Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyeletről

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63. § (4) bekezdésében, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben megfogalmazottak alapján, a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

b) közterületi rend: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben megfogalmazottak alapján, a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok megtartása;

c) feltartóztatás: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben megfogalmazottak alapján, a felügyelőnek az a tevékenysége, amelynek során azt a személyt, aki a személyazonosságának igazolását megtagadja, vagy az igazolásra történő felszólításnak nem engedelmeskedik, valamint a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt, illetőleg a feltartóztatott jármű vezetőjét az intézkedés idejére vagy a további intézkedés megtételéig a helyszín elhagyásában korlátozza, vagy a helyszín elhagyásában megakadályozza;

d) a Közterület-felügyelet illetékességi területe: .Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén lévő kerületi önkormányzati tulajdonú közterületek, a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és a XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási határán belül lévő közterületek.

2. Szervezeti adatok

2. § (1) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén lévő közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében közterület-felügyeletet hoz létre Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Közterület-felügyelet) elnevezéssel.

(2) A Közterület-felügyelet székhelye: Budapest XIII., Hajdú utca 29.

(3) A Közterület-felügyelet levelezési címe: Budapest XIII., Hajdú utca 29.

3. A Közterület-felügyelet feladatai

3. § A Közterület-felügyelet szervezetét, jogállását, feladatait és hatáskörét e rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

4. § A rendelet hatálya a Közterület-felügyelet, mint jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő költségvetési szervre terjed ki.

5. § (1) A Közterület-felügyelet ellátja a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén lévő kerületi önkormányzati tulajdonú közterületek, a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és a XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási határán belül lévő közterületek, továbbá az Önkormányzat vagyonának védelme tárgyában az Önkormányzat által rendeletben részletesen meghatározott, és e rendeletben szabályozott feladatait.

(2) A Közterület-felügyelet feladatai különösen:

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (pl. közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),

d) közreműködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzésében,

e) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében,

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,

g) közreműködés az Önkormányzat vagyonának védelmében, megóvásában,

h) közterületi közbiztonsági térmegfigyelő kamerarendszer üzemeltetése, működtetése, fejlesztése, kezelése. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Közterület-felügyelet előterjesztésére a Képviselő-testület dönt. A Közterület-felügyelet a képfelvevők pontos helyéről és az általuk megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint az Önkormányzatot, mely az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

i) közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

j) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetben a várakozó járművekre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, visszaélés észlelése esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése,

k) a közút kezelőjének megbízása alapján, a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés,

l) gépjármű elindulását gátló eszköz (kerékbilincs) alkalmazása,

m) a hatékony feladatellátás érdekében együttműködés igazgatási és civil szervezetekkel,

n) külön jogszabályokban meghatározottak szerint járművek elszállítása.

(3) *  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározottak szerint megállapodásban vállalja Budapest Főváros Önkormányzata egyes közterület-felügyeleti feladat- és hatáskörének ellátását.

(4) *  A Közterület-felügyelet a (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén a gyalogos aluljárók kivételével ellátja a Budapest Főváros Önkormányzata közterület-felügyeleti feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi feladatokat:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, vagy útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése és szankcionálása,

c) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,

d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,

e) közreműködés a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó jogsértések megelőzésében,

f) közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

g) kerékbilincselési feladatok elvégzése,

h) hatósági jelzéssel nem rendelkező és a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjárművek közterületről történő eltávolítása,

i) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik,

j) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása.

6. § A Közterület-felügyelet részére, a hatékony működését biztosító logisztikai és egyéb feladatainak ellátásához szükséges létszámbővítéshez és technikai felszereléshez az Önkormányzat költségvetése biztosít fedezetet.

4. A Közterület-felügyelet együttműködési és beszámolási kötelezettsége

7. § (1) A Közterület-felügyelet együttműködik:

a) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával;

b) Budapest Főváros Közterület-felügyeletével és más közterület-felügyeletekkel;

c) a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fővárosban működő szerveivel;

d) egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség fővárosi szerveivel;

e) a katasztrófavédelem fővárosi és kerületi szerveivel;

f) a fővárosi és a XIII. kerületi polgárőr egyesületekkel;

g) a Főpolgármesteri és fővárosi kerületi polgármesteri (önkormányzati) hivatalokkal;

h) feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete évente egy alkalommal beszámoltatja a Közterület-felügyelet vezetőjét az általa vezetett költségvetési szerv működésével kapcsolatban. A Közterület-felügyelet vezetője az éves tevékenységről írásos beszámolót készít.

5. A közterület-felügyelő

8. § (1) A Közterület-felügyelet feladatkörébe utalt feladatait felügyelők által látja el.

(2) A felügyelő feladatkörében eljárva hivatalos személy.

(3) A felügyelő feladatát egyenruhában végzi. Szolgálata teljesítésekor egyenruhájára mellrészen, bal oldalt kitűzve az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt viseli. Az egyenruhán a „Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet” felirat, karjelzésként az Önkormányzat címere látható. Az egyenruha kialakítása nem lehet megtévesztő.

9. § (1) A felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni.

(2) A felügyelő intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát szolgálati igazolvánnyal és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel igazolni.

(3) A felügyelő feljelentés megtétele vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az érintett személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja.

(4) A felügyelő vagyonvédelmi feladatainak teljesítése során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő épületet, építményt stb. lezárhatja, megakadályozhatja, hogy oda illetéktelen személy belépjen, és az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja.

(5) A felügyelő:

a) a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében,

b) az önmaga vagy más személy elleni támadás megakadályozására, valamint

c) vagyonvédelemre

testi erőt, könnygázszóró palackot alkalmazhat.

(6) A testi erő, a könnygázszóró palack alkalmazására - jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az arányosság és a szakszerűség követelményeinek figyelembevételével kerülhet sor.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos s. k.,

jegyző

Dr. Tóth József s. k.,

polgármester