Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelete

a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti vagy használati díjának fizetési könnyítéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, és a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés által biztosított jogkörben a Polgármester a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló valamennyi ingatlanra (a továbbiakban: ingatlan), amely e rendelet hatályba lépésének napján havonta esedékes díj ellenében hasznosított, az ingatlan elhelyezkedésére tekintet nélkül.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlanokra, kivéve a Klapka Szolgáltatóházat (Klapka Központot).

(3) A rendelet alkalmazása során ingatlannak kell tekinteni az önállóan hasznosított ingatlanrészt is.

2. § (1) Az Önkormányzat a bérlő vagy a használó részére (továbbiakban együtt: bérlő) a havonta esedékes bérleti vagy használati díj (továbbiakban: díj) teljesítésére díjfizetési könnyítést biztosít az alábbi együttes feltételek esetén:

a) a bérlő díjkönnyítés iránti kérelmet terjesztett elő elektronikus úton, e-mailben;

b) a bérlő

ba) a kérelemmel érintett ingatlan használatára érvényes jogviszonnyal rendelkezik,

bb) a kérelemmel érintett ingatlan használatára érvényes szerződésének időtartama a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) hatályba lépését követően járt le és legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg az ismételt bérbeadás vagy a jogviszony rendezése iránti kérelmét is benyújtotta, vagy

bc) a kérelemmel érintett ingatlan használatára érvényes szerződésének időtartama a Korm. r. hatályba lépését megelőzően járt le és legkésőbb a Korm. r. hatályba lépésének napjáig benyújtotta az ismételt bérbeadás vagy a jogviszony rendezése iránti kérelmét;

c) a bérlőnek a Korm. r. hatályba lépését megelőző időszakra nem áll fenn díjtartozása;

d) a bérlő ellen nincs folyamatban lévő adóhatósági végrehajtási eljárás;

e) a bérlő nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt, és nincs ellene folyamatban törvényességi felügyeleti eljárás; és

f) a bérlő a kérelemmel érintett ingatlanban a Korm. r. hatályba lépését megelőzően az Önkormányzat által jóváhagyottan olyan tevékenységet folytatott, amely az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló kormányrendeletekben meghatározott korlátozásokkal kifejezetten érintett és nem tartozik az ott meghatározott kivételi körbe, vagy oktatási tevékenységet végez, vagy lakossági szolgáltatásként a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése szerinti tevékenységet végez.

(2) A díjfizetési könnyítésre nem jogosult az a bérlő, aki Korm. r. hatályba lépését megelőzően az Önkormányzat által jóváhagyottan

a) raktározási, tárolási, műtermi, műhelyi, irodai, banki,

b) számítástechnikai vagy egyéb műszaki cikk kereskedelme, javítása, forgalmazása, vagy

c) parkoló célú üzemeltetési

tevékenység végzésére használta az ingatlant.

3. § (1) A bérlő részére a kérelmében megjelölt időszakra, de legfeljebb a 2020. április, május és június havi díjak teljesítésére az Önkormányzat díjfizetési könnyítést biztosít akként, hogy a fizetési könnyítéssel érintett hónapra a 2020. március havi díj tíz százalékának megfelelő díjat köteles a számlán feltüntetett határidő lejártáig megfizetni a bérlő az érintett ingatlan használatáért.

(2) Eltérő rendelkezés hiányában az (1) bekezdés szerinti díjfizetési könnyítéssel érintett időszak lejártát követően, de legkésőbb 2020. július hónaptól a bérlő az érintett ingatlan használatáért a 2020. március havi díjnak megfelelő összeget köteles fizetni.

(3) Eltérő rendelkezés hiányában az (1) bekezdés szerinti díjfizetési könnyítéssel érintett időszak lejártát követően, de legkésőbb 2020. július hónaptól a bérlő köteles a 2020. március havi és a díjfizetési könnyítési időszak egy havi díja különbözetének a díjfizetési kedvezmény hónapjainak száma szerinti szorzatával számított összegét 2020. december 31. napjáig havi egyenlő részletekben megfizetni az Önkormányzat részére a (2) bekezdésben meghatározott havi díjon felül.

(4) Amennyiben az érintett ingatlanra a díjfizetés kezdő időpontja a Korm. r. hatályba lépését követő napra esik, úgy a bérlő 2020. július hónaptól a díjfizetési kezdőnaptól megállapított szerződés szerinti díjat köteles fizetni, és a (3) bekezdés szerinti különbözeti összeg számításánál is a díjfizetési kezdőnaptól megállapított szerződés szerinti díjat kell figyelembe venni.

(5) A 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti kérelmet

a) 2020. április 30. napjáig kell benyújtani, amennyiben a bérlő április, május, június hónapra,

b) 2020. május 10. napjáig kell benyújtani, amennyiben a bérlő május, június hónapra, vagy

c) 2020. június 10. napjáig kell benyújtani, amennyiben a bérlő június hónapra

kérelmezi a díjfizetési kedvezményt.

4. § Ez a rendelet 2020. március 27. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester