Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a zajvédelem helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, melyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a XIII. kerület közigazgatási területén olyan tevékenységet végeznek, mely környezeti zajt okoz vagy okozhat.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a gyülekezési jogról szóló és a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre,

b) az egyházak vallási tevékenységére.

2. Fogalom-meghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közterületi rendezvény: közterületként nyilvántartott, vagy közforgalomnak átadott magánterületen szervezett, alkalmi jellegű, tíznél több személy részvételével megtartott, kulturális, szabadidős vagy sportcélú esemény és a filmforgatás.

2. Vendéglátó-terasz: az épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

3. Szabadidős zajforrásokra vonatkozó előírások

3. § (1) *  Környezeti zajt előidéző, külön jogszabályban meghatározott szabadidős zajforrás létesítését, üzemeltetését az üzemeltető legalább 30 nappal a tervezett tevékenység megkezdése előtt köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség alól mentesül az az üzemeltető, aki a szabadidős zajforrásra vonatkozóan külön jogszabály szerinti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti, vagy e rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelmet nyújtott be.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nevét, címét (székhelyét), telefon- és faxszámát, elektronikus levelezési címét,

b) az üzemeltetni tervezett szabadidős zajforrás megnevezését és rövid leírását, címét (helyszínét), működési idejét,

c) az üzemeltetni tervezett szabadidős zajforrásnak helyet adó ingatlan és közvetlen környezetének helyszínrajzát (melyen fel kell tüntetni a környező épületek funkcióját is).

(3) A környezeti zajt előidéző szabadidős zajforrás (1) bekezdés szerinti bejelentése zaj elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásnak minősül, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén az erre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(4) *  Lakóház 100 m-es körzetében lévő vendéglátó-terasz az éjszakai időszakban (22 és 06 óra között) nem üzemelhet. Aki vendéglátó-teraszt az éjszakai időszakban üzemeltet, 500.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(5) *  Tűzijátékot 22 és 06 óra között nem szabad tartani, kivéve a december 31-én 22 óra és január 1-jén 06 óra közötti időszakot.

4. Közterületi rendezvényekre vonatkozó előírások

4. § (1) A XIII. kerület közigazgatási területén, a nappali (06 és 22 óra közötti) időszakban 1 órát meghaladó időtartamú, és az éjszakai (22 és 06 óra közötti) időszakban bármilyen időtartamú, e rendelet hatálya alá tartozó közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezést üzemeltetni, élőzenét, műsort szolgáltatni (a továbbiakban együtt: zajforrást üzemeltetni) csak hatósági engedély alapján, és az abban előírt feltételek betartásával szabad.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet a zajforrás üzemeltetője a rendezvény tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a terület igénybevételére vonatkozó érvényes közterület-használati megállapodást, vagy az erre irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumot, amennyiben jogszabály ilyen megállapodás kötését írja elő;

b) az üzemeltető nevét, címét (székhelyét), telefon- és faxszámát, elektronikus levelezési címét, az üzemeltetni tervezett zajforrás megnevezését és rövid leírását, működési idejét;

c) helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni a rendezvény által igénybe vett területet, a színpad és a hangszórók elhelyezését, valamint a zajjal várhatóan érintett ingatlanok típusát és elhelyezkedését;

d) azokat a dokumentumokat, amelyekből megállapítható a zajforrás várható zajkibocsátása és a hatásterületen várható zajterhelés;

e) többnapos, vagy az éjszakai időszakban (22 és 06 óra között) is tartó rendezvény esetében a várható zajkibocsátásról és zajterhelésről készített zajvédelmi szakértői véleményt.

(4) Amennyiben a kérelemben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az üzemeltetni kívánt zajforrásból származó zaj a környéken élők nyugalmát, vagy a zajforrás hatásterületén lévő intézmények működését indokolatlanul zavarná, akkor az (1) bekezdés szerinti engedélyben a zajforrás üzemeltetésének időtartamára, teljesítményére vonatkozó korlátozás írható elő, vagy az engedély megadása megtagadható.

(5) Az (1) bekezdés szerinti engedélyben - indokolt esetben - a rendezvény szervezője részére előírható a zajforrástól származó zajterhelés műszeres vizsgálata és zajvédelmi szakvélemény utólagos benyújtása.

(6) *  Aki közterületi rendezvény keretében engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően üzemeltet zajforrást, vagy a (2) bekezdés alapján hatósági határozatban előírt szakvélemény benyújtását elmulasztja, 500.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

5. Építési tevékenységekre vonatkozó előírások

5. § (1) *  Környezeti zajt okozó építési, bontási, vagy ezekhez kapcsolódó szállítási és rakodási tevékenységet - a (3)-(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel - csak munkanapokon 07 és 20 óra között, szombaton és jogszabály által pihenőnapnak minősített napokon 09 és 18 óra között szabad végezni, ezen időszakokon kívül, továbbá vasárnap és ünnepnapokon ilyen tevékenységet végezni tilos.

(2) A tervezett építési vagy bontási tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési technológiát úgy kell megválasztani, és az anyagszállítást és rakodást úgy kell megszervezni, hogy az (1) bekezdésben előírtak teljesüljenek.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik a közterületen vagy lakóépület 100 m-es körzetén kívül végzett építési vagy bontási tevékenységekre, valamint külön jogszabályban előírtak szerint közútkezelői útvonal-engedély alapján végzett szállítási tevékenységekre.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti tilalom alól kivételt képez az élet és vagyon megóvása, a súlyos balesetveszély elkerülése érdekében végzett tevékenység, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása.

(5) *  Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom hatálya alá tartozó építési vagy bontási tevékenységnek helyet adó ingatlanon közterületről jól olvashatóan az alábbi feliratot kell kihelyezni:

A zajvédelem helyi szabályairól szóló XIII. kerületi önkormányzati rendelet vonatkozó előírása alapján ezen az építkezésen zajos munkát végezni csak munkanapokon 07 és 20 óra között, szombaton és pihenőnapnak minősített napokon 09 és 18 óra között szabad. Vasárnap és ünnepnapon zajos munkát végezni tilos.

(6) *  A külön jogszabály szerinti építtető felelős az ebben a §-ban előírtak betartásáért, és az előírások megsértése esetén 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

6. Épületgépészeti berendezésekre vonatkozó előírások

6. § A lakóépületek rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésekre (különösen felvonókra, kazánokra, szivattyúkra, szellőző- és klímaberendezésekre - ide értve az egyedi klímaberendezéseket is, vízellátási, csatornázási, fűtési, világítási berendezésekre) a külön jogszabályban az üzemi zajforrásokra előírt külső környezeti, és épületen belüli zajterhelési határértékeket kell alkalmazni.

7. Eljárási szabály

7. § *  (1) A környezeti zajt előidéző szabadidős zajforrás létesítésének, üzemeltetésének bejelentése tudomásulvételéről, közterületi rendezvény megtartása során a hangosító berendezés üzemeltetésének, élőzene, műsor szolgáltatásának engedélyezéséről, a közigazgatási bírság kiszabásáról, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott intézkedésekről a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján átruházott hatáskörében a jegyző dönt.

(2) Ha a jegyző zajvédelmi szakértői vélemény alapján megállapítja, hogy a zajforrás a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajt okoz, - a külön jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeken túl - a zajforrás jellegének megfelelően az üzemeltetőt

a) a vonatkozó határértékek teljesítésére kötelezheti,

b) a veszélyes mértékű zaj megszüntetésére alkalmas intézkedési terv benyújtására és végrehajtására kötelezheti,

c) a határérték, vagy hatósági határozatban előírtak be nem tartása esetén természetes személy esetén 50 000 Ft-ig terjedő, egyéb esetben 150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki, továbbá

d) a zajforrás 20 és 08 óra közötti működését megtilthatja.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel 2013. április 1. napján lép hatályba.

(2) A 3. § és 4. § 2013. május 1. napján lép hatályba.

9. § A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József
jegyző polgármester