A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet

a 2023/2024. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) – fenntartóra tekintet nélkül –

aa) az iskolákra,

ab) a kollégiumokra,

ac) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

ad) a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira

[a továbbiakban az aa)–ad) alpontban foglaltak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

ae) az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózataira,

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

d) a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra,

e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

f) a pedagógusokra,

g) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, a kisegítő és az egyéb munkakört betöltőkre, valamint

h) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2023/2024. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2023. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2024. június 21. (péntek). A tanítási napok száma – a gimnázium, a szakgimnázium és a szakiskola kivételével – valamennyi intézménytípusban száznyolcvan nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenhat, gimnáziumban és szakiskolában százhetvenhét nap a tanítási napok száma.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban 2024. május 3. (péntek),

b) a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2024. május 31. (péntek).

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2024/2025. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója azzal egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6) A 2023/2024. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2023/2024. tanévre 2023. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

(7) Az iskolai végzettséggel nem rendelkező, munkanélküli vagy inaktív személyek alapfokú végzettség megszerzését, funkcionális analfabetizmus csökkentését, képzési vagy foglalkoztatási programokba történő bekapcsolódását célzó projektben részt vevő, felnőttoktatás keretében tanulók a 2023/2024. tanévre 2023. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

4. § (1) A tanítási év első féléve 2024. január 19-ig tart. Az iskolák 2024. január 26-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május–júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában négy, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből – az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat kivételével – egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolák – szükség esetén – gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

4. Az általános iskolai beiratkozás és a középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése

7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18–19-én kell beíratni.

8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. A vizsgák rendje

9. § (1) Az érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(3) A szakgimnáziumban és a szakiskolában a képesítő vizsgák időpontját a köznevelésért felelős miniszter 2023. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

6. A témahetek és a témanap megszervezése

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:

a) Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29.,

b) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4–8. között,

c) Digitális Témahét 2024. április 8–12. között,

d) Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22–26. között.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) A tanév során az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:

a) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés;

b) 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi mérés az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, célnyelvi mérés angol, német, kínai nyelvből;

c) 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés.

(2) A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák 2023. december 6-ig küldik meg.

(4) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, a (3) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A mérésekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.

(6) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

(7) Az iskolák az (1) bekezdésben meghatározott mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb 2024. június 12-ig küldik meg.

(8) A Hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti mérések – kivéve a 9–11. évfolyam nyelvi méréseit – előzetes tanulói eredményeit 2024. június 14-ig küldi meg az iskoláknak.

(9) A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.

(10) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2023. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2023. október 27-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2023. december 8-ig elvégzik.

(11) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2023. szeptember 19. és 2023. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2023. október 18-áig küldik meg.

(12) A 2023/2024. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2024. január 9. és 2024. május 10. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. június 21-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

12. § (1) 2024. január 8. és 2024. április 30. között szakmai ellenőrzés keretében a Hivatal az általa kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben, az intézményi dokumentumokban megvizsgálja, hogy az intézmények a 2020. évi Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tartalmi szabályozókat a felmenő rendszerben bevezették-e.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2024. augusztus 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

8. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

14. § Ez a rendelet 2025. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelethez

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A 2023. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2023. október 13., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 2023. október 16., 8.00
4. földrajz földrajz 2023. október 16., 14.00
5. matematika matematika 2023. október 17., 8.00
6. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2023. október 17., 14.00
7. történelem történelem 2023. október 18., 8.00
8. francia nyelv francia nyelv 2023. október 18., 14.00
9. angol nyelv angol nyelv 2023. október 19., 8.00
10. kémia, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek kémia, honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia 2023. október 19., 14.00
11. ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra 2023. október 20., 8.00
12. filozófia filozófia 2023. október 20., 14.00
13. német nyelv német nyelv 2023. október 24., 8.00
14. belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret 2023. október 24., 14.00
15. informatika, digitális kultúra informatika, digitális kultúra 2023. október 25., 8.00
16. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2023. október 25., 14.00
17. olasz nyelv olasz nyelv 2023. október 26., 8.00
18. biológia, közigazgatási ismeretek, társadalomismeret biológia 2023. október 26., 14.00
19. spanyol nyelv spanyol nyelv 2023. október 27., 8.00
20. fizika, ének-zene fizika, ének-zene, művészettörténet 2023. október 27., 14.00

2. A 2023. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
2. szóbeli vizsgák 2023. november 9–13.
3. szóbeli vizsgák 2023. november 20–24.

3. A 2024. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2024. május 3., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 2024. május 6., 9.00
4. matematika matematika 2024. május 7., 9.00
5. történelem történelem 2024. május 8., 9.00
6. angol nyelv angol nyelv 2024. május 9., 9.00
7. német nyelv német nyelv 2024. május 10., 9.00
8. digitális kultúra 2024. május 13., 8.00
9. ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek 2024. május 13., 14.00
10. biológia biológia 2024. május 14., 8.00
11. közigazgatási ismeretek 2024. május 14., 14.00
12. ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 2024. május 15., 9.00
13. kémia kémia 2024. május 16., 8.00
14. földrajz földrajz 2024. május 16., 14.00
15. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2024. május 17., 8.00
16. gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek honvédelmi alapismeretek, természettudomány 2024. május 17., 14.00
17. digitális kultúra 2024. május 21., 8.00
18. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2024. május 21., 14.00
19. fizika fizika 2024. május 22., 8.00
20. vizuális kultúra vizuális kultúra 2024. május 22., 14.00
21. francia nyelv francia nyelv 2024. május 23., 8.00
22. filozófia filozófia 2024. május 23., 14.00
23. spanyol nyelv spanyol nyelv 2024. május 24., 8.00
24. mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma 2024. május 24., 14.00
25. olasz nyelv olasz nyelv 2024. május 27., 8.00

4. A 2024. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
2. szóbeli vizsgák 2024. június 5–12.
3. szóbeli vizsgák 2024. június 17. – július 3.

2. melléklet a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2023/2024. tanévben

A B
1. Határidők Feladatok
2. 2023. szeptember 8. A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.
3. 2023. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
4. 2023. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
5. 2023. október 20. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
6. 2023. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
7. 2023. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.
8. 2023. november 15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
9. 2023. november 30. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
10. 2023. december 8. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
11. 2023. december 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
12. 2024. január 18. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.
13. 2024. január 19. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
14. 2024. január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete.
15. 2024. január 20., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
16. 2024. január 30., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
17. 2024. január 31. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
18. 2024. február 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
19. 2024. február 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
20. 2024. február 21. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
21. 2024. március 4. – március 20. A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.
22. 2024. március 22. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
23. 2024. április 8–10. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő egyénileg is előállíthatja a módosító tanulói adatlapot.)
24. 2024. április 10. A módosító tanulói adatlapok továbbításának határnapja. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő egyénileg is továbbíthatja a módosító tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
25. 2024. április 12. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
26. 2024. április 17. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
27. 2024. április 22. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
28. 2024. április 26. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
29. 2024. május 2. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
30. 2024. május 6–22. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
31. 2024. május 6. – augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
32. 2024. május 22. A 2024. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
33. 2024. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
34. 2024. június 26–28. Beiratkozás a középfokú iskolákba.