A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. kártyabirtokos: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] alapján Széchenyi Pihenő Kártya juttatásban részesülő magánszemély,

2. pénzforgalmi szolgáltató: a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti pénzforgalmi szolgáltató,

3. Széchenyi Pihenő Kártya: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (5) bekezdés d) pontja szerinti fizetési eszköz,

4. Széchenyi Pihenő Kártya juttatás: az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatás.

2. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, az utalást követő legalább 365 napos időszak alatt fel nem használt pénzeszköz erejéig és terhére egyszeri díjat számít fel március 20. és szeptember 20. napján. A díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díj mértéke a fel nem használt pénzeszköz 15%-a, de legalább 100 forint. 100 forintnál alacsonyabb összegű fel nem használt pénzösszeg esetén a díj összege megegyezik a fel nem használt összeggel.

3. § (1) A 2. §-ban meghatározottak szerint felszámított díj

a) 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártyával összefüggésben közvetlenül felmerülő működési költségeire és marketingköltségeire fordítja;

b) 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (nyilvántartási szám: 20–01–0001187, székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III. em. 4.) részére ajánlja fel, és fizeti meg a díj felszámítását követő 10 napon belül.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató a 2. § szerinti díj felszámításának napja előtt 90 nappal tájékoztatja a kártyabirtokost a Széchenyi Pihenő Kártya 2. § (1) bekezdése szerinti, fel nem használt egyenlegéről és a fel nem használt pénzeszköz utáni, előzetesen számított, 2. § szerinti díj összegéről.

(3) A pénzforgalmi szolgáltató a naptári év április 5. és október 5. napjáig tájékoztatja a turizmusért felelős minisztert a 2. § szerint felszámított és levont díj összegéről, e díj felhasználásáról, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezetnek átutalt díj összegéről.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § * 

6. § (1) A 2. §-t a 2022. október 15. napját követően jóváírt juttatásokra kell alkalmazni.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató 2023. május 31. napján a 2. § (2) bekezdése szerinti díjat számítja fel a Széchenyi Pihenő Kártyához kapcsolódó fizetési számlára 2022. október 15. napjáig Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt és azon jóváírt fel nem használt pénzeszközök erejéig és terhére.

(3) A 3. § (1) bekezdését a (2) bekezdés szerint felszámított díjra is alkalmazni kell.

(4) A (2) bekezdés szerinti pénzeszközökre vonatkozó, a 3. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a pénzforgalmi szolgáltató 2023. január 15. napjáig teljesíti.

(5) A pénzforgalmi szolgáltató a (2) bekezdés alapján felszámított és levont díjról szóló, a 3. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást 2023. június 15. napjáig teljesíti.