;
f) belaruszbeli természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása;
g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (4) bekezdése vagy 1f. cikkének (4) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmaz andó(k):
a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;
b) az űripar általi felhasználás, beleértve a tudományos területen folytatott együttműködést és az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködést;
c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, elsősorban a kutatás és fejlesztés területén;
d) tengerészeti biztonság;
e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, ideértve az internetszolgáltatás nyújtását is;
f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;
g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1fa. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont alkalmazandó:
a) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése;
b) a 2022. március 3. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.
1 1. Exportőr 2. Azonosítási szám 3. Érvényességi dátum (ha alkalmazható)
4. Kapcsolattartó
5. Címzett
6. Kibocsátó hatóság
7. Ügynökség/képviselet (ha különbözik az exportőrtől)
8. Feladási ország
Kód1
9. Végfelhasználó (ha különbözik a címzettől) 10. Az a tagállam, amelyben a termék jelenleg vagy a jövőben fellelhető
Kód1
11. A szándékolt kiviteli vámeljárás szerinti tagállam
Kód1
1 12. A végső rendeltetési hely szerinti ország
Kód1
Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó.
Igen/Nem
1 Lásd az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 327., 2019.12.17., 1. o.).
13. A termékek megnevezése *  14. Származási ország Kód1
15. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra szerinti (adott esetben 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a listán szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
19. Végfelhasználás Erősítse meg, Igen/Nem hogy nem katonai végfelhasználásról van szó. 20. Szerződés dátuma (ha alkalmazható) 21. Kiviteli vámeljárás
22. További információk:
Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely
A tagállam tölti ki
A kibocsátó hatóság tölti ki

Bélyegző

Aláírás

Kibocsátó hatóság
Dátum
EURÓPAI UNIÓ (A 765/2006/EK tanácsi rendelet)
1
a
1. Exportőr 2. Azonosítási szám
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll)
16. Ellenőrzési j egyzék száma (a listán szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll) 16. Ellenőrzési jegyzék száma (a listán szereplő termékek esetében)
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési j egyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
13. A termékek megnevezése 14. Származási ország Kód1
15. Vámtarifaszám 16. Ellenőrzési jegyzék száma
17. Pénznem és érték 18. A termékek mennyisége
Megjegyzés: A 24. oszlop 1. sorában a meglévő mennyiséget, a 24. oszlop 2. sorában az ez alkalommal levont mennyiséget kell feltüntetni.
23. Nettó mennyiség/érték (Nettó tömeg/egyéb értékek a mennyiségi egység megadásával) 26.
Vámdokumentumok (típus és szám) vagy a kivonat (száma) és a levonás dátuma
27.
Tagállam, név és aláírás, levonás igazolása bélyegzővel
24. Számmal 25. A levonás értéke/mennyisége betűvel
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

B. Brókertevékenység folytatására / technikai segítségnyújtás biztosítására vonatkozó értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(az e rendelet lfb. cikkében említettek szerint)

EURÓPAI UNIÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (a 765/2006/EK tanácsi rendelet)
Engedély esetében adja meg, hogy azt a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (4) bekezdése, 1e. cikkének (5) bekezdése, 1f. cikkének (4) bekezdése, 1f. cikkének (5) bekezdése vagy 1fa. cikkének (1) bekezdése alapján kérte-e:
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (3) bekezdése vagy 1f. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmaz andó(k):
a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;
b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;
c) a hírközlő média általi ideiglenes használat;
d) szoftverfrissítések;
e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;
f) belaruszbeli természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Belarusz kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása;
g) a Belaruszba utazó természetes személyek általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az egyének tulaj donaban lévő, nem eladásra szánt j ármű vekre vagy eszközökre korlátozva.
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1e. cikkének (4) bekezdése vagy 1f. cikkének (4) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k):
a) az Unió, a tagállamok kormányai és Belarusz kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;
b) az űripar általi felhasználás, beleértve a tudományos területen folytatott együttműködést és az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködést;
c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, elsősorban a kutatás és fejlesztés területén;
d) tengerészeti biztonság;
e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, ideértve az internetszolgáltatás nyújtását is;
f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;
g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.
A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1fa. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont alkalmazandó:
a) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és j elentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése;
b) a 2022. március 3. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.
1 1. Broker / Technikai segítségnyújtást végző / Kérelmező 2. Azonosítási szám 3. Érvényességi dátum (ha alkalmazható)
4. Kapcsolattartó
5. A származási harmadik ország exportőre (adott esetben)
6. Kibocsátó hatóság
7. Címzett
8. A bróker / technikai segítségnyújtást végző lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam Kód1
9. Származási ország / A brókertevékenység tárgyát képező termékek helye szerinti harmadik ország Kód1
10. A rendeltetési harmadik ország végfelhasználója (ha eltér a címzettől) 11. Rendeltetési ország Kód1
12. Részt vevő harmadik felek, pl. ügynökök (adott esetben)
1 Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó. Igen/Nem
1 Lásd az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 327., 2019.12.17., 1. o.).
13. A termékek / technikai segítségnyújtás megnevezése 14. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszám (adott esetben) 15. Ellenőrzési jegyzék száma (adott esetben)
16. Pénznem és érték 17. A termékek mennyisége (adott esetben)
18. Végfelhasználás Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználásról van szó. Igen/Nem
19. További információk:
Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely
A tagállam tölti ki
A kibocsátó hatóság tölti ki

Aláírás

Kibocsátó hatóság
Bélyegző
Dátum”

V. MELLÉKLET

A 765/2006/EK rendelet VI. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„VI. MELLÉKLET

