Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fenntartásában és a tankerületi központ által fenntartott, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt köznevelési intézményekben jogviszonnyal rendelkező gyermekekre, tanulókra, szüleire, gyámjára, gondviselőire (továbbiakban együtt: szülő).

2. Az étkezési térítési díj megállapításának, befizetésének szabályai

2. § (1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a rendelet melléklete határozza meg.

(2) Az étkezési térítési díj befizetésére az Egyesített Óvoda vezetője, illetve az Intézményműködtető és Fenntartó Központ igazgatója részletfizetést engedélyezhet abban az esetben, ha a szülő igazolja, hogy a család havi jövedelme a hónap során több részletben jut el a családhoz, s annak együttes mértéke családtagonként nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét. Részletfizetés engedélyezése esetén az első részletet minden hónap 10-ig, a második részletet minden hónap 25-ig kell befizetni.

(3) A normatív kedvezményezettek körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §-a határozza meg.

(4) A normatív kedvezményeken túl a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján további kedvezmény állapítható meg. Az Önkormányzat által megállapított többletjuttatás csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben a normatív kedvezményt igénybe vették.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

4. § * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez * 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja – normál nyersanyagár – a nevelési- oktatási intézményekben

A szolgáltató hatályos, bruttó nyersanyag árai A szolgáltató bruttó nyersanyag árai 25% emeléssel
Óvodai étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 98 Ft/adag tízórai: 122 Ft/adag
ebéd: 405 Ft/adag ebéd: 507 Ft/adag
uzsonna: 98 Ft/adag uzsonna: 122 Ft/adag
Összesen 3×-i 601 Ft 751 Ft
Általános iskolai étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 112 Ft/adag tízórai: 140 Ft/adag
ebéd: 461 Ft/adag ebéd: 577 Ft/adag
uzsonna: 112 Ft/adag uzsonna: 140 Ft/adag
Összesen 3×-i 685 Ft 857 Ft
Gimnáziumi térítési díj ebéd: 558 Ft/adag ebéd: 711 Ft/adag
Napközis tábori étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 112 Ft/adag tízórai: 140 Ft/adag
ebéd: 461 Ft/adag ebéd: 577 Ft/adag
uzsonna: 112 Ft/adag uzsonna: 140 Ft/adag
Összesen 3×-i 685 Ft 857 Ft

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja – diétás nyersanyag ár – a nevelési-oktatási intézményekben

A szolgáltató hatályos bruttó nyersanyag árai A szolgáltató bruttó nyersanyag árai 25% emeléssel
Óvodai étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 81 Ft/adag tízórai: 102 Ft/adag
ebéd: 455 Ft/adag ebéd: 569 Ft/adag
uzsonna: 81 Ft/adag uzsonna: 102 Ft/adag
Összesen 3×-i 617 Ft 773 Ft
Általános iskolai étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 120 Ft/adag tízórai: 150 Ft/adag
ebéd: 537 Ft/adag ebéd: 672 Ft/adag
uzsonna: 120 Ft/adag uzsonna: 150 Ft/adag
Összesen 3×-i 777 Ft 972 Ft
Gimnáziumi térítési díj ebéd: 550 Ft/adag ebéd: 715 Ft/adag
Napközis tábori étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 120 Ft/adag tízórai: 150 Ft/adag
ebéd: 537 Ft/adag ebéd: 672 Ft/adag
uzsonna: 120 Ft/adag uzsonna: 150 Ft/adag
Összesen 3×-i 777 Ft 972 Ft