Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a Lehel Csarnok bérlői részére nyújtