A jogszabály mai napon ( 2024.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19., 32. és 33. pontjában és a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni

a) földgázellátási válsághelyzet,

b) szolidaritási intézkedések vagy

c) üzemzavar

miatt szükséges korlátozás esetén az együttműködő földgázrendszernek a rendszerüzemeltető üzemeltetésében lévő eleméhez történő hozzáférést érintő intézkedésekre, a földgázellátás-biztonságot szolgáló további intézkedésekre történő felkészülésre és az intézkedések végrehajtására.

(2) E rendeletet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 98/D. §-a értelmében a földgázellátási válsághelyzet vészhelyzeti szintjének bekövetkezésekor esetileg szabályozható különös intézkedésekre akkor és azon rendelkezések vonatkozásában kell alkalmazni, amennyiben az ezen különös intézkedésekre vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten elrendeli.

(3) Ahol e rendelet írásbeli tájékoztatásról rendelkezik, azon az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott írásbeliséget kell érteni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) való kommunikáció tekintetében, egyebekben az érintett felek közötti kapcsolattartási módok és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) foglaltak az irányadóak.

(4) E rendelet alkalmazásában a saját jogon eljáró felhasználóra a földgázkereskedőre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket kell alkalmazni.

(5) E rendelet alkalmazásában nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű felhasználói teljesítmény

a) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény alapján kijelölt, és a nyilvántartó hatóság nyilvántartásában szereplő létfontosságú rendszerelemek működtetéséhez,

b) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti élelmiszerek, továbbá – az alkoholtartalmú italok és üdítőitalok kivételével – az élelmiszer-alapanyagok előállításához és forgalmazásához, valamint a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek előállításához és forgalmazásához,

c) az ország gazdaságának működtetéséhez elengedhetetlenül fontos egyéb tevékenység végzéséhez

szükséges, igazolt földgázteljesítmények.

2. Kockázatértékelés, megelőzési cselekvési terv és vészhelyzeti terv

2. § (1) Az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1)–(5) bekezdése szerinti kockázatértékelést a Hivatal készíti el, és azt az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (7) bekezdése szerint naprakészen tartja.

(2) A kockázatértékelést és annak aktualizált változatait a Hivatal megküldi az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. A miniszter a kockázatértékeléssel, illetve annak aktualizált változatával kapcsolatos szakpolitikai álláspontjáról soron kívül tájékoztatja a Hivatalt.

(3) A miniszter szakpolitikai álláspontjának figyelembevételével véglegesített kockázatértékelés Európai Bizottsághoz történő megküldéséről a Hivatal gondoskodik.

3. § (1) A Hivatal elkészíti az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőzési cselekvési tervet (a továbbiakban: megelőzési cselekvési terv) és az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti vészhelyzeti tervet (a továbbiakban: vészhelyzeti terv), amely terveket az Európai Bizottság és a szomszédos tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai részére történő megküldést megelőzően a miniszter részére szakpolitakai álláspont kialakítása céljából megküld. A miniszter az álláspontjáról soron kívül tájékoztatja a Hivatalt.

(2) Ha az Európai Bizottság az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (8) és (9) bekezdésére figyelemmel a megelőzési cselekvési terv vagy a vészhelyzeti terv tervezetének módosítását javasolja, és ha a módosítás szükségességével a Hivatal egyetért, a Hivatal az érintett tervet átdolgozza és a módosított tervezetet a miniszternek ismételten megküldi. A miniszter a megelőzési cselekvési tervvel vagy a vészhelyzeti tervvel kapcsolatos álláspontjáról soron kívül tájékoztatja a Hivatalt.

(3) A miniszter szakpolitikai álláspontjának figyelembevételével véglegesített megelőzési cselekvési tervnek és vészhelyzeti tervnek az Európai Bizottság részére történő megküldéséről a Hivatal gondoskodik.

(4) A megelőzési cselekvési tervnek az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (11) bekezdése szerinti naprakésszé tételét, valamint a vészhelyzeti tervnek az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdése szerinti naprakésszé tételét és a 10. cikk (3) bekezdése szerinti tesztelését a Hivatal elvégzi.

3. Ellátásbiztonságot szolgáló adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályok

4. § (1) A földgázipari vállalkozás az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a Hivatal honlapján közzétett formátumban és módon teljesíti. Az adatszolgáltatás az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (7) bekezdése szerinti földgázellátás biztonsággal kapcsolatos szerződésekre vonatkozó adatkörre is kiterjedhet.

(2) Az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (6) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Hivatal minden év július 31-ig a honlapján közzéteszi az éves gázfogyasztás adatszolgáltatás során figyelembe veendő mértékét.

(3) A Hivatalnak az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (6) bekezdés második albekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségére tekintettel a földgázipari vállalkozás az új gázellátási szerződés kötése vagy meglévő szerződés módosítása esetén arról haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt, továbbá az egy évnél hosszabb időtartamra szóló, földgázbeszerzés céljából megkötött ellátási szerződések és e szerződések teljesítését szolgáló kereskedelmi megállapodások összefoglaló adatait tartalmazó, (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a Hivatal részére minden év augusztus 31-ig teljesíti.

5. § (1) Ha a földgázipari vállalkozásnak olyan információ jut tudomására, hogy

a) a földgázellátási helyzet várhatóan jelentős mértékben romolhat, vagy

b) egy másik tagállam a szolidaritási alapon védett felhasználóinak földgázellátása érdekében szolidaritási intézkedés alkalmazását kéri Magyarországtól,

és amely megalapozhatja a korai előrejelzési szint, a riasztási szint vagy a vészhelyzeti szint elrendelését, haladéktalanul szóban és legkésőbb 24 órán belül írásban megerősítve a Hivatalnak és a szállítási rendszerirányítónak bejelenti.

(2) Bárki bejelentést tehet a Hivatalnak, akinek az (1) bekezdés szerinti információ tudomására jut. A Hivatal a bejelentést a szállítási rendszerirányító bevonásával megvizsgálja, és további információkat kérhet be.

(3) Ha a rendszerhasználó tudomást szerez a felhasználói ellátásához szükséges saját földgázforrása bármilyen mértékű tartós – a kereskedelmi egyensúlyt veszélyeztető – kieséséről, haladéktalanul szóban, és legkésőbb 24 órán belül írásban is az esemény jellegének, a kiesés várható időtartamának és a kiesés mértékének megjelölésével bejelenti a szállítási rendszerirányítónak.

(4) A szállítási rendszerirányító az (1)–(3) bekezdés szerinti bejelentéseket megalapozó események kihatásait mérlegeli, és ha a hidraulikai egyensúly fenntartása vagy visszaállítása nem biztosítható más piaci vagy nem piaci eszközökkel, akkor korlátozást rendelhet el az együttműködő földgázrendszer egy részén, vagy – szolidaritási intézkedések miatt vagy vészhelyzeti szint elrendelése esetén – országos szinten.

(5) A szállítási rendszerirányító a korlátozás elrendeléséről, a földgázellátási válsághelyzetet megalapozó események súlyosságáról és a rendszeregyensúly fenntartása érdekében megtett vagy tervezett további intézkedéseiről a Hivatalt haladéktalanul tájékoztatja, és legkésőbb 24 órán belül írásban is megerősíti.

(6) Ha az (1)–(3) bekezdés szerinti bejelentés vagy a szállítási rendszerirányító ezek alapján történő utasítása szóban történik, a szállítási rendszerirányító arról hangfelvételt készít. A szállítási rendszerirányító a hangfelvételt a Hivatalnak a Get. 98/A. § (8) bekezdése szerinti vizsgálatáig megőrzi.

(7) A Get. 98/A. § (8) bekezdése szerinti vizsgálathoz a szállítási rendszerirányító

a) a szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó részére, a földgázelosztói feladatokat ellátó szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó (a továbbiakban: érintett rendszerüzemeltető) vagy a rendszerhasználó részére adott írásbeli tájékoztatását, valamint a 13. § (1) bekezdése szerinti I. korlátozási kategóriába sorolt erőművek tekintetében a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező engedélyes korlátozásra vonatkozó elektronikus visszajelzését,

b) a szóbeli tájékoztatóról, valamint a szóbeli utasításáról készített hangfelvételt,

c) a hangfelvételen kívül a korlátozás elrendelését rögzítő egyéb dokumentumot és

d) minden olyan adatot, információt, amelyet a kivizsgáláshoz szükségesnek tart

a Hivatal rendelkezésére bocsátja.

6. § (1) Földgázellátási válsághelyzet bármely szintjének elrendelése esetén az érintett földgázipari vállalkozás az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkat napi rendszerességgel a Hivatal részére küldi meg.

(2) Riasztási vagy vészhelyzeti szint elrendelése esetén – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – a földgázkereskedő az elrendelést követő 2 órán belül, majd a riasztási vagy a vészhelyzeti szint fennállása alatt naponta a szállítási rendszerirányító részére megadja a következő három napra

a) a gázkereslet és a gázellátás napi előrejelzését millió m3/nap 25/0 °C-os referenciahőmérsékletű égéshő alapján számított MWh/nap mértékegységben kifejezve úgy, hogy a két mértékegység közti átszámítást a szállítási rendszerüzemeltetői minőség elszámolási rendben található átváltási tényező és éves átlagos súlyozott égéshő alapján kell elvégezni,

b) az ellátásukban lévő felhasználók korlátozási kategóriánként, korlátozási kivételenként, valamint gázátadó állomásonként összesített napi csúcsigényét 25/0 °C-os referenciahőmérsékletű égéshő alapján számított kWh/óra és kWh/nap mértékegységben, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján ténylegesen várható hőmérsékletre meghatározva.

(3) Riasztási szint vagy vészhelyzeti szint elrendelése esetén a rendszerhasználó írásban tájékoztatja a szállítási rendszerirányítót és a Hivatalt minden nap 13 óráig a következő gáznapon és héten igénybe vehető szerződéssel lekötött vagy szerződéssel igénybe vehető földgázmennyiségekről és az igénybevétel technikai és árfeltételeiről.

(4) A szállítási rendszerirányító részére az adatszolgáltatást az ÜKSZ-ben meghatározott módon kell elvégezni.

4. A földgázellátási válsághelyzetre vonatkozó döntések és intézkedések előkészítése

7. § (1) A minisztert a földgázellátási válsághelyzet fennállása alatti intézkedésekhez szükséges döntések előkészítése során tanácsadó, javaslatevő feladatkörrel Válsághelyzeti Bizottság segíti.

(2) A Válsághelyzeti Bizottság feladata

a) a földgázellátási helyzet értékelése,

b) a földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén teendő intézkedésekre vonatkozó javaslat kialakítása és

c) a vészhelyzeti szint elrendelésére vagy megszüntetésére vonatkozó javaslat kidolgozása.

8. § (1) A Válsághelyzeti Bizottság állandó tagjai:

a) a miniszter,

b) a Hivatal képviselője,

c) a szállítási rendszerirányító képviselője,

d) a szállítási rendszerüzemeltető képviselője,

e) az egyetemes szolgáltató képviselője,

f) az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő képviselője,

g) a földgáztárolói engedélyesek képviselői,

h) a földgázelosztók képviselői,

i) a földgázkereskedők és érdekképviseleteik képviselői,

j) a szervezett földgázpiaci engedélyes képviselője,

k) a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező engedélyes képviselője,

l) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) képviselője,

m) az országos bányakapitány vagy képviselője.

(2) A Válsághelyzeti Bizottságot a miniszter vezeti. A Válsághelyzeti Bizottság működését, ügyrendjét maga határozza meg. A miniszter más érintett hatóság, szervezet vagy gazdálkodó szervezet képviselőjét is meghívhatja a Válsághelyzeti Bizottság ülésére.

5. Intézkedések földgázellátási válsághelyzet esetén

9. § (1) A szállítási rendszerirányító a vészhelyzeti szint elrendelését megállapító miniszteri határozat közzétételétől számított 2 órán belül a rendszerüzemeltetőket, a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező engedélyest, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét szóban és elektronikus úton, valamint a rendszerhasználókat elektronikus úton értesíti a vészhelyzeti szint elrendeléséről.

(2) Ha a szállítási rendszerirányító a rendelkezésre álló információk alapján a Get. 98/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt intézkedéseket szükségesnek tartja, intézkedéseiről a vele közvetlen kapcsolatban álló, a földgáz Magyarország területén keresztül történő átszállítását végző vállalkozást haladéktalanul írásban értesíti.

(3) Ha a vészhelyzeti szint fennállása alatt a Get. 98/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt intézkedések alkalmazása szükséges, a Hivatal haladéktalanul szóban és 24 órán belül írásban tájékoztatja a minisztert a szükséges intézkedésekről, különösen az átszállító és a beszállító személyéről, a szállítási célországról, valamint az intézkedés várható időtartamáról és mértékéről.

10. § (1) A vészhelyzeti szint elrendelése esetén a biztonsági földgázkészlet igénybevételére jogosult földgázkereskedők között a Hivatal – az érvényben lévő és az előre láthatóan szükséges korlátozások tekintetében a szállítási rendszerirányító véleményének kikérése mellett – felosztja a felszabadított biztonsági földgázkészletet és a hozzá tartozó kapacitást.

(2) Korlátozás elrendelése esetén a biztonsági földgázkészlet igénybevételére jogosult földgázkereskedő a szállítási rendszerirányító és a Hivatal részére megadja minden érintett gáznapon 10 óráig

a) az ellátásában lévő, korlátozással nem érintett felhasználók

aa) várható következő gáznapi felhasználásait – távméréssel rendelkező felhasználó esetén felhasználónként –, korlátozási kategóriánként, korlátozási kivételenként,

ab) gázátadó állomásonként összesített napi csúcsigényét –12 °C referenciahőmérsékletre is meghatározva, valamint

b) a rendelkezésre álló források – ide nem értve a biztonsági földgázkészletet – várható alakulására vonatkozó információkat.

(3) A szállítási rendszerirányító részére az adatszolgáltatás rendjét az ÜKSZ rögzíti.

(4) Az igénybevételre jogosult földgázkereskedő a rendelkezésükre bocsátott kapacitást és földgázmennyiséget kizárólag a korlátozással nem érintett felhasználók vagy – a részlegesen elrendelt korlátozás esetén, a nem korlátozott mértékig – a korlátozással érintett fogyasztók napi fogyasztásának kielégítésére használhatja fel. A korlátozással érintett felhasználók által a korlátozás elrendelés alapján a korlátozási kategóriába, a korlátozási kivételbe eső meghatározott érték felett elfogyasztott földgázmennyiséget jogszerűtlenül elfogyasztott mennyiségnek kell tekinteni, amellyel a korlátozás alá vont felhasználó a Get. 98/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint számol el a szállítási rendszerirányítóval.

11. § (1) A vészhelyzeti szint elrendelése esetén a szállítási rendszerirányító – a Get. 98/C. § (2) bekezdése szerint – a földgázkereskedőknél rendelkezésre álló, illetve szerződéssel leköthető források, valamint jogszabály szerint a földgázkereskedő rendelkezésére bocsátott biztonsági földgázkészletek figyelembevételével, 30 napos, a felhasználói igények alapján optimalizált földgázfelhasználási tervet készít. A szállítási rendszerirányító naponta tájékoztatja a Hivatalt a földgázforrások tervezett felhasználásáról, valamint javaslatot tesz a forrásgazdálkodási célból bevezetendő korlátozás mértékére és a szerződéssel leköthető földgázforrások lekötésére.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján javaslatot tesz a miniszternek a földgázforrásokkal történő gazdálkodást biztosító válsághelyzeti intézkedésekre.

(3) Az érintett földgázkereskedők felkészülnek arra, hogy a Get. 98/D. § (2) bekezdése szerinti miniszteri rendelet alapján szerződéssel leköthető importforrásokra ajánlatot tegyenek, és ilyen forrásokat lekössenek a Get. 98/C. § (1) bekezdése szerinti eljárás- és elszámolási rend szerint, továbbá felkészülnek arra, hogy a szerződéssel leköthető import forrásokat a szállítási rendszerirányító részére felajánlják.

