Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációra biztosított 285 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9201 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 1100, 2100, 2301, 2302 és 3200 címek 1. sor előirányzatát 239 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 43 ezer Ft-tal, 9102 cím 5. sor előirányzatát 3 ezer Ft-tal megemeli.

2. § A Képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen biztosított 2 781 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8108 cím 14. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

3. § A Képviselő-testület a központi támogatások évközi módosulását 287 070 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9202 cím 10. sor előirányzatát 33 039 ezer Ft-tal, 9203 cím 10. sor előirányzatát 254 031 ezer Ft-tal megemeli.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására biztosított 2 710 ezer Ft utólagos támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 4108 cím 10. sor és 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

5. § A Képviselő-testület a szociális intézmények decemberi rendezvényeinek fedezetére 4 000 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 7308 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 2100 cím 3. sor előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal megemeli, 2301 cím 3. sor előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal megemeli.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott módosításait, átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 6105 cím 12. sor és 3. sor előirányzatát 319 943 ezer Ft-tal, 6106 cím 12. sor és 3. sor előirányzatát 54 228 ezer Ft-tal megemeli, 9102 cím 5. sor előirányzatát 348 605 ezer Ft-tal csökkenti, a 6401 cím 6. sor előirányzatát 183 045 ezer Ft-tal, 6303 cím 8. sor előirányzatát 70 000 ezer Ft-tal, 7101 cím 4. sor előirányzatát 112 727 ezer Ft-tal, 5. sor előirányzatát 107 ezer Ft-tal megemeli, 7102 cím 5. sor előirányzatát 282 ezer Ft-tal megemeli, 7201 cím 5. sor előirányzatát 29 066 ezer Ft-tal csökkenti, 7301 cím 3. sor előirányzatát 2 142 ezer Ft-tal csökkenti, 7302 cím 3. sor előirányzatát 9 464 ezer Ft-tal csökkenti, 7303 cím 5. sor előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal csökkenti, 7305 cím 4. sor előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal megemeli, 7306 cím 3. sor előirányzatát 8 384 ezer Ft-tal csökkenti, 7307 cím 3. sor előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal csökkenti, 8108 cím 6. sor előirányzatát 34 000 ezer Ft-tal megemeli, 8103 cím 3. sor előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal csökkenti, 6402 cím 8. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli, 8603 cím 6. sor előirányzatát 2 645 ezer Ft-tal csökkenti, 6401 cím 7. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli, 8601 cím 3. sor előirányzatát 12 041 ezer Ft-tal csökkenti, 6311 cím 8. sor előirányzatát 2 841 ezer Ft-tal, 9208 cím 5. sor előirányzatát 9 200 ezer Ft-tal megemeli.

7. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

8. § A Képviselő-testület a jegyző döntése alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok közötti és címek közötti átcsoportosítást tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosítást az érintett címeken jóváhagyja.

9. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat 279 503 ezer Ft összegben az érintett címeken jóváhagyja.

10–12. § * 

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R 2019. december 31-i módosítását jelenti.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez *