A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

311/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló 2. számú jegyzőkönyv kihirdetéséről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló 2. számú jegyzőkönyv (a továbbiakban: 2. sz. Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a 2. sz. Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A 2. sz. Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. sz. Jegyzőkönyv hiteles orosz nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a 2. sz. Jegyzőkönyv 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A 2. sz. Jegyzőkönyv, a 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) A 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.

(5) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 311/2023. (VII. 14.) Korm. rendelethez

2. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: a „Felek”),

tekintettel a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt, a 2021. május 7-én kelt Jegyzőkönyv által módosított megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 12. cikkére, az alábbiakban állapodott meg:

1. cikk

A Megállapodás az alábbiak szerint kerül módosításra:

1. A Megállapodás 1. cikk 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. cikk

A hitel összege és célja

1. Az Orosz Fél maximum 10 (tíz) milliárd euró összegű állami hitelt (a továbbiakban „Hitel”) nyújt a Magyar Fél részére a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések finanszírozására.

A Hitelt a Magyar Fél azon szerződés (beleértve annak módosítását is; a továbbiakban a „Szerződés”) értéke 80%-ának finanszírozására fogja fölhasználni, amelyet a jelen cikk első bekezdésében említett munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések teljesítésére a Szerződésben meghatározott orosz és magyar szervezetek (a továbbiakban „Kijelölt Szervezet”) kötnek meg és fogadnak el.”

2. A Megállapodás 2. cikk 2. bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A Hitelből fedezett eszközök beszerzésével, munkálatok elvégzésével és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elszámolást az Orosz Fél által meghatalmazott oroszországi ügynök (a továbbiakban: az Orosz Fél Ügynöke) és a Magyar Fél által meghatalmazott magyarországi ügynök (a továbbiakban: a Magyar Fél Ügynöke) végzi a Szerződés feltételei szerinti számlák, szállítói és egyéb megfelelő okmányok alapján, előzetes elfogadáson alapuló, okmányos beszedés formájában.”

3. A Megállapodás 2. cikke 5. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Minden soron következő éves költségvetési időszak előtt legalább hat hónappal a Felek kötelesek megállapodni az adott időszakban felhasználandó Hitel összegéről. A Magyar Fél az adott költségvetési évben felhasználandó Hitel megállapodás szerinti összegét csökkentheti, amennyiben az erre vonatkozó, a Magyarország Gazdaságfejlesztési Minisztériuma által kiállított tájékoztatást az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma legkésőbb a tárgyév július 1-jéig kézhez veszi. A Magyar Fél az Orosz Fél részére az adott éves költségvetési időszakban fel nem használt Hitel egyeztetett összegének 0,25%-át rendelkezésre tartási díjként köteles megfizetni. Amennyiben a Hitel megállapodás szerinti összegének csökkentésére e bekezdésnek megfelelően sor került, a Hitel ily módon csökkentett összegét kell figyelembe venni a rendelkezésre tartási díj kiszámítása során. Ezt a kifizetést legkésőbb a soron következő éves költségvetési időszak első negyedévében kell teljesíteni euróban a jelen Megállapodás 6. cikkel összhangban.”

4. A Megállapodás 2. cikk 6. bekezdése törlésre kerül.

5. A Megállapodás 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Hitel alapján történő minden kifizetést a Magyar Fél az Orosz Fél számára euróban teljesít az Orosz Fél ügynökének fizetési utasításai alapján. A Magyar Félnek a jelen Megállapodás szerinti fizetési kötelezettségeinek teljesítési dátuma az a dátum, amelyen a pénzeszközök jóváírásra kerülnek az Orosz Fél – az Orosz Fél Ügynöke által megjelölt – euró bankszámláján.

2. Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériumának írásbeli felhívása alapján a Magyar Fél fizetési kötelezettségeinek teljesítése lehetséges a Magyar Fél által az Orosz Féllel egyeztetve egy oroszországi banknál nyitott euró számlájáról azonnali beszedési megbízási eljárás keretében történő pénzeszközök leemelésével is.

3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 6. cikk 2. bekezdése szerinti teljesítés esetén, az oroszországi banknál történő–6 cikk 2. bekezdés szerinti–euró bankszámla megnyitásával egyidejűleg a Magyar Fél határozatlan idejű, a Magyar Fél által egyoldalúan nem megszüntethető azonnali beszedési megbízás jogot biztosít az Orosz Fél számára a Magyar Fél oroszországi banknál vezetett bankszámlájára beérkezett pénzeszközök vonatkozásában bármely devizanemben. Emellett az Orosz Fél viseli az ilyen azonnali beszedési megbízás minden költségét, beleértve az árfolyamkülönbözetet is, az Orosz Fél azon döntése esetén, ha az azonnali beszedési megbízás devizaneme az eurótól eltérő.

4. Az Orosz Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyar Fél által számára biztosított azonnali beszedési megbízási jogát a Magyar Fél által átutalt összegnek a jelen Megállapodás 6. cikk 2. bekezdése szerinti, oroszországi banknál vezetett számláján történő jóváírásának napján gyakorolja.

5. A Magyar Fél fizetési kötelezettségeinek a jelen Megállapodás 6. cikk 2. bekezdésében foglalt eljárás szerint történő teljesítése esetén a Magyar Fél jelen Megállapodás szerinti fizetési kötelezettsége teljesítésének napja az a nap, amelyen az Orosz Fél a jelen Megállapodás 6. cikk 4. bekezdése szerinti, a Magyar Fél számláján lévő pénzeszközök azonnali beszedésének megbízására vonatkozó kötelezettségét egészben teljesíti.

6. Amennyiben az Orosz Fél a jelen Megállapodás 6. cikk 4. bekezdése szerinti azonnali beszedési megbízásra vonatkozó kötelezettségét a jelen Megállapodásban előírt határidőben nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a Magyar Fél jelen Megállapodás szerinti fizetési kötelezettsége teljesítésének napja az a nap, amelyen a Magyar Fél által átutalt összeg a Magyar Fél a jelen Megállapodás 6. cikk 2. bekezdése szerinti oroszországi banknál vezetett euró bankszámláján jóváírásra került.

7. A Magyar Fél által a jelen Megállapodás alapján visszafizetendő minden összeg mentes minden adó alól, és azokat minden jutalék, korlátozás, levonás, elhatárolás vagy kompenzáció alkalmazása nélkül kell kifizetni.

8. A Magyar Fél az Orosz Fél javára a Hitel keretében történő minden kifizetését az alábbi sorrend szerint kell elszámolni:

– a Konszolidált Adósság kamatának megfizetése;

– a Konszolidált Adósság visszafizetése;

– a késedelmi kamat megfizetése,

– a Késedelmes Összeg visszafizetése;

– a kamat megfizetése;

– a tőke visszafizetése.”

6. A Megállapodás 11. cikk 2. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A jelen Megállapodásra tekintettel kötött Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése során a Magyar és Orosz Kijelölt Szervezetek között felmerülő nézetkülönbségeket a Kijelölt Szervezetek önállóan oldják meg a Szerződésben meghatározott feltételek és eljárások szerint.”

2. cikk

1. Jelen 2. sz. Jegyzőkönyvvel összhangban halasztásra kerülnek a Magyar Félnek az Orosz Féllel szemben a Megállapodás alapján fennálló adósságából a 2022 március 1. és a jelen 2 sz. Jegyzőkönyv hatálybalépése közötti időszakban esedékes fizetések (a továbbiakban – „moratóriummal érintett adósság”) az alábbiak szerint:

a) a Megállapodás 4. cikke szerint felszámított kamatok,

b) a 2021-ben fel nem használt hitelösszegre vetülő, a Megállapodás 2. cikk 5. bekezdése szerint felszámított díj.

c) a 2022-ben fel nem használt hitelösszegre vetülő, a Megállapodás 2. cikk 5. bekezdése szerint felszámított díj.

2. A Moratóriummal érintett adósságot a Magyar Félnek a jelen 2. sz. Jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított 30. naptári napnál nem később törlesztenie kell.

3. Amennyiben a Moratóriummal érintett adósság a jelen cikk 2. bekezdésében meghatározott határidőn belül törlesztésre kerül, úgy ezen adósság nem minősül lejártnak és arra nem kerül felszámításra a Megállapodás 5. cikke szerinti késedelmi kamat.

4. Amennyiben a Moratóriummal érintett adósság a jelen cikk. 2. bekezdésében meghatározott határidőn belül nem kerül törlesztésre, úgy ezen adósság lejártnak minősül, és a törlesztés tényleges dátumáig arra késedelmi kamat kerül felszámításra a Megállapodás 5. cikk 2. bekezdése szerinti mértékben.