(4) A vészhelyzeti szint megszűnését követő tíz napon belül a szállítási rendszerirányító jelentést készít a válsághelyzet alatt megtett forrásgazdálkodási intézkedéseiről, és azt a Hivatalnak megküldi.

6. Az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó országos szintű, egységes korlátozási besorolás elkészítése és adatszolgáltatás

12. § (1) *  A földgázkereskedő a vele szerződéses jogviszonyban álló felhasználó – ide nem értve a lakossági fogyasztót – 1. melléklet szerinti nyilatkozata (a továbbiakban: nyilatkozat) alapján a felhasználási hely korlátozási besorolását elvégzi. A földgázkereskedő a besorolás alapjául szolgáló nyilatkozat tartalmát a korlátozás alóli kivételek megjelölésével az érintett rendszerüzemeltető részére az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint továbbítja, a változásokat átvezeti. A nyilatkozat a földgázkereskedelmi szerződés, illetve saját jogon eljáró felhasználó esetén a rendszerhasználati szerződés része.

(2) *  Ha a felhasználó a nyilatkozat módosításával, a korlátozási kapcsolattartó, a korlátozási besorolás, a korlátozási kivétel jogosultságát igazoló dokumentum csatolásával kezdeményezi a korlátozási kategória kivételbe sorolását, a módosított nyilatkozat e rendelet alapján a földgázkereskedelmi szerződés, a saját jogon eljáró felhasználó esetén a rendszerhasználati szerződés részévé válik.

(3) *  A felhasználóval kötött földgázkereskedelmi szerződésnek – a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben rögzítetteken túlmenően – tartalmaznia kell

a) a korlátozás esetén alkalmazandó felhasználói kötelezettséget,

b) az érintett rendszerüzemeltető megnevezését, a rendszerüzemeltető kapcsolattartójának vagy a korlátozásért felelős egysége elérhetőségét,

c) az érintett rendszerüzemeltető engedélyes beavatkozásának lehetőségét és a végrehajtás módját, beleértve a célvezetéken ellátott felhasználó földgázteljesítményének korlátozási besorolását is, és

d) a felhasználó adatváltozás-bejelentésre vonatkozó kötelezettségét, a korlátozási besorolási kategória, a korlátozási kivétel és a korlátozási kapcsolattartó elérhetőségének helytelen megadása esetén alkalmazható jogkövetkezményeket.

(4) *  A saját jogon eljáró felhasználó esetében a földgázkereskedelmi szerződés (1)–(3) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeit a saját jogon eljáró felhasználó és a rendszerüzemeltető közt létrejött rendszerhasználati szerződés tartalmazza.

(5) *  A felhasználó a földgázkereskedő részére, saját jogon eljáró felhasználó esetében közvetlenül az érintett rendszerüzemeltető részére megadja a korlátozási besoroláshoz szükséges adatokat és igazolásokat. Ha egy felhasználót több földgázkereskedő lát el, ezen adatokat valamennyi, a felhasználó ellátásában részt vevő földgázkereskedőnek meg kell adni. A földgázkereskedő ezen adatokat az ÜKSZ-ben meghatározott módon továbbítja a rendszerüzemeltetőnek. Ha a rendszerüzemeltető egy felhasználóra vonatkozóan ellentmondásos besorolási adatokat kap, az utolsó adatot használja az érintett földgázkereskedő vagy a saját jogon eljáró felhasználó értesítése mellett.

(6) *  A korlátozási besorolásához és a korlátozási kivételekhez szükséges adatok változásáról a felhasználó a földgázkereskedőt, továbbá saját jogon eljáró felhasználó esetében az érintett rendszerüzemeltetőt haladéktalanul értesíti, és a változást a földgázkereskedő a földgázkereskedelmi szerződésében, az érintett rendszerüzemeltető a rendszerhasználati szerződésében átvezeti.

(7) Az országos szintű korlátozási besorolás összeállítása érdekében az érintett rendszerüzemeltető gondoskodik a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel rendelkező felhasználók esetében az órai adatok frissítéséről, rendelkezésre állásáról, a mért órai adatokkal rendelkező felhasználók felhasználásihely-szintű alapadatainak naprakészen tartásáról, az alábbiak szerint:

a) a felhasználási hely neve, címe, POD-azonosítója,

b) a szállítói pont EIC-kódja, hálózati kódja,

c) a korlátozási kategória, a korlátozási kivétel besorolása,

d) a korlátozási kategória, a korlátozási kivétel besoroláshoz szükséges igazolásokban szereplő adatok és

e) a korlátozási kapcsolattartó adatai (szervezeti egység, folyamatosan elérhető telefonszám, elektronikus levélcím).

(8) Az adatok tartalmát és az adatok begyűjtésének részletes felelősségi megosztását az ÜKSZ tartalmazza. Az adatok nyilvántartásának felelőse a rendszerüzemeltető. A vonatkozó adatok továbbítása az ÜKSZ szerinti korlátozási adatcsere szerint történik.

(9) Az érintett rendszerüzemeltető a korlátozási sorrendhez szolgáltatott adatokat naprakészen tartja, és azokat a szállítási rendszerirányító rendelkezésére bocsátja a (10) és (11) bekezdés szerint.

(10) Az érintett rendszerüzemeltető minden lezárt gázhónap újrafelosztási eljárását követően két munkanapon belül megküldi a szállítási rendszerirányítónak a felhasználók, felhasználási helyek korlátozási besorolását gázátadó állomásonként, korlátozási kategóriánként, korlátozási kivételenként. Az érintett rendszerüzemeltető megadja távadós méréssel rendelkező felhasználónként, felhasználási helyenként az allokált napi mennyiségeket, távadós méréssel nem rendelkező felhasználók, felhasználási helyek átadónként összesített aktuális adatait korlátozási kategóriánként, korlátozási kivételenként, a gázhónap utolsó munka- és utolsó munkaszüneti napján kWh/nap mértékegységben.

(11) A korlátozási besorolást, az adatok rendelkezésre állását, valamint az adatkapcsolatot a szállítási rendszerirányító rendszeres időközönként, de legalább havonta ellenőrizi, az esetleges hiányosságot a helyesbítés előírásával jelzi az érintett rendszerüzemeltetőnek és a Hivatalnak.

(12) A korlátozási besoroláshoz kapcsolódóan korai előrejelzési szint elrendelése esetén

a) a földgázkereskedők egyeztetik és szükség esetén frissítik a kapcsolattartási és a korlátozási besorolási adatokat, különösen a mért órai adatokkal rendelkező felhasználók esetében, változás esetén azokat haladéktalanul megküldik az érintett rendszerüzemeltetőnek; a szállítási rendszerirányító ellenőrzi az érintett rendszerüzemeltetőtől érkező adatok napi szintű rendelkezésre állását és az adatkapcsolat folyamatosságát;

b) az érintett rendszerüzemeltető naponta legkésőbb 20 óráig felhasználónkénti bontásban feltölti a korlátozási besorolás aktuális adatait, a megelőző gáznap allokált napi mennyiségeit, és a távadós méréssel rendelkező felhasználók, felhasználási helyek esetében elérhető mért órai adatokat, a távadós méréssel nem rendelkező felhasználók, felhasználási helyek esetén az átadónként összesített adatokat korlátozási kategóriánként, korlátozási kivételenként; és

c) a szállítási rendszerirányító napi szinten összesíti a korlátozási besorolást és korlátozási kategóriánként, korlátozási kivételenként, felhasználási helyenként, POD-szinten meghatározza a napi szintű fogyasztási adatokat, korlátozható mennyiségeket az ÜKSZ-ben meghatározott módon.

