A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

356/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet vagy az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi válsághelyzet során létrehozott Operatív Törzs – ideértve annak munkacsoportját is – (a továbbiakban együtt: Operatív Törzs) feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat – így különösen az Operatív Törzs döntését előkészítő jegyzetben, feljegyzésben, beszámolóban, jelentésben, jegyzőkönyvben rögzített ilyen adat – nem nyilvános, tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (5) bekezdésében foglalt – az adatok nyilvánosságának korlátozására vonatkozó – rendelkezésekre.

(2) Az Operatív Törzs – ideértve annak munkacsoportját is – által, a feladat- és hatáskörébe tartozóan hozott döntéssel összefüggő adat – így különösen az ülésről készült jegyzőkönyvben, összefoglalóban rögzített ilyen adat –, valamint a döntés meghozatalát követően az (1) bekezdés szerint a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény az Infotv. 27. § (6) bekezdése szerint utasítható el.

2. § Az 1. § szerinti adattal összefüggésben indult közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban az adat az iratokhoz nem csatolható, arról másolat nem készíthető, az – legfeljebb az eljárás sikeres lefolytatásához szükséges mértékben – kizárólag az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek az adatkezelés helyszínéül szolgáló helyiségében tekinthető meg.

3. § Az e rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

5. § *