Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatának illetékességi területén történő házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) hivatali munkaidő: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

b) hivatali helyiség: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által biztosított helyiség: házasságkötő terem.

c) *  többletszolgáltatás: hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő szolgáltatás.

3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezési eljárása kérelemre indul, melyet írásban az eljáró anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.

(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatalos iratok épségét biztosító fedett helyiség területére, szombati napra engedélyezhető.

(3) Azon rendkívüli esetben, amennyiben a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését kérő bármely fél igazolt egészségügyi állapota indokolja, hivatali munkaidőn kívül a (2) bekezdésben szabályozottól eltérő időpontban, hivatali helyiségen kívül, egészségügyi intézményben, szociális intézményben vagy lakásban is köthető házasság, illetve létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat.

4. § A többletszolgáltatás akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott feltételek biztosítottak.

5. § Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése – munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 13.00 órától 16.30 óráig, szombati napon 9.00 órától 18.30 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

6. § (1) A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az önkormányzat részére járó díjat és az anyakönyvvezetőt megillető díjat e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt díjakat a 3. §-ban szabályozott többletszolgáltatást igénybevevőknek a házasságkötést vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 15 napon belül, de legkésőbb a házasságkötést, élettársi kapcsolat bejegyzését megelőző 8. napig kell megfizetni.

(3) Amennyiben a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését kérő felek legalább egyikének a házassági szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentését megelőzően legalább egy éve bejelentett lakóhelye a XIII. kerület közigazgatási területén van, úgy a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése térítésmentes.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően bejelentett házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

8. § * 

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József
jegyző polgármester

Melléklet a 17/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjak

1. Hivatali munkaidőn belül hivatali helyiségben térítésmentes
2. Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben önkormányzatot megillető díj 20.000 Ft+ÁFA
anyakönyvvezetőt megillető díjazás hivatali helyiségben bruttó 9.000 Ft
3. Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségen kívül, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben önkormányzatot megillető díj 60.000 Ft+ÁFA
anyakönyvvezetőt megillető díjazás bruttó 15.000 Ft
4. Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségen kívül,
a 3. § (3) bekezdésében meghatározott kivételes esetekben
térítésmentes