19/2002. (VII. 2.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest Főváros XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének (KSZT) módosításáról

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § a) pontja és 65/A. § (2) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése, az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § A KSZT az alábbi új címmel és 22/A. §-sal egészül ki:

„A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények

22/A. § (1) Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata a tulajdonában nem álló, az e rendelet 6. számú mellékletében felsorolt ingatlanokra és területekre – az ott felsorolt közérdekű célok megvalósítása érdekében – elővásárlási jogát biztosítja.

(2) A szabályozási tervnek, ha annak indokai fennállnak – e rendelettől függetlenül – tartalmaznia kell az elővásárlási jog megállapítását és konkrét célját.

(3) Az elővásárlási jogot az Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, illetve az okok megváltozása, megszűnése esetén intézkedik annak törléséről.

(4) Az elővásárlási joggal terhelt ingatlan tulajdonosa köteles eladási szándéka esetén az Önkormányzathoz intézett nyilatkozatában a szerződés Ptk. szabályai szerinti lényeges tartalmi elemeit közölni.

(5) Amennyiben az Önkormányzat nyilatkozattételre jogosult képviselője az elővásárlási joga gyakorlásával kapcsolatos megkereséstől számított 60 napon belül nem nyilatkozik, az ingatlan elidegeníthető.”

2. § A KSZT az e rendelet melléklete szerinti „A településrendezési célok megvalósításához szükséges – elővásárlási joggal érintett – ingatlanok, területek jegyzéke” címet viselő 6. számú melléklettel egészül ki.

3. § A KSZT „MELLÉKLETEK” címet viselő felsorolása az alábbi szöveggel egészül ki, egyúttal az 5. számú függelék jelzése és szövege hatályát veszti:

„6. számú melléklet

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL ÉRINTETT INGATLANOK ÉS TERÜLETEK JEGYZÉKE”

4. § A kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési, illetve tulajdonosi jog gyakorlásának szabályairól szóló 11/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet a 19. §-t követően az alábbi új címmel és 19/A. §-sal egészül ki:

„Az elővásárlási jog gyakorlása

19/A. § Az elővásárlási jog gyakorlásáról 75 MFt értékhatárig a Tulajdonosi Bizottság, 75 MFt értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.”

5. § A Mellékletben felsorolt ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogok és célok meghatározásával kiegészülnek az alábbi rendeletek:

6/2000. (IX. 18.) önkormányzati rendelet; 14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet; 198/1993. (IV. 29.) önkormányzati határozat; 21/2000. (VII. 10.) önkormányzati rendelet; 32/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet; 23/2000. (IX. 18.) önkormányzati rendelet; 24/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet; 21/2001. (VII. 9.) önkormányzati rendelet; 31/2001. (IX. 20.) önkormányzati rendelet; 3/1997. (XI. 17.) önkormányzati rendelet; 99/1993. (III. 4.) önkormányzati határozat; 1/2001. (I. 22.) önkormányzati rendelet; 31/2001. (IX. 20.) önkormányzati rendelet; 7/2002. (III. 25.) önkormányzati rendelet.

6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az elővásárlási jog alapításáról szóló 10/2000. (III. 13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 19/2002. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet

A településrendezési célok megvalósításához szükséges – elővásárlási joggal érintett – ingatlanok, területek jegyzéke

Sor-
szám
Ingatlan helye Helyrajzi száma Az elővásárlási jog elrendelésének célja
1. Váci út 140. 25848 Tömbrehabilitáció és közintézmény
2. Béke u. 9. 26297 Tömbrehabilitáció és kereskedelem
3. Róbert K. krt. 80–84. 27403/8 Tömbrehabilitáció
4. Béke u. 21/a–29/b 26336/1
26336/2
Tömbrehabilitáció
Tömbrehabilitáció
5. Váci út 81–83. 27797/2 Tömbrehabilitáció
6. Szegedi út 31/a–33/b 27391 Tömbrehabilitáció
7. Szegedi út 46. 27191/8 Tömbrehabilitáció
8. Szt. László u. 28–38. 26996 Tömbrehabilitáció
9. Szegedi út 35–41. 27299 Tömbrehabilitáció
10. Béke u. 1–3. 26293 Tömbrehabilitáció
11. Béke u. 5. 26295 Tömbrehabilitáció
12. Rozsnyai u. 16–20. 26085/103 Tömbrehabilitáció
13. Népsziget 25992/1 Szabályozási terv végrehajtása
19. Vígszínház u. 3. 25089/7 Parkolóház
20. Váci út 30. 25328 Parkolóház
21. Frangepán u. 64. 26342/3 Utcanyitás
22. Fáy u. 73/b 26339/1 Utcanyitás
23. Jász u. 87. 27132 Utcanyitás
24. Kartács u. 22. 27424/1 Utcanyitás
25. Róbert K. krt. 86. 27360 Közintézmény
26. Röppentyű u. 73–83. 26135 Közintézmény
27. Róbert K. krt. 54–58. 27488 Művelődési intézmény
28. Hegedűs Gy. u. 83–87. 25566 Művelődési intézmény
29. Kartács u. 1–5. 27496/2 Szociális intézmény
30. Lomb u. 41. 26156 Intézmény
31. Váci út 32. 25329 1 társasházi lakás helyén átjáró”

