A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

269/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 44. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A koncesszor kártalanítása

1. § (1) A koncesszor kártalanításra jogosult, ha a koncessziós szerződés 2023. július 1-jén nem lép hatályba, kivéve, ha annak oka kizárólag a koncesszor érdekkörében bekövetkező változás.

(2) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) a kártalanítás jogalapjának megállapítását az (1) bekezdéstől eltérően nem állapíthatja meg.

2. A kártalanítás összege

2. § (1) A kártalanításra jogosultat a (2) bekezdés szerinti kártalanítás illeti.

(2) A koncesszort megillető kártalanítási összeg magában foglalja

a) a koncesszornál a koncessziós szerződés aláírását követően a koncessziós szerződés hatálybalépése és teljesítése érdekében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 53/H. § (1) bekezdésében és a Ht. 92/I. §-ában előírt koncesszori feladatok elvégzésével összefüggésben felmerült indokolt és igazolt költséget,

b) a koncesszornál a közbeszerzési dokumentációban a Ht. szerinti felkészülési kötelezettségen túlmenően rögzített, a koncessziós szerződés teljesítését elősegítő koncesszori tevékenység gyakorlása során, illetve érdekében felmerült valamennyi indokolt és igazolt költséget, beleértve különösen az eszközölt beruházások tényleges költségét és

c) *  a koncesszornak okozott kár elhárítása, vagy enyhítése érdekében a koncesszornál felmerült indokolt és igazolt költséget.

(3) Ingyenesen szerzett jog megszűnéséért kártalanítás nem jár.

(4) *  A kártalanításra jogosult részére megállapítható kártalanítási összegből le kell vonni a kártalanításra jogosult részére más forrásból megtérült vagy megtérülő összeget.

(5) *  A kártalanításra jogosult minden tőle elvárható intézkedést megtesz a bekövetkező vagyoni hátrány enyhítése érdekében. A kártalanítás nem illeti meg azon vagyoni hátrány után, amely azáltal következett be, hogy a kártalanításra jogosult elmulasztotta vagy késedelmesen teljesítette a szükséges intézkedéseket.

(6) A kártalanítás megfizetésére kötelezett további felmerült egyéb és járulékos költség megtérítésére nem kötelezhető.

(7) Nem fizethető kártalanítás

a) lejárt kintlévőségek után,

b) a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan eszközök, vagyontárgyak után,

c) jogszabályi feltételek hiányában, kizárólag méltányossági alapon.

3. A kártalanítás megállapításának rendje

3. § (1) A kártalanítási eljárás a jogosultság megnyílását követően, de legkésőbb 2025. december 31-ig benyújtott kérelemre indul. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A kártalanítás iránti kérelem tartalmazza

a) a koncesszor

aa) nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) fizetési számlájának számát,

b) a kártalanításra való jogosultság fennállására vonatkozó nyilatkozatot,

c) a kártalanítási igény jogalapját és

d) a kártalanítási igény összegének meghatározását alátámasztó igazságügyi szakértői ellenjegyzéssel ellátott számítást a hozzá tartozó, azt alátámasztó teljes körű bizonylattal, igazoló dokumentumokkal kiegészítve.

4. A kártalanítás megfizetése

4. § (1) A kártalanítás megfizetésére az állam köteles (a továbbiakban: kötelezett).

(2) A kártalanítást a kötelezett egy összegben, átutalással fizeti meg.

(3) A kártalanítási kötelezettség akkor teljesül, amikor a kártalanításra jogosult pénzforgalmi számláján a kártalanítás teljes összege jóváírásra kerül.

(4) A kártalanítási összeg megfizetése a Hatóság döntésének véglegessé válásával esedékes, és – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – ettől az időponttól kezdődően jár a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat is.

(5) Ha a kártalanításra jogosultat a kártalanításról számlakiállítási kötelezettség terheli, a számlát legkésőbb a Hatóság döntésének véglegessé válását követő 8 napon belül köteles megküldeni. A késedelmi kamat attól az időponttól kezdődően jár, amikor a számla kézbesítésre kerül.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.