(13) Korlátozási besoroláshoz kapcsolódóan riasztási, vészhelyzeti szint elrendelése vagy üzemzavar esetén az érintett rendszerüzemeltető a szállítási rendszerirányító részére megadja korlátozási kategóriánként, korlátozási kivételenként, felhasználási helyenként:

a) az utolsó olyan lezárult gáznap allokációját, ami már előállt, munkaszüneti nap esetén az utolsó munkanapra vonatkozóan is, kWh/nap mértékegységben;

b) a felhasználási helyek hatósági bizonyítványában vagy egyéb igazolásaiban szereplő korlátozási kategóriánkénti, korlátozási kivételenkénti kapacitást (kWh/h) vagy napi felhasználható (kWh/nap) mennyiségeket, és ez alapján besorolt kategóriák teljesítményeit a ténylegesen korlátozható mennyiség számításához;

c) az utolsó elérhető mért órai adatot a távadós méréssel rendelkező felhasználók esetén (kWh/h), amelyet az érintett rendszerüzemeltető napi szinten, órai mért adatokkal kiegészítve folyamatosan aktualizál, és 2 órán belül a szállítási rendszerirányító kérésére ismételten megküld, és

d) a távadós méréssel nem rendelkező felhasználók adatait az allokációs ütemtervhez igazodva, amelyeket az érintett rendszerüzemeltető az adatok rendelkezésre állását követő 2 órán belül a rendszerirányító kérésére ismételten megküld.

(14) Az országos szintű egységes korlátozási besorolás folyamatosan frissülő, a felhasználók aktuális állapotát tükröző elektronikus adatbázis, amely

a) gázátadó állomásonként tartalmazza a 10 m3/óra és az a feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérővel és az órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel rendelkező felhasználók korlátozási besorolását felhasználási helyenként, valamint

b) a 10 m3/óra alatti távadós méréssel nem rendelkező felhasználók, felhasználási helyek felhasználását korlátozási kategóriánként, korlátozási kivételenként

gázátadó állomásonként összesítve.

(15) Az országos szintű egységes korlátozási besorolás rendszertervének elkészítéséért a szállítási rendszerirányító felel az érintett rendszerüzemeltetők közreműködése mellett. Az országos szintű egységes korlátozási besorolás rendszertervét a szállítási rendszerirányító jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak, amely vizsgálja, hogy az országos korlátozási besorolási rendszerterv tartalmazza-e azon informatikai és adatcsere-megoldásokat, amelyek alkalmasak az e rendeletben megfogalmazott feladatok ellátására, a korlátozási besorolás összeállításának és a korlátozás elrendelésének támogatására. A szállítási rendszerirányító és az érintett rendszerüzemeltetők a Hivatal által jóváhagyott rendszerterv alapján saját korlátozási besorolási alrendszereket építenek ki.

(16) Az országos szintű egységes korlátozási besorolás informatikai rendszerét az érintett rendszerüzemeltetők és a szállítási rendszerirányító független tanúsító szervvel tanúsíttatja. Az országos szintű egységes korlátozási besorolás informatikai rendszerének üzembe helyezéséhez és működtetéséhez a Hivatal jóváhagyása szükséges, amely vizsgálja, hogy az országos szintű egységes korlátozási besorolás informatikai rendszer megfelel-e a (15) bekezdés szerinti szempontoknak.

(17) Az országos szintű egységes korlátozási besorolás működtetéséért az érintett rendszerüzemeltetők és a szállítási rendszerirányító közösen felelnek, biztosítva az egyes rendszerüzemeltetők által működtetett korlátozási besorolási alrendszerek együttműködését.

(18) A szállítási rendszerirányító az országos szintű egységes korlátozási besorolás működését, eredményét és tapasztalatait véleményével együtt minden év november 30-ig a Hivatalnak nyújtja be.

13. § (1) A felhasználót – felhasználási helyenként – az I–III. korlátozási kategóriába kell besorolni az alábbiak szerint: * 

a) *  I. korlátozási kategória: a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználási helyek utolsó allokált felhasználása;

b) *  II. korlátozási kategória: a 10 m3/óra és az a feletti névleges teljesítményű fogyasztásmérővel, az órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel rendelkező felhasználók és felhasználási helyek utolsó allokált felhasználása;

c) III. korlátozási kategória: a 10 m3/óra alatti fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók és az órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel nem rendelkező felhasználók, felhasználási helyek utolsó allokált felhasználása.

(2) A korlátozási besorolás alól korlátozási kivételeket (a továbbiakban együttesen: kivételek) lehet tenni, az alábbi sorrendben:

a) 1. kivétel: azon fennmaradó földgázteljesítmények, amelyek a technológiai károsodás elkerüléséhez, temperáláshoz szükségesek, II. kategória esetén legfeljebb 530 kWh/nap, III. kategória esetén 105 kWh/nap teljesítménnyel,

b) 2. kivétel: a Hivatal által hatósági bizonyítvánnyal igazolt, nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű felhasználói teljesítmények a kijelölést megalapozó tevékenység ellátásának fenntartásához szükséges mértékig,

c) *  3. kivétel: védett felhasználók közül az oktatási és a közigazgatási szolgáltatók, azaz a Get. 3. § 75. pont f)–i) alpontja szerinti felhasználási hely teljesítményei, beleértve a távhőtermelő oktatási és a közigazgatási szolgáltatók részére termelt teljesítményeit is, amelyek nem tartoznak az 5. kivételbe, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti bíróságok, az Országos Bírósági Hivatal és az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti ügyészi szervek,

d) 4. kivétel: olyan földgázteljesítmények, amelyek korlátozása jelentős környezeti károkozással vagy egészségügyi kockázattal járna, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné, a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig, továbbá az alapvető országos energiainfrastruktúrák üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszerüzemeltetők földgázteljesítményei, a közellátást biztosító felhasználók földgázteljesítményei a rendszerüzemeltetéshez, illetve a közellátáshoz szükséges mértékig, valamint veszélyhelyzetben alapvető szolgáltatásokat végző felhasználók és a különleges jogrendben kijelölt vagy honvédelmi feladatok ellátására kijelölt felhasználók földgázteljesítményei,

e) 5. kivétel: a Get. 3. § 76. pontjában meghatározott szolidaritási alapon védett felhasználók, melyek esetében elsősorban biztonsági földgázkészlet felhasználásával, illetve utolsó lehetőségként szolidaritási intézkedés igénybevételével kell az igényt kielégíteni,

f) 6. kivétel: vészhelyzet és szolidaritási intézkedés alkalmazása esetén a kritikus jelentőségű gázüzemű erőművek az ellátásuk biztosításához szükséges teljesítmények mértékéig, ha az erőmű gázellátásának hiánya súlyos károkat okozna a villamosenergia-rendszer működésében, vagy akadályozná a földgázkitermelést vagy az együttműködő földgázrendszer működését.

(3) A 6. kivételben szabályozott kritikus gázüzemű erőművek ellátásának megszűnését elsősorban biztonsági földgázkészlet felhasználásával, illetve utolsó lehetőségként szolidaritási intézkedés igénybevételével el kell kerülni. Ha az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek esetében a földgáz más energiaforrásra cserélhető, az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználási helyek ellátását biztosító felhasználó az erőművek ellátásának biztosításához szükséges teljesítmények mértékéig kivételnek minősül, feltéve, hogy ez az egyetlen módja az ellátásuknak.

(4) *  A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra. A felhasználó egyedi kérelme alapján a Hivatal az egyes korlátozási besorolási kategóriákra vagy kivételekre meghatározott, a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartamot eltérően, de legfeljebb 72 óra időtartamban is megállapíthatja, vagy a korlátozást erre az időtartamra felfüggesztheti, ha a korlátozás legfeljebb 4 órás időtartamban történő végrehajtása vagy a már elrendelt korlátozás fennállása alatt olyan üzemzavaros állapot lép fel, amely esetén a korlátozás végrehajtása

a) helyrehozhatatlan technológiai károsodással járna,

b) jelentős környezeti károsodással járna,

c) az emberi életet vagy egészséget veszélyeztetné,

d) a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné, vagy

e) a földgázteljesítmény – szerződésben meghatározott hőmérséklet alatt történő – elvonásával a káros anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető.