A késedelmi kamatok felszámítása az alábbiak szerint történik:

a) A jelen cikk 1. bekezdésének a) pontjában meghatározott adósság tekintetében a Megállapodás 4. cikke által meghatározott törlesztési dátumoktól kezdődően.

b) A jelen cikk 1. bekezdésének b) pontjában meghatározott adósság tekintetében 2022. április 1-jétől kezdődően.

c) A jelen cikk 1. bekezdésének c) pontjában meghatározott adósság tekintetében 2023. április 1-jétől kezdődően.

3. cikk

1. A Megállapodás teljes szövegében a „Magyarország Pénzügyminisztériuma” kifejezés helyébe a „Magyarország Gazdaságfejlesztési Minisztériuma” kifejezés lép.

4. cikk

A Megállapodás 8. cikke és 13. cikke, valamint a Megállapodás 1–3. Melléklete a Megállapodás létrejöttének napjára visszamenőleg hatályát veszti.

5. cikk

1. A jelen 2. sz. Jegyzőkönyv aláírásának dátumától számított 10 naptári napon belül az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma és Magyarország Gazdaságfejlesztési Minisztériuma írásban tájékoztatják egymást a Felek Ügynökeinek megfelelő neveiről. Az Orosz Fél Ügynöke nevének megjelölésétől számított 10 naptári napon belül az Orosz Fél Ügynöke írásban tájékoztatja a Magyar Fél Ügynökét az Orosz Fél bankszámlaszámáról és a Megállapodás illetve a jelen 2. sz. Jegyzőkönyv szerinti fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fizetési azonosító adatokról.

2. Amennyiben a Megállapodás szerint a Felek meghatalmazott Ügynökeinek cseréjére kerül sor, úgy az érintett Ügynök cseréjéről az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma, illetve Magyarország Gazdaságfejlesztési Minisztériuma írásban tájékoztatják egymást az ilyen csere végrehajtását megelőző 10 naptári nappal. Az Ügynökök személyében történő változás esetén az erről szóló tájékoztatást követő 30 naptári napon belül a Magyar Fél Ügynöke és az Orosz Fél Ügynöke megállapodást kötnek a Megállapodás és a jelen 2. sz. Jegyzőkönyv értelmében végrehajtandó elszámolás és fizetések teljesítésének rendjéről.

3. A Felek megállapodnak, hogy a Felek Ügynökei részéről megjelenő és/vagy eljáró szereplők csak olyan személyek vagy szervezetek és – a Felek Ügynökei által megjelölt – bankszámlák és a teljesítést befolyásoló egyéb tényezők csak olyanok lehetnek, amelyeket nem érint semmilyen olyan nemzetközi jogi – beleértve az Európai Unió, joga szerinti – szankciós korlátozás, amely a jelen Megállapodás szerinti feladataik ellátását nem teszi lehetővé, akadályozza vagy veszélyezteti.

4. A Felek megállapodnak, hogy a Felek Ügynökei csak a Magyar Kijelölt Szervezettől és az Orosz Kijelölt Szervezettől eltérő jogi személyek lehetnek.

5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Magyar Félnek a jelen Megállapodás szerinti bármely fizetési kötelezettségeinek teljesítés azért nem lehetséges, mert az Orosz Fél Ügynöke és vagy az Orosz Fél – az Orosz Fél Ügynöke állal megjelölt – bankszámlája és a teljesítést befolyásoló egyéb tényezője nem a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kerültek megjelölésre, illetve nem felelnek meg jelen Megállapodásban foglaltaknak, akkor az nem minősül a Magyar Fél szerződésszegésének.

6. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyik Fél Ügynöke és/vagy bankszámlája és a teljesítést befolyásoló egyéb tényezője a kijelölést követően nem felel meg a Megállapodásban foglaltaknak, úgy ezen körülmény, esemény bekövetkezésének dátumától számított 30 naptári napon belül az érintett Fél köteles új Ügynököt és/vagy új bankszámlát kijelölni a jelen 2. sz. Jegyzőkönyv 5. cikkében foglaltak szerint. Emellett abban az esetben, ha jelen rendelkezés teljesítése lehetetlen a Felektől független körülmények miatt, az Orosz Fél fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan felfüggessze a Hitel felhasználását az ilyen körülmények bekövetkezésétől számított 90 napot követően.

