A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. §-a alapján

a) a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.; cégjegyzékszám: 01-10-044180; adószáma: 11906522-2-41; főtevékenysége: út, autópálya építése),

b) az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; cégjegyzékszám: 01-09-170224; adószáma: 24290188-2-41; főtevékenysége: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás),

c) a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9400 Sopron, Új utca 4.; cégjegyzékszám: 08-10-001916; adószáma: 25891108-2-08; főtevékenysége: épületépítési projekt szervezése),

d) a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-044336; adószáma: 12464780-2-42; főtevékenysége: mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás),

e) a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-09-273409; adószáma: 23007266-2-42; főtevékenysége: sportlétesítmény működtetése)

által ellátott állami feladatokat és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zrt. által ellátott egyéb tevékenységet - ide nem értve a sportért való kormányzati felelősségi körbe tartozó feladatait - az Építési és Beruházási Minisztérium részére kell átadni. * 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt gazdasági társaságok által ellátott (1) bekezdés szerinti feladatok átvételének és a gazdasági társaságok megszűnésének időpontja 2023. január 1. napja.

(3) Az Áht. 11/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti felelősként az építési és beruházási miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt személy jár el.

(4) Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter képviseli.

(5) A miniszter 2023. január 1. napjáig intézkedik a (2) bekezdés szerinti feladatok átvételéről.

1/A. § *  (1) Az 1. § szerinti feladatok vonatkozásában

a) a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökhöz, egyéb ingóságokhoz - ide nem értve az informatikai szakrendszereket és informatikai-telekommunikációs eszközöket - kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint

b) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok és az azok ellátásához szükséges személyi állomány tekintetében a jogelőd szerv jogutódja 2023. január 1-jétől a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.

(2) Az 1. § szerinti feladatátadás során az Építési és Közlekedési Minisztérium vagyonkezelésébe kerülő informatikai szakrendszerek és azokhoz szükséges informatikai-telekommunikációs eszközök üzemeltetését ellátó személyi állomány, valamint ezen személyi állomány személyi használatában álló informatikai eszközök tekintetében az 1. § (1) bekezdés szerinti jogelőd szervek jogutódja 2023. január 1-jétől a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.