Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A 2016. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 137 699 196 ezer Ft bevétellel és 121 605 291 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 28 008 922 ezer Ft, finanszírozási bevétel 109 690 274 ezer Ft. A finanszírozási bevételből belső finanszírozásra szolgáló bevétel: előző évek maradványának igénybevétele 11 488 637 ezer Ft és betét megszüntetése 98 100 000 ezer Ft. Egyéb finanszírozási bevétel: államháztartáson belüli megelőlegezés 101 637 ezer Ft. Külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 23 400 583 ezer Ft, finanszírozási kiadás 98 204 708 ezer Ft. A finanszírozási kiadásból betételhelyezés 98 100 000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 104 708 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet 1000 – 4000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet 6000 – 9000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap felhasználását a 3. mellékletben a 6200 címen szereplő adatoknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 1 564 252 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 2 586 762 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások felhalmozási cél és működési cél szerinti felosztását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti felosztását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

Maradvány

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2016. évi felülvizsgált maradványát a 7. melléklet 5. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a javasolt felügyeleti módosításokkal egyetért, és azokat a 7. melléklet 6. oszlopa szerint érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a maradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József
jegyző polgármester

1. melléklet a 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez