Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a Környezetvédelmi Alapról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

A Környezetvédelmi Alap célja

1. § (1) A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi környezet- és természetvédelmi kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre és működtet.

(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse elő az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását.

Az Alap rendeltetése

2. § Az Alap rendeltetése, hogy megfelelő feltételeket és fedezetet biztosítson

a) *  a kerületi Klímastratégiában és Környezetvédelmi Programban foglalt feladatok végrehajtására;

b) a kerület környezetminőségének javításához, az emberhez méltó, egészséges és esztétikus környezeti állapot megteremtéséhez;

c) a környezeti ártalmak és károsítások pontos feltárásához, megelőzéséhez, mérsékléséhez és felszámolásához;

d) környezetkímélő technológiák és tevékenységek támogatásához;

e) a kerületi természeti értékek megóvásához, fenntartásához és fejlesztéséhez;

f) zöldfelületek védelméhez és fejlesztéséhez;

g) a környezet- és természetvédelmi tudatformáláshoz, ismeretterjesztéshez, oktatáshoz, neveléshez;

h) a kerületi faállomány fenntartásához és fejlesztéséhez.

Az Alap bevételei

3. § Az Alap bevételei:

a) a külön jogszabály alapján hatósági eljárásokban vagy szerződésekben megállapított fapótlás-megváltási díjak teljes összege;

b) a környezetvédelmi hatóságok által a XIII. kerület közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságoknak az Önkormányzatot megillető hányada;

c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok törvényben meghatározott része;

d) környezet- és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások;

e) a szomszédos kerületekből érkező, a környezet igénybevételével, terhelésével, szennyezésével járó tevékenységeknek a környezetszennyezés hatásterületén levő önkormányzatoknál jelentkező bevételeinek a kerületet érintő és a szennyezés arányában megosztott része, megállapodás alapján;

f) az Alap javára teljesített visszafizetések és ezek kamatai;

g) a környezetvédelemmel kapcsolatos károkozás megtérített kárelhárítási költsége;

h) az állampolgárok, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történt önkéntes befizetések;

i) egyéb, az Alapot megillető bevételek.

Az Alap felhasználása

4. § (1) *  Az Alapot kizárólag a kerület környezetvédelmi problémáinak megoldására, környezet- és természetvédelmi céljainak megvalósítására lehet felhasználni, és az alábbi tevékenységek támogatására kell fordítani:

a) a levegő tisztaságának védelme;

b) felszíni és felszín alatti vizek védelme;

c) talajvédelem;

d) zaj- és rezgésvédelem;

e) hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás;

f) természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása és rekonstrukciója;

g) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés;

h) állatvédelem;

i) környezet- és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel;

j) a kerületi környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer kialakítása, működtetése, fejlesztése;

k) egyéb, a környezet és természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység;

l) a kerület érdekét szolgáló környezetvédelmi, köztisztasági akciók támogatása;

m) *  a kerületi Klímastratégiában és Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok;

n) klímavédelmi célú fejlesztések és intézkedések megvalósítása;

o) környezetvédelmi, klímavédelmi együttműködésben való részvétel;

p) fatelepítés és a kerületi faállomány fenntartása.

(2) *  A Képviselő-testület az Alap bevételeiről és kiadásairól éves költségvetési rendeletében, az Alap felhasználásának elfogadásáról a zárszámadási rendeletben dönt.

(3) Az Alap felhasználásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete szerint a kerületfejlesztési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.

(4) A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

(5) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az Alap éves kiadási előirányzata 10%-ának megfelelő tartalékot kell képezni.

(6) *  A 4. § (1) bekezdés a)–o) pontjaiban meghatározott célokra évente összesen 50 millió forint fordítható.

Az Alap kezelése és működési rendje

5. § (1) Az Alapból finanszírozhatók

a) *  a kerületi Klímastratégiában és Környezetvédelmi Programban és a Képviselő-testület más környezetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi tárgyú döntéseiben meghatározott tevékenységek;

b) pályázat útján a 6. § (2) bekezdésében meghatározott pályázók részére biztosított támogatások;

c) a környezet közvetlen veszélyeztetése esetén a veszélyelhárítás érdekében szükséges intézkedések, a 4. § (5) bekezdésében meghatározott tartalékkeret terhére is.

(2) *  A kerületi Klímastratégiában és Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok megvalósítása elsőbbséget élvez.

Pályázati feltételek

6. § (1) *  Az Alapból nyújtandó támogatás nyilvános pályázat útján nyerhető el, a formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás működési célra nem nyújtható.

(2) *  Az Alapból pályázat útján támogatás adható a kerületben lévő társasházak, lakásszövetkezetek részére, valamint az e rendeletben előírt feltételek megléte esetén olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet számára, amely környezetvédelmi tevékenységet végez, továbbá olyan természetes személy részére, aki a kerület közigazgatási területén végez a 4. § (1) bekezdésében meghatározott környezet-védelmi tevékenységet.

(3) Nem nyújtható támogatás annak a természetes személynek, illetőleg szervezetnek,

a) amely szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás indult;

b) aki, illetve amely szervezet az Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette.

(4) Az Alaphoz csak a 4. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységekkel lehet pályázni.

(5) Az éves felhasználási terv, a pályázati kiírás és a pályázati döntés megfelelő előkészítése érdekében szükség esetén külső, független szakértő kérhető fel.

(6) Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatás részben vagy egészben visszavonható, melyről az SZMSZ 2. melléklete szerint a kerületfejlesztési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.

(7) * 

(8) * 

Pályázati eljárás

7. § (1) * 

(2) * 

(3) A pályázatokat az SZMSZ 2. melléklete szerint a kerületfejlesztési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottság bírálja el. Döntéséről a pályázókat 15 napon belül értesíteni kell. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat a döntést követő 60 napon belül támogatási megállapodást köt.

(4) A támogatásban részesülő szerv vagy személy a támogatás felhasználásáról a megállapodásban rögzített feltételekkel és határidők betartásával elszámolni köteles.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester