24/2004. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Köt.) 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról az alábbi rendeletet alkotja meg.

A rendelet hatálya

1. § *  (1) A rendelet hatályára a Köt. 2. §-a és a 21/A. §-a az irányadó.

(2) *  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj (a továbbiakban: talajterhelési díj) fizetési kötelezettségre a Köt. 11. § (1)-(3) bekezdése az irányadó.

(3) * 

Értelmező rendelkezések

2. § * 

A talajterhelési díj meghatározásának módja

3. § *  (1) A talajterhelési díj mértékének meghatározására a Köt. 12. § (1) és (3) bekezdése, 27. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete az irányadó.

(2) *  A talajterhelési díj alapjára a Köt. 12. § (2) bekezdése és 14. §-a az irányadó.

(3) *  Amennyiben mérési lehetőség hiányában a ténylegesen felhasznált vízmennyiség pontosan nem állapítható meg, úgy a talajterhelési díj alapját Budapest főváros közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díját, a díjalkalmazás feltételeit megállapító fővárosi közgyűlési rendeletben meghatározott átalány alapján kell megállapítani.

(4) * 

(5) * 

A díj megfizetése

4. § *  (1)

(2) * 

(3) * 

(4) * 

A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás * 

5. § *  (1) A talajterhelési díj megállapítására, bevallására és megfizetésére a Köt. 17. §-a és 21/A. § (1) bekezdése az irányadó.

(2) *  A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásra a Köt. 21/A. § (3) bekezdése az irányadó.

(3) *  A talajterhelési díj bevallást Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Adóhatóságához (továbbiakban: adóhatóság) az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

Egyes eljárási szabályok

6. § *  (1) A kibocsátó a talajterhelési díjat a „Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Talajterhelési díj beszedési számla” megnevezésű, 11784009-15513003-03920000 számú számla javára fizeti meg.

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díjkötelezettségét érintő olyan változást - a megváltozott természetes azonosító adatok kivételével -, amelyről a cégbíróság, illetve a körzetközponti jegyző külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az adóhatóságnak kell bejelentenie.

(3) *  A talajterhelési díj alapját csökkentő számlát és igazolást az azok kelte utáni következő bevallással együtt be kell nyújtani az adóhatósághoz.

(4) * 

(5) *  A Köt-ben és e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

(6) * 

(7) * 

Átmeneti és záró rendelkezések

7. § (1) A kibocsátó 2004. évi fizetési kötelezettségéről 2004. augusztus 15. napjáig tesz bejelentést az adóhatósághoz.

(2) * 

(3) E rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

(4) *  E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester