Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek és egyházak támogatásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi társadalom demokratizálódásának fontos részének tekinti az önszerveződő lakossági közösségeket. Az Önkormányzat elismeri, megbecsüli és támogatja a civil szervezeteket. Tiszteletben tartja a szervezetek önállóságát és a közügyekben való részvételi jogát. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködés elősegítése céljából, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati támogatások rendjéről az alábbiakat rendeli el: * 

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak:

a) a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi C. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezetek,

b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozók.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak (továbbiakban: szervezetek) akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha:

a) bejegyzett székhelyük a XIII. kerület közigazgatási területén van, vagy

b) bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XIII. kerület igazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik,

c) és tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a XIII. kerületi lakosság érdekében végzik.

Civil Kerekasztal

2. § (1) Az Önkormányzat feladatai körében együttműködik a helyi önszerveződő közösségekkel. A rendelet céljának megvalósítása érdekében támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyekre a lakosság bármely jellegű szükségletei igazságosabb, hatékonyabb, racionálisabb kielégítése érdekében kerül sor. Előmozdítja és ápolja az együttműködés minden más formáját, amely értékhordozó és közösségteremtő funkciókat hordoz.

(2) A Képviselő-testület a rendelet céljának megvalósítása érdekében tájékoztatásra, az állampolgárok nagy részét érintő döntések, intézkedések, jogszabály-tervezetek véleményezésére a szervezetekkel közösen Civil Kerekasztalt hoz létre.

(3) A Civil Kerekasztal szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal tart ülést.

(4) Tagjai önkéntes regisztráció alapján az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek képviselői.

(5) A Civil Kerekasztal tagjai maguk közül öt év időtartamra elnököt választanak. Az elnök feladata Civil Kerekasztal képviselete, az ülések összehívása, vezetése.

Az együttműködés formái

3. § (1) A Képviselő-testület civil ügyekről döntő bizottsága évente egyszer, április 30-ig dönt a Civil Vándordíj odaítéléséről. A díj 100.000 Ft pénzjutalommal és vándorserleggel jár együtt.

Az odaítélés feltételei:

a) a szervezet legalább 5 éve folyamatosan működik és XIII. kerületi tevékenységet végez;

b) nincs köztartozása;

c) 3 éven belül ugyanannak a szervezetnek nem adható a díj.

(2) Az elbírálás során az Egyházi és Civil Szervezetek Pályáztatását Végző Fórumot és a XIII. kerületi Civil Kerekasztal elnökét javaslattételi és véleményezési jog illeti meg.

4. § Az Önkormányzat támogatja, hogy a szervezetek közreműködjenek önkormányzati feladatok ellátásában.

5. § Az Önkormányzat minden év április 30-ig megrendezi a „XIII. Kerületi Civil Szervezetek napja” rendezvényt.

6. § (1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott támogatási formák útján segíti a civil szervezetek, egyházak közérdekű tevékenységét és működését.

(2) A támogatások típusai:

a) pénzbeli támogatás a mindenkori költségvetés függvényében:

aa) központi támogatással járó kötelező önkormányzati feladat átvállalása esetén a központi támogatás szervezet által történő igénylése mellett kiegészítő forrás biztosítása közszolgáltatási szerződés keretében;

ab) önként vállalt feladat ellátásához forrás biztosítása támogatási szerződés keretében;

ac) meghatározott feladat ellátására megbízás megbízási szerződés keretében;

b) nem pénzbeli támogatás:

ba) közvetett infrastrukturális támogatás;

bb) szakmai támogatás;

bc) eszköztámogatás.

7. § Az Önkormányzat e rendelet hatálya alá tartozó szervezetekkel való együttműködés érdekében:

a) tanácskozási joggal meghívja a Képviselő-testület üléseire, valamint a szakmailag illetékes bizottságok üléseire a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében felsorolt szervezeteket;

b) véleményezési jogot biztosít a szervezetek részére, ezért a Képviselő-testület - civileket érintő, ágazati koncepcionális kérdéseket tárgyaló - tervezeteit legalább 15 napos véleményezési határidővel véleményezésre közzéteszi a www.budapest13.hu önkormányzati honlapon;

c) tájékoztatás és konzultáció céljából civil fórumokat tart.

