A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviseletek kezdeményezésére a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5b. cikk (1) bekezdésében, valamint a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1u. cikk (1) bekezdésében meghatározott 100 000 euró feletti betét elfogadásának tilalma alóli mentességet engedélyező, a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (1) bekezdésének e) pontja, valamint a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás (a továbbiakban: mentességi igazolás) kiállításával kapcsolatos eljárásra e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) A mentességi igazolást kérelemre a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: hatóság) állítja ki.

(2) A kérelem elbírálása során a hatóság – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint jár el.

2. A mentességi igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtása

3. § (1) A mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet a Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselet kezdeményezésére (a továbbiakban: kezdeményező) a fizetési számláját vezető pénzügyi intézmény jogosult benyújtani.

(2) A kezdeményező a fizetési számláját vezető pénzügyi intézmény felé nyilatkozatot tesz arról, hogy a fizetési számlára beérkező pénzeszköz kizárólag a kezdeményező hivatalos céljait szolgálja.

(3) A mentességi igazolás iránti kérelem tartalmazza

a) a kezdeményező nevét, székhelyét, képviseletére jogosultak nevét és beosztását;

b) a pénzügyi intézménynél eljáró személy képviseleti és eljárási jogosultságát;

c) a kezdeményező azon fizetési számlájának számát, valamint a beérkező pénzeszköz pénznemét és összegét, amely tekintetében a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet benyújtják;

d) mellékletként a kezdeményező által a (2) bekezdés alapján megtett nyilatkozatot.

(4) A mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet írásban kell benyújtani a hatóság részére.

(5) A kezdeményező fizetési számláját vezető pénzügyi intézmény a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet a kezdeményezéstől számított három napon belül nyújtja be a hatóság részére.

3. A mentességi igazolás kiállítása iránti kérelem elbírálása

4. § (1) A hatóság a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelem elbírálása során ellenőrzi a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek (a továbbiakban: mentesítési feltételek) együttes fennállását, valamint a 3. § (3) bekezdés a) és d) pontjában foglaltak helytállóságát.

(2) Ha a mentesítési feltételek a 3. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében a hatóság általi ellenőrzés, valamint a 3. § (3) bekezdés b)–d) pontja tekintetében a pénzügyi intézmény által benyújtott kérelemben foglaltak alapján fennállnak, a hatóság a mentességi igazolás iránti kérelem beérkezésétől számított öt napon belül kiállítja a mentességi igazolást a kérelem szerinti, a 3. § (3) bekezdés c) pontjában megjelölt fizetési számla és pénzeszköz vonatkozásában.

(3) Ha a mentességi igazolás kiállításához szükséges mentesítési feltételek fennállásának megállapítása hiánypótlásra felhívással sem biztosítható, a hatóság elutasítja a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet.

(4) A hatóság a mentességi igazolás kiállításáról vagy a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelem elutasításáról a döntés kérelmező pénzügyi intézmény részére történő megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a kezdeményezőt, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős minisztert és a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB).

5. § A mentességi igazolásokról az Európai Unió többi tagállama és illetékes intézményei felé az 1. §-ban hivatkozott uniós jogi aktusokban előírt tájékoztatást a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter teljesíti.

6. § (1) Ha a mentességi igazolás kiállítását követően a kérelmező pénzügyi intézmény tudomására jut, hogy a mentesítési feltételek nem teljesülnek – különös tekintettel arra az esetre, ha a kérelemben megjelölt számlán rendelkezésre álló pénzeszköz nem a kérelemben megjelölt kezdeményező által megtett nyilatkozatban foglalt hivatalos célt szolgálja –, a kérelmező pénzügyi intézmény erről a tényről haladéktalanul értesíti a hatóságot, aki haladéktalanul intézkedik a mentességi igazolás visszavonásáról.

(2) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott döntését a kérelmező pénzügyi intézmény részére történő megküldéssel egyidejűleg megküldi a kezdeményező, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter és az MNB részére.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § * 

9. § Ez a rendelet

a) az (EU) 2022/398 tanácsi rendelettel módosított, a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk d) pontjának és

b) az (EU) 2022/879 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (1) bekezdésének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.