34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) *  Az önkormányzati lakások lakbérét az (1) bekezdésben megállapított elvek szerint kell megállapítani.

(6) A lakbérkategóriák megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

a) az épület építésének, vagy teljes felújításának időpontját,

b) az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

c) az épület közművel való ellátottságát, és

d) *  az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1) *  A nettó bérleti díjat - mindhárom lakbérfajtában - e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) *  Az 1. számú mellékletben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat e rendelet 2. számú melléklete, az épületek besorolását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) *  A Fecskeházban bérbe adott lakások és a fecskelakásként hasznosított lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5) *  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elővásárlási jog, vagy a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező természetes személy által előterjesztett kérelem alapján lakottan az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakások lakbérének összegét a XIII. kategória szerint kell meghatározni.

(6) * 

(6a) *  A 1131 Budapest, Jász utca 91. és a 1139 Budapest, Kartács utca 14. szám alatti önkormányzati lakóépületek lakásainak lakbér összegét a XIV/1. kategória szerint, a 1131 Budapest, Jász utca 72. szám alatti lakóépület lakásainak lakbér összegét a XIV/2. kategória szerint kell megállapítani.

(7) *  A Szobabérlők Házában lévő lakóegységek lakbérének összegét a XV. kategória szerint kell megállapítani.

(8) *  A házfelügyeletet ellátók részére biztosított szolgálati lakások lakbérének összegét a IV. kategória szociális lakbérén kell megállapítani.

(9) *  A Klapka Központban lévő lakások lakbérének összegét a XVI. kategória szerint kell megállapítani.

(10) *  A műteremlakások bérlőjének lakbérét a bérlőkijelölővel kötött mindenkori megállapodással összhangban kell megállapítani, annak hiányában az általános szabályok szerint terheli a bérlőt a lakbér és a különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2)-(3) * 

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén - használati díjként - az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül - peres eljárás nélkül - a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat - ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg - a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

(6) *  A Klapka Központban és a 1131 Budapest, Jász utca 72. szám alatti lakóházban bérbeadott lakás bérlője a jelen rendelet szerinti lakbért és 400 Ft/m2/hó + Áfa üzemeltetési költséget köteles megfizetni a Bérbeadó részére, a lakbérrel egyidejűleg, a lakbérre előírt fizetési feltételek szerint.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját - társasház esetében - a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) *  Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, egy összegben, legkésőbb a számlán megjelölt fizetési határidőig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendeletek.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez * 

Komfortfokozat Szociális
(Ft/m2/hó)
Költség
(Ft/m2/hó)
Piaci
(Ft/m2/hó)
összkomfortos 335 391 928
komfortos 335 391 928
félkomfortos 217 252 702
komfort nélküli 146 172 503
szükséglakás 90 106 230

2. melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez * 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

A 2. mellékletben szereplő valamennyi nettó lakbér - a XV. lakbérkategóriát kivéve - Ft/m2/hó összegben értendő.

I. II. III. IV. V.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 198 234 774 253 298 859 290 340 895 335 391 928 360 421 964
komfortos 198 234 774 253 298 859 290 340 895 335 391 928 360 421 964
félkomfortos 128 150 583 161 190 652 187 218 676 217 252 702 232 269 727
komfort nélküli 88 101 418 110 130 464 127 146 482 146 172 503 157 184 522
szükséglakás 56 64 192 70 84 211 82 95 221 90 106 230 98 114 236
VI. VII. VIII. IX. X.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 384 449 1000 408 474 1038 428 504 1084 445 522 1115 472 551 1158
komfortos 384 449 1000 408 474 1038 428 504 1084 445 522 1115 472 551 1158
félkomfortos 246 288 756 259 305 786 277 325 814 288 337 846 300 352 872
komfort nélküli 168 196 539 176 205 560 187 218 582 196 230 602 204 240 624
szükséglakás 104 122 246 110 130 257 119 137 265 122 142 276 130 155 287
XI/1. XI/2. XII. XIII. XIV/1. Általános passzív lakások XIV/2. Jász u. 72. Passzív jellegű lakások
költség piaci költség piaci költség piaci piaci piaci
összkomfortos 722 1158 534 1084 560 minden komfortfok. 1146 minden komfortfok. 1040 minden komfortfok. 1440
komfortos 534 1084 560
XV. Szobabérlők Háza XVI. Klapka Központ
költség piaci
összkomfortos 24.568 Ft/hó/férőhely 45 nm alatt 1440
komfortos 45 nm felett 960

3. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált - más módon meg nem térített - ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő - az 5.) pontban meghatározott - szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 2,20 2,67 3,14 3,61 4.09 4,56 5,03
komfortos 2,00 2,43 2,86 3,29 3,71 4,14 4,57
félkomfortos 1,40 1,70 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20
komfortnélküli és
szükséglakás
1,00 1,21 1,43 1,64 1,86 2,07 2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó - alább meghatározott - évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 154 187 220 253 286 319 352
komfortos 140 170 200 230 260 290 320
félkomfortos 98 119 140 161 182 203 224
komfortnélküli és
szükséglakás
70 85 100 115 130 145 160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

