Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint a 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1. § * 

2. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatályba lépésével a műteremlakásokra érvényben lévő bérleti szerződésekre a bérlőkijelölővel kötött mindenkori megállapodás az irányadó.

Dr. Bujdosó Sándor s. k., Dr. Tóth József s. k.,
jegyző polgármester