A jogszabály mai napon ( 2024.07.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

274/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a gumiabroncs-hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 31., 37. és 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a gumiabroncsból származó hulladékra és az ezzel kapcsolatos, e rendelet szerinti tevékenységekre terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. forgalmazó: gumiabroncsot a fogyasztónak átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet;

2. gumiabroncs: a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.6. pontja szerinti termék.

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakat a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

3. § (1) A forgalmazó a gumiabroncs-hulladékot a hulladékbirtokostól a forgalmazás helyén, illetve az arra kijelölt helyen nyitvatartási időben átveszi.

(2) A forgalmazó a gumiabroncs-hulladék átvétele, gyűjtése érdekében szerződést köt a koncessziós társasággal.

(3) A forgalmazó nem kötheti a gumiabroncs-hulladék átvételét új termék vásárlásához.

4. § A hulladékbirtokos a nála keletkezett gumiabroncs-hulladékot elkülönítetten gyűjti, és gondoskodik a koncessziós társaságnak, a koncesszori alvállalkozónak vagy a forgalmazónak történő átadásáról.

5. § (1) A koncessziós társaság a gumiabroncs-hulladék forgalmazótól történő elszállítását oly módon és rendszerességgel látja el, hogy a forgalmazó kötelezettségeinek teljesítését és működését ne akadályozza. A koncessziós társaság az elszállítást hatékonyan és biztonságosan megszervezi az átvett mennyiséghez igazodva.

(2) A koncessziós társaság a gyűjtési gyakoriságot a közegészségügyi követelmények és a hulladék tárolásához szükséges műszaki szempontok figyelembevételével úgy határozza meg, hogy a gumiabroncs-hulladék rendszeres elszállítása biztosított legyen.

(3) A koncessziós társaság a forgalmazóval legalább az 1. melléklet szerinti adattartalommal köti meg a 3. § (2) bekezdése szerinti szerződést. A koncessziós társaság jogosult a gumiabroncs-hulladék gyűjtésével kapcsolatos, jogszabályon alapuló követelményeket a szerződésben meghatározni.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (1) és (3) bekezdése, a 4. § és az 5. § (1) és (2) bekezdése 2023. október 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor gumiabroncsot forgalmazó a 3. § (2) bekezdése szerinti szerződés megkötését 2023. augusztus 31. napjáig kezdeményezi a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen. A forgalmazó és a koncessziós társaság a 3. § (2) bekezdése szerinti szerződést 2023. szeptember 30. napjáig megköti.

7. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 274/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A koncessziós társaság forgalmazóval kötött szerződésének minimális tartalmi elemei

1. a forgalmazó neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma,

2. a gumiabroncs-hulladék átvételével, gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos feladatok,

3. a gyűjtött gumiabroncs-hulladék elszállításának rendje,

4. a koncessziós társaság és a forgalmazó közötti pénzügyi elszámolás rendje,

5. a szerződésszegéssel, a szerződés megszűnésével, megszüntetésével összefüggő jogok és kötelezettségek.