Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A 2017. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 56 176 659 ezer Ft bevétellel és 40 436 543 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 28 326 067 ezer Ft, finanszírozási bevétel 27 850 592 ezer Ft. A finanszírozási bevételből belső finanszírozásra szolgáló bevétel: előző évek maradványának igénybevétele 15 738 905 ezer Ft és lejáró értékpapír 12 000 000 ezer Ft. Egyéb finanszírozási bevétel: államháztartáson belüli megelőlegezés 111 687 ezer Ft. Külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 28 334 906 ezer Ft, finanszírozási kiadás 12 101 637 ezer Ft. A finanszírozási kiadásból értékpapír vásárlás 12 000 000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 101 637 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet 1000 – 4000 címein kimutatott adatok szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadásainak kiemelt előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet 6000 – 9000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap felhasználását a 3. mellékletben a 6200 címen szereplő adatoknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület a felújítási kiadások módosított előirányzatait és azok teljesítését 1 454 461 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások módosított előirányzatait és azok teljesítését 5 669 126 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3/a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások felhalmozási cél és működési cél szerinti felosztását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti felosztását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

Maradvány

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2017. évi felülvizsgált maradványát a 7. melléklet 5. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a javasolt felügyeleti módosításokkal egyetért, és azokat a 7. melléklet 6. oszlopa szerint érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a maradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről, és a maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. számú melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

2. számú melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

3. számú melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

3/a. számú melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

4. számú melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

5. számú melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

6. számú melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

7. számú melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

8. számú melléklet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez