Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezeléséről, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és 37. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak, gyalogutak, járdák építésére, korszerűsítésére, megszüntetésére, valamint felbontására és azok egyéb, nem közlekedési célú igénybevételére.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közút: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület.

b) Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része.

c) Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része.

d) Gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt út, illetőleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el .

3. Közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút kezelőjének hozzájárulása, igénybevételi díj

3. § (1) A közútkezeléssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint átruházott hatáskörben a polgármester adja ki. A közút kezelője a hozzájárulás megadásakor megállapíthatja a hozzájárulás e rendeletben foglaltak alapján meghatározott feltételeit. Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 36. §-ában foglaltak szerint a közlekedési hatósághoz fordulhat.

(2) A közútkezelői hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi közutat igénybe kívánja venni.

4. § (1) Burkolatbontással járó munkát december 1. és március 1. közötti időszakban - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint kapott mentesség kivételével - nem lehet végezni (burkolatbontási tilalom).

(2) A közút fejlesztését, felújítását, pályaszerkezetének teljes szélességű helyreállítását követő 5 éven belül, azon burkolatbontással járó munka - a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételének kivételével - nem végezhető, illetve ilyen esetben a közútkezelő teljes szélességű helyreállítást írhat elő. A közútkezelő csak kivételesen indokolt esetben, közérdekből járulhat hozzá az ilyen munkák 5 év letelte előtti megkezdéséhez.

(3) Közérdekből mentesség adható a burkolatbontási tilalom alól. Közérdeknek minősül különösen:

a) európai uniós, állami, önkormányzati támogatásból megvalósuló,

b) jogszabályon alapuló közszolgáltatást ellátó, közhatalmat gyakorló szervezet alaptevékenységét lényegesen befolyásoló, vagy

c) önkormányzati érdeket érintő beruházás határidőre történő befejezése.

5. § Nem kell hozzájárulás a közút rendkívüli igénybevételéhez. Rendkívüli igénybevétel alatt a Kkt. 38. §-ában meghatározott igénybevételeket kell érteni. Közút rendkívüli igénybevétele esetén az igénybe vevő a munkálatok megkezdését, annak várható befejezési időpontját, a rendkívüli igénybevétel okának meghatározásával, továbbá a rendkívüli igénybevétel halaszthatatlanságára vonatkozó egyértelmű dokumentumok csatolásával, a meghibásodás tudomására jutásának idején vizsgálati eredmények megküldésével, a munkakezdés időpontját megelőzően lehetőleg 12 órán belül - elektronikus úton - köteles bejelenteni a közút kezelőjének.

6. § (1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén - külön jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - igénybevételi díjat kell fizetni, amelynek megállapításáról és beszedéséről a közút kezelője gondoskodik.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díjat a rendelet 1. mellékletében foglalt díjtételek és szorzószámok alkalmazásával kell kiszámítani és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon megfizetni. Az igénybevételi díjat az igénybevétel tervezett időtartama alapján, de legalább egy napra kell megállapítani.

(3) Nem kell díjat fizetni - külön jogszabályban meghatározottakon túl - a közút kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.

7. § (1) Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közút kezelője az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti. A közút kezelője azt, aki a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül veszi igénybe, a rendelet 1. mellékletében meghatározott díjtétel és szorzószám alkalmazásával kiszámított igénybevételi díj tízszereséig terjedő díj megfizetésére kötelezheti.

(2) Az igénybe vevő köteles gondoskodni arról, hogy a nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges valamennyi hozzájárulás, illetve engedély a helyszínen rendelkezésre álljon, valamint köteles azokat a közút kezelőjének megbízottja és a közterület-felügyelő felszólítására ellenőrzésre bemutatni.

4. Munkakezdési hozzájárulás

8. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó közutakon végzett, az alábbi nem közlekedési célú igénybevétel esetén a tényleges munkavégzés megkezdése előtt 30 nappal a kérelmezőnek munkakezdési hozzájárulást kell kérnie:

a) közút fejlesztése, felújítása,

b) közútnak építési munkával járó fenntartása,

c) közúthoz útcsatlakozás létesítése,

d) közút területén levő (ideértve a közút alatt és a közút felett levő) vagy az azt érintő közmű (víz-, gáz-, távközlési vezeték, optikai kábel stb.) létesítése,

e) a közút területének bontásával járó egyéb munkák végzése

esetén.

(2) Nincs szükség munkakezdési hozzájárulásra a közút nem közlekedési célú - külön jogszabályban meghatározott - rendkívüli, 72 órát meg nem haladó igénybevétele esetén. A munka megkezdését azonban ebben az esetben is az igénybe vevő köteles a közút kezelőjének a 11. § (1) bekezdése szerint bejelenteni.

9. § A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével, az alábbi mellékletek csatolásával kell benyújtani:

a) kiviteli terv, de legalább a munkálatokat részletesen bemutató műszaki dokumentáció (helyszínrajz, keresztszelvény, műszaki leírás),

b) amennyiben a munkavégzés közúti közlekedést érint, 6 hónapnál nem régebbi forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott, az építés idejére szóló forgalomszabályozási terv,

c) a tervező vagy a kivitelező nyilatkozata arról, hogy a kivitelezési tervet minden érintett közmű és közmű-jellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, a jogszabályi és egyéb előírásoknak; vagy a munkával érintett közműcégeknek a kivitelezési tervre rávezetett nyilatkozata arról, hogy a tervben foglaltakra vonatkozóan észrevételük nincs,

d) részletes építési ütemterv 15 munkanapot meghaladó kivitelezési munkák esetén,

e) építési engedély vagy létesítési hozzájárulás köteles munkák esetén építési engedély vagy létesítési hozzájárulás,

f) közösségi közlekedéssel érintett utak esetén az út üzemeltetőjének nyilatkozata,

g) érintett zöldterületek és fasorok kezelőjének hozzájárulása.

10. § (1) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a kivitelezési munkák tényleges megkezdésének időpontját a közút kezelője felé írásban köteles bejelenteni. A munkaterületről és annak környezetéről a közút kezelője fényképfelvétel készítését írhatja elő.

(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodnia kell arról, hogy a munkaterületen a vonatkozó jogszabályokat, valamint a szabványokat, az útügyi műszaki előírásokat és irányelveket, továbbá a közút kezelője által előírt építési, forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsák. Az erre vonatkozó hozzájárulásokat a munkaterületen kell tartani.

5. Rendkívüli igénybevétel

11. § (1) A közút nem közlekedési célú - a Kkt-ben meghatározott - rendkívüli, 72 órát meg nem haladó igénybevétele esetén az igénybevevő a munkálatok megkezdését, annak várható befejezési időpontját, a rendkívüli igénybevétel okának meghatározásával a munkakezdés időpontját megelőzően, lehetőleg 12 órával előtte, sürgős, azonnali intézkedés esetén pedig a lehető legkorábbi időpontban - elektronikus úton - köteles bejelenteni a közút kezelőjének. A bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés ideje alatt a helyszínen kell tartani.

(2) A rendkívüli igénybevétel idejére az igénybevevőnek a munkavégzés helyszínén az igénybevevő nevét, elérhetőségét, a munkálatok megnevezését feltüntető táblát kell elhelyeznie.

(3) Ha a rendkívüli igénybevétel az útburkolat helyreállítását is beleértve, 72 órán belül nem fejezhető be, az igénybevevő köteles a munka folytatásához a közút kezelőjének hozzájárulását megkérni, és a munkát a közút kezelője által meghatározott feltételek figyelembevételével kell elvégeznie.

(4) A közút rendkívüli igénybevételének 72 órás időtartama az (1) bekezdés szerinti ismételt bejelentéssel nem hosszabbítható meg.

6. Munkaterület és az ideiglenes forgalmi rend kialakítása

12. § (1) A közúton végzett munkákkal érintett munkaterületet a forgalomtól - a külön jogszabályban meghatározottak és a jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási terv szerint - el kell választani. Ennek megfelelően a munkaterületre előjelzéssel fel kell hívni a figyelmet, és azt közúti jelzéssel meg kell jelölni.

(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a munkakezdés időpontját megelőző 3 nappal köteles tájékoztatni az érintett ingatlanok tulajdonosait a munkavégzéssel járó közlekedési akadályokról.