Melléklet a 19/2002. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Kerületi elővásárlási jog által érintett ingatlanok jegyzéke

Sor-
szám
Ingatlan helye Helyrajzi száma Az elővásárlási jog elrendelésének célja Vonatkozó szabályozás
1. Váci út 140. 25848 Tömbrehabilitáció és közintézmény TRT/XIII/8
26/2000. (IX. 18.) önkormányzati rendelet
2. Béke u. 9. 26297 Tömbrehabilitáció és kereskedelem R 35.593
14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet
3. Róbert K. krt. 80–84. 27403/8 Tömbrehabilitáció R 35.592
198/1993. (IV. 29.) önkormányzati határozat
4. Béke u. 21/a–29/b


26336/1

26336/2
Tömbrehabilitáció

Tömbrehabilitáció
R 35.593
14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet
R 35.593
14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet
5. Váci út 81–83. 27797/2 Tömbrehabilitáció TRT/XIII/4
21/2000. (VII. 10.) önkormányzati rendelet
6. Szegedi út 31/a–33/b 27391 Tömbrehabilitáció KSZT készül
7. Szegedi út 46. 27191/8 Tömbrehabilitáció R 35.593
14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet
8. Szt. László u. 28–38. 26996 Tömbrehabilitáció R 35.593
14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet
9. Szegedi út 35–41. 27299 Tömbrehabilitáció KSZT készül
10. Béke u. 1–3. 26293 Tömbrehabilitáció R 35.593
14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet
11. Béke u. 5. 26295 Tömbrehabilitáció R 35.593
14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet
12. Rozsnyai u. 16–20. 26085/103 Tömbrehabilitáció R 43.167
32/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet
13. Népsziget 25992/1
Szabályozási terv végrehajtása TRT/XIII/5
23/2000. (IX. 18.) önkormányzati rendelet
19. Vígszínház u. 3. 25089/7 Parkolóház R 35.715
24/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
20. Váci út 30. 25328 Parkolóház TRT/XIII/19
21/2001. (VII. 9.) önkormányzati rendelet
21. Frangepán u. 64. 26342/3 Utcanyitás R 35.593
14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet
22. Fáy u. 73/b 26339/1 Utcanyitás R 35.593
14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet
23. Jász u. 87. 27132 Utcanyitás R 35.593
14/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelet
24. Kartács u. 22. 27424/1 Utcanyitás TRT/XIII/23
31/2001. (IX. 20.) önkormányzati rendelet
25. Róbert K. krt. 86. 27360 Közintézmény KSZT készül
26. Röppentyű u. 73–83. 26135 Közintézmény R 41.128
33/1997. (XI. 17.) önkormányzati rendelet
27. Róbert K. krt. 54–58. 27488 Művelődési intézmény R 35.590
99/1993. (III. 4.) önkormányzati határozat
28. Hegedűs Gy. u. 83–87. 25566 Művelődési intézmény TRT/XIII/14
1/2001. (I. 22.) önkormányzati rendelet
29. Kartács u. 1–5. 27496/2 Szociális intézmény R 35.590
99/1993. (III. 4.) önkormányzati határozat
30. Lomb u. 41. 26156 Intézmény TRT/XIII/22
31/2001. (IX. 20.) önkormányzati rendelet
31. Váci út 32. 25329 1 társasházi lakás helyén átjáró TRT/XIII/19
21/2001. (VII. 9.) önkormányzati rendelet