A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2023. (I. 12.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus kérelmek benyújtását elősegítő kamarai meghatalmazásokkal kapcsolatos szabályokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kamarai meghatalmazást a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Kamara) erre a célra kialakított elektronikus felületén hozza létre a (3) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A kamarai meghatalmazást írásba kell foglalni. A kamarai meghatalmazás határozatlan időre jön létre, azt a (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetben kizárólag a meghatalmazó vagy a meghatalmazó törvényes képviselője írhatja alá, a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a meghatalmazó írhatja alá.

(3) A kamarai meghatalmazás létrehozását a meghatalmazó

a) elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően a Kamara által biztosított elektronikus felületen kezdeményezheti a Kamara elektronikus rendszeréből kiállított kamarai meghatalmazás nyomtatvány alkalmazásával, azt ott elektronikusan írhatja alá és nyújthatja be elektronikusan a Kamara részére, vagy

b) a Kamara erre kijelölt munkavállalójánál ügyfélkapu hiányában személyesen kezdeményezheti a kamarai meghatalmazás papíralapú létrehozását, amelyet a Kamara munkavállalója saját ügyfélkapus azonosítását követően, a Kamara által biztosított elektronikus rendszerben hoz létre a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által biztosított jelszó felhasználásával, ezt követően a meghatalmazást a meghatalmazó papír alapon aláírja.

(4) A meghatalmazó (3) bekezdés a) pontja szerinti belépését követően a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a rendelkezésére álló, általa kezelt, (6) bekezdés a) pont aa)–ah), illetve a b) pont ba)–be) és bi)–bj) alpontja szerinti adatokat betölti a kamarai meghatalmazás elektronikus felületére.

(5) A kamarai meghatalmazás (3) bekezdés b) pontja szerinti létrehozásához a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által a meghatalmazó részére biztosított jelszónak a Kamara elektronikus felületén történő alkalmazásával, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a rendelkezésére álló, általa kezelt, (6) bekezdés a) pont aa)–ah), illetve b) pont ba)–be) és bi)–bj) alpontja szerinti adatokat a Kamara elektronikus felületén közvetlen, eseti lekérdezés útján megjeleníti.

(6) A kamarai meghatalmazásnak legalább tartalmaznia kell:

a) a természetes személy meghatalmazó esetében

aa) nevét,

ab) születési családi- és utónevét,

ac) anyja születési családi- és utónevét,

ad) születési helyét,

ae) születési idejét,

af) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél-azonosítóját,

ag) adóazonosító jelét,

ah) lakóhelyét,

ai) tartózkodási helyét, ha az nem azonos a lakóhelyével,

aj) kiskorú, illetve cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú esetében törvényes képviselője nevét, születési családi- és utónevét, anyja születési családi- és utónevét, születési helyét, idejét és lakóhelyét, levelezési címét, ha az nem azonos a lakóhelyével, elektronikus levélcímét, szöveges üzenet fogadására is alkalmas telefonos elérhetőségét,

ak) levelezési címét, ha az nem azonos a lakóhelyével vagy tartózkodási helyével,

al) elektronikus levélcímét,

am) szöveges üzenet fogadására is alkalmas telefonos elérhetőségét,

b) a nem természetes személy meghatalmazó esetében

ba) elnevezését, továbbá rövidített nevét,

bb) a cégjegyzékszámát, a nem a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozása esetében – a gazdálkodó szervezet azonosításához szükséges nyilvántartási számát, a nyilvántartás megnevezésével,

bc) képviseletére jogosult nevét, születési családi- és utónevét, anyja születési családi- és utónevét, születési helyét, idejét és lakóhelyét,

bd) székhelyét,

be) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél-azonosítóját,

bf) levelezési címét, ha az nem azonos a székhelyével,

bg) elektronikus levélcímét,

bh) szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonos elérhetőségét,

bi) adószámát,

bj) gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozási kódját,

c) a kamarai meghatalmazás meghatalmazó általi aláírásának és a Kamara általi nyilvántartásba vételének időpontjára vonatkozó adatokat,

d) azon támogatási jogcímeket és intézkedéseket, amelyekre a kamarai meghatalmazás kiterjed.

(7) A kamarai meghatalmazás mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel szembeni hatálybalépésének időpontjáról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton tájékoztatja a Kamarát. A Kamara a hatálybalépés időpontjára vonatkozó elektronikus tájékoztatás beérkezését követően haladéktalanul, a kamarai meghatalmazásban megadott valamely elérhetőségén tájékoztatja erről a meghatalmazót.

2. § (1) A kamarai meghatalmazást a meghatalmazó annak visszavonásával szüntetheti meg. A kamarai meghatalmazás visszavonását a meghatalmazó

a) elektronikus úton a kamara által biztosított, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen kezdeményezheti, írhatja alá elektronikusan és nyújthatja be elektronikus úton a Kamara részére; vagy

b) a Kamara erre kijelölt munkavállalójánál papíralapú dokumentum aláírásával és a Kamara részére történő benyújtásával is kezdeményezheti, amely dokumentumot a Kamara munkavállalója a Kamara által biztosított, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen hozza létre.

(2) A Kamara a kamarai meghatalmazás meghatalmazó által a részére benyújtott visszavonásáról haladéktalanul köteles elektronikus úton értesíteni a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet.

(3) A kamarai meghatalmazás visszavonása hatályosulásáról a meghatalmazót a Kamara haladéktalanul értesíti az (1) bekezdés b) pontja szerinti visszavonás esetén a helyszínen személyesen, egyéb esetben a kamarai meghatalmazásban megadott valamely elérhetőségén.

(4) A kamarai meghatalmazás visszavonásának minősül a Kamarával és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel szemben is hatályos kamarai meghatalmazás helyett új kamarai meghatalmazás hatálybalépése.

3. § (1) A Kamara a meghatalmazónak küldött írásbeli nyilatkozatával jogosult a kamarai meghatalmazást megszüntetni, ha a meghatalmazó nem az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja, így különösen együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően jár el.

(2) A Kamara a kamarai meghatalmazás megszüntetésének szándékáról a meghatalmazó részére történő kézbesítését követően haladéktalanul köteles értesíteni a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet. A megszüntetés hatályosulásáról a meghatalmazót a Kamara haladéktalanul értesíti a kamarai meghatalmazásban megadott valamely elérhetőségén.

4. § (1) A kamarai meghatalmazások nyilvántartása tartalmazza a meghatalmazó adatait az alábbiak szerint:

a) természetes személy esetén

aa) nevét,

ab) születési családi- és utónevét,

ac) anyja születési családi- és utónevét,

ad) születési helyét,

ae) születési idejét,

af) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél-azonosítóját,

ag) lakóhelyét,

ah) tartózkodási helyét,

ai) kiskorú, illetve cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú esetében törvényes képviselője nevét, születési családi- és utónevét, anyja születési családi- és utónevét, születési helyét, idejét és lakóhelyét, levelezési címét, ha az nem azonos a lakóhelyével, elektronikus levélcímét, szöveges üzenet fogadására is alkalmas telefonos elérhetőségét,

aj) levelezési címét, ha az nem azonos a lakóhelyével,

ak) elektronikus levélcímét,

al) szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonos elérhetőségét,

am) ügyfélkapu-azonosítóját,

an) adóazonosító jelét,

b) nem természetes személy esetén

ba) elnevezését, továbbá rövidített cégnevét,

bb) a cégjegyzékszámát, a nem a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozása esetében – a gazdálkodó szervezet azonosításához szükséges nyilvántartási számát, a nyilvántartás megnevezésével,

bc) képviseletére jogosult nevét, születési családi- és utónevét, anyja születési családi- és utónevét, születési helyét, idejét és lakóhelyét,

bd) székhelyét,

be) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél-azonosítóját,

bf) levelezési címét, ha az nem azonos a székhelyével,

bg) elektronikus levélcímét,

bh) szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonos elérhetőségét,

bi) cégkapu-azonosítóját,

bj) adószámát,

bk) gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozási kódját.

(2) A kamarai meghatalmazás nyilvántartása az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a kamarai meghatalmazás tárgyi és időbeli hatályát, valamint a kamarai meghatalmazás alapján eljárni jogosult kamarai munkavállaló nevét, anyja születési családi- és utónevét, születési helyét és idejét, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél-azonosítóját.

5. § A postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint a kamarai meghatalmazással kapcsolatosan a Kamara által tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített megszüntető nyilatkozatot,

a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján,

b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon

kézbesítettnek kell tekinteni.

6. § A Kamara által a kamarai meghatalmazással kapcsolatosan ügyfélkapus, vagy cégkapus tárhelyre elektronikus úton kézbesített irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. Amennyiben a meghatalmazó ötödik munkanapon sem veszi át a küldeményt, akkor az iratot az ezt követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

7. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által a Kamara részére a kamarai meghatalmazásra tekintettel küldött, a meghatalmazót érintő iratokat a Kamara az iratok kézhezvételét követően haladéktalanul továbbítja a meghatalmazó – ha rendelkezik vele – ügyfélkapujára, valamint a kamarai meghatalmazásban megadott e-mail-címére.

8. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a Kamarát a kamarai meghatalmazás mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel szembeni hatályának megszűnéséről.

9. § A kamarai meghatalmazáshoz kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatás lebonyolításának technikai részleteit a Kamara és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megállapodásban rögzíti.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdés a) pontja 2023. február 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendelet szerinti kamarai meghatalmazást 2023. január 16. napjától lehet létrehozni.

(4) Az e rendelet alapján 2023. február 1-je előtt létrejött kamarai meghatalmazás 2023. február 1-jétől hatályos a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv feladatkörébe tartozó eljárásokban.

(5) A 2023. január 15. napjáig létrejött kamarai meghatalmazások 2023. január 31. napján hatályukat vesztik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel szemben.

11. § *