10/2004. (IV. 19.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2003. évi költségvetése végrehajtásáról*

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

A 2003. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

23.558.382 ezer Ft bevétellel

21.282.143 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) A bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. számú melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(3) A kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. számú melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A felújítási kiadások teljesítését 654.760 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(7) A fejlesztési kiadások teljesítését 1.252.168 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(8) A „Megújítási keret” Bulcsú utca - Lehel utca - Dózsa György út - vasút által határolt terület rendezésével összefüggő kiadásainak teljesítését 75.531 ezer Ft összegben, valamint azok feladatonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(9) Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak változását a 9. számú mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján tudomásul veszi.

Pénzmaradvány

2. § (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok 2003. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 8. számú melléklet 5. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A javasolt elvonásokkal egyetért és azt a 8. számú melléklet 7. oszlopa szerinti részletezésben jóváhagyja.

(3) Az intézményi 37.543 ezer Ft szabadrendelkezésű pénzmaradvány felhasználását a 8/a. számú melléklet 12-14. oszlopában foglaltaknak megfelelően fogadja el, melyből a személyi juttatások maradványa 11.353 ezer Ft.

(4) Az intézmények pénzmaradványuk személyi juttatásokra jóváhagyott részét kizárólag tartós elkötelezettséggel nem járó személyi juttatásokra fordíthatják.

(5) A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 8/b. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(6) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a pénzmaradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a pénzmaradványnak a 2004. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § Az Önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesíti.

4. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sinka József sk. Dr. Tóth József sk.
jegyző polgármester
*Megjegyzés: A rendelet mellékletei megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.