(3) Az útelzáró berendezéseken fel kell tüntetni a munkát végző cég nevét és címét, valamint közmű esetén annak fajtáját.

(4) A forgalom számára fenntartott területen munkagép, anyagszállító jármű nem tartózkodhat, anyagot nem tárolhat, a közútnak bármilyen célból csak a forgalomszabályozási tervben megjelölt része foglalható el.

(5) A gyalogosok, a mozgáskorlátozottak, valamint a megkülönböztetett jelzést használó gépjárművek biztonságos közlekedését, a célfuvarok teljesítését, a települési szilárd és folyékony hulladék elszállítását, továbbá az ingatlanokra, üzletekbe való bejárás lehetőségét a közúton - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a munkavégzés ideje alatt is biztosítani kell.

13. § (1) A közúton végzett munkálatok ideje alatt az ideiglenes forgalmi rendhez tartozó forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának feladata és felelőssége.

(2) A jelzőtáblák kivételesen hordozható kivitelű oszlopokra is helyezhetők. Az ellentétes értelmű közúti jelzőtáblákat ebben az esetben is letakarással vagy leszereléssel kell érvényteleníteni.

7. A munkavégzés

14. § A munkavégzés során biztosítani kell a közművek és a forgalomtechnikai létesítmények megközelíthetőségét. A közmű-létesítmények felszíni szerelvényeit szabadon kell hagyni.

15. § (1) A bontási munkákat - kézi feltárással történő kivitelezés esetén is - különös óvatossággal kell elvégezni.

(2) A felbontott burkolat olyan idomköveit, amelyeket a hozzájárulás jogosultja visszaépít, úgy kell tárolni, hogy az a közlekedést ne akadályozza, biztonságát ne veszélyeztesse, és ne okozzon szennyeződést.

(3) Ha az előre tervezett bontási munkák folyamán az útburkolat szintjéhez viszonyítva gyalogúton, járdán, kerékpárúton, valamint gyalog- és kerékpárúton a 25 cm-t, úttesten a 40 cm-t meghaladó mélységig kell lehatolni, ezt a hozzájárulás jogosultja a munka megkezdése előtt köteles az érintett közműszolgáltatónak bejelenteni. Erősáramú kábel biztonsági övezetében (felette és mellette 1-1 m távolságban) földmunkagépekkel munkavégzés nem folytatható.

(4) Járdán, gyalogúton és kerékpárúton a vezeték- (kábel-) fektetési munkát úgy kell végezni, hogy az, valamint a föld visszatöltése, tömörítése és a betonalap készítése folyamatosan kövesse a nyomvonalat. A nyitott munkaárok hossza nem haladhatja meg az egy kábeldobon levő kábelmennyiség hosszát. Újabb szakasz bontására csak akkor és olyan mértékben kerülhet sor, ha és amennyiben a korábban megnyitott munkaárok-szakasz visszatöltése és ideiglenes helyreállítása megtörtént.

(5) Közmű fektetésénél vagy javításánál a vezetékek helyszínrajzi bemérése (rögzítése) után a munkaárok visszatöltését szakszerű tömörítéssel kell elvégezni. Ennek során a kitermelt, de visszatöltésre alkalmatlan, fagyott vagy veszélyes anyagot nem szabad felhasználni.

16. § (1) Földmunka esetén a munkaárok fát 2 m-nél jobban nem közelíthet meg. Amennyiben a nyomvonalas létesítmény kiépítése más módon - valamilyen kényszerhelyzet miatt - nem oldható meg, a gyökérzet megóvása mellett kézi vagy gépi átfúrást kell alkalmazni. Az átfúrás a fa törzsét 1,5 m-nél jobban nem közelítheti meg.

(2) Fa törzsétől mért 3 m-es sugarú körön belül, megtartandó fák esetén a fák törzsétől mért 5 m-es sugarú körön belül legfeljebb 50 cm mélyen a gyökérzónában lévő föld kitermelését kizárólag kézzel szabad végezni. A munkák során 5 cm-nél vastagabb gyökér nem vágható el. A 2 és 5 cm közötti vastagságú elvágott gyökerek esetében merőleges, sík metszési felületet kell kialakítani, azokat óvni kell a huzamosabb kiszáradástól, ezért mielőbbi földtakarást kell alkalmazni. Gyökérmetszés esetén adott fa gallyait 1/5 részben vissza kell vágni.

(3) Az építési munkák által érintett területen a munkagépek hatósugarán belüli, és a szállítójárművek útvonalába eső fák törzsét - amennyiben a fák sérülésének veszélyefennáll - a munkálatok ideje alatt kalodával kell védeni. A kalodát a törzshöz rögzíteni nem szabad.

(4) Az építési munkák során be kell tartani a zöldfelületek megóvásáról és a fás szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat is.

(5) Fák tövében, zöldterületen, a közművek felszíni szerelvényein az építési anyagokat, a kitermelt földet és törmeléket tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

8. Helyreállítás

17. § A közutat érintő munka befejezését követően a felbontott burkolat - ideértve az útburkolati jeleket is - végleges helyreállítását azonnal meg kell kezdeni, és a munkakezdési hozzájárulásban előírt határidőre be kell fejezni. Az útburkolatot - annak végleges helyreállításáig - a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania.

18. § A helyreállítási (földvisszatöltési) munkák során a közút kezelője a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának terhére talajmechanikai, vagy egyéb ellenőrző vizsgálatokat rendelhet el.

19. § A munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles az igénybevett munkaterületet az építkezés befejezése után, de a forgalom részére történő átadást megelőzően, műszaki átadás-átvételi eljárás során a közút kezelőjének visszaadni. Ennek keretében át kell adnia a közút kezelője részére a munkavégzés (földvisszatöltés, burkolat-helyreállítás) minőségére vonatkozóan a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott vizsgálatok bizonylatait. Az átadás-átvételi eljárást jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A helyreállított munkaterületről és annak környezetéről, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához fényképfelvételt kell készíteni és azt kérésre a közút kezelője részére átadni. Építési engedéllyel megvalósított új létesítmények csak a forgalomba-helyezési engedély birtokában adhatók át a forgalomnak.

20. § (1) A felbontott úttest, járda, gyalogút burkolat helyreállításának szerkezetét, valamint a kivitelezés módját a közútkezelői hozzájárulás határozza meg. A kivitelezést úgy kell végrehajtani, hogy az a vonatkozó szabványok és a hatályos műszaki előírások feltételeinek is megfeleljen.

(2) Aszfalt burkolatú utaknál az aszfalt pályaszerkezeti rétegeket általában az eredetivel megegyező aszfaltfajtával és vastagsággal kell visszaépíteni.

(3) Járda felbontása esetén, a szükséges alépítményi munkák elvégzését követően, a járda burkolatát a felbontott szakasz szélességétől függetlenül - a szükséges alépítményi munkák elvégzésével, az eredeti járdaburkolattal megegyező anyaggal, vagy az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési terveivel összhangban, térkő burkolattal és megegyező műszaki paraméterekkel - a járda teljes szélességében szakszerűen helyre kell állítani.

(4) A helyreállítás során az útburkolat felületét úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz elvezetése biztosított legyen.

(5) A kivitelezés során megrongálódott vagy átépítésre került zöldterületet, annak növényzetével együtt a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának kertész szakvállalkozó bevonásával a zöldterület kezelője által elfogadott zöldterület-rendezési tervnek megfelelő módon helyre kell állítania. A hozzájárulás jogosultja köteles az építkezéssel bármely módon érintett teljes felület átgereblyézésére, 5 cm vastag földcserével, cserje, illetve gyep telepítéssel.

(6) Az útburkolat helyreállítását és az egyéb munkák befejezését követően az építést megelőző forgalmi rendet a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles helyreállítani, illetve az új forgalmi rendet kialakítani.

9. A munkák ellenőrzése

21. § (1) A közút kezelője jogosult a munkákat rendszeresen ellenőrizni, és az ellenőrzés során tapasztalt hibák megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.