4. melléklet a 34/2006. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Cím Kategória besorolás
Alig utca 6/b. VI. kategória
Ambrus utca 6. XI/1. kategória
Ambrus utca 8/a. II. kategória
Angyalföldi út 17. III. kategória
Angyalföldi út 24/c. III. kategória
Angyalföldi út 36-38. IV. kategória
Apály utca 2/b. IV. kategória
Apály utca 2/d. IV. kategória
Arasz utca 2. III. kategória
Arasz utca 6. III. kategória
Árboc utca 4. III. kategória
Babér utca 27. V. kategória
Babér utca 29. V. kategória
Babér utca 31. V. kategória
Babér utca 33. V. kategória
Babér utca 35. V. kategória
Babér utca 37. V. kategória
Babér utca 39. V. kategória
Babér utca 41. V. kategória
Balzac utca 10. VI. kategória
Balzac utca 11. VI. kategória
Balzac utca 12. VI. kategória
Balzac utca 15. VI. kategória
Balzac utca 21. VII. kategória
Balzac utca 22. VII. kategória
Balzac utca 24. VII. kategória
Balzac utca 27. VII. kategória
Balzac utca 33. VIII. kategória
Balzac utca 39. VIII. kategória
Balzac utca 9. VI. kategória
Balzsam utca 25. X. kategória
Béke tér 12. V. kategória
Béke tér 5. IV. kategória
Béke tér 6. IV. kategória
Béke tér 7. IV. kategória
Béke utca 10. V. kategória
Béke utca 102. V. kategória
Béke utca 106. V. kategória
Béke utca 108. V. kategória
Béke utca 11. III. kategória
Béke utca 110. V. kategória
Béke utca 112. V. kategória
Béke utca 116. V. kategória
Béke utca 124. V. kategória
Béke utca 124/a. V. kategória
Béke utca 126. V. kategória
Béke utca 126/a. V. kategória
Béke utca 128. V. kategória
Béke utca 128/a. V. kategória
Béke utca 57. IV. kategória
Béke utca 7. XII. kategória
Béke utca 8. V. kategória
Berettyó utca 11. IV. kategória
Berettyó utca 5. IV. kategória
Berettyó utca 7. IV. kategória
Berettyó utca 9. IV. kategória
Botond utca 15. IV. kategória
Bulcsú utca 11. XI/1. kategória
Bulcsú utca 15. IV. kategória
Bulcsú utca 18. IV. kategória
Bulcsú utca 20. IV. kategória
Bulcsú utca 21/a. IV. kategória
Bulcsú utca 21/b. IV. kategória
Bulcsú utca 23/b. IV. kategória
Bulcsú utca 25/a. IV. kategória
Cimbora utca 22. X. kategória
Cimbora utca 35. X. kategória
Csanády utca 11. V. kategória
Csanády utca 17. VI. kategória
Csanády utca 18. VI. kategória
Csanády utca 19. VI. kategória
Csanády utca 4/b. V. kategória
Csanády utca 5. V. kategória
Csanády utca 8. V. kategória
Csángó utca 11. III. kategória
Csángó utca 14. III. kategória
Csángó utca 15. III. kategória
Csángó utca 3/a. III. kategória
Csángó utca 3/b. III. kategória
Csángó utca 4/a. III. kategória
Csángó utca 6/a. III. kategória
Csángó utca 7. III. kategória
Csángó utca 9. III. kategória
Csata utca 14/a. III. kategória
Csata utca 2/b. III. kategória
Csata utca 4. III. kategória
Csongor utca 24. III. kategória
Dagály utca 12-14. IV. kategória
Dagály utca 15. IV. kategória
Dagály utca 18. V. kategória
Dagály utca 19. V. kategória
Dagály utca 20-22. V. kategória
Dévai utca 10. III. kategória
Dévai utca 11. III. kategória
Dévai utca 5-7. XI/1. kategória
Dévai utca 6. III. kategória
Dévai utca 8. II. kategória
Dévai utca 9. III. kategória
Dévényi út 12. I. kategória
Dévényi út 16. I. kategória
Dévényi út 4/a. I. kategória
Dévényi út 6. I. kategória
Dévényi út 8. I. kategória
Diós utca 12. I. kategória
Diós utca 2. I. kategória
Ditrói Mór utca 3. VII. kategória
Dózsa György út 126. III. kategória
Dózsa György út 132. III. kategória
Dózsa György út 140. III. kategória
Dózsa György út 59. III. kategória
Dráva utca 10. III. kategória
Dráva utca 4. III. kategória
Dráva utca 6. III. kategória
Dráva utca 7-9. VI. kategória
Dráva utca 8. III. kategória
Fáklya utca 1. I. kategória
Fáklya utca 3. I. kategória
Faludi utca 20. III. kategória
Faludi utca 22. III. kategória
Faludi utca 24. III. kategória
Faludi utca 26. III. kategória
Faludi utca 28. III. kategória
Fáy utca 16. II. kategória
Fáy utca 18. II. kategória
Fáy utca 87. I. kategória
Fáy utca 88. I. kategória
Felka utca 2/b. VII. kategória
Felka utca 3. VII. kategória
Fiastyúk utca 17. III. kategória
Fiastyúk utca 20. III. kategória
Fiastyúk utca 22. III. kategória
Fiastyúk utca 23. IV. kategória
Fiastyúk utca 24. III. kategória
Fiastyúk utca 26. III. kategória
Fiastyúk utca 27. III. kategória
Fiastyúk utca 28. III. kategória
Fiastyúk utca 30. III. kategória
Fiastyúk utca 39. IV. kategória
Fiastyúk utca 41. IV. kategória
Fiastyúk utca 43. IV. kategória
Fiastyúk utca 45. IV. kategória
Fiastyúk utca 51. IV. kategória
Fiastyúk utca 53. IV. kategória
Fiastyúk utca 55. IV. kategória
Fiastyúk utca 57. IV. kategória
Fiastyúk utca 59. IV. kategória
Fiastyúk utca 60. IV. kategória
Fiastyúk utca 61. IV. kategória
Fiastyúk utca 62. IV. kategória
Fiastyúk utca 63. IV. kategória
Fiastyúk utca 64. IV. kategória
Fiastyúk utca 65. IV. kategória
Fiastyúk utca 67. IV. kategória
Fiastyúk utca 69. IV. kategória
Fiastyúk utca 71. IV. kategória
Forgách utca 18. II. kategória
Forgách utca 3. II. kategória
Forgách utca 32/1. II. kategória
Forgách utca 32/2. II. kategória
Forgách utca 32/3. II. kategória
Forgách utca 32/4. II. kategória
Forgách utca 32/5. II. kategória
Forgách utca 32/6. II. kategória
Forgách utca 32/7. II. kategória
Forgách utca 32/8. II. kategória
Forgách utca 35. II. kategória
Forgách utca 8. II. kategória
Föveny utca 5. II. kategória
Frangepán utca 4. III. kategória
Frangepán utca 6. III. kategória
Futár utca 20. II. kategória
Futár utca 38. V. kategória
Garam utca 23. III. kategória
Garam utca 25. III. kategória
Garam utca 27. III. kategória
Garam utca 28. III. kategória
Garam utca 32. III. kategória
Garam utca 34. III. kategória
Gergely Győző utca 3/a. VII. kategória
Gergely Győző utca 3/b. VII. kategória
Gidófalvy Lajos utca 17. III. kategória
Gidófalvy Lajos utca 35. III. kategória
Gogol utca 20. III. kategória
Gogol utca 22. III. kategória
Gogol utca 24. III. kategória
Gogol utca 36. III. kategória
Gogol utca 38. III. kategória
Gömb utca 15. X. kategória
Gömb utca 28. II. kategória
Gömb utca 30. II. kategória
Gömb utca 4. V. kategória
Gömb utca 42. II. kategória
Gömb utca 5. II. kategória
Gömb utca 7. II. kategória
Göncöl utca 10. III. kategória
Göncöl utca 12. III. kategória
Göncöl utca 35. X. kategória
Göncöl utca 4. III. kategória
Göncöl utca 41. IV. kategória
Göncöl utca 43. IV. kategória
Gyermek tér 4. III. kategória
Gyermek tér 5. III. kategória
Gyermek tér 6. III. kategória
Gyermek tér 7. III. kategória
Gyermek tér 8. III. kategória
Gyermek tér 9. III. kategória
Gyöngyház utca 6. VI. kategória
Gyöngyösi utca 2. III. kategória
Gyöngyösi utca 22. III. kategória
Gyöngyösi utca 24. IV. kategória
Gyöngyösi utca 25. IV. kategória
Gyöngyösi utca 26. IV. kategória
Gyöngyösi utca 28. IV. kategória
Gyöngyösi utca 4. III. kategória
Gyöngyösi utca 45. III. kategória
Gyöngyösi utca 47. IV. kategória
Gyöngyösi utca 53. IV. kategória
Gyöngyösi utca 55. III. kategória
Gyöngyösi utca 6. III. kategória
Gyöngyösi utca 92/a. II. kategória
Hajdú köz 5. III. kategória
Hajdú köz 7. III. kategória
Hajdú utca 12. III. kategória
Hajdú utca 14. III. kategória
Hajdú utca 15. III. kategória
Hajdú utca 16. III. kategória
Hajdú utca 17. III. kategória
Hajdú utca 19. III. kategória
Hajdú utca 3. XI/2. kategória
Hajdú utca 5. III. kategória
Hegedűs Gyula utca 103. V. kategória
Hegedűs Gyula utca 104. V. kategória
Hegedűs Gyula utca 12. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 13. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 14. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 15. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 16. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 17. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 19. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 20/a. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 21. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 23. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 24/a. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 27/a. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 28. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 29/a. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 3. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 30. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 32. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 34. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 35/a. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 36. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 37. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 38. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 40. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 43. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 5. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 50. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 51. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 52/a. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 63. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 66. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 7. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 73. V. kategória
Hegedűs Gyula utca 8. VII. kategória
Hegedűs Gyula utca 88. V. kategória
Hegedűs Gyula utca 90. V. kategória