(5) A felhasználó az (1) bekezdés szerinti korlátozási besorolástól való kivételt alátámasztó indok fennállását az egyedi kérelemhez mellékelt,

a) *  a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendeletben meghatározott gázfelhasználó technológiai rendszer helyrehozhatatlan technológiai károsodásának lehetősége esetén a gázfelhasználó technológiai rendszer műszaki-biztonsági hatósági felügyeletét ellátó, a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal által, vagy

b) környezetszennyezés, illetve környezetveszélyeztetés lehetősége esetén a felhasználó telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság által

kiadott, egy évnél nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja, amely, ha szükséges, tartalmazza azt is, hogy a szállítási rendszerüzemeltető részére küldött bejelentés alapján az üzemzavar elhárításának időtartamára, de legfeljebb 72 óra időtartamra a felhasználó mentesül a korlátozás végrehajtása alól.

(6) A Hivatal az egyedi kérelmet a felhasználó által alkalmazott technológiára és a nemzetgazdaság működésében betöltött szerepére figyelemmel bírálja el, döntéséről a felhasználót és a földgázkereskedőt egyidejűleg értesíti.

(7) Ha a felhasználó a Hivatal döntését tartalmazó hatósági bizonyítvány földgázkereskedőhöz történő benyújtásával a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam módosítását kezdeményezi, a földgázkereskedővel kötött földgázkereskedelmi szerződés mellékletét képező, a kategóriába vagy kivételbe sorolást meghatározó nyilatkozat vonatkozó pontjának módosítása – e rendelet alapján – a szerződés részévé válik.

(8) A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam módosítását az érintett rendszerüzemeltető a nyilvántartásában átvezeti.

14. § (1) *  A felhasználókat – felhasználási helyenként – az I–III. kategóriába kell besorolni, ha a kivétel alkalmazására nincs ok. Kivételek közé csak a felhasználó által a földgázkereskedőnek vagy saját jogon eljáró felhasználó esetében az érintett rendszerüzemeltetőnek benyújtott és ez alapján az érintett rendszerüzemeltető nyilvántartásába bekerülő, a Get.-ben és az e rendeletben meghatározott hatósági bizonyítvány vagy a besorolás jogosultságát igazoló egyéb dokumentum alapján meghatározott teljesítmény kerülhet. A korlátozási besorolásban a kivételeket meg kell jeleníteni, felhasználási helyenként, POD-szinten.

(2) *  Az 1. kivételbe sorolható a felhasználó

a) az I. és II. kategóriára meghatározott fennmaradó teljesítménye, külön igazolás nélkül,

b) ha a II. kategóriára meghatározott fennmaradó értéktől való eltérést alátámasztó indok fennállását az egyedi kérelemhez mellékelt, a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló kormányrendeletben meghatározott gázfelhasználó technológiai rendszer helyrehozhatatlan technológiai károsodásának lehetősége esetén, illetve magasabb temperálási igény esetén az adott vállalkozás gázfelhasználó technológiai rendszerének műszaki-biztonsági hatósági felügyeletét ellátó, a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatala által kiadott, egy évnél nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(3) *  A 2. kivételbe a Hivatal által kiadott hatósági bizonyítvánnyal lehet besorolni a felhasználási hely teljesítményét, a vészhelyzeti szint elrendelését megelőzően. A Hivatal a felhasználó egyedi, indokolt kérelmére jár el. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőséget a felhasználó által alkalmazott technológia stratégiai jelentőségére és a nemzetgazdaság működésében betöltött szerepére figyelemmel tanúsítja a Hivatal az 1. § (5) bekezdésében meghatározott kategóriák alapján. A besorolhatóság szempontjairól a Hivatal módszertani útmutatót bocsát ki, amit a honlapján közzé tesz. A Hivatal döntéséről a felhasználót és a minisztert értesíti.

(4) *  A 3. kivételhez kell sorolni a Get. 3. § 75. pontja szerinti alapvető szociális szolgáltatók közül a Get. 3. § 75. pont f)–i) alpontja szerinti felhasználási hely teljesítményét, a felhasználó nyilatkozata és az intézmény által kiállított és benyújtott törzskönyvi nyilvántartás – mint közhiteles nyilvántartás – rendszerére hivatkozó igazolás alapján. Ha ilyen nyilvántartás nem áll rendelkezésre, az igazolást a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet alapján a szakmai irányítást ellátó miniszter állítja ki. A nyilatkozat és az igazolás alapján a földgázkereskedő határozza meg a 3. kivételbe tartozó ellátás szerinti kapacitást vagy napi mennyiséget kWh/ nap mértékben. A folyékony tüzelőanyag tartalékolására nem kötelezett erőművek, fűtőművek és kapcsolt villamosenergia-termelők közül az oktatási és a közigazgatási szolgáltatók részére termelő távhőtermelőt felhasználónként, felhasználási helyenként a távhőszolgáltató által meghatározott éves hőigénynek megfelelő földgázfelhasználási arány alapján kell besorolni, a korlátozható földgáz mértékét a 15. § (9) és (12) bekezdésének figyelembevételével kell meghatározni.

(5) A felhasználó a 4. kivételhez sorolható, ha

a) a korlátozás végrehajtása jelentős környezeti károkozással járna, környezetszennyezést, illetve környezetveszélyeztetést okozna, az emberi életet vagy egészséget veszélyeztetné, és azt a felhasználó kérelmére a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság hatósági bizonyítvánnyal igazolja;

b) a korlátozás a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezet hatálya alá tartozó veszélyes üzemben olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményt, súlyos balesetet okozhat, amely az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a felhasználó kérelmére, amennyiben a veszélyes üzem alapfeladata biztonságos ellátásához a gázellátás szükségességét az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági bizonyítvánnyal igazolja;

c) az alapvető országos energiainfrastruktúrák üzemeltetéséhez szükséges teljesítmények mértékéről a rendszerüzemeltető, földgáztermelő nyilatkozik;

d) a közellátást biztosító felhasználó nyilatkozik az olyan közszükségletet kielégítő folyamatos szolgáltatást biztosító közellátás esetében, amely az azt igénybevevők által egyedileg nem, hanem össztársadalmi szinten szervezett módon biztosítható, a közellátás biztosításához szükséges teljesítmény mértékéről;

e) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet esetében a felhasználó alapvető szolgáltatásokat végez, amit a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter igazol;

f) a különleges jogrendben vagy a honvédelmi feladatok végrehajtására gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre kijelölt felhasználókra vonatkozó igazolást a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény szerint az igénybevételi hatóság állítja ki.

(6) Az 5. kivételhez soroláshoz az érintett rendszerüzemeltető nyilvántartja

a) a Get. 3. § 76. pont a) alpontja szerinti lakossági fogyasztó, felhasználási hely teljesítményeit,

b) *  a Get. 3. § 76. pont b) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltatókat, a felhasználó, felhasználási hely teljesítményeit a szociális szolgáltató nyilatkozata és az intézmény által kiállított és benyújtott törzskönyvi nyilvántartás – mint közhiteles nyilvántartás – rendszerére hivatkozó igazolás – ha ilyen nyilvántartás nem áll rendelkezésre, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet alapján a szakmai irányítást ellátó miniszter által kiállított igazolás – alapján,

c) a Get. 3. § 76. pont c) alpontja szerinti távhőtermelőt, felhasználónként, felhasználási helyenként, a 15. § (12) bekezdésben foglaltakra tekintettel a távhőszolgáltató által meghatározott kategóriára eső szolidaritási alapon védett éves hőigénynek megfelelő földgázfelhasználási arány figyelembevételével, a távhőszolgáltató nyilatkozata alapján.

(7) A felhasználó, felhasználási hely, teljesítmény 6. kivételbe sorolásához a Hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges, amit a Hivatal a 13. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott esetekben az érintett szállítási rendszerüzemeltető vagy a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltető által benyújtott, indokolt kérelme alapján állít ki.

(8) A (7) bekezdés szerinti kérelemben be kell mutatni, hogy vészhelyzetben vagy a szolidaritási intézkedés alkalmazása esetén a kritikus jelentőségű gázüzemű erőmű gázellátásának hiánya

a) súlyos károkat okozna a villamosenergia-rendszer működésében,

b) akadályozná a gáztermelést,

c) akadályozná a gázszállítást,

d) akadályozná az együttműködő földgázrendszer működését, vagy

e) akadályozná az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználási helyek ellátását, feltéve, hogy az erőművek tüzelőolaj-ellátásának ez az egyetlen lehetősége, és ez az erőmű földgázüzemű működését váltja ki.

(9) *  A felhasználó a nyilatkozat, hatósági bizonyítvány vagy a korlátozási besorolás kivételét igazoló egyéb dokumentum egy példányát vagy annak másolatát, azok módosítását papíron vagy elektronikusan eljuttatja a földgázkereskedőnek, aki az adatokat az ÜKSZ-ben meghatározott korlátozási adatcsere vagy a Get. 3. § 1c. pontjában meghatározott adatcsere útján továbbítja az érintett rendszerüzemeltető felé. Az elektronikus eljuttatás megvalósulhat a kereskedő online felületén is.

(10) A saját jogon eljáró felhasználó a korlátozási besorolás kivételéhez szükséges dokumentumokat, igazolást közvetlenül az érintett rendszerüzemeltetőnek küldi meg. A jogosultság igazolását az érintett rendszerüzemeltető tartja nyilván, amelyet 5 évig megőriz.

(11) A földgázkereskedő, az érintett rendszerüzemeltető a Hivatalt értesíti, ha a korlátozási besorolás kivételének alapjául szolgáló dokumentumokkal kapcsolatban kétség merül fel. A besorolás alapjául szolgáló dokumentumokat a Hivatal megvizsgálja.

(12) A Hivatal a korlátozás módosítását hivatalból vizsgálja, és annak megalapozottsága esetén a korlátozási besorolás módosítását elrendeli. A Hivatal határozatával módosított korlátozási besorolás e rendelet alapján a felhasználóval kötött szerződés részévé válik, és a kategóriába sorolást meghatározó nyilatkozat helyébe lép.

(13) A korlátozási kivétel kezdeményezésekor figyelembe kell venni az eljárás lefolytatásának és a korlátozási kivétel átvezetésének időigényét. Az 1–5. kivétel a vészhelyzeti szint elrendelését követően nem módosítható.

(14) A részleges szigetüzemben vételező felhasználók korlátozási besorolását és kivételbe sorolását a szállítási rendszerirányító az együttműködő földgázrendszerben a szigetüzemben bekövetkezett zavar esetén akkor rendelheti el, ha a felhasználók ellátása kizárólag a földgáztermelői vezetékről már nem biztosítható.

7. A korlátozás elrendelése

15. § (1) A felhasználói korlátozást a szállítási rendszerirányító rendeli el és irányítja a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett. Ha a korlátozás mellett más intézkedés is indokolt, arra javaslatot tesz. A felhasználó értesítése az érintett rendszerüzemeltető által a korlátozási kapcsolattartásra megadott elektronikus csatornán történik. A korlátozás elrendelését a szállítási rendszerirányító a honlapján is közzéteszi.

(2) Ha a felhasználót a korlátozás során a földgázellátásból részlegesen vagy teljes mértékben kizárták, a részére a betáplálási pontokon szerződés szerint rendelkezésre álló és a korlátozás életbe léptetésekor nominált földgázmennyiséget a szállítási rendszerirányító által megadott ütemezés szerint az érintett rendszerüzemeltető a korlátozás időtartama alatt, a szükséges mértékben, egyensúlyozó földgázként jogosult átvenni. Az átvétel módját, valamint az így átvett földgázmennyiség igénybevételére és elszámolására vonatkozó szabályokat az ÜKSZ határozza meg.

(3) *  A 13. § (1) bekezdése szerinti I. kategóriába sorolt felhasználók az I. kategória korlátozásának elrendelése esetén jogosultak a földgáz biztonsági készlet igénybevételére. Az I. kategóriába besorolt erőművek részéről jelentkező földgázigény kielégítését az Szövetség biztosítja a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló miniszteri rendelet szerinti mobil földgázkészletből a miniszter által meghatározott mértékben, de legfeljebb 120 millió m3 mennyiségig.

(4) *  A 13. § (1) bekezdése szerinti I. kategóriába sorolt felhasználókra vonatkozó korlátozás szükségességéről a szállítási rendszerirányító haladéktalanul szóban és elektronikus úton értesíti a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező engedélyest és az érintett rendszerüzemeltetőt. Az I. kategória korlátozásának elrendelése esetén a földgáz biztonsági készlet miniszter által meghatározott mennyiségének felhasználásáról, a rendelkezésre álló mennyiség erőművek közötti megosztásáról vagy a kategórián belüli részleges korlátozás megosztására a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező engedélyes visszajelzése alapján kerül sor, aki a szállítási rendszerirányító értesítése kézhezvételét követő 30 percen belül visszajelzést ad. Ha a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező engedélyes 30 percen belül nem küld visszajelzést, a korlátozást az érintett felhasználók tekintetében egységesen, a szállítási rendszerirányító által meghatározott arányban kell végrehajtani. A korlátozás végrehajtására rendelkezésére álló, a 13. § (4) bekezdése szerinti időtartamot a szállítási rendszerirányítónak a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező engedélyes visszajelzésére rendelkezésre álló 30 perc elteltétől kell számítani. Az I. kategóriába besorolt erőművek, illetve az őket ellátó földgázkereskedők a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező engedélyes által meghatározott utasítás szerinti menetrendnek megfelelően kötelesek nominálni a földgázszállító rendszeren.

(5) A 13. § (1) bekezdése szerinti II. kategóriákba sorolt felhasználókat és az azokat ellátó földkereskedőket a velük jogviszonyban álló érintett rendszerüzemeltető a rájuk vonatkozó korlátozás elrendeléséről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti. A 13. § (4) bekezdése szerinti, a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartamot az elektronikus üzenet elküldésének időpontjától kell számítani. A felhasználó egyedi értesítéséhez, az elektronikusan elküldött értesítéshez szükséges rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség és elektronikuslevélcím-adatok naprakészen tartása és a kiértesíthetőség biztosítása a felhasználó felelőssége. Az adatok változásáról a felhasználó a földgázkereskedőt vagy – a saját jogon eljáró felhasználó esetén – az érintett rendszerüzemeltetőt haladéktalanul értesíti. A földgázkereskedő a felhasználó által felé jelzett elérhetőségiadat-változást az ÜKSZ-ben előírtak szerint jelzi az érintett rendszerüzemeltető nyilvántartása felé, és ezt a földgáz-kereskedelmi szerződés korlátozásra vonatkozó részében is átvezeti. Saját jogon eljáró felhasználó esetén az adatváltozást a rendszerhasználati szerződésben kell átvezetni.

(6) A 13. § (1) bekezdése szerinti III. kategóriába sorolt felhasználókat a korlátozás elrendeléséről a szállítási rendszerirányító rövid szöveges üzenetben vagy elektronikus levélben elektronikus úton, vagy ha ez nem lehetséges, a nemzeti hírügynökség útján értesíti.

(7) A korlátozás valamely korlátozási kategóriába vagy kivételbe tartozó összes földgázmennyiségre vagy annak meghatározott hányadára – a kategóriák vagy kivételek növekvő sorrendjében – rendelhető el.