6. cikk

A Megállapodás jelen 2. sz. Jegyzőkönyvvel nem módosított rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Jelen 2. sz. Jegyzőkönyv 1–6. cikkének rendelkezései a Megállapodás szerves részét képezik.

7. cikk

Az eszközbeszerzések, munkálatok és szolgáltatások mennyiségét, teljesítési határidejét és árát meghatározó Szerződés pénzügyi finanszírozása Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma által 2017. április 27-én jóváhagyásra került.

8. cikk

Jelen 2. sz. Jegyzőkönyv a diplomáciai csatornákon keresztül érkezett azon utolsó írásos tájékoztatás kézhezvételét követő ötödik (5.) naptári napon lép hatályba, amelyben a Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges hazai eljárásoknak. Az Oroszországi Föderáció vonatkozásában a „hazai eljárások” úgy értendő, hogy az Oroszországi Föderációban kötelező eljárások, Magyarország vonatkozásában a „hazai eljárások” a Magyarországra vagy a Magyarországon kötelező eljárásokat jelentik.

Jelen 2. sz. Jegyzőkönyv hatályban marad a Felek jelen 2. sz. Jegyzőkönyvbe és a Megállapodásba foglalt összes kötelezettségének teljesítéséig. Jelen 2. sz. Jegyzőkönyv és a Megállapodás megszűnésének időpontját a Felek diplomáciai csatornán keresztül történő írásbeli jegyzékváltásban határozzák meg.

Készült Budapesten, 2023. július 12. / Moszkvában, 2023. július 11. napján két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya részéről Az Oroszországi Föderáció Kormánya részéről

2. melléklet a 311/2023. (VII. 14.) Korm. rendelethez

ПРОТОКОЛ №2
к Соглашению между Правительством Венгрии и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года

Правительство Венгрии и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в соответствии со статьей 12 Соглашения между Правительством Венгрии и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года с изменениями, внесенными Протоколом от 7 мая 2021 года к нему (далее – Соглашение),

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Внести в Соглашение следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«1. Российская Сторона предоставляет Венгерской Стороне государственный кредит в сумме до 10 млрд. евро (далее – кредит) для финансирования выполнения работ, оказания услуг и поставок оборудования в целях проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию энергоблоков № 5 и 6 атомной электростанции «Пакш». Кредит используется Венгерской Стороной для финансирования 80 процентов стоимости контракта (вместе с изменениями, далее – контракт) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования в целях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, заключенного между венгерской уполномоченной организацией и российской уполномоченной организацией, указанными в контракте (далее – уполномоченные организации).».

2. Пункт 2 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции:

«2. Расчеты за выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования в счет кредита осуществляются венгерским агентом, уполномоченным Венгерской Стороной (далее – агент Венгерской Стороны) и российским агентом, уполномоченным Российской Стороной (далее – агент Российской Стороны), на основании счетов, отгрузочных и других соответствующих документов, предусмотренных условиями контракта, в форме документарного инкассо с предварительным акцептом.».

3. Пункт 5 статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции:

«5. Не позднее 6 месяцев до начала очередного годового бюджетного периода Стороны согласовывают сумму использования кредита на предстоящий год. Венгерская Сторона может уменьшить ранее согласованную Сторонами сумму использования кредита на текущий бюджетный год при условии, что соответствующее уведомление от Министерства экономического развития Венгрии получено Министерством финансов Российской Федерации не позднее 1 июля текущего года.

Венгерская Сторона осуществляет в пользу Российской Стороны выплату комиссии за предоставление кредита в размере 0,25 процента не использованной Венгерской Стороной в течение истекшего годового бюджетного периода суммы кредита, ранее согласованной Сторонами. В случае, если согласованная сумма кредита была уменьшена в соответствии с настоящим пунктом, то при расчете суммы комиссии за предоставление кредита необходимо учитывать уменьшенную таким образом сумму кредита. Указанный платеж осуществляется Венгерской Стороной в евро не позднее I квартала следующего годового бюджетного периода в соответствии со статьей 6 настоящего Соглашения.».

4. Пункт 6 статьи 2 Соглашения исключить.

5. Статью 6 Соглашения изложить в следующей редакции:

«Статья 6

Распределение и порядок осуществления платежей

1. Все платежи по кредиту осуществляются Венгерской Стороной в пользу Российской Стороны в евро в соответствии с платежными инструкциями агента Российской Стороны. Датой исполнения Венгерской Стороной платёжных обязательств по настоящему Соглашению является дата зачисления средств на счёт Российской Стороны в евро, указанный агентом Российской Стороны.