Hegedűs Gyula utca 92. V. kategória
Hegedűs Gyula utca 94. V. kategória
Hegedűs Gyula utca 97/b. V. kategória
Hegedűs Gyula utca 97/c. V. kategória
Hegedűs Gyula utca 99. V. kategória
Herzen utca 6. VII. kategória
Hollán Ernő utca 12. VII. kategória
Hollán Ernő utca 15. VII. kategória
Hollán Ernő utca 22. VII. kategória
Hollán Ernő utca 26. VII. kategória
Hollán Ernő utca 27. VII. kategória
Hollán Ernő utca 3. VII. kategória
Hollán Ernő utca 30. VII. kategória
Hollán Ernő utca 37. VII. kategória
Hollán Ernő utca 43. VII. kategória
Hollán Ernő utca 51. VII. kategória
Huba utca 11. II. kategória
Huba utca 8. II. kategória
Hun utca 11. III. kategória
Hun utca 4/a. III. kategória
Ipoly utca 16. III. kategória
Ipoly utca 20. IV. kategória
Ipoly utca 24/a. IV. kategória
Ipoly utca 26/b. IV. kategória
Ipoly utca 28/b. IV. kategória
Ipoly utca 5/e. VI. kategória
Jász utca 107. III. kategória
Jász utca 135. II. kategória
Jász utca 160. II. kategória
Jász utca 3. XI/2. kategória
Jász utca 50. II. kategória
Jász utca 53/b. II. kategória
Jász utca 54. II. kategória
Jász utca 61. II. kategória
Jász utca 63. II. kategória
Jász utca 72. XIV/2. kategória
Jász utca 90/a. VI. kategória
Jász utca 91. XIV/1. kategória
Jász utca 94. IV. kategória
Jászai Mari tér 4/a. X. kategória
Jászai Mari tér 5. X. kategória
Jászai Mari tér 6. X. kategória
Jéggyár utca 10. III. kategória
Jéggyár utca 4. III. kategória
Jéggyár utca 6. III. kategória
József Attila tér 2/a. IV. kategória
József Attila tér 3/b. IV. kategória
József Attila tér 6. XI/2. kategória
Kádár utca 10. V. kategória
Kádár utca 4. V. kategória
Kádár utca 5. V. kategória
Kádár utca 8. V. kategória
Karikás Frigyes utca 6/a VI. kategória
Karikás Frigyes utca 16. IV. kategória
Kárpát utca 15. IV. kategória
Kárpát utca 3. V. kategória
Kárpát utca 31. VI. kategória
Kárpát utca 33. VI. kategória
Kárpát utca 35. VI. kategória
Kárpát utca 37. VI. kategória
Kartács utca 10. IV. kategória
Kartács utca 12. IV. kategória
Kartács utca 13. IV. kategória
Kartács utca 14. XIV/1. kategória
Kartács utca 17/a. IV. kategória
Kartács utca 20. IV. kategória
Kartács utca 25. IV. kategória
Kartács utca 27. IV. kategória
Kartács utca 9. IV. kategória
Kassák Lajos utca 10. III. kategória
Kassák Lajos utca 12. III. kategória
Kassák Lajos utca 32. III. kategória
Kassák Lajos utca 34. III. kategória
Kassák Lajos utca 38. III. kategória
Kassák Lajos utca 39. III. kategória
Kassák Lajos utca 41. III. kategória
Kassák Lajos utca 43. III. kategória
Kassák Lajos utca 48. III. kategória
Kassák Lajos utca 49. III. kategória
Kassák Lajos utca 53. III. kategória
Kassák Lajos utca 55. III. kategória
Kassák Lajos utca 57. III. kategória
Kassák Lajos utca 70/a. III. kategória
Kassák Lajos utca 74. III. kategória
Kassák Lajos utca 77. IV. kategória
Kassák Lajos utca 80. IV. kategória
Kassák Lajos utca 84. IV. kategória
Kassák Lajos utca 85. IV. kategória
Kassák Lajos utca 9. IV. kategória
Katona József utca 11. VI. kategória
Katona József utca 17. VI. kategória
Katona József utca 2/d. VI. kategória
Katona József utca 21. VI. kategória
Katona József utca 22. VIII. kategória
Katona József utca 24. VIII. kategória
Katona József utca 31. VIII. kategória
Katona József utca 33/b. VIII. kategória
Katona József utca 4/b. VI. kategória
Katona József utca 41. IX. kategória
Katona József utca 5. VI. kategória
Kerekes utca 13. III. kategória
Kerekes utca 32. III. kategória
Kisgömb utca 14-16. XI/1. kategória
Kisgömb utca 15. III. kategória
Kisgömb utca 21. III. kategória
Kisgömb utca 30. III. kategória
Kisgömb utca 32. III. kategória
Kisgömb utca 33. III. kategória
Klapka utca 17. Klapka Központ XVI. kategória
Koma utca 21. X. kategória
Kresz Géza utca 11. VI. kategória
Kresz Géza utca 14. VI. kategória
Kresz Géza utca 18. VI. kategória
Kresz Géza utca 19. VI. kategória
Kresz Géza utca 21. VI. kategória
Kresz Géza utca 24. VI. kategória
Kresz Géza utca 26. VI. kategória
Kresz Géza utca 27. VI. kategória
Kresz Géza utca 29. VI. kategória
Kresz Géza utca 32. VI. kategória
Kresz Géza utca 34. VI. kategória
Kresz Géza utca 36. VI. kategória
Kresz Géza utca 39. VI. kategória
Kresz Géza utca 41. VI. kategória
Kresz Géza utca 42. VI. kategória
Kresz Géza utca 6. VI. kategória
Kucsma utca 30. II. kategória
Lehel utca 14. IV. kategória
Lehel utca 17/d. IV. kategória
Lehel utca 19. IV. kategória
Lehel utca 2/a. V. kategória
Lehel utca 2/b. V. kategória
Lehel utca 21. IV. kategória
Lehel utca 23. IV. kategória
Lehel utca 26. IV. kategória
Lehel utca 28. IV. kategória
Lehel utca 30. IV. kategória
Lehel utca 31. IV. kategória
Lehel utca 32. IV. kategória
Lehel utca 33. IV. kategória
Lehel utca 36. IV. kategória
Lehel utca 38. IV. kategória
Lehel utca 4/c. IV. kategória
Lehel utca 49/a. IV. kategória
Lehel utca 52. III. kategória
Lehel utca 56. III. kategória
Lehel utca 6. IV. kategória
Lehel utca 7/a. IV. kategória
Lehel utca 7/b. IV. kategória
Lőportár utca 10. II. kategória
Lőportár utca 3/b. XI/2. kategória
Lőportár utca 5. XI/2. kategória
Lőportár utca 7. XI/1. kategória
Madarász Viktor utca 1/a. III. kategória
Madarász Viktor utca 1/b. III. kategória
Madarász Viktor utca 1/c. III. kategória
Madarász Viktor utca 25. V. kategória
Madarász Viktor utca 27. V. kategória
Madarász Viktor utca 29. V. kategória
Madarász Viktor utca 31. V. kategória
Madarász Viktor utca 33. V. kategória
Madarász Viktor utca 35. V. kategória
Madarász Viktor utca 37. V. kategória
Madarász Viktor utca 39. V. kategória
Madarász Viktor utca 41. V. kategória
Madarász Viktor utca 43. V. kategória
Máglya köz 1. V. kategória
Máglya köz 10. V. kategória
Máglya köz 2. V. kategória
Máglya köz 3. V. kategória
Máglya köz 4. V. kategória
Máglya köz 5. V. kategória
Máglya köz 6. V. kategória
Máglya köz 7. V. kategória
Máglya köz 8. V. kategória
Meder utca 16. IV. kategória
Menyasszony utca 104. X. kategória
Menyasszony utca 48. X. kategória
Menyasszony utca 95. X. kategória
Mohács utca 11. III. kategória
Mohács utca 13. III. kategória
Mohács utca 15. III. kategória
Mohács utca 8/a. III. kategória
Mohács utca 9. III. kategória
Mór utca 11. I. kategória
Mór utca 22. I. kategória
Mosoly utca 27. V. kategória
Mosoly utca 31. V. kategória
Mosoly utca 33. V. kategória
Mosoly utca 38. VI. kategória
Násznagy utca 11. X. kategória
Násznagy utca 9. X. kategória
Népfürdő utca 19/a-f. VII. kategória
Nővér utca 154. X. kategória
Nővér utca 3. V. kategória
Nővér utca 5. V. kategória
Nővér utca 7/a. V. kategória
Nővér utca 7/b. V. kategória
Nyugati tér 4. VII. kategória
Nyugati tér 5. VII. kategória
Országbíró utca 48. I. kategória
Országbíró utca 57/b. I. kategória
Országbíró utca 66. I. kategória
Országbíró utca 68. I. kategória
Önkormányzati intézményekben lévő gondnoki lakások I. kategória
Ördögmalom utca 12. V. kategória
Ördögmalom utca 2. V. kategória
Ördögmalom utca 4. V. kategória
Ördögmalom utca 6. V. kategória
Ördögmalom utca 8. V. kategória
Övezet utca 1. V. kategória
Övezet utca 10. V. kategória
Övezet utca 2. V. kategória
Övezet utca 4. V. kategória
Övezet utca 6. V. kategória
Övezet utca 7. V. kategória
Övezet utca 8. V. kategória
Pajtás utca 31. X. kategória
Palóc utca 9. X. kategória
Pannónia utca 10. VII. kategória
Pannónia utca 100. VI. kategória
Pannónia utca 102. VI. kategória
Pannónia utca 114. VI. kategória
Pannónia utca 12. VII. kategória
Pannónia utca 21. VII. kategória
Pannónia utca 22. VII. kategória
Pannónia utca 24. VII. kategória
Pannónia utca 30. VII. kategória
Pannónia utca 33. VII. kategória
Pannónia utca 34. VII. kategória
Pannónia utca 36. VII. kategória
Pannónia utca 43. VII. kategória
Pannónia utca 44. VII. kategória
Pannónia utca 46/a. VII. kategória
Pannónia utca 50. VII. kategória
Pannónia utca 52/a. VI. kategória
Pannónia utca 53/a. VI. kategória
Pannónia utca 54. VI. kategória
Pannónia utca 56. VI. kategória
Pannónia utca 6. VII. kategória
Pannónia utca 62/a. VI. kategória
Pannónia utca 66. VI. kategória
Pannónia utca 68. VI. kategória
Pannónia utca 85. VI. kategória
Pannónia utca 87. VI. kategória
Pannónia utca 89. VI. kategória
Pannónia utca 9. VII. kategória
Pannónia utca 91. VI. kategória
Pannónia utca 93. VI. kategória
Pannónia utca 95. VI. kategória
Pannónia utca 96. VI. kategória
Pap Károly utca 10. IV. kategória
Pap Károly utca 12. IV. kategória
Pap Károly utca 8. IV. kategória
Párkány utca 38. VI. kategória
Petneházy utca 10. III. kategória
Petneházy utca 12. III. kategória
Petneházy utca 29. V. kategória
Petneházy utca 44. III. kategória
Petneházy utca 60. III. kategória
Petneházy utca 61-63. XI/1. kategória
Petneházy utca 62. III. kategória
Petneházy utca 75/b. I. kategória
Petneházy utca 76/b. I. kategória
Petneházy utca 77/d. I. kategória
Petneházy utca 80. I. kategória
Pozsonyi út 12. X. kategória
Pozsonyi út 14. X. kategória
Pozsonyi út 16. X. kategória
Pozsonyi út 25. X. kategória
Pozsonyi út 3. X. kategória
Pozsonyi út 33/a. X. kategória
Pozsonyi út 4. X. kategória
Pozsonyi út 44-46. X. kategória
Radnóti Miklós utca 15/a. VI. kategória
Radnóti Miklós utca 15/b. VI. kategória
Radnóti Miklós utca 16. VI. kategória
Radnóti Miklós utca 17. VI. kategória
Radnóti Miklós utca 24. VIII. kategória
Radnóti Miklós utca 26. VIII. kategória
Radnóti Miklós utca 27. VIII. kategória
Radnóti Miklós utca 29. VIII. kategória
Radnóti Miklós utca 38. VIII. kategória
Radnóti Miklós utca 40. VIII. kategória
Radnóti Miklós utca 7. VI. kategória
Radnóti Miklós utca 9. VI. kategória
Reitter Ferenc utca 10/a. II. kategória
Reitter Ferenc utca 103/a. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 104. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 108. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 110. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 114. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 116. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 118. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 12/b. II. kategória
Reitter Ferenc utca 120. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 121. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 122. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 124. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 126. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 13. XI/1. kategória
Reitter Ferenc utca 135/a. VI. kategória
Reitter Ferenc utca 15. II. kategória
Reitter Ferenc utca 151. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 159. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 182. IV. kategória
Reitter Ferenc utca 22. II. kategória
Reitter Ferenc utca 24/b. II. kategória
Reitter Ferenc utca 26. II. kategória
Reitter Ferenc utca 3. II. kategória
Reitter Ferenc utca 44. II. kategória
Reitter Ferenc utca 58. II. kategória
Reitter Ferenc utca 65/a. II. kategória
Reitter Ferenc utca 65/b. II. kategória
Reitter Ferenc utca 77. II. kategória
Reitter Ferenc utca 87/b. II. kategória
Révész utca 19-21. IV. kategória
Révész utca 6/c. IV. kategória
Róbert Károly körút 102. II. kategória
Róbert Károly körút 104. II. kategória
Róbert Károly körút 36. IV. kategória
Róbert Károly körút 38. IV. kategória
Róbert Károly körút 39. V. kategória
Róbert Károly körút 40. IV. kategória
Róbert Károly körút. 51. IV. kategória
Róbert Károly körút 68. IV. kategória
Róbert Károly körút 90. III. kategória
Rokolya utca 40. VI. kategória
Rokolya utca 42. I. kategória
Rokolya utca 44. I. kategória
Rokolya utca 51. I. kategória
Rokon utca 1. X. kategória
Rokon utca 29. X. kategória
Rózsafa utca 4. II. kategória
Rozsnyai utca 5. III. kategória
Rozsnyai utca 7. III. kategória
Röntgen utca 10/b. V. kategória
Röppentyű köz 1. I. kategória
Röppentyű utca 38. II. kategória
Röppentyű utca 59. II. kategória
Röppentyű utca 73. IX. kategória
Süllő utca 3. III. kategória
Süllő utca 5. III. kategória
Szabolcs köz 2. I. kategória
Szabolcs utca 1/a. I. kategória
Szabolcs utca 1/b. I. kategória
Szabolcs utca 12-16. XI/1. kategória
Szabolcs utca 27. I. kategória
Szabolcs utca 29. I. kategória
Szabolcs utca 3/a. I. kategória
Szabolcs utca 3/b. I. kategória
Szabolcs utca 30. I. kategória
Szabolcs utca 5. I. kategória
Szegedi út 2. I. kategória
Szegedi út 4. I. kategória
Szegedi út 41. I. kategória
Szegedi út 47. I. kategória
Szegedi út 47/a. I. kategória
Szegedi út 51/a. I. kategória
Szegedi út 51/b. I. kategória
Szegedi út 58. II. kategória
Szegedi út 60. I. kategória
Szegedi út 8. I. kategória
Szegedi út 9. I. kategória
Szekszárdi utca 26. III. kategória
Szekszárdi utca 28. III. kategória
Szekszárdi utca 30. III. kategória
Szekszárdi utca 32. III. kategória
Szekszárdi utca 34. III. kategória
Szent István körút 10. IX. kategória
Szent István körút 12. IX. kategória
Szent István körút 16. IX. kategória
Szent István körút 18. IX. kategória
Szent István körút 2. IX. kategória
Szent István körút 22. VIII. kategória
Szent István körút 24. VIII. kategória
Szent István körút 26. VIII. kategória
Szent István körút 28. VIII. kategória
Szent István körút 30. VIII. kategória
Szent István körút 4. IX. kategória
Szent István körút 6. IX. kategória
Szent István körút 8. IX. kategória
Szent István park 15. X. kategória
Szent István park 18. X. kategória
Szent László út 10. II. kategória
Szent László út 100/a. II. kategória
Szent László út 105/a. III. kategória
Szent László út 105/b. III. kategória
Szent László út 107/a. III. kategória
Szent László út 107/b. III. kategória
Szent László út 110. II. kategória
Szent László út 13. II. kategória
Szent László út 135. III. kategória
Szent László út 137. III. kategória
Szent László út 139. III. kategória
Szent László út 141. III. kategória
Szent László út 143. III. kategória
Szent László út 153. III. kategória
Szent László út 166. III. kategória
Szent László út 168. III. kategória
Szent László út 170. III. kategória
Szent László út 172. III. kategória
Szent László út 186. III. kategória
Szent László út 26. II. kategória
Szent László út 27. II. kategória
Szent László út 35. II. kategória
Szent László út 39. II. kategória
Szent László út 42. II. kategória
Szent László út 44. II. kategória
Szent László út 46. II. kategória
Szent László út 54. II. kategória
Szent László út 55/a. II. kategória
Szent László út 56. II. kategória
Szent László út 57/a. II. kategória
Szent László út 57/b. II. kategória
Szent László út 67/a. II. kategória
Szent László út 67/b. II. kategória
Szent László út 7. II. kategória
Szent László út 70. II. kategória
Szent László út 72/a. II. kategória
Szent László út 74/b. II. kategória
Szent László út 75. II. kategória
Szent László út 76. II. kategória
Szent László út 83. IX. kategória
Szent László út 89/b. II. kategória
Szent László út 96/b. II. kategória
Szent László út 98. II. kategória
Tahi utca 18. V. kategória
Tahi utca 22. V. kategória
Tahi utca 24. V. kategória
Tahi utca 26. V. kategória
Tahi utca 28. V. kategória
Tahi utca 30. V. kategória
Tahi utca 32. V. kategória
Tahi utca 34. V. kategória
Tahi utca 40/a. V. kategória
Tahi utca 40/b. V. kategória
Tahi utca 42/a. V. kategória
Tahi utca 42/b. V. kategória
Tahi utca 44/a. V. kategória
Tahi utca 44/b. V. kategória
Tahi utca 46/a. V. kategória
Tahi utca 46/b. V. kategória
Tahi utca 48/a. V. kategória
Tahi utca 48/b. V. kategória
Tahi utca 50. V. kategória
Tahi utca 52. V. kategória
Tahi utca 54. V. kategória
Tahi utca 56. V. kategória
Tahi utca 68/a. V. kategória
Tahi utca 68/b. V. kategória
Tahi utca 68/c. V. kategória
Tahi utca 70/b. V. kategória
Tahi utca 76. V. kategória
Tahi utca 79/b. V. kategória
Tahi utca 90. V. kategória
Tahi utca 92. V. kategória
Tahi utca 94. V. kategória
Tahi utca 96. V. kategória
Tahi utca 98. V. kategória
Taksony utca 14. IV. kategória
Tar utca 2. II. kategória
Tar utca 3. II. kategória
Tar utca 4. II. kategória
Tar utca 5/a. II. kategória
Tar utca 6. II. kategória
Tar utca 8. II. kategória
Tatai utca 114/a. V. kategória
Tatai utca 114/b. V. kategória
Tatai utca 118/b. V. kategória
Tatai utca 32/a. V. kategória
Tátra utca 11. VII. kategória
Tátra utca 12/b. VII. kategória
Tátra utca 15/a. VII. kategória
Tátra utca 16. VII. kategória
Tátra utca 20/b. VII. kategória
Tátra utca 21. VII. kategória
Tátra utca 22/b. VII. kategória
Tátra utca 23/a. VII. kategória
Tátra utca 24. VII. kategória
Tátra utca 26. VII. kategória
Tátra utca 3. VII. kategória
Tátra utca 33/a. VII. kategória
Tátra utca 33/b. VII. kategória
Tátra utca 37. VII. kategória
Tátra utca 5/a. VII. kategória
Tátra utca 5/b. VII. kategória
Tátra utca 6. VII. kategória
Teve utca 12-14. X. kategória
Teve utca 29. II. kategória
Thurzó utca 11/b. VII. kategória
Thurzó utca 19. VII. kategória
Thurzó utca 22. VII. kategória
Thurzó utca 5/b. VII. kategória
Tisza utca 10. III. kategória
Tisza utca 12. III. kategória
Tisza utca 14. III. kategória
Tisza utca 3. III. kategória
Tisza utca 4. III. kategória
Tisza utca 5. III. kategória
Tisza utca 7. III. kategória
Tisza utca 9. III. kategória
Tomori köz 11. V. kategória
Tomori köz 12. V. kategória
Tomori köz 15. V. kategória
Tomori köz 18. V. kategória
Tomori köz 2. III. kategória
Tomori köz 4. III. kategória
Tomori köz 5. III. kategória
Tomori köz 7. III. kategória
Tomori köz 8. III. kategória
Tomori utca 25/b. V. kategória
Tomori utca 27/a. V. kategória
Tomori utca 27/b. V. kategória
Turbina utca 6. II. kategória
Turbina utca 8. II. kategória
Tutaj utca 1/a. V. kategória
Tutaj utca 1/b. V. kategória
Tutaj utca 1/c. V. kategória
Tüzér utca 40. IV. kategória
Tüzér utca 6. II. kategória
Újpalotai út 14. IV. kategória
Újpalotai út 6/b. IV. kategória
Újpesti rkp. 6. X. kategória
Újpesti rkp. 7. X. kategória
Újpesti rkp. 8. X. kategória
Üteg utca 11/a. II. kategória
Üteg utca 11/b. II. kategória
Üteg utca 12. II. kategória
Üteg utca 16. II. kategória
Üteg utca 17/a. II. kategória
Üteg utca 31. II. kategória
Üteg utca 53/b. V. kategória
Üteg utca 9/a. II. kategória
Váci út 10. VIII. kategória
Váci út 100. III. kategória
Váci út 102. III. kategória
Váci út 104. III. kategória
Váci út 106. III. kategória
Váci út 108. III. kategória
Váci út 109. V. kategória
Váci út 112. III. kategória
Váci út 114. III. kategória
Váci út 12. VIII. kategória
Váci út 132. IV. kategória
Váci út 138/b. IV. kategória
Váci út 159/a. V. kategória
Váci út 159/b. V. kategória
Váci út 16. VIII. kategória
Váci út 161. V. kategória
Váci út 170/a. II. kategória
Váci út 170/b. II. kategória
Váci út 170/c. II. kategória
Váci út 28. VIII. kategória
Váci út 32. VIII. kategória
Váci út 34. VIII. kategória
Váci út 4. V. kategória
Váci út 47/a. V. kategória
Váci út 47/c. V. kategória
Váci út 47/d. VI. kategória
Váci út 50. VII. kategória
Váci út 51/a. V. kategória
Váci út 51/b. V. kategória
Váci út 54. VII. kategória
Váci út 56-58. VII. kategória
Váci út 6. VIII. kategória
Váci út 63. V. kategória
Váci út 64/a. VII. kategória
Váci út 64/b. VII. kategória
Váci út 64/c. VII. kategória
Váci út 65. V. kategória
Váci út 67. V. kategória
Váci út 70. VII. kategória
Váci út 8. VIII. kategória
Váci út 87. V. kategória
Váci út 88-90. V. kategória
Váci út 94. VII. kategória
Váci út 97. V. kategória
Vág utca 17. V. kategória
Vág utca 2/c. V. kategória
Véső utca 4/b VI. kategória
Victor Hugo utca 32. VIII. kategória
Victor Hugo utca 5. VI. kategória
Victor Hugo utca 7. VI. kategória
Victor Hugo utca 8. VI. kategória
Vígszínház utca 5. VIII. kategória
Visegrádi utca 10. VI. kategória
Visegrádi utca 103. III. kategória
Visegrádi utca 105. III. kategória
Visegrádi utca 107. III. kategória
Visegrádi utca 111. III. kategória
Visegrádi utca 113. III. kategória
Visegrádi utca 115. III. kategória
Visegrádi utca 12. VI. kategória
Visegrádi utca 13. VI. kategória
Visegrádi utca 14. VI. kategória
Visegrádi utca 15. VI. kategória
Visegrádi utca 16. VI. kategória
Visegrádi utca 17. VI. kategória
Visegrádi utca 18/a. VI. kategória
Visegrádi utca 18/b. VI. kategória
Visegrádi utca 19. VI. kategória
Visegrádi utca 21. VI. kategória
Visegrádi utca 23. VI. kategória
Visegrádi utca 25. VI. kategória
Visegrádi utca 26/b. VI. kategória
Visegrádi utca 28/a. VI. kategória
Visegrádi utca 29. VI. kategória
Visegrádi utca 3. VI. kategória
Visegrádi utca 34. VI. kategória
Visegrádi utca 36. VI. kategória
Visegrádi utca 39. VI. kategória
Visegrádi utca 4. VI. kategória
Visegrádi utca 40. VI. kategória
Visegrádi utca 45. VI. kategória
Visegrádi utca 48. VI. kategória
Visegrádi utca 5/c. VI. kategória
Visegrádi utca 50/c. V. kategória
Visegrádi utca 51/a. V. kategória
Visegrádi utca 52/a. V. kategória
Visegrádi utca 53. V. kategória
Visegrádi utca 55-61. X. kategória
Visegrádi utca 60. V. kategória
Visegrádi utca 63. V. kategória
Visegrádi utca 64. V. kategória
Visegrádi utca 65. V. kategória
Visegrádi utca 66. V. kategória
Visegrádi utca 67/c. V. kategória
Visegrádi utca 8. VI. kategória
Visegrádi utca 9. VI. kategória
Visegrádi utca 92. V. kategória
Visegrádi utca 98/d. V. kategória
Vőlegény utca 2. V. kategória
Vőlegény utca 4. V. kategória
Vőlegény utca 71. X. kategória
Zsilip utca 4. II. kategória
Zsilip utca 6. II. kategória
Zsilip utca 8. II. kategória
Zsinór utca 13. II. kategória
Zsinór utca 21. II. kategória
Zsinór utca 37. II. kategória
Zsinór utca 38-40. XI/1. kategória
I. Attila utca 12. X. kategória
III. Hollós Korvin Lajos utca 4. VI. kategória
III. Szőlő köz 12. VIII. kategória
III. Szőlő utca 12. X. kategória
IV. Ambrus Zoltán utca 19. IV. kategória
IV. Árpád út 167. IV. kategória
IV. Berda József utca 36. VII. kategória
IV. Erzsébet utca 14. IV. kategória
IV. Hajló utca 13. IV. kategória
IV. Lakkozó utca 25. IV. kategória
IV. Leibstück Mária utca 53. V. kategória
IV. Munkásotthon utca 11. VIII. kategória
IV. Nádor utca 69. IV. kategória
IV. Nyár utca 30. IV. kategória
IV. Pozsonyi utca 2/b. IV. kategória
IV. Szigeti József utca 17. IV. kategória
IV. Tél utca 18. IV. kategória
IX. Delej utca 51. IV. kategória
V. Arany János utca 27. X. kategória
VI. Szinyei Merse Pál utca 1. VII. kategória
VI. Teréz körút 4. X. kategória
VII. Csengery utca 12. X. kategória
VII. Hernád utca 27. V. kategória
VII. Rózsa utca 21. V. kategória
VII. Színva utca 1. II. kategória
X. Endre utca 7/a. III. kategória
X. Hungária körút 7. VIII. kategória
XI. Bartók Béla utca 106-110. X. kategória
XIV. Csertő utca 12-14. VIII. kategória
XIV. Fogarasi út 43/c. V. kategória
XIV. Füredi park 2-4. V. kategória
XIV. Hungária körút 111. VIII. kategória
XIV. Hungária körút 87. VIII. kategória
XIV. Kassai utca 157. V. kategória
XIV. Ond vezér útja 41. VIII. kategória
XIV. Rákosszeg park 5. X. kategória
XIV. Szentmihályi út 25-27. VII. kategória
XIV. Szikszó park 12. V. kategória
XIV. Tallér utca 22. VIII. kategória
XIV. Varsó utca 5. VIII. kategória
XV. Páskom park 8. V. kategória
XV. Zsókavár utca 50. IV. kategória
XXI. Dunadűlő sétány 5/a. V. kategória
XXI. Kossuth Lajos utca 118. V. kategória
Szent Gellért utca 15. Csanádapáca 5662 X. kategória
Akácfa utca 25., Vácegres 2184 Szobabérlők Háza XV. kategória