Támogatási célok

8. § (1) Az 1. § feltételeinek megfelelő szervezet a működéséhez és az alábbi tevékenységek végzéséhez kaphat támogatást:

a) egészségügyi prevenció, egészséges életmód elősegítése;

b) egészségügyi rehabilitáció;

c) szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése);

d) kulturális tevékenység, közművelődési, művészeti és sporttevékenység;

e) képzés, képességfejlesztés;

f) ismeretterjesztés;

g) nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység;

h) természetvédelem, környezetvédelem;

i) gyermek- és ifjúságvédelem;

j) közrend, közbiztonság védelme;

k) önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását;

l) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához.

(2) A pénzügyi támogatás általános feltételei:

a) a pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet a XIII. kerületben;

b) a pályázónak nincs köztartozása;

c) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt;

d) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás;

e) a támogatott program résztvevőinek több, mint fele XIII. kerületi lakos;

f) a pályázó vállalja, hogy rendezvényein a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatot támogatóként tünteti fel.

(3) Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.

(4) A pályázatok önrészéhez biztosított támogatást az Önkormányzat csak akkor utalja át a pályázónak, ha a szervezet a program megvalósításához szükséges támogatás elnyerését a támogatási szerződés bemutatásával igazolja.

9. § (1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott támogatási formák útján segíti a szervezetek közérdekű tevékenységét és működését.

(2) A közfeladat-ellátás szervezetnek történő átadása megvalósulhat pályázati úton és egyedi döntés alapján.

(3) A megvalósítandó célok, ellátandó feladatok érdekében a Képviselő-testület bizottságai pályázatokat írhatnak ki, döntenek a rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról és az összeg odaítéléséről.

(4) A pályázat kiírásának előkészítésére a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének rendelkezése az irányadó.

(5) Az Önkormányzat az Egyházi és Civil Szervezetek Pályáztatását Végző Fórumot hoz létre, melynek tagjai a civil ügyekért felelős alpolgármester, a Képviselő-testület civil és jogi ügyekről döntő bizottságainak elnökei, az aljegyző és a Civil Kerekasztal vezetője.

(6) A pályázatokról való döntésre az Egyházi és Civil Szervezetek Pályáztatását Végző Fórum javaslata alapján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének rendelkezése az irányadó.

(7) A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a szervezet, amelyik rendszeresen részt vesz a Civil Kerekasztal tevékenységében.

(8) A pályázat kiírására évente a költségvetési rendelet elfogadását követően kerül sor.

(9) A pályázati kiírást az Önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni és nyilvánosságra kell hozni az Önkormányzat lapjában, www.budapest13.hu honlapján és a kerületi kábeltelevízióban.

(10) Abban az esetben, ha a Képviselő-testület civil ügyekről döntő bizottsága a civil pályázatok elbírálása során nem használja fel a rendelkezésére álló keretet, akkor a fennmaradó összeg a tárgyévben felhasználható. Az év közbeni pályázatok esetén a pályázati feltételek és az eljárási szabályok változatlanok.

(11) A civil keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre is nyújtható támogatás e rendeletben meghatározott célokra abban az esetben, ha a támogatási cél a pályázatok benyújtási határidejét követően jut a szervezet tudomására, illetve működési támogatás esetén a támogatás elmaradása a szervezet működését veszélyezteti.

10. § (1) A pályázatokat a kiírástól számított 30 napon belül kell benyújtani. A pályázatokat pályázati adatlapon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal 1139 Budapest XIII. kerület, Béke tér 1. címre „Civil pályázat” feltüntetéssel kell benyújtani, vagy személyesen leadni a hivatal ügyfélszolgálatán.

(2) A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Budapest XIII. kerület. Béke u. 65. ügyfélszolgálatán térítésmentesen vehető át, vagy letölthető a www.budapest13.hu honlapról.

(3) A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén a pályáztató - 5 napos határidő megjelölésével - hiánypótlásra biztosít lehetőséget.

(4) Érvénytelen a pályázat akkor, ha a pályázó nem felel meg az 1. §-ban és a 3. §-ban előírt feltételeknek, vagy ha a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telik el.

11. § (1) Az Egyházi és Civil Szervezetek Pályáztatását Végző Fórum munkáját a jegyző által kijelölt civil referens segíti. További feladata:

a) a kérelmek nyilvántartása;

b) hiánypótlásra való felhívás;

c) a kérelmek előkészítése a pályázati döntésre;

d) a szerződések ügyintézése;

e) a támogatások nyilvántartása.

