Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a kerületi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a tanácsnokok javadalmazásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)-(3) bekezdésében és 40. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet célja Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai (a továbbiakban: képviselő), bizottságainak elnökei, képviselő és nem képviselő tagjai (a továbbiakban együtt: bizottsági tag), valamint a tanácsnokok javadalmazásának megállapítása.

2. § A polgármester és az alpolgármesterek képviselőként tiszteletdíjat nem kaphatnak.

3. § *  A képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. A képviselő havi tiszteletdíja 180.000 forint (a továbbiakban: alapdíj).

4. § Amennyiben a képviselő a Képviselő-testület ülésén megjelenési, annak munkájában és döntéshozatali eljárásában történő részvételi kötelezettségét elmulasztja, és ezt írásban vagy szóban - személyesen vagy telefonon - a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján nem jelenti be előzetesen legkésőbb az ülést megelőző két órával, vagy - ha távolmaradás előzetes bejelentését annak oka kizárja - azt utólagosan igazolással nem menti ki, akkor az e kötelezettségét megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja; ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.

5. § Amennyiben a képviselő egy vagy több állandó bizottság tagja - függetlenül a bizottságok számától - a tiszteletdíja az alapdíj 50 %-ával növelt összege.

6. § A bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíj 100 %-ával növelt összege. Több tisztség és bizottsági tagság címén további díjazás nem állapítható meg.

7. § A bizottságok nem képviselő tagjának tiszteletdíja - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 50 %-ának megfelelő összeg.

8. § Amennyiben a Képviselő-testület bizottsági formában végzett munkájában és döntéshozatali eljárásában történő részvételének kötelezettségét a bizottság tagja elmulasztja, és távolmaradását írásban vagy szóban - személyesen vagy telefonon - a bizottság elnökének nem jelenti be előzetesen legkésőbb az ülést megelőző két órával, vagy - ha távolmaradás előzetes bejelentését annak oka kizárja - azt utólagosan igazolással nem menti ki, akkor az e kötelezettségét megszegő bizottsági tag megállapított tiszteletdíját a bizottság elnökének előterjesztésére a Képviselő-testület legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja; ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.

9. § (1) A képviselő és a bizottság nem képviselő tagja részére járó tiszteletdíj kifizetéséről a tárgyhót követő 15. napig a jegyző gondoskodik.

(2) A képviselő és a bizottság nem képviselő tagja a Képviselő-testülethez címzett, a polgármesterhez eljuttatott írásos nyilatkozatával tiszteletdíjáról lemondhat. A lemondás történhet a tiszteletdíj folyósításának meghatározott időtartamára vagy a tiszteletdíj meghatározott hányadára is.

10. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Prehlik Lajos s. k.,

jegyző

Dr. Tóth József s. k.,

polgármester