Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelete

a lakáspályázatok elbírálásának átmeneti szabályairól és a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, és a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés által biztosított hatáskörben a Polgármester a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) hatályba lépése napján folyamatban lévő és el nem bírált lakáspályázatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogot gyakorló bizottság a Korm. r. által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követ 30 napon belül bírálja el. A tulajdonosi döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet 2020. március 27. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-át a hatályba lépésekor folyamatban lévő és el nem bírált lakáspályázati eljárásokra kell alkalmazni.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester