A jogszabály mai napon ( 2024.06.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/2024. (III. 6.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2018/1999/EU európai parlamenti és bizottsági rendelet alapján elfogadott nemzeti energia- és klímatervében, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 38. § (5) bekezdésében meghatározott célok teljesítése érdekében a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) a 7. §-ban, a 27. § (1) és (2) bekezdésében, (3)–(3a) bekezdésében és (4) bekezdésében, 35. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 9/D. § (3) bekezdését az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, 2023. november 30-án indult, a szabad hálózati kapacitások kiosztására irányuló egyedi eljárásban hálózati csatlakozási igény igénybejelentőjére terjed ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárásban a hálózati engedélyesek az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott műszaki gazdasági tájékoztatót és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívást az e rendelet hatálybalépését követő 60. napig adják ki.

(4) A hálózati engedélyes a Magyarország 2018/1999/EU európai parlamenti és bizottsági rendelet alapján elfogadott nemzeti energia- és klímatervében meghatározott célkitűzésekkel összhangban a Vet. 27. § (2) bekezdésétől és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 9/D. § (3) bekezdésétől eltérően

a) a (8) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott, betáplálási igényt tartalmazó csatlakozási igénybejelentést az e rendelet hatálybalépését követő 60 napig,

b) a (8) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottól eltérő, betáplálási igényt tartalmazó csatlakozási igénybejelentést az e rendelet hatálybalépését követő 15 napig

elutasítja, ha az igénybejelentő számára a (2) bekezdés szerinti eljárásban meghatározható legkorábbi tényleges csatlakozási időpont a 2030-at követő év.

(5) A (4) bekezdés nem alkalmazandó a (8) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.

(6) A (8) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő a benyújtott igényét módosíthatja vagy visszavonhatja. A módosításra vagy a visszavonásra vonatkozó egyoldalú nyilatkozatot az igénybejelentő az e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napig juttatja el az érintett hálózati engedélyes számára. A benyújtott igény módosítása kizárólag a benyújtott igényben megjelölt erőmű beépített teljesítményének csökkentésére vonatkozhat. A módosítás esetén a csökkentett beépített teljesítménnyel arányos igénybejelentési biztosíték, visszavonás esetén az igénybejelentési biztosíték teljes összegét a visszavonásra vagy módosításra irányuló egyoldalú nyilatkozat érintett hálózati engedélyes általi kézhezvételét követő tizenöt napig visszafizeti vagy bankgarancia esetén felszabadítja az igénybejelentő számára.

(7) A hálózati engedélyes az igénybejelentés (4) bekezdés szerinti elutasítása esetén a megfizetett igénybejelentési biztosítékot az igénybejelentés elutasításról szóló tájékoztató kiküldését követő 15 napon belül visszafizeti vagy bankgarancia esetén felszabadítja az igénybejelentő számára.

(8) A (2) bekezdés szerinti eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás kiadása során a hálózati engedélyes a villamosenergia-rendszer üzembiztonsága, így különösen a villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyának és a kiegyenlítő szabályozási kapacitásoknak a biztosíthatósága szempontja alapján, valamint a Nemzeti Energia- és Klímatervben meghatározott célokra figyelemmel a csatlakozás tényleges időpontját – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdésétől, 5. § (5) bekezdéstől és 9. §-ától eltérően – úgy határozza meg, hogy

a) legkorábban a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 5. § (5) bekezdése szerinti igénybejelentőnek a legfeljebb középfeszültségre csatlakozó berendezése,

b) az a) pont hatálya alá tartozó berendezést követően az átviteli hálózatra 400 kV feszültségszinten csatlakoztatható, Vet. 3. § 54. pontja szerinti szélerőmű vagy 55. pontja szerinti szélerőműpark,

c) a b) pont hatálya alá tartozó berendezést követően a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 5. § (5) bekezdése szerinti igénybejelentőnek a nagyfeszültségre csatlakozó berendezése

csatlakozhat.

(9) A (8) bekezdés b) pontja esetén a műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás olyan szélerőművekre vagy szélerőműparkokra adható ki, amelyek különböző igénybejelentésekhez kapcsolódnak, együttesen legalább 670 MW névleges teljesítőképességet tesznek ki, és a közcélú hálózathoz történő csatlakozásuk legfeljebb egyetlen új – közcélú transzformáció nélküli – azonos hálózati csomópontban valósul meg.

2. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a honlapján közzéteszi azokat a közép- és nagyfeszültségű, legalább 0,5 MW beépített teljesítményű időjárásfüggő termelőberendezések számára rendelkezésre álló betáplálási irányú csatlakozásokat, melyek már üzembe helyezésre kerültek, és azokat, amelyek üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott érvényes és hatályos műszaki gazdasági tájékoztatóval vagy hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkeznek. A közzététel tartalmazza

a) a csatlakozási ponttal rendelkező rendszerhasználó megnevezését,

b) a csatlakozási pont földrajzi azonosítóit,

c) a csatlakozási ponton rendelkezésre álló betáplálási irányú csatlakozási teljesítményt,

d) a betáplálási csatlakozást igénybe vevő berendezés típusát, erőmű esetén elsődleges energiaforrását,

e) üzembe helyezés előtt álló csatlakozási pont esetén a hálózati csatlakozás legkorábbi igénybevételi időpontját, a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő esetén a hálózati engedélyes Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában meghatározott naptári évét, valamint

f) azt, hogy az üzembe helyezés előtt álló csatlakozási pont esetén a Hivatal elnökének a Vet. 146/A. § (2) bekezdése szerint kiadott rendelete alapján milyen mértékű csatlakozási díj tartozik a csatlakozási pont létesítéséhez.

3. § (1) Az igénybejelentő, aki az 1. § (3) bekezdése szerinti műszaki gazdasági tájékoztató vagy megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívást követően kapacitáslekötési pénzügyi biztosítékot fizetett, az üzemi szabályzatban meghatározott igénybejelentési és kapacitáslekötési pénzügyi biztosítékon túl kiegészítő pénzügyi biztosítékot fizet, vagy bankgarancia formájában biztosítja. A kiegészítő pénzügyi biztosíték mértéke az igényelt csatlakozási kapacitásnak és a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott fajlagos benchmark beruházási értéknek a szorzata alapján számolt benchmark beruházási összeg 5%-a.

(2) Az igénybejelentő az (1) bekezdés szerinti kiegészítő pénzügyi biztosítékot úgy fizeti meg, hogy ha a hálózati engedélyes által kiadott műszaki-gazdasági tájékoztatóban a csatlakozás tényleges időpontjára meghatározott év

a) a 2028. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 1%-át 2024-ben, további 1%-át 2025-ben, további 1%-át 2026-ban, további 1%-át 2027-ben és további 1%-át 2028-ban,

b) a 2029. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 1%-át 2025-ben, további 1%-át 2026-ban, további 1%-át 2027-ben, további 1%-át 2028-ban és további 1%-át 2029-ben,

c) a 2030. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 1%-át 2026-ban, további 1%-át 2027-ben, további 1%-át 2028-ban, további 1%-át 2029-ben és további 1%-át 2030-ban

fizeti meg.

(3) Ha a csatlakozás tényleges időpontja a 2030. naptári évet követő, az igénybejelentő a kiegészítő pénzügyi biztosítékot úgy fizeti meg, hogy a csatlakozás tényleges időpontjával érintett naptári évben és az azt megelőző négy évben évente fizeti meg a benchmark beruházási összeg 1%-át.

(4) Az igénybejelentő a kereskedelmi üzem megkezdésének igazolása előtt az erőműegységre vonatkozó építési engedély meglétének hálózati engedélyes számára történő igazolása esetén a kiegészítő pénzügyi biztosíték 50%-át a hálózati engedélyes az igazolást követő 45 napon belül visszafizeti az igénybejelentő számára, vagy a már igazolt bankgarancia 50%-át felszabadítja.

(5) Az igénybejelentő a bankgaranciát a hálózati engedélyes által történő felszabadításig rendelkezésre tartja.

(6) A bankgarancia formájában biztosított kiegészítő pénzügyi biztosítékot a hálózati engedélyes az igénybejelentőnek a csatlakozásiigény-bejelentéssel vagy a csatlakozási szerződéssel összefüggő, lejárt esedékességű fizetési kötelezettségének nemteljesítése esetén lehívja, vagy a bankgaranciaként biztosított kiegészítő pénzügyi biztosítékot a hálózati engedélyes a hálózati csatlakozási szerződés szerinti csatlakozási díj maradéktalan teljesítése esetén a hálózati csatlakozási szerződés szerinti névleges teljesítőképességnek megfelelő erőmű és csatlakozási pont üzembe helyezését követő 15 napon belül felszabadítja.

(7) A kiegészítő pénzügyi biztosíték összegének a határidő utolsó napjáig a hálózati engedélyes bankszámláján jóváírásra kell kerülnie.

(8) A kiegészítő pénzügyi biztosíték határidőn belüli megfizetésének elmulasztása esetén az igénybejelentő csatlakozás igénybevételére vonatkozó rendelkezési joga a határidő lejártát követő napon megszűnik. A hálózati engedélyes a nyilatkozattételi határidőt követő 45 napon belül az igénybejelentő által korábban az elosztói vagy üzemi szabályzat alapján teljesített pénzügyi biztosítékot az igénybejelentőnek visszatéríti, és a megfizetett csatlakozási díjat – a hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott elszámolási szabályok mellett – az igénybejelentővel elszámolja.

(9) Nem fizet e rendelet szerinti kiegészítő pénzügyi biztosítékot az az igénybejelentő, aki a Korm. rendelet 10. §-a szerinti kiegészítő pénzügyi biztosítékot megfizette vagy megfizeti.

4. § (1) A Vet. 35. § (8) bekezdésétől eltérően a hálózati engedélyesek nem tesznek közzé a nagyfeszültségű és a nagy-/ középfeszültségű transzformátorállomásokhoz rendelt, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót. A hálózati szabad kapacitások meghatározására és kiosztására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. A Kormány a hálózati szabad kapacitások meghatározására és kiosztására vonatkozó új szabályokat 2024. december 31. napjáig határozza meg.

(2) A Hivatal a 2. § szerinti kötelezettségét először legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 30 nappal teszi meg, majd a közzétett adatokat minden harmadik hónap utolsó napjáig frissíti.

(3) A hálózati engedélyesek a 2. § szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 15 nappal megküldik a Hivatal számára.

(4) A hálózati engedélyesek a (2) bekezdés szerinti frissítéshez szükséges adatokat minden harmadik hónap 15. napjáig megküldik a Hivatal számára.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.