19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: * 

I. Bevezető rendelkezések

1. § (1) *  A rendelet hatálya – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén, külön jogszabály szerint kialakított várakozási övezetben található

a) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, helyi közutakra, terekre, parkokra, egyéb közterületekre, valamint

b) a közforgalom elől el nem zárt, fizető várakozási területként üzemeltetett magánutakra, magánterületekre, továbbá

c) a fővárosi tulajdonú közutakra, közterületre, amelyek fizető várakozóhelyekként történő üzemeltetésével a tulajdonos az Önkormányzatot bízta meg.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(3) *  A rendelet hatálya nem terjed ki a taxiállomásokra, amelyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában elektronikus igénylés a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető honlapján elérhető ügyfélablakon keresztül benyújtott igénylés.

II. Várakozási hozzájárulások

2. § *  (1) Lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulásért várakozási díjat nem kell fizetni. Lakásonként másodikként benyújtott lakossági várakozási hozzájárulás éves díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszeresének a 80%-a.

(2) Lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás (1) bekezdésben megállapított térítési díját a hozzájárulás jogosultja, erre vonatkozóan benyújtott kérelmének jóváhagyása alapján, kamatmentesen, két részletben is teljesítheti. A térítési díj első részletének összege a várakozási díj éves összegének tárgyév június 30. napjáig számított időarányos része, amelynek kérelmező általi befizetése a hozzájárulás kiadásának feltétele. A jogosultnak a térítési díj második részletét a parkolásüzemeltető által megküldött számla alapján, tárgyév június 30. napjáig kell teljesítenie. Amennyiben a jogosult fizetési kötelezettségének a jelen rendeletben előírt határidőre nem tesz eleget, a kiadott hozzájárulás érvényét veszíti, a térítési díj rendezéséig díjmentes parkolásra nem jogosít.

2/A. § *  Lakossági várakozási hozzájárulás a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (Továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) 10. § (2) bekezdésében előírtakon túl akkor adható, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint

a) a kérelemben megjelölt gépjárműre nem áll fenn 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozási díj és pótdíjtartozás,

b) a kérelmezőnek nem áll fenn tartozása a lakásonként második gépjárműre fizetendő várakozási díj jogcímen.

2/B. § *  Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre - a jelen rendelet szerinti jogosultsági feltételek fennállása esetén - annak a természetes személynek is adható:

a) aki a hozzájárulást elhunyt hozzátartozójának üzemeltetésében álló gépjárműre kéri és igazolja, hogy a gépjármű tulajdonjogának rendezése iránt hagyatéki eljárás van folyamatban. A jelen bekezdés szerinti hozzájárulás legfeljebb 90 napig érvényes, hatósági vagy közjegyzői igazolás bemutatása esetén meghosszabbítható,

b) aki a hozzájárulást saját gépjárműve meghibásodása miatt, annak újbóli üzemképes állapotba helyezéséig kéri, az általa megjelölt gépjárműre. A jelen bekezdés szerinti hozzájárulás legfeljebb 30 napig érvényes, a szervíztől kapott igazolás bemutatása esetén meghosszabbítható.

2/C. § *  Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre – a jelen rendelet szerinti jogosultsági feltételek fennállása esetén és amennyiben a külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi használatára vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik – olyan gépjárműre adható, amely Magyarországon regisztrált és rendelkezik az illetékes közlekedési hatóság által kiadott általános forgalomba helyezési engedéllyel.

3. § * 

4. § A kerületi közterület-felügyelet kérelmére a használatában lévő összesen legfeljebb 10 darab személygépkocsira, vagy 3500 kg megengedett össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira behajtási-várakozási hozzájárulás adható. A behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadást követő év január 31. napjáig érvényes.

4/A. § *  A várakozási díj fizetése alól 100%-os kedvezmény adható az Önkormányzat, az Önkormányzat által létrehozott költségvetési szerv vagy gazdasági társaság tulajdonában vagy üzembentartásában lévő gépjárműre, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányságának üzembentartásában lévő legfeljebb 11 megkülönböztető jelzés nélküli gépjárműre, az Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIII. kerületi szervezeti egységének üzembentartásában lévő legfeljebb 4 megkülönböztető jelzés nélküli gépjárműre, a XIII. Kerület Angyalföld Polgárőr Szervezet üzembentartásában lévő legfeljebb 3 járműre.

4/B. § *  (1) *  A várakozási díj megfizetése alól az 5. § (10) bekezdésben foglalt feltételek igazolása esetén 100%-os kedvezmény (a továbbiakban: gyermekszállítási kedvezmény) adható a Budapest XIII. kerületben lévő bölcsődei, nevelési, vagy oktatási intézménybe járó gyermek felügyeletét ellátó szülőnek vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő), ha a szülő és gyermek egyaránt a kerületben állandó lakóhellyel rendelkezik és egy háztartásban élnek.

(2) A gyermekszállítási kedvezményre való jogosultságról a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető igazolást (a továbbiakban: gyermekszállítási kedvezményre jogosító igazolás) ad ki.

(3) A gyermekszállítási kedvezményre jogosító igazolás abban az esetben adható ki, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint a kérelemben megjelölt gépjárműre nem áll fenn 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozási díj és pótdíjtartozás.

(4) *  A gyermekszállítási kedvezmény olyan gépjárműre adható, amelynek a szülő a bejegyzett tulajdonosa vagy bejegyzett üzembentartója, vagy amelyet a szülő a munkáltatójától kizárólagos használatba kapott. A gyermekszállítási kedvezmény egy kérelmező részére csak egy gépjárműre biztosítható.

4/C. § *  (1) *  A várakozási díj megfizetése alól a jelen rendeletben foglalt feltételek igazolása esetén, kizárólag a jelen rendelet 2. mellékletében körülhatárolt területre érvényes kedvezmény (a továbbiakban: munkavállalói kedvezmény) adható a Budapest XIII. kerület közigazgatási területén üzemeltetett várakozási övezet 1. melléklet szerinti 1. vagy 2. zónájának területén bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező szervezet részére. A kedvezményt a foglalkoztató szervezet kérheti, a vele munkaviszonyban álló, a jelen rendeletben meghatározott számú foglalkoztatott javára, a foglalkoztatott által üzemben tartott gépjárművel való várakozás céljára.

(2) A kedvezmény jogosultja a foglalkoztató szervezet (a továbbiakban: jogosult), kedvezményezettje a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatott (a továbbiakban: kedvezményezett). A munkavállalói kedvezmény igénybevételének jelen rendeletben előírt feltételek végrehajtásáért, így különösen a kedvezményes díj megfizetéséért, visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a jogosult felel.

(3) A munkavállalói kedvezményes díj havi mértéke a jelen rendelet 2. mellékletében körülhatárolt, a várakozási kedvezménnyel igénybe vett várakozási körzetre érvényes egyórai várakozási díj nyolcvanszorosa.

(4) *  A munkavállalói kedvezményt tárgyhónapra a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán lehet kiváltani, a (3) bekezdés szerinti kedvezményes díj első havi összegének megfizetésével. A munkavállalói kedvezmény a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig érvényes. A kedvezmény havidíját tárgyévben minden további naptári hónap 10. napjáig kell megfizetni. A kiadott kedvezmény kizárólag abban az esetben jogosít várakozásra, ha a díjfizetés határidőben megtörtént.

(5) A munkavállalói kedvezmény akkor adható, ha a kérelem benyújtásának időpontjában sem a jogosult, sem a kedvezményezett nem rendelkezik a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozási díj és pótdíjtartozással.

(6) A munkavállalói kedvezmény olyan gépjárműre adható, amelynek a kedvezményezett a bejegyzett üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. A munkavállalói kedvezmény egy kedvezményezett részére egyidőben csak egy gépjárműre és kizárólag egy kedvezményes körzetre biztosítható.

(7) Egy kérelmező szervezet részére kiadható munkavállalói kedvezmények számát a kért kedvezmény érvényességi évének január 1. napján az adóhatóságnál bejelentett foglalkoztatottak száma határozza meg az alábbiak szerint:

Foglalkoztatottak száma
a kedvezmény érvényességi évének január 1. napján
Igénybe vehető munkavállalói kedvezmény száma
1-10 2
11-50 3
51-100 8
101-300 15
301-500 20
500 felett 50

III. Eljárási szabályok

5. § (1) *  A lakossági várakozási, a gazdálkodói várakozási, az egészségügyi várakozási hozzájárulásról, valamint a gyermekszállítási kedvezményről, a munkavállalói kedvezményről és a kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete szerinti átruházott hatáskörében a polgármester jogosult dönteni.

(2) *  A Főv. Kgy. rendelet 36. § (2) bekezdése szerinti kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítéséhez szóló hozzájárulásra vonatkozó egyetértési jog gyakorlásáról az SZMSZ 2. melléklete szerinti átruházott hatáskörében a polgármester jogosult dönteni.

(3) *  A tulajdonosi jog gyakorlója a várakozási hozzájárulások és kedvezmények iránti eljárás lebonyolításával, az Önkormányzatot megillető várakozási díjak beszedésével, a várakozási díjak és pótdíjak behajtásával, valamint a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásával - közszolgáltatási szerződés alapján - parkolás-üzemeltető szervezetet bíz meg (továbbiakban: XIII. kerületi parkolás-üzemeltető).

(4) *  A jelen rendelet szerinti kérelmet a XIII. kerületi parkolás-üzemeltetőnél kell benyújtani a kérelem tárgya szerinti formanyomtatványon. A várakozási hozzájárulást vagy a várakozási kedvezményt a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető - a jelen rendelet szerinti valamennyi feltétel fennállása esetén - a kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül adja ki a kérelmező részére.

(5) A kérelemnek - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - tartalmaznia kell:

a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét,

b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, a képviselő nevét és címét,

c) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát,

d) az övezet megnevezését,

e) a hozzájárulás típusát,

f) a kért érvényességi időtartamot,

g) a kérelem indokait,

h) a költségtérítés befizetésének igazolását.

i) *  lakossági várakozási hozzájárulás esetén mellékletként annak igazolását, hogy a kérelmezett jármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezik.

j) *  a 2/B. § b) pontja szerinti csereautóra igényelt lakossági várakozási hozzájárulás esetén mellékletként annak igazolását, hogy a jogosult üzemben tartásában álló járművet a szervíz átvette, és a javítását milyen időtartamra vállalta,

k) *  a 2/B. § a) pontja szerinti lakossági várakozási hozzájárulás esetén az elhunyt hagyatéki anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát a kérelemmel érintett gápjármű hagyatékba való felvételéről és arról, hogy a kérelmező a hagyaték várományosa.

(6) A kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező elnevezését, székhelyét,

b) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát,

c) a kérelem indokait.

(7) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni.

(8) A hozzájárulást igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell: * 

a) a hozzájárulás számát,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) az övezet megnevezését,

d) a hozzájárulás típusát,

e) az érvényességi időtartamot.

(8a) *  A munkavállalói kedvezményt igazoló dokumentum tartalmazza: * 

a) a kedvezmény számát,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) a kedvezményes körzet megjelölését,

d) a kedvezmény típusát,

e) az érvényességi időtartamot.

(9) * 

(10) *  A gyermekszállítási kedvezmény iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, állandó lakóhelyét, anyja nevét, születési helyét és idejét,

b) a kérelmező gondozása alatt álló gyermek nevét, állandó lakóhelyét, anyja nevét, születési helyét és idejét,

c) intézmény látogatásának igazolását

ca) bölcsődei. óvodai intézmény esetén az intézmény által kiadott intézménylátogatási igazolást, amely tartalmazza az intézmény megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét és igazolja, hogy az intézmény a szülő állandó lakóhelyével nem azonos várakozási övezet területén van,

cb) oktatási intézmény esetén a tanulói jogviszonyt igazoló érvényes diákigazolványt, amely tartalmazza az intézmény megnevezését, a gyermek nevét, születési helyét, idejét, és amely alkalmas annak igazolására, hogy az intézmény a szülő állandó lakóhelyével nem azonos várakozási övezet területén van,

d) a kérelemmel érintett gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát,

e) költségtérítés megfizetésének igazolását.

(11) *  A gyermekszállítási kedvezmény jogosultja a kérelemben megjelölt bölcsödei, nevelési vagy oktatási intézmény vonzáskörzetében található, minden irányban a legközelebb eső XIII. kerületi tulajdonú várakozásra kijelölt közterületet (a továbbiakban: gyermekszállítási várakozási körzet) 100%-os kedvezménnyel használhatja a tanítási vagy nevelési év kezdetétől, de legkorábban a kiadás napjától a tanítási vagy nevelési év végéig, 12 óra és az üzemidő vége között, legfeljebb 30 perc időtartamra. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédője mögött – kívülről teljes egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(12) *  A gyermekszállítási kedvezmény egy kérelmező részére - külön-külön kérelmére - több gyermekszállítási várakozási körzetre is biztosítható, amennyiben a kérelmező az 5. § (10) bekezdésében foglalt feltételek fennállását valamennyi kérelme esetében igazolja.

(13) * 

(14) *  A munkavállalói kedvezmény iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező szervezet nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviseletre jogosult nevét,

b) a kérelmezővel munkaviszony jellegű jogviszonyban álló kedvezményezett nevét, állandó lakóhelyét,

c) a kérelmező cégszerű nyilatkozatát és hitelt érdemlő igazolását arra vonatkozóan, hogy a kedvezmény érvényességi évének január 1. napján hány bejelentett főt foglalkoztat,

d) a kérelmező cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt szervezet a kedvezményezettet mennyi ideig szóló, milyen jellegű jogviszonyban foglalkoztatja,

e) a kérelemmel érintett gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát,

f) a kérelemmel érintett gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát,

g) * 

h) költségtérítés megfizetésének igazolását.

