12/2010. (IV. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogköre alapján 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

A 2009. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

30.878.191 ezer Ft bevétellel
25.111.805 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) A bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. számú melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(3) A kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. számú melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Környezetvédelmi Alap felhasználását a 4. számú mellékletben a 6203 címen szereplő adatoknak megfelelően elfogadja.

(7) A felújítási kiadások teljesítését 1.381.117 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(8) A fejlesztési kiadások teljesítését 7.172.691 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. és 6/a számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(9) A települési kisebbségi önkormányzatok kiadásait és bevételeit a 7/a-j számú mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(10) Az intézmények engedélyezett és tényleges létszámának alakulását a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(11) Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak változását a 10. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján tudomásul veszi.

(12) Az Önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a 11., 12., 13., 14. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

(13) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Pénzmaradvány

2. § (1) A Képviselő-testület az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 9. számú melléklet 4. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A javasolt elvonásokkal és kiegészítésekkel egyetért, és azokat a 9. számú melléklet 6. oszlopa szerint, a 9/a számú melléklet 4-5. oszlopaiban érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) Az intézmények pénzmaradványuk személyi juttatásokra jóváhagyott részét kizárólag tartós elkötelezettséggel nem járó személyi juttatásokra fordíthatják.

(4) A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 9/b számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(5) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a pénzmaradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről, és a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesíti.

4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos sk. Dr. Tóth József sk.
jegyző polgármester