(8) A szállítási rendszerirányító a napi allokáció, az órai fogyasztási adatok, továbbá a felhasználási helyek esetleges, korlátozással összefüggésben lévő igazolásaiban meghatározott mennyiségek alapján

a) naponta folyamatosan összesíti a korlátozási besorolást, meghatározza az országos szinten összesített korlátozási besorolás alapján a korlátozással érintett kategóriákat, kivételeket, felhasználókat, és korlátozási kategóriánként, kivételenként, felhasználási helyenként, POD-szinten meghatározza a napi szintű fogyasztási adatokat, korlátozható mennyiségeket;

b) meghatározza, hogy a földgázrendszer egészének mekkora fogyasztáscsökkentésre lenne szüksége az együttműködő földgázrendszer zavartalan működésének fenntartása érdekében;

c) az a) és a b) pont alapján elrendeli a korlátozást, az egyes korlátozási kategóriákba, kivételekbe besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentését vagy megszüntetését annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható vagy helyreállítható legyen;

d) a korlátozási kategóriák, kivételek figyelembevételével kijelöli azokat a felhasználási helyeket, amelyek korlátozása szükséges, annak figyelembevételével, hogy minél kevesebb felhasználó korlátozásával lehessen elérni a tervezett korlátozási szintet;

e) a korlátozás hatálybalépéséig elfogyasztott földgázmennyiségeket nem veszi figyelembe, a korlátozás kizárólag a hatálybalépés, illetve a korlátozáshoz szükséges időtartam letelte utáni időszakra vonatkozik;

f) a korlátozással érintett felhasználási helyek listáját megküldi az érintett rendszerüzemeltetőknek, ha az I. kategóriában részleges korlátozás szükséges és megvalósítható, annak mértékéről szállítási rendszerirányító tájékoztatja a rendszerüzemeltetőket;

g) minden gáznap során szükség szerint felülvizsgálja a szükséges korlátozás mértékét, és változás esetén arról tájékoztatja a rendszerüzemeltetőket.

(9) A szállítási rendszerirányító az intézkedések arányosságának és fokozatosságának elve alapján egy adott korlátozási kategória vagy kivétel korlátozásának elrendelésekor vizsgálja a részleges korlátozás lehetőségét, és ha a lehetőség fennáll, az adott korlátozási kategóriába vagy kivételbe tartozó összes földgázteljesítmény korlátozását megelőzően részleges korlátozást valósítja meg. A korlátozás alapja a rendszerüzemeltetők által a korlátozás végrehajtásához és ennek ellenőrzéséhez a rendszerirányító részére rendelkezésre bocsátott, a felhasználók gáznapi felhasználásról a telemechanikai rendszerből továbbított mérési adat, ennek hiányában a felhasználók utolsó allokált napi felhasználása. A soron következő kategóriába vagy kivételbe eső felhasználások és teljesítmények korlátozása akkor rendelhető el, amikor az előző kategóriába vagy kivételbe eső felhasználókat és teljesítményeket teljes mértékben korlátozták.

(10) Az I. kategóriát érintő részleges korlátozás során a részlegességet az egyes felhasználási helyekre vonatkozó megosztott százalékos értékkel is végre lehet hajtani olyan módon, hogy az összes felhasználási helyre számított egyedi százalékos értékek együttesen kiadják az I. kategóriára eső részleges korlátozás mértékét az utolsó allokált napi felhasználásból kiindulva. Az I. kategóriát érintő részleges korlátozás során az egyes felhasználási helyek megosztott százalékos korlátozását a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező engedélyes határozza meg a szállítási rendszerirányító által megadott, az I. kategóriát érintő együttes részleges korlátozás százaléka alapján, és közreműködik a szállítási rendszerirányítóval annak végrehajtásában.

(11) A II. vagy III. kategóriát érintő részleges korlátozás esetén a szállítási rendszerirányító a felhasználók korlátozását a korlátozási kategóriában vagy kivételben szereplő felhasználók gáznapi felhasználása vagy ennek hiányában az utolsó allokált napi felhasználása alapján a kategórián belül csökkenő sorrendben rendeli el annak érdekében, hogy a korlátozás a lehető legkisebb számú felhasználót érintsen. Ebben az esetben egyes felhasználási helyekre százalékos mértékben történő részleges korlátozás nem rendelhető el.

(12) A II. kategóriába sorolt és a 3. és 5. kivételbe tartozó távhőtermelők esetében – a korlátozási kategóriának vagy kivételnek megfelelő – a távhőszolgáltatás által végrehajtott hőszolgáltatás korlátozási szabályokat kell alkalmazni a következők szerint:

a) a távhőtermelő II. kategória szerinti korlátozásának elrendelése esetén a távhőszolgáltató hajtja végre a II. kategória szerinti korlátozást úgy, hogy csak az alapvető szociális szolgáltató ellátása érdekében szolgáltatott hőszolgáltatás maradjon fenn,

b) a távhőtermelő 3. kivételben szereplő földgázteljesítmények rendszerirányító általi korlátozása esetén a távhőszolgáltató hajtja végre az oktatási és közigazgatási szolgáltatók hőszolgáltatásának megvonását úgy, hogy csak a Get. 3. § 76. pont c) alpontja szerinti szolidaritási alapon védett felhasználó ellátása érdekében szolgáltatott hőszolgáltatás maradjon fenn,

c) a távhőszolgáltató által végrehajtott hőszolgáltatás korlátozása határozza meg távhőtermelőkre felosztva azt az aktuális hőigényt, amelynek kielégítéséhez szükséges maximális földgázigény és a korlátozható földgázmennyiség meghatározható,

d) a korlátozási kategóriába, kivételbe sorolt távhőtermelő a korlátozható földgázmennyiséget igazolja vissza a rendszerhasználó részére.

(13) A Hivatal a távhőszolgáltató és a távhőtermelő által elvégzett felosztást utólag ellenőrzi a távhőszolgáltatásról szóló törvény, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a távhőszolgáltatás által végrehajtott hőszolgáltatás-korlátozási szabályok szerint.

16. § (1) A rendszerirányító köteles a szolidaritási alapon védett felhasználók és a kritikus jelentőségű gázüzemű erőművek tervezett vételezésének megfelelő forrásokat biztosítani, ellátásukért minden intézkedést megtenni. A kivételek körébe tartozó földgázteljesítményeket a rendszeregyensúly helyreállítása érdekében, a szolidaritási alapon védett felhasználók és a kritikus jelentőségű gázüzemű erőművek gázellátásának fenntartása érdekében a rendszerirányító a kivételek szerinti sorrendben korlátozhatja.

(2) A kivételekre a besorolásra, a kapcsolattartásra, az értesítésre és a végrehajtásra, a felhasználó korlátozási kategóriájának megfelelő korlátozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Ha a Get. 98/D. § (2) bekezdése szerinti rendeletben a földgázellátáshoz kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb ára nem kerül meghatározásra, a Get. 98/C. § (1) bekezdése alapján a szállítási rendszerirányítónak felajánlott földgáz eladási ára a beszerzési áron felül legfeljebb a keletkezett indokolt költségeket tartalmazhatja.

(4) A korlátozás során a szállítási rendszerirányító által igénybe vett földgáznak az érintett rendszerhasználóval történő elszámolása a szállítási rendszerirányító feladata.

(5) Földgázellátási válsághelyzet esetén a válsághelyzet következtében felmerült, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló elnöki rendelet szerinti esetleges pótdíj megfizetése alól a díjfizetésre kötelezett mentesül.

8. A földgázvételezés elrendelt korlátozásának végrehajtása

17. § (1) Ha a földgázvételezés elrendelt korlátozását a felhasználó nem hajtja végre, az érintett rendszerüzemeltető – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – az érintett felhasználót az elzáró szerelvény zárt állapotában történő rögzítésével, rögzíthetőség hiányában a vezetékes kapcsolat megszüntetésével a földgázellátásból kizárja. A korlátozást be nem tartó felhasználó felel a mulasztásából eredő valamennyi kárért, különösen azokért a károkért, amelyek a szolidaritási alapon védett felhasználók és a kritikus jelentőségű gázüzemű erőműveknél merülnek fel amiatt, hogy a kizárásra irányuló műszaki intézkedés más műszaki megoldás hiányában rájuk is kiterjed.

(2) Ha a kizárásra irányuló műszaki intézkedés más műszaki megoldás hiányában olyan, a szolidaritási alapon védett felhasználók és a kritikus jelentőségű gázüzemű erőművek földgázteljesítményeit érintené, amelyek elvonása esetén az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető, a korlátozást be nem tartó felhasználó földgázvételezését a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig kell műszaki megoldással korlátozni. A korlátozás végrehajtásával egyidejűleg a korlátozást végrehajtó rendszerüzemeltető rögzített telefonhívás útján felhívja a korlátozást be nem tartó felhasználó figyelmét a fennmaradó földgázteljesítmény felhasználási céljára, valamint a jogszerűtlen felhasználás következményeire. A jogszerűtlen felhasználásból eredő valamennyi kárért a korlátozást be nem tartó felhasználó felel.