2. По письменному уведомлению Министерства финансов Российской Федерации исполнение платежных обязательств Венгерской Стороной возможно также через процедуру безакцептного списания средств со счета Венгерской Стороны в евро, открытого в российском банке по согласованию с Российской Стороной.

3. Стороны договариваются, что в случае исполнения обязательств согласно пункту 2 настоящей статьи вместе с открытием счета в евро согласно пункту 2 настоящей статьи в российском банке Венгерская Сторона предоставит Российской Стороне бессрочное, не подлежащее отзыву в одностороннем порядке право Российской Стороны на безакцептное списание средств, поступивших на счет Венгерской Стороны в российском банке, в любой валюте. При этом все расходы, связанные с таким безакцептным списанием, несет Российская Сторона, включая также и курсовые разницы в случае решения Российской Стороны по списанию этих средств в валюте отличной от евро.

4. Российская Сторона обязуется осуществлять свое право безакцептного списания, предоставленное ей Венгерской Стороной, в день зачисления средств, переведенных Венгерской Стороной на свой счет в российском банке, как указано в пункте 2 настоящей статьи.

5. В случае исполнения платежных обязательств Венгерской Стороны согласно процедуре, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, датой исполнения Венгерской Стороной платёжных обязательств по настоящему Соглашению является дата полной реализации Российской Стороной своего обязательства на безакцептное списание средств со счета Венгерской Стороны согласно пункту 4 настоящей статьи.

6. В случае, если Российская Сторона в установленный настоящим Соглашением срок не реализует или реализует только частично свое право на безакцептное списание средств со счета Венгерской Стороны согласно пункту 4 настоящей статьи, то датой исполнения Венгерской Стороной платёжных обязательств по настоящему Соглашению является дата зачисления переведенных Венгерской Стороной средств на банковский счет Венгерской Стороны, открытый в российском банке в евро согласно пункту 2 настоящей статьи.

7. Все суммы по кредиту, подлежащие выплате Венгерской Стороной в соответствии с настоящим Соглашением, не обременяются налогами и выплачиваются без комиссий, ограничений, вычетов, изъятий или компенсационных удержаний.

8. Все выплаты Венгерской Стороны по кредиту в пользу Российской Стороны распределяются в следующей очередности:

уплата процентов на консолидированную задолженность;

погашение консолидированной задолженности;

уплата процентов на просроченную задолженность;

погашение просроченной задолженности;

уплата процентов по кредиту;

погашение основного долга.».

6. Пункт 2 статьи 11 Соглашения изложить в следующей редакции:

«2. При выполнении своих обязательств по контракту, заключенному с учетом настоящего Соглашения, любые разногласия, возникающие между венгерскими и российскими уполномоченными организациями, разрешаются уполномоченными организациями самостоятельно в соответствии с условиями и процедурами, указанными в контракте.».

Статья 2

1. В соответствии с настоящим Протоколом № 2 подлежат отсрочке платежи по следующим категориям задолженности Венгерской Стороны перед Российской Федерацией по Соглашению, срочные в период с 1 марта 2022 г. и до даты вступления в силу настоящего Протокола № 2 (далее – мораторная задолженность):

а) начисленные проценты в соответствии со статьей 4 Соглашения;

б) комиссия от неиспользованной суммы кредита в 2021 году, начисленная в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Соглашения;

в) комиссия от неиспользованной суммы кредита в 2022 году, начисленная в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Соглашения.

2. Мораторная задолженность должна быть погашена Венгерской Стороной не позднее 30 календарных дней после даты вступления в силу настоящего Протокола № 2.

3. При условии, что мораторная задолженность погашена в течение срока, определенного в пункте 2 настоящей статьи, эта задолженность не считается просроченной и на нее не начисляются проценты на просроченную задолженность в соответствии со статьей 5 Соглашения.

4. Если мораторная задолженность не погашена в течение срока, определённого в пункте 2 настоящей статьи, эта задолженность считается просроченной и до фактической даты платежа на нее начисляются проценты по ставке, указанной в пункте 2 статьи 5 Соглашения.

Начисление процентов осуществляется:

а) на задолженность, указанную в подпункте «а» пункта 1 настоящей статьи, начиная с дат погашения, установленных статьей 4 Соглашения;

б) на задолженность, указанную в подпункте «б» пункта 1 настоящей статьи, начиная с 1 апреля 2022 г.;

в) на задолженность, указанную в подпункте «в» пункта 1 настоящей статьи, начиная с 1 апреля 2023 г.

Статья 3

По тексту Соглашения слова «Министерство финансов Венгрии» заменить словами «Министерство экономического развития Венгрии».

Статья 4

Статья 8 и статья 13 Соглашения, а также приложения № 1–3 Соглашения теряют юридическую силу задним числом от даты заключения Соглашения.

Статья 5

1. В течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего Протокола № 2 Министерство экономического развития Венгрии и Министерство финансов Российской Федерации в письменном виде информируют друг друга о наименовании агентов Сторон соответственно. После указания наименования агента Российской Стороны в течение 10 календарных дней агент Российской Стороны в письменном виде проинформирует агента Венгерской Стороны о банковском счете и платежных реквизитах Российской Стороны, необходимых для исполнения платежных обязательств по Соглашению и настоящему Протоколу № 2.

2. В случае замены уполномоченных агентов Сторон в соответствии с Соглашением Министерство экономического развития Венгрии и Министерство финансов Российской Федерации уведомляют друг друга в письменном виде о замене соответствующего агента за 10 календарных дней до даты такой замены. В случае замены агента агент Венгерской Стороны и агент Российской Стороны в течение 30 календарных дней с момента извещения о такой замене агента заключат соглашение о порядке расчетов и платежей, исполнение которых предусмотрено Соглашением и настоящим Протоколом № 2.

3. Стороны договариваются, что лицами, фигурирующими и/или действующими от имени агентов Сторон, могут быть только такие лица и организации, а банковские счета, указанные агентами Сторон, и прочие обстоятельства, влияющие на исполнение обязательства, могут быть только такие банковские счета (прочие обстоятельства), которые не состоят ни под какими-либо международно-правовыми – включая право Европейского Союза – санкционными ограничениями, которые сделали бы невозможным, препятствовали бы или подвергали бы опасности исполнение их задач согласно Соглашению.

4. Стороны договариваются, что агентами Сторон могут быть только юридические лица, отличные от венгерской уполномоченной организации и российской уполномоченной организации.

5. Стороны договариваются, что в случае, если исполнение любого платежного обязательства Венгерской Стороны согласно Соглашению невозможно по той причине, что агент Российской Стороны или банковский счет Российской Стороны, указанный агентом Российской Стороны, или прочие обстоятельства, влияющие на исполнение обязательства, были указаны не в соответствии с положениями Соглашения или не соответствуют положениям Соглашения, то такое невыполнение обязательства не является нарушением Соглашения Венгерской Стороной.

6. Стороны договариваются, что в случае, если агент и/или банковский счет и прочие обстоятельства, влияющие на исполнение обязательства любой из Сторон, после их указания не соответствуют положениям Соглашения, то соответствующая Сторона в течение 30 календарных дней с даты наступления таких обстоятельств или событий обязана указать нового агента и/или банковский счет в соответствии с настоящей статьей. При этом в случае невозможности исполнения настоящего положения по независящим от Сторон обстоятельствам Российская Сторона оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить использование кредита через 90 календарных дней после даты наступления таких обстоятельств.

Статья 6

Положения Соглашения сохраняют юридическую силу в части, не измененной настоящим Протоколом № 2. Положения статей 1–6 настоящего Протокола № 2 являются неотъемлемой частью Соглашения.

Статья 7

Финансирование контракта, определяющего объем, срок исполнения и стоимость поставок оборудования, работ и услуг, было одобрено Министерством экономики Венгрии и Министерством финансов Российской Федерации 27 апреля 2017 г.

Статья 8

Настоящий Протокол № 2 вступает в силу с пятого календарного дня, следующего после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. В отношении Венгрии внутригосударственные процедуры включают процедуры, применимые для Венгрии или в Венгрии, в отношении Российской Федерации внутригосударственные процедуры включают процедуры, применимые в Российской Федерации.

Настоящий Протокол № 2 действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению и настоящему Протоколу № 2. Дата прекращения действия настоящего Протокола № 2 и Соглашения определяется путем обмена письменными уведомлениями Сторон, направленными по дипломатическим каналам.

Совершено в г. Москве «11» июля 2023 г. и в г. Будапеште «12» июля 2023 г. в двух экземплярах, каждый на венгерском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство
Венгрии
За Правительство Российской
Федерации