31/2010. (XII. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közigazgatási területén határozatlan időre bevezeti az idegenforgalmi adót.

2. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területére terjed ki.

Az adókötelezettségről

3. § Az adókötelezettségre és az adó alanyára a Htv. 30. §-a az irányadó.

4. § Az adómentességre a Htv. 31. §-a az irányadó.

5. § Az adó alapjára a Htv. 32. § a) 2. pontja az irányadó.

6. § Az adó mértéke az 5. § szerinti adóalap 4 %-a.

7. § Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettre a Htv. 34. §-a az irányadó.

8. § (1) Az idegenforgalmi adót a 7. § szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetni a beszedést követő hónap 15. napjáig Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

(2) Az adó beszedésére kötelezettnek a beszedett adóról Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Adóhatóságához a beszedést követő hónap 15. napjáig adóbevallást kell benyújtania.

9. § Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amely tartalmazza a vendégéjszakák számát, a fizetett szállásdíj összegét, a vendég nevét, lakcímét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

Záró rendelkezések

10. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

11. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos s. k.

jegyző

Dr. Tóth József s. k.

polgármester