(3) A felhasználó kizárásának műszaki és egyéb körülményeit a rendszerüzemeltető írásban rögzíti, feltüntetve a korlátozás elrendelésének és a kizárásnak az időpontját, valamint az ezen idő alatt elfogyasztott földgáz mennyiségét.

(4) A szállítási rendszerirányító – ha a gáznapi egyensúlyozási előrejelzése alapján azt a földgázrendszer egyensúlya lehetővé teszi – a korlátozásra elrendelt kategóriában vagy kivételben a felhasználói korlátozás csökkentését, megszüntetését rendeli el és irányítja, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett.

(5) A korlátozás megszüntetését követő 5 munkanapon belül a rendszerüzemeltető a korlátozás végrehajtásáról – személyes adatot nem tartalmazó – írásos jelentést, továbbá a műszaki kizárásokról minden korlátozási kategóriában vagy kivételben tételes kimutatást készít, és azt a szállítási rendszerirányítónak átadja. A korlátozás kiértékelésének összesítését és értékelését a szállítási rendszerirányító 5 napon belül megküldi a Hivatalnak.

(6) A korlátozás megszüntetését követően az érintett rendszerüzemeltető a hálózathasználati szerződésben foglalt határidőben, de legfeljebb 5 munkanapon belül a földgázvételezésből történő műszaki kizárást megszünteti, valamint jogosult a kizárás és a szolgáltatás visszaállításával kapcsolatosan felmerült – az üzletszabályzatban meghatározott – költségeit az érintett felhasználóval megtéríttetni.

9. A biztonsági földgázkészlet igénybevételére vonatkozó szabályok

18. § *  (1) A biztonsági földgázkészlet igénybevételére jogosult

a) a földgázkereskedő, ideértve a saját jogon eljáró felhasználót is,

b) a rendszerüzemeltető,

c) az I. kategóriába besorolt erőmű, és

d) amennyiben a b) és a c) pontok szerinti jogosult nem rendelkezik szállítási rendszerüzemeltetővel kötött rendszerhasználati szerződéssel, úgy az őket ellátó földgázkereskedő,

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: Igénybevevő] és a Szövetség szerződést köt a biztonsági földgázkészlet adásvételére.

(2) A biztonsági földgázkészletnek az Igénybevevő részére történő átadására a Szövetség a készletet tároló engedélyessel kötött szerződésével összhangban álló – a tagokkal előzetesen egyeztetett – mintaszerződést dolgoz ki, amelyet a Szövetség honlapján közzétesz. A mintaszerződésnek megfelelő tartalmú szerződést a biztonsági földgázkészlet felszabadításától számított 24 órán belül meg kell kötni. A mintaszerződést minden év július 1-ig a Szövetség felülvizsgálja, és a szükséges módosításokat azon átvezeti.

(3) A (2) bekezdés szerinti szerződés hiányában az Igénybevevő nem jogosult a biztonsági földgázkészlet igénybevételére.

(4) Az Igénybevevő a biztonsági földgázkészletet tároló földalatti gáztároló kiadási pontjára való nominálásával és a földgáz átvételével a Szövetséggel kötött szerződésben foglaltakat magára nézve vállalja.

19. § (1) A felhasználható biztonsági készlet a szervezett földgázpiacon vagy a kereskedési platformon nem értékesíthető.

(2) A felhasznált biztonsági készletet az Igénybevevőnél kell elszámolni.

(3) A rendszerüzemeltetők a nomináltnál vagy a ténylegesen felhasznált mennyiségnél több biztonsági készletet nem számolhatnak el az Igénybevevőnek. A biztonsági készletből felhasznált földgáz pénzügyi elszámolása az Igénybevevő és a Szövetség között a tárolói jegyzőkönyv alapján történik, a Szövetség és az Igénybevevő közötti értékesítés, nominálás és teljesítés figyelembevételével.

(4) A Szövetség által kötött keretmegállapodásban a teljesítés helye mindenkor a biztonsági készletet tároló föld alatti gáztároló kiadási pontja, így a rendszerhasználati díjat az Igénybevevő fizeti.

(5) A biztonsági készlet tekintetében az érintett rendszerüzemeltető a miniszter által engedélyezett mennyiség feletti nominálást az engedélyezett készletfelhasználás mértékéig csökkenti.

(6) Az Igénybevevő a nyilvántartásában a biztonsági készletből értékesített földgáz árát, mennyiségét és az erre eső rendszerhasználati díjakat elkülönítve feltünteti és elszámolja.

10. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 1–19. §, a 24. § és az 1. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

21. § (1) A 6. alcímet és az 1. mellékletet a felkészülés körében e rendelet hatálybalépésétől alkalmazni kell.

(2) * 

(3) * 

(4) A szállítási rendszerirányító és az érintett rendszerüzemeltetők a Hivatal által jóváhagyott rendszerterv alapján saját korlátozási besorolási alrendszereiket 2023. november 1-jéig kiépítik.

(5) A földgázkereskedő a vele szerződéses jogviszonyban álló felhasználó nyilatkozata alapján az e rendelet szerinti új korlátozási besorolását elvégzi, és azt az érintett rendszerüzemeltetőnek továbbítja 2023. november 15-ig. Az érintett rendszerüzemeltető a korlátozási sorrendhez szolgáltatott adatokat folyamatosan naprakészen tartja, és azokat 2023. november 30-ig a szállítási rendszerirányító rendelkezésére bocsátja az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint.

22. § Ez a rendelet a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23. § * 

24. § * 

1. melléklet a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm rendelet
szerinti kivételi körbe tartozásról

1. Alulírott (cégnév): .......................................................................................

Székhely: .....................................................................................................

Cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma: ...................................................

POD-azonosító: ..........................................................................................

A felhasználó további ............ db POD-azonosítóval rendelkezik

Kapcsolattartásra vonatkozó adatok:

– Kapcsolattartó szervezeti egység: ...................................................

– Telefon: ...........................................................................................

– Elektronikus levélcím, e-mail: .........................................................

– A cég hivatalos elektronikus elérhetősége (cégkapu):.....................

2. A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a következő korlátozási kivételi körbe tartozom:

1. kivétel 4. kivétel
2. kivétel 5. kivétel
3. kivétel 6. kivétel

3. A kategóriába tartozó kapacitás vagy napi mennyiség (kWh/h vagy kWh/nap):

1. kivétel ............... 4. kivétel ...............
2. kivétel ............... 5. kivétel ...............
3. kivétel ............... 6. kivétel ...............

4. A 13. § (4) bekezdése alapján a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartamtól – legfeljebb 4 óra – eltérésre vonatkozó engedély

Nincs □

Van □

Az eltérésre vonatkozó engedély száma: ................................................

5. Az eltérő időtartam az érintett korlátozási kategória mellett feltüntetendő (óra):

II. kategória ............... III. kategória ...............

6. Ha a 2. pontban megjelölt kivételhez tartozás időtartama határozott idejű, annak lejárta: ............

7. *  A 2. pontban megjelölt kivételhez, illetve a 3–6. pontba foglaltak tanúsításához – ha szükséges – igazolással rendelkezem, azt jelen nyilatkozatomhoz csatoltam. Kijelentem, hogy a nyilatkozat tartalma megfelel a valóságnak, tudomásul veszem, hogy a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat folyamatosan naprakészen tartom, azok változásáról értesítem a földgázkereskedőt, egyúttal tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak valóságtartalmáért a felelősség engem terhel. Tudomásul veszem, hogy korlátozás elrendelése esetén a nyilatkozatomban szereplő nem megfelelő adatok miatti földgázvételezés a korlátozott mennyiségek terhére történő földgázvételezésnek számít, amely miatt a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 98/A. § (4) bekezdésben meghatározott ötvenszeres pótdíjfizetési kötelezettségem keletkezik. Tudomásul veszem továbbá, hogy a pótdíjfizetési kötelezettségem teljesítéséig a földgázellátásból kizárható vagyok.

Kelt: ................................................

..............................................................

Aláírás