(2) A pályázatok elbírálásának határideje a pályázati kiírás szerinti benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

(3) A pályázókat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül értesíteni kell a pályázat eredményéről. A pályázat nyertesének az értesítéssel együtt a támogatási szerződést is meg kell küldeni.

(4) A pályázat nyerteseit - a szervezet és az összeg megjelölésével - az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(5) A közpénzekből nyújtott állami támogatások fokozottabb átláthatóságával összefüggésben hozott jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségnek a civil referens köteles eleget tenni.

12. § (1) *  A támogatásban részesített szervezet az elnyert összeg felhasználásáról, a megállapodás szerinti tartalommal és az abban foglalt határidőig elszámolási kötelezettséggel tartozik.

(2) * 

(3) Az elszámolásra kötelezettnek a számlákat záradékolnia kell.

13. § (1) A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a civil referens feladata.

(2) A támogatások felhasználásáról és az elszámolás tapasztalatairól, a civil ügyekért felelős alpolgármester évente egy alkalommal beszámol a civil ügyekről döntő bizottságnak.

(3) Amennyiben a benyújtott számadás nem támasztja alá, hogy a támogatott a részére adott pénzbeli juttatást a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel, a számadás benyújtásától számított 15 napon belül a támogatottat fel kell hívni a számadás kiegészítésére.

(4) Amennyiben a számadásra kötelezett számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a számadási határidő leteltétől számított 8 napon belül fel kell hívni figyelmét arra, hogy kötelezettségét elmulasztotta.

(5) Amennyiben a támogatott az elmulasztott számadást, vagy hiányos számadásának kiegészítését a hiánypótlásra történt felhívás ellenére sem nyújtja be az Önkormányzatnak

a) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás teljes összegét,

b) a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás számadással alá nem támasztott hányadát köteles egy összegben visszafizetni az Önkormányzatnak.

(6) A támogatási szerződésben a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a céltól eltérő felhasználás esetére vonatkozóan a visszafizetési kötelezettséget határidő megjelölésével ki kell kötni.

(7) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

Nem pénzbeli támogatás

14. § (1) Az Önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújthat e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek számára, amely lehet

a) közvetett infrastrukturális támogatás , konferencia, szakmai programok szervezésére helyszín biztosítása pályázat útján;

b) szakmai támogatás

ba) a hivatal szervezeti egységei, az önkormányzati honlap és újság civil oldala, civil fórumok, civil levelezőlista által nyújtott szolgáltatások útján;

bb) az Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő, a szervezetek közötti kommunikációt és kapcsolatteremtést elősegítő rendezvények útján;

bc) tájékoztatás a szervezetek részére pályázatokon való indulás esetén, illetve igény esetén tájékoztatás a pályázati lehetőségekről;

c) eszköztámogatás, amelynek keretében az Önkormányzat a saját vagy intézményei tulajdonában álló, nélkülözhetővé vált tárgyi eszközöket pályázat útján vagy anélkül a szervezeteknek ingyenesen vagy kedvezményesen használatukba, tulajdonukba adhatja.

(2) A nem pénzbeli támogatás nyújtásáról a civil ügyekről döntő bizottság dönt.

15. § (1) A XIII. kerületi Önkormányzat a Prevenciós Központ útján közvetett infrastrukturális támogatást nyújthat

a) a támogatott által részben meg nem térített - az ingatlan, ingóság használatba adásakor érvényes önköltségszámítás szabályai szerint meghatározott - használati díj (költségek); vagy

b) a támogatott által meg nem térített - az ingatlan, ingóság használatba adásakor érvényes önköltségszámítás szabályai szerint meghatározott - használati díj (költségek)

formájában.

(2) A nem pénzbeli támogatás nyújtása a jogszabályok, különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, valamint az ingatlan vagy ingóság használatára, működtetésére vonatkozó megállapodásban foglaltak alapján történik.

Civil Adatbázis

16. § (1) Az Önkormányzat a pénzeszköz-átadás átláthatósága és egységes kezelése, valamint a pályázási rendszer hatékony működése érdekében elektronikus támogatási nyilvántartó rendszert működtet (a továbbiakban: Civil Adatbázis)

(2) A Civil Adatbázisban a támogatott, illetve a pályázó civil szervezetek - e rendelet 1. mellékletében meghatározott - alapadatait és alapdokumentumait kell szerepeltetni.

(3) A Civil Adatbázist a Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egysége vezeti. A forrásátadáshoz kapcsolódó adatokat az adott forrásátadás adminisztrációját ellátó szervezeti egység biztosítja a számára.

(4) Azoknak a szervezeteknek, amelyek a Civil Adatbázishoz benyújtották alapdokumentumaikat, a bekövetkezett személyi és egyéb változásokat 30 napon belül bejelentik, a pályázatokhoz, illetve a forrásátadási szerződések megkötéséhez nem kell e dokumentumokat csatolniuk, feltéve, hogy nyilatkoznak arról, hogy a nyilvántartásban szereplő dokumentumok tartalmában változás nem történt. A szervezet visel minden felelősséget azért, ha a változás bejelentését elmulasztja.

(5) A szervezetek a kötelezően benyújtandó 1. melléklet szerinti alapdokumentumaikat egyszerű másolatban vagy elektronikus másolat formájában nyújthatják be a Civil Adatbázishoz.

Átmeneti és záró rendelkezések

17. § *  (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet 18. §-a 2021. október 1. napján lép hatályba.

18. § * 

19. § * 

Dr. Bujdosó Sándor

jegyző

Dr. Tóth József

polgármester

1. melléklet a 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A CIVIL ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓS ADATLAPJA

A szervezet adatai

Elnevezése:

Bírósági bejegyző végzés száma:

Adószáma:

Az alakulás éve:

A szervezet közhasznúsági besorolása:

Székhelye:

Bankszámla száma:

Levelezési címe:

Telefonszáma(i):

Honlapcíme:

E-mail címe:

A szervezet képviselőjének/képviselőinek adatai

Neve:

Státusza:

Telefonszáma(i):

E-mail címe:

A kapcsolattartó adatai

Neve:

Státusza:

Telefonszáma(i):

E-mail címe:

A regisztrációs adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek

[ ] A szervezet tevékenységének rövid bemutatása

[ ] A létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat)

[ ] A bejegyző bírósági végzés

[ ] A közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés

[ ] 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat

[ ] Egyéb csatolt dokumentumok: éspedig ..............................

Alulírott ..................................................................................................................................... ......................................................................................................(szervezet neve) képviselője hozzájárulok, hogy a regisztrációs adatlapon szereplő adataimat Budapest Főváros XIII. Kerület Polgármesteri Hivatala kijelölt szervezeti egysége a Civil Adatbázisban rögzítse, tárolja és tevékenysége során felhasználja. Az adatbázisban szereplő változásokat 30 napon belül bejelentem!

Büntetőjogi felelősséget vállalok azért, hogy a Civil Adatbázisban az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

[ ] IGEN

Budapest, 20..............................

P. H.

.....................................................

aláírás

Az adatlap eredeti példányát a következő címre kérjük eljuttatni: XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Budapest, Béke tér 1.

CIVIL ADATLAP

A szervezet neve:
Alakulás éve:
Szervezet jogállása:

(közhasznú/nem közhasznú)
Szervezet jogi formája:

(egyesület, alapítvány stb.)
Székhelye:
Adószáma:
Számlaszáma:

(számlavezető bank neve)
Regisztrációs szám vagy bírósági bejegyző végzés száma:
Levelezési címe:
Telefon/fax:
E-mail, honlap:
Vezetője:
Telefon/fax:
Képviselő(k) neve:
Elérhetősége

(telefon, e-mail)
Tagok száma:
A szervezet tagja a kerületi Civil Kerekasztalnak IGEN, a belépés éve: ............................

NEM
A szervezet célja(-i):

Tevékenysége:


A fenti adatoknak az Önkormányzat internetes civil portálján, valamint nyomtatott formában való közzétételéhez hozzájárulok.

Dátum: Budapest, 20..............................

P. H.

.......................................................

aláírás

Az adatlap kitöltése önkéntes, az adatok az Önkormányzattal való hatékony együttműködést szolgálják.

A kitöltött adatlapot a következő címre kérjük eljuttatni: XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Budapest, Béke tér 1., e-mail: szoco@bp13.hu