(15) *  A munkavállalói kedvezmény kedvezményezettje a kedvezmény érvényességi idejében, a kedvezményben megjelölt kedvezményes várakozási körzetben jogosult díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra.

(16) *  Lakásonként a második gépjárműre kért hozzájárulás kiadásának feltétele a jelen rendelet szerinti éves várakozási díj megfizetése és a befizetés igazolása.

6. § *  (1) *  A kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás, valamint a 4/A. § szerinti kedvezmény kivételével a várakozási hozzájárulások, a gyermekszállítási kedvezményt biztosító igazolás díja, továbbá a már kiadott hozzájárulást, kedvezményt tanúsító, megrongálódott igazolás cseréjének költségtérítése – annak visszaszolgáltatása esetén – bruttó 2.000 Ft. Elektronikus igénylés esetén a költségtérítés mértéke bruttó 1.000 Ft.

(2) *  Bármely hozzájárulás vagy kedvezményre való jogosultság megszűnését a jogosult vagy a kedvezményezett 15 munkanapon belül köteles bejelenteni a XIII. kerületi parkolás-üzemeltetőnél, a gyermekszállítási kedvezmény esetén a tárcsát visszaszolgáltatni. E kötelezettség elmulasztása esetén ugyanazon kérelmező által ugyanazon évben, ugyanazon vagy más gépjárműre igényelt várakozási hozzájárulás, valamint kedvezmény kiadásának díja bruttó 20.000 Ft.

(3) * 

(4) Amennyiben ugyanazon kérelmező a hozzájárulással vagy kedvezménnyel érintett gépjármű helyett a hozzájárulást vagy kedvezményt másik gépjárműre kéri, az új hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásával a korábbi érvényét veszíti.

(5) *  A gyermekszállítási tárcsára vonatkozó visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az új igazolás kiváltásának (2) bekezdés szerinti díja alól a kérelmező mentesül, és csak az (1) bekezdés szerinti díj terheli, amennyiben az ugyanazon évre szóló gyermekszállítási kedvezményt igazoló tárcsát az új kedvezmény kiadásától számított 10 munkanapos jogvesztő határidőn belül visszaszolgáltatja.

(6) A munkavállalói kedvezményre vonatkozó visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett kedvezmény a jogosultnak kiadható munkavállalói kedvezmények számába beleszámít.

(7) *  A munkavállalói kedvezmény érvényességi időn belüli megszűnése esetén az időarányosan fel nem használt időszakra eső díj nem jár vissza.

(8) *  A befizetett költségtérítés nem jár vissza a várakozási hozzájárulási kérelem vagy kedvezmény elutasítása, visszavonása esetén.

IV. Vegyes és záró rendelkezések

7. § *  A jelen rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt területeken a várakozási időszak 8 óra 30 perckor veszi kezdetét.

8. § (1) A rendelet 2010. június 30-án lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2005. (VII. 1.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet.

(4) * 

(5) * 

9. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez * 

A várakozási övezet zónák szerinti felosztása

1. zóna 1. zóna – Szent István körút páros oldala – Nyugati tér – Váci út páros oldala – Lehel utca páros oldala – Bulcsú utca páratlan oldala – Szabolcs utca – Dózsa György út – Vágány utca – Róbert Károly körút páratlan oldala – Duna pesti ága, valamint a Szabolcs köz
2. zóna Róbert Károly körút páros oldala – Dévényi utca – Szegedi út páratlan oldala – Tatai utca páros oldala – Kámfor utca – Balzsam utca – Újpesti vasúti összekötő híd – Duna pesti ága által határolt terület (a Népsziget területét kivéve)

2. számú melléklet a 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez * 

Munkavállalói kedvezménnyel kedvezményesen igénybe vehető várakozási körzetek

1. zóna – 1. körzet Bulcsú utca – Kassák Lajos utca – Dózsa György út – Szabolcs utca által határolt terület, beleértve a kerületi tulajdonú határoló utakat, utcákat és tereket
2. zóna – 1. körzet Frangepán utca – Béke utca – Fáy utca – Hajdú utca – Forgách utca – Röppentyű utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat, utcákat és tereket
2. zóna – 2. körzet Göncöl utca (Tahi utca és Újpalotai út közötti szakasza)
2. zóna – 3. körzet Tatai utca páros oldala (Szegedi út és Tahi utca közötti szakasza)
2. zóna – 4. körzet Reitter Ferenc utca (Tahi utca – Kámfor utca közötti szakasza)