31/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az adóigazgatási feladatot ellátó önkormányzati tisztviselők anyagi érdekeltségéről a módosításokkal egységes szerkezetben

Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. * 

A rendelet hatálya

1. § Az érdekeltségi juttatásból az adóhatáskör címzettje, továbbá a polgármesteri hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői részesülhetnek. * 

Az érdekeltségi alap forrása és mértéke

2. § Az Önkormányzat ügykörébe tartozó adók eredményes behajtási tevékenységéből befolyt összeg 25%-a az Önkormányzatot megillető bevétel terhére. * 

Az érdekeltségi alap kezelése

3. § (1) Az érdekeltségi alap javára képződött összegeket félévenként a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán vezetett letéti számlára kell utalni és itt számvitelileg elkülönítetten kell kezelni.

(2) A rendelet 2. §-ában meghatározott forrásokról az Adóügyi Osztálynak *  - jogcímenként - nyilvántartást kell vezetni.

(3) Az érdekeltségi alapra kell elszámolni az érdekeltségi alapból történő kifizetéseket terhelő és a munkáltató által teljesítendő minden járulékot, adót és más költségvetési befizetési kötelezettséget.

Az érdekeltségi alapból történő kifizetés szabályai

4. § (1) Egy fő részére az év folyamán az érdekeltségi alap terhére kifizetett összeg (a továbbiakban: érdekeltségi külön jutalom), a jutalom, érdekeltségi, illetve egyéb jogcímen alapuló és teljesítménytől függő juttatás összegével együtt - amennyiben magasabb szintű jogszabály ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz - nem haladhatja meg a kifizetés évében járó éves illetmény 50%-át. * 

(2) Az érdekeltségi alapból képzett összeg terhére a végzett munka értékelése alapján a kifizetés minden félévet követő hónapban történik. * 

(3) A személyenkénti érdekeltségi külön jutalom összegét a tárgyévi munka értékelése alapján a jegyző határozza meg. * 

(4) *  A jegyző esetében az érdekeltségi külön jutalom összegét a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint kell meghatározni.

(5) A tárgyévben munkaviszonyát kezdő dolgozó csak 6 hónapot meghaladó tényleges munkavégzést követően részesíthető érdekeltségi külön jutalomban. Nem részesíthető érdekeltségi külön jutalomban, aki bármely okból minimum 6 hónapot nem az érdekeltségi külön jutalomban részesíthető területen dolgozott. * 

(6) * 

Záró-értelmező rendelkezések

5. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet alkalmazása szempontjából eredményes behajtási tevékenységnek minősül a határidőn túli kintlévőségek konkrét beszedése, a foganatosított végrehajtási cselekmény, illetve a hátralék összeg önkormányzat számláján történő megjelenése.

A rendelet rendelkezéseit az 1995. január 1-től befolyó adóbevételekre is alkalmazni kell.

Dr. Sinka József

jegyző

Dr. Tóth József

polgármester