AZ 1g. CIKKBEN EMLÍTETT DOHÁNYTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ VAGY GYÁRTÁSÁHOZ HASZNÁLT ÁRUK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra
(KN) kód * 
Szűrők ex 482390
Cigarettapapír 4813
Dohánytermékek ízesítése ex 330290
Dohányelőkészítő- vagy feldolgozó gép 8478
Más kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez ex 8208 90 00”

VI. MELLÉKLET

A 765/2006/EK rendelet VII. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„VII. MELLÉKLET

AZ 1h. CIKKBEN EMLÍTETT ÁSVÁNYI TERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra
(KN) kód * 
Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét 2707
Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével); máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; elsősorban kőolajat és bitumines ásványokat tartalmazó olajhulladék 2710
Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén 2711
Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is 2712
Ásványolaj koksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj máshol nem említett más maradéka 2713
Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrány szurkot tartalmazó bitumenes masztix, lepárlási maradvány és más bitumenes keverék 2715”

VII. MELLÉKLET

A 765/2006/EK rendelet VIII. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„VIII. MELLÉKLET

AZ 1i. CIKKBEN EMLÍTETT KÁLIUM-KARBONÁT (HAMUZSÍR) TERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Kálium-klorid 3104 20
Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trágyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot 3105 20 10
3105 20 90
Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a foszfort ésa káliumot 3105 60 00
Más trágyázószerek, amelyek kálium-kloridot tartalmaznak ex 3105 90 20
ex 3105 90 80”

VIII. MELLÉKLET

„X. MELLÉKLET

AZ lo. CIKKBEN EMLÍTETT FAIPARI TERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Fa és faipari termékek; faszén 44”

IX. MELLÉKLET

„XI. MELLÉKLET

AZ lp. CIKKBEN EMLÍTETT CEMENTTERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Cement, beleértve a cementklinkert is, festve is 2523
Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is 6810”

X. MELLÉKLET

„XII. MELLÉKLET

AZ 1q. CIKKBEN EMLÍTETT VAS- ÉS ACÉLTERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Vas és acél 72
Vas- és acél árucikkek 73”

XI. MELLÉKLET

„XIII. MELLÉKLET

AZ 1r. CIKKBEN EMLÍTETT GUMITERMÉKEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Új, gumi légabroncs 4011”

XII. MELLÉKLET

„XIV. MELLÉKLET

AZ 1s. CIKKBEN EMLÍTETT GÉPEK JEGYZÉKE

Az áru megnevezése Kombinált Nómenklatúra (KN) kód * 
Atomreaktor; nem besugárzott fíítőanyagelem (patron) atomreaktorhoz; izotóp szétválasztására szolgáló gép és berendezés 8401
Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán 8402
Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvízelőmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez 8404
Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is 8405
Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) 8406
Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor 8407
Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel) 8408
Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze 8409
Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói 8410
Más erőgép és motor 8412
Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor) 8413
Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható 8415
Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz elégetésére; mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket 8416
Hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével Ex 8418
Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével 8420
Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék 8421
Palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép Ex 8422
Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez 8423
Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép 8424
Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő 8425
Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra 8426
Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel 8427
Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya) 8428
Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger 8429
Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró 8430
Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze 8431
Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére szolgáló gép 8439
Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is 8440
Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet 8441
Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy gyártására szolgáló gép, készülék és berendezés (a 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomólapok, nyomóhengerek és más nyomóalkatrészek; nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és litográfiái kő (pl. csiszolt, szemcsézett vagy polírozott) 8442
Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó más nyomóalkatrész segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai 8443
Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására szolgáló gép 8444 00
Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és textilfonalak készítésére szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép 8445
Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép 8447
A 8444, 8445, 8446 vagy 8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl. nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban e vtsz. vagy a 8444, 8445, 8446 vagy 8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (pl. orsó és szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, kinyomóbütyök, vetélő, nyüst és nyüstbordázat, kanalas tű) 8448
Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy kikészítésére szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb 8449 00 00
Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli vagy más árucikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével 8453
Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép 8454
Fémhengermű és ehhez való henger 8455
Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására 8457
Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is) 8458
A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és géphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó 8466
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem elektromos motorral működő 8467
Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre 8468
Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához 8471
Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép 8474
Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép 8475
Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, az árucsoportban máshol nem említett gép 8477
Ebben az árucsoportban máshol nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra 8479
Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához 8480
Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet 8481
Golyós vagy görgős gördülőcsapágy 8482
Közlőműtengely (vezérműtengely, forgattyús tengely is) és forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyóvagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is) 8483
Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem 8484
Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével] 8501
Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító 8502
Kizárólag vagy elsősorban elektromos motorok és generátorok, elektromos áramfejlesztő egységek vagy forgó áramátalakítók máshol nem említett alkatrészei 8503
Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor; mindezek alkatrészei 8504
Elektromágnes (a gyógyászati célra használtak kivételével); állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarabbefogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej mindezek alkatrészei 8505
Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is; mindezek alkatrészei (a kimerült és a nem keményített gumiból vagy textíliából készült kivételével) 8507
Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó, alternator) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító; mindezek alkatrészei 8511
Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére; mindezek alkatrészei 8514
Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei 8529
Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék (a vezetékes távbeszélő vagy távíró készülékekhez vagy videotelefonokhoz való kapcsolókészülékek kivételével) 8537
Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek máshol nem említett alkatrészei 8538
Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa; mindezek alkatrészei 8539
Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és más szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is 8544
Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül 8545
Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai 8547
Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek a 85. árucsoportban máshol nem említett elektromos alkatrésze 8548
A 85. árucsoportba tartozó bizalmas áruk; a 85. árucsoportba tartozó, postai úton vagy postai csomagküldeményben (extra) szállított termékek/statisztikai közzététel céljából visszaállított kódszám”