(2) Az ellenőrzés eredményes lefolytatása érdekében a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának az építési engedélyt, a közútkezelői hozzájárulást, a munkakezdési hozzájárulást, a tervdokumentációt, a munkára vonatkozó ütemtervet, valamint az ideiglenes forgalomszabályozási tervet a munka helyszínén kell tartania.

10. Késedelmes vagy hibás kivitelezés

22. § (1) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja, illetve a rendkívüli igénybevétel bejelentője felelős azokért az általa, vagy megbízottja által okozott károkért, balesetekért, amelyek az e rendeletben, a közútkezelői hozzájárulásban vagy a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott feltételeknek a megsértéséből erednek, és amelyek egyébként a kivitelezési munkák során vagy azokkal összefüggésben keletkeztek.

(2) Ha a munkakezdési hozzájárulás jogosultja nem tartja be a munkakezdési hozzájárulásban előírt vagy a rendkívüli igénybevételre meghatározott határidőt, nem végzi el a szükséges útburkolat-helyreállítási munkát (az útburkolati jeleket is beleértve), a közút kezelője - a munkakezdési hozzájárulás jogosultja, vagy az ideiglenes igénybevétel bejelentője terhére (költségére) - a vonatkozó beszerzési szabályok figyelembevételével elvégeztetheti.

(3) Ha a véglegesen helyreállított közúton - a munka nem megfelelő elvégzése miatt - süllyedés vagy más hiba mutatkozik, az elvégzett munkára vonatkozó kötelező alkalmassági határidőn belül a munkakezdési hozzájárulás jogosultját, illetve a rendkívüli igénybevétel bejelentőjét a közút kezelője felhívja a hiba megszüntetésére. A hiba megszüntetéséig a bekövetkező balesetekért, a balesetből eredő károkért a munkakezdési hozzájárulás jogosultját, illetve a rendkívüli igénybevétel bejelentőjét terheli a felelősség.

11. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor

jegyző

Dr. Tóth József

polgármester

1. melléklet a 25/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

Közutak esetében 50,- Ft/m2/nap
Figyelembe vehető egyéb szempont Szorzószám
Közút teljes lezárása 2
Téli munkavégzés 2
Burkolatbontási tilalom alá eső területek 2

2. melléklet a 25/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

MUNKAKEZDÉSI (burkolatbontási) HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM
A munkakezdési hozzájárulást kérelmező beruházó A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező
megnevezése: megnevezése:
pontos címe: pontos címe:
telefonszáma: telefonszáma:
faxszáma: faxszáma:
A beruházó felelős vezetőjének A kivitelezés felelős építésvezetőjének
neve: neve:
lakás címe: lakás címe:
telefonszáma: telefonszáma:
faxszáma: faxszáma:
email címe: email címe:
A munkavégzés
helyének pontos megnevezése:
megnevezése: vízellátás, gázellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, BKV-kábel, közvilágítási kandeláber, távközlési alépítmény, közúti műtárgy, vasúti műtárgy, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda, egyéb:..........................................................................
jellege: fejlesztés, beruházás, felújítás, korszerűsítés, karbantartás, javítás, kiváltás, bekötés, egyéb:.....................................................................
tervezett munkakezdés (burkolatbontás) időpontja: tervezett befejezés (burkolat végleges helyreállításának) időpontja:
építési engedélyt, vagy létesítési hozzájárulást kiadó hatóság neve:
ügyirat száma:
közútkezelői hozzájárulás ügyirat száma:
építés alatti forgalomkorlátozási terv jóváhagyásának száma:
kelte:
Burkolat bontandó burkolat neme mennyisége (fm) mennyisége (m2) építendő burkolat neme mennyisége (fm) mennyisége (m2)
Útpálya:
Járda:
Útszegély:
Zöldterület:
Egyéb:
Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakő, nagykockakő, keramit, kavicsolt, járdalap, járdakő, beton, egyéb: ....................................................................
Nyomvonalas bontások hossza: fm Bontási helyek száma: db
Törmeléklerakó megnevezése:
Hozzájárulást kérelmező beruházó aláírása: ....................................................................P.H. Hozzájárulást kérelmező kivitelező aláírása:.........................................................................P.H.

Kelt: ...............................