Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 152. §-ban foglaltakra, a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet (a továbbiakban együtt: Hivatal) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőire terjed ki.

(2) A juttatások és támogatások tekintetében e rendelet hatálya a polgármesterre és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre is kiterjed.

(3) E rendelet hatálya e rendeletben meghatározott körben a Hivatalból, illetőleg jogelőd szervezetétől nyugállományba került köztisztviselőkre is kiterjed.

(4) *  A munkamegosztás tekintetében a szervezeti egységek vezetői munkakörének betöltésére adott kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) vezetői munkakörökre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott

a) főosztályvezető-helyettesi szintnek a Polgármesteri Hivatalban az osztályvezetői és a Közterület-felügyelet vezetői munkakör betöltésére adott kinevezés;

b) osztályvezetői szintnek a Polgármesteri Hivatalban a főépítészi, a referensi és a Közterület-felügyelet osztályvezetői munkakör betöltésére adott kinevezés

felel meg.

II. Fejezet

A Képviselő-testület által megállapított juttatások és támogatások

2. Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás

2. § (1) A köztisztviselő részére lakáshelyzetének javítása érdekében a Képviselő-testület által biztosított előirányzatból lakás építéséhez, vásárlásához, cseréjéhez, korszerűsítéséhez munkáltatói támogatás nyújtható.

(2) A támogatás keretösszegét az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) állapítja meg.

(3) A lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

3. Családalapítási támogatás

3. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselő részére

a) házasságkötésekor, illetve

b) gyermeke születésekor

támogatást biztosít a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére.

(2) A családalapítási támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

4. Szociális támogatás

4. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselő életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események és kiadások megoldására, a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére

a) eseti szociális,

b) temetési

támogatást biztosít.

(2) Az eseti szociális és a temetési támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

5. Illetményelőleg

5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselő kérelmére, a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére illetményelőleg folyósítási lehetőséget biztosít.

(2) Az illetményelőleg folyósításának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

6. Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás

6. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal céljai megvalósításának érdekében, a köztisztviselők szakmai fejlődésének elősegítésére a költségvetési rendelet meghatározott előirányzatában biztosít fedezetet.

(2) Tanulmányi szerződés kötése esetén a Kttv. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3) A támogatási előirányzat tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás céljára való felhasználásának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

7. Kegyeleti támogatás

7. § (1) Az elhunyt köztisztviselő hozzátartozója, kérésére - amennyiben az elhunytat a Hivatal vezetője nem nyilvánította a közszolgálat halottjává - kegyeleti támogatásban részesíthető.

(2) A kegyeleti támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

8. Nyugállományú köztisztviselők támogatása

8. § (1) A Hivatalból - illetve a jogelőd szervezettől - nyugállományba került köztisztviselő részére a költségvetési rendelet meghatározott előirányzata terhére

a) eseti szociális támogatás,

b) temetési támogatás,

c) kegyeleti támogatás

állapítható meg.

(2) A támogatások mértékét, feltételeit és eljárási szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

9. Illetménykiegészítés

9. § Az illetménykiegészítés mértékét a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében határozza meg.

10. Bankszámla-hozzájárulás

10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselő részére - a Kttv. 143. § (2) bekezdése alapján - bankszámla-hozzájárulást biztosít. A bankszámla-hozzájárulás összege a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott összeg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig - amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan - folyószámlára történő átutalással kerül sor.

11. Cafeteria juttatás

11. § (1) A cafeteria juttatás éves keretösszegét a költségvetési törvényben meghatározott összeg alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében biztosítja.

(2) A cafeteria juttatás felhasználásának és nyilvántartásának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

12. Kultúra utalvány

12. § * 

13. Egészségügyi szűrővizsgálat

13. § Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott előirányzat terhére a Polgármesteri Hivatal évente egészségügyi szűrővizsgálatot szervez a köztisztviselők részére.

14. Közszolgálati elismerések

14. § (1) A köztisztviselők közszolgálati feladataik kiemelkedő színvonalú, eredményes teljesítéséért a Kttv. 127. és 128. §-ában meghatározott elismerésekben részesíthetők, melynek fedezetét a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben biztosítja.

(2) Az elismerések adományozásának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § A rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

16. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Dr. Bujdosó Sándor

jegyző

Dr. Tóth József

polgármester