40/2006. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a kegyeleti tennivalókról

Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

A rendelet célja, hogy az Önkormányzat méltó módon kifejezhesse a kerület fejlődése, hírnevének öregbítése érdekében kimagasló szakmai, tudományos, művészeti vagy közéleti tevékenységet kifejtett elhunyt iránti megbecsülését.

1. § (1) Az Önkormányzat, ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes - a szükséges egyeztetést követően - saját halottjának tekintheti azt a személyt, aki

a) elhunytakor, vagy a halálát megelőző önkormányzati választási ciklusban a Képviselő-testület tagja volt;

b) elhalálozásakor, illetve a halálát megelőző országgyűlési választási ciklusban a kerület országgyűlési képviselője volt;

c) halálakor, vagy nyugállományba helyezéséig a Polgármesteri Hivatal vezető köztisztviselője, továbbá az Önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője volt, és az intézménnyel legalább 15 éves munkaviszonyban, illetőleg a Polgármesteri Hivatallal legalább 15 éves közszolgálati jogviszonyban állt;

d) akinek a Képviselő-testület a „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” címet adományozta;

e) a kerület érdekében végzett kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli (gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti stb.) vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltónak bizonyult.

(2) Az Önkormányzat saját halottainak nevét a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett emlékkönyvben örökíti meg.

2. § (1) A saját halottá nyilvánítást kezdeményezhetik:

a) a Képviselő-testület tagjai;

b) a polgármester;

c) a jegyző.

(2) A saját halottá nyilvánításról az 1. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott esetekben a polgármester dönt.

3. § (1) Az Önkormányzat saját halottjával összefüggő kegyeleti feladatok ellátásáról a polgármesterrel történő egyeztetés után a jegyző gondoskodik.

(2) A jegyző az (1) bekezdésben foglalt feladatkörben:

a) a hozzátartozók igénye szerint - velük egyetértésben - magyarországi temetés esetén megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket;

b) intézkedik a temetés időpontjának közzétételéről;

c) gondoskodik az elhunytról való megemlékezést szolgáló koszorúról;

d) együttműködik az elhunyt családjával a nekrológ elkészítésében;

e) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületének homlokzatán gyászlobogó elhelyezéséről;

f) gondoskodik az Önkormányzat saját halottai sírjainak egyszeri megváltásáról;

g) ha az elhunytat több szerv vagy szervezet tekinti saját halottjának, közreműködik a gyászszertartás lebonyolításában.

(3) Az Önkormányzat saját halottjai emlékének ápolásával kapcsolatos intézkedésekről a polgármester dönt.

4. § *  Az Önkormányzat saját halottjának temetési költségeit, továbbá a 3. § (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos egyéb költségek fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében elkülönítetten kezelt költségkeret biztosítja. A gyászszertartásonként teljesíthető kiadás összege felső határának megállapítására vonatkozó döntés meghozatalára, valamint - abban az esetben, ha az elhunytat más szerv is saját halottjának nyilvánítja - a költségekhez való hozzájárulás mértékének a megállapítására a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak irányadóak.

5. § A rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k.,

jegyző

Dr. Tóth József s. k.,

polgármester