Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: * 

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  A Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: stratégia) és településfejlesztési terv (a továbbiakban: fejlesztési terv), településrendezési eszközök és településrendezési terv (a továbbiakban: rendezési terv), továbbá a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és a településképi rendelet készítésének, módosításának véleményeztetése a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai és az e rendeletben foglalt partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(2) *  A koncepció, a stratégia, és a fejlesztési terv, a településrendezési eszközök, a rendezési terv, a kézikönyv és a településképi rendelet vagy azok módosítása partnerségi egyeztetési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve, ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség.

(3) *  E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) a kerületi lakosok a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) az adott eljárás előzetes tájékoztatása során, illetve amennyiben az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, akkor az elfogadás előtti véleményezés során bejelentkezett, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesületek).

(4) *  Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, valamint a környezetvédelmi egyesületek az adott véleményezési eljárásba az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőn belül benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

2. § *  (1) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a koncepció, a stratégia és a fejlesztési terv, a településrendezési eszközök és a rendezési terv, a kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján (www.budapest13.hu) folyamatosan közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint „Partnerségi Egyeztetés” címszó alatt az aktuálisan véleményezhető tervezeteket.

(2) A koncepció, a stratégia és a fejlesztési terv, a településrendezési eszközök és a rendezési terv, a kézikönyv és a településképi rendelet dokumentációjának tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettséggel és szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó tájékoztatást tesz közzé az Önkormányzat honlapján.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás megjelenéséről a polgármester a véleményezésre rendelkezésre álló határidő megjelölésével az 1. melléklet szerint felhívást tesz közzé a dokumentum típusától és az eljárás módjától függően.

(4) A Partnerek a véleményezésre rendelkezésre álló határidőn belül a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján tájékoztatást kérhetnek a koncepció, stratégia és fejlesztési terv, a településrendezési eszközök és a rendezési terv, a kézikönyv és a településképi rendelet tartalmával kapcsolatban.

3. A javaslattétel, véleménynyilvánítás módja és határideje, a javaslatok, vélemények nyilvántartása

3. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek

a) postai úton a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 1139 Budapest, Béke tér 1. postacímen,

b) elektronikus levélben a foepitesz@bp13.hu e-mail címen,

c) szóban a lakossági fórumon.

(2) Az észrevételeket, javaslatokat

a) a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

b) ha nincs lakossági fórum, a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül,

c) *  a koncepció, a stratégia és a fejlesztési terv módosítása esetében a megkereséstől vagy a lakossági fórumtól számított 15 napon belül

lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.

(3) Az írásban beérkezett javaslatokat, véleményeket a Főépítészi Iroda nyilvántartásba veszi. A lakossági fórumon elhangzott észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni, és a jegyzőkönyvet a Főépítészi Iroda nyilvántartásba veszi. A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.

(4) *  A Főépítészi Iroda szakmai javaslatot készít az Önkormányzat polgármestere számára a beérkezett javaslatokról, észrevételekről.

4. A beérkezett vélemények kezelése és a partnerségi egyeztetés lezárása * 

4. § (1) *  A polgármester a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével készített előterjesztése alapján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület kerületfejlesztésért felelős bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt átruházott hatáskörben a beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell.

(2) A bizottsági döntést és indokolást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a döntést követő 10 napon belül.

(3) *  A partnerségi egyeztetés a döntés közzétételével zárul.

5. Nyilvánosságot biztosító intézkedések

5. § (1) *  A polgármester gondoskodik a nyilvánosság biztosításáról. Az elfogadott koncepciót, a stratégiát és a fejlesztési tervet az elfogadást követő 5 napon belül, a településrendezési eszközt és a rendezési tervet, a kézikönyvet és a településképi rendeletet vagy azok módosítását az elfogadást követő 15 napon belül kell hirdetményben közérthető összefoglaló kíséretében az Önkormányzat honlapján és nyomtatott formában Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán közzétenni.

(2) A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az Önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről.

(3) *  Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a (2) bekezdés szerinti felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a Bizottsággal.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

7. § * 

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József
jegyző polgármester

Melléklet a 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A B C D
Dokumentum Az eljárás Tájékoztatási kötelezettség
fajtája előzetes tájékoztató eszközei a véleményezés eszközei
1. Fejlesztési terv készítése - a) Budapest Főváros XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
a) Budapest Főváros XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
2. Fejlesztési terv, továbbá Településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása - önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
3. Rendezési terv készítése és módosítása, továbbá Településrendezési eszköz módosítása általános a) Budapest Főváros XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
a) Budapest Főváros XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
4. egysze-
rűsített
a) Budapest Főváros XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) Budapest Főváros XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
5. rövid önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu) a) Budapest Főváros XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
6. Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készítése és módosítása - a) Budapest Főváros XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) Budapest Főváros XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon