Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kerület Közművelődési koncepciójával összhangban a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.

2. § A rendelet célja, hogy a helyi művelődési és kulturális igények figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az Önkormányzat által támogatott közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket, jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításához, a helyi hagyományok ápolásához, helyi közösségek, személyiségek szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális élet nyilvánosságának fokozásához.

3. § Az Önkormányzat elismeri, hogy a kerület minden lakójának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az Önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

4. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő kerületben lakó állampolgárokra, közművelődési intézményekre, közösségi színtereire, alkalmazottaira és működtetőire;

b) a rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás alapján vagy más formában támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire.

2. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásának alapelvei

5. § (1) Az Önkormányzat a törvényben előírt, valamint e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa – közművelődési megállapodással – megbízott gazdasági társaság (a továbbiakban: Gazdasági társaság) útján látja el.

(2) A Gazdasági társaság egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem lehet elkötelezett.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.

(4) A Gazdasági társaság az Önkormányzat kulturális létesítményeinek, termeinek bérleti díját, valamint szolgáltatásainak díját kedvezményesen vagy piaci áron kínálja. A bérleti díj megfizetése alól jogszabályi felhatalmazás esetén adhat mentességet.

(5) Évente egy alkalommal a kerületi nemzetiségi önkormányzatok térítésmentesen – az Önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési színterek egyikében – termet vehetnek igénybe közösségi ünnepeik megrendezése céljából.

(6) Az Önkormányzat és a Gazdasági társaság biztosítja, hogy a kerület lakói a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.

3. Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai

6. § (1) A törvényben meghatározott feladatokon felül az Önkormányzat kötelező feladata az alábbi közművelődési alapszolgáltatások támogatása:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése;

b) a kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelése, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése, a kerületi lakosok életminőségének javítása;

c) a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése helytörténeti gyűjtemény működtetésével, helytörténeti kiadvány megjelentetése;

d) kiállítóhelyek biztosítása a kerületben élő vagy alkotó képzőművészek számára;

e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a nemzetiségi önkormányzatok kulturális eseményeinek segítése;

f) a kerületi nagyrendezvények méltó megszervezése, megemlékezés a nemzeti és állami ünnepekről;

g) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez, az igényekhez alkalmazkodó színes és változatos lehetőségek, rendezvények szervezése, a helyi művelődési, művészeti és közösségi élet segítése, anyagi és infrastrukturális lehetőségeinek megteremtése, közművelődési színtér biztosítása;

h) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;

i) a képző-, ipar- és fotóművészet, a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához tanfolyamok, bemutatók és kiállítások szervezése, fellépési alkalmak biztosítása;

j) a különböző életkorú és értékrendű civil közösségek művelődési szándékainak igény és lehetőség szerinti segítése, működésük pályázati úton való támogatása, tevékenységükhöz közösségi színtér vagy közművelődési intézményi szolgáltatások biztosítása;

k) a kerületi gyermek- és diákönkormányzat befogadása, működésének segítése, rendezvényeik, képzéseik segítése;

l) a testvérvárosi kapcsolatrendszer kulturális célú kiterjesztése annak érdekében, hogy művészeti értékeink több színtéren bemutatkozhassanak;

m) az Önkormányzat közművelődési színterein a művelődéshez, az alkotó tevékenységek elősegítéséhez és a rekreációhoz megfelelő szakmai infrastruktúra és szakemberek biztosítása;

n) a kerületi lakosságnak kulturális szolgáltatások nyújtása;

o) köztéri alkotások, szobrok, emléktáblák állítása;

p) hátrányos helyzetűek kulturális lemaradásának mérséklése.

(2) A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy

a) a közművelődési programokat eljuttassa a helyi sajtónak és a kábeltelevíziónak;

b) a programok megjelenjenek az Önkormányzat és a Gazdasági társaság honlapján;

c) a Gazdasági társaság által szervezett programokat plakátokon, megállító táblákon, szórólapokon tegyék közzé és műsorfüzeteiket juttassák el a lakossághoz.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait a Közművelődési koncepció és a középtávú programja alapján végzi.

4. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

7. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési színterek:

a) Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház (Dagály u. 15/A);

b) Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (József Attila tér 4.);

c) Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (József Attila tér 4.);

d) Angyalföldi Láng Művelődési Központ (Rozsnyai u. 3.);

e) Radnóti Miklós Művelődési Központ, RaM (Kárpát u. 23.);

f) Újlipótvárosi Klub-Galéria (Tátra u. 20/B);

g) Vízöntő Pinceklub (Váci út 50.).

8. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a kerület területén működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel;

b) a kerületi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel;

c) a kerületi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal;

d) a kerületben közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel;

e) az egyházakkal;

f) a nemzetiségi önkormányzatokkal;

g) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális térségi intézményekkel;

h) civil szervezetekkel.

9. § (1) Az Önkormányzat a jogszabályok keretei között felügyeli és ellenőrzi az általa alapított Gazdasági társaságot.

(2) Az Önkormányzat által kulturális, közművelődési célra biztosított támogatások, pályázati források felhasználásának ellenőrzéséről a kulturális, művelődési ügyekért felelős bizottság útján gondoskodik.

5. A közművelődés finanszírozásának alapelvei

10. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetési támogatás, saját bevétel, valamint a minisztériumi érdekeltségnövelő és más pályázati pénzeszközök. További forrás a Gazdasági társaság szolgáltatásaiért fizetett díj, természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása és az intézményeknek kiírt pályázati támogatások.

(2) Az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében közművelődési támogatást biztosít a közművelődési tevékenység pályázati úton történő támogatására.

(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása, céljainak megvalósítása érdekében helyi székhelyű kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket évente pályázati úton, pénzügyi támogatásban is részesíthet.

(4) A pályázat kiírására és elbírálására az éves költségvetési rendelet hatályba lépését követően kerül sor.

(5) Az Önkormányzat biztosítja a „Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat” elnyeréséhez szükséges önrészt.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester