A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, egyházi tulajdonban álló, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) a 2022. október 31. napján fennállt lejárt tartozásállománya alapján – ha az meghaladja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: finanszírozó) által 2022. január–november időszakban kifizetett finanszírozásának öt naptári napra jutó összegét – működési támogatásban részesül. A működési támogatás összegét a finanszírozó az öt naptári napra jutó finanszírozásnak megfelelő lejárt tartozásállomány figyelembevételével számítja ki az egészségügyi szolgáltatónak az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatása alapján. Az e bekezdés alapján nyújtott működési támogatást a 2. § (1)–(3) bekezdésének megfelelően lehet felhasználni. A működési támogatás összegét a finanszírozó a honlapján közzéteszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összegének megállapítása során nem vehető figyelembe a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás előirányzat terhére már finanszírozott pénzügyi keretes készítmények finanszírozóra engedményezett összege.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési támogatás előirányzata szolgál.

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az 1. § (1) bekezdése szerinti működési támogatást

a) a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet szerint teljesített megrendelésekből származó lejárt szállítói tartozások,

b) a 2022. október 31-én 60 napon túl lejárt szállítói tartozások,

c) a 2022. október 31-én 60 napon túl lejárt egyéb tartozások,

d) a 2022. október 31-én 31–60 napon belül lejárt szállítói tartozások,

e) a 2022. október 31-én 31–60 napon belül lejárt egyéb tartozások,

f) a 2022. október 31-én 30 napon belül lejárt szállítói tartozások,

g) a 2022. október 31-én 30 napon belül lejárt egyéb tartozások,

h) a 2022. december 31-éig lejáró szállítói tartozások,

i) a 2022. december 31-éig lejáró egyéb tartozások

kiegyenlítésére használhatja fel 2022. december 31-éig, azzal, hogy a sorrendben következő pontban meghatározott célra csak akkor használható fel a támogatás, ha a sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását az egészségügyi szolgáltató már kiegyenlítette.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése során nem számolhatóak el azon költségekből származó tartozások, amelyek kiegyenlítésére az egészségügyi szolgáltató 2022. október 31-ig a Járvány Elleni Védekezési Alapból támogatást kapott.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem használható fel.

(4) A finanszírozó az 1. § (1) bekezdése szerinti működési támogatást 2022. december 20-ig utalványozza az egészségügyi szolgáltató részére.

(5) A működési támogatás (1) bekezdés szerinti felhasználása során nem számolhatók el a működési támogatás átutalása előtt kifizetett tartozások.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti működési támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2023. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja az egészségbiztosításért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter állapítja meg.

(2) A visszavonandó összegről és annak időpontjáról a szolgáltatót és a finanszírozót a miniszter értesíti. A finanszírozó jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez *