Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén a Htv-ben foglalt telekre és adóalanyra terjed ki.

2. § (1) A Htv-ben foglalt adómentességen túl mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelynek határain belül építmény van, kivéve, ha az építmény vállalkozó üzleti céljára szolgál.

(2) A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.

(3) *  A telekadó mértéke a (2) bekezdés szerinti adóalap-számítás alapján:

a) *  a b) pontban foglalt kivétellel: 456 Ft/m2;

b) 0 Ft/m2 az ingatlan-nyilvántartásból megállapíthatóan közforgalom számára megnyitott telekre, kivéve, ha a közforgalommal nem érintett telekrész meghaladja a helyi építési szabályzat szerint az övezetben kialakítható építési telek megengedett legkisebb méretét.

3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a telekadóról szóló 35/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 35/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról szóló 65/2003. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 35/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2004. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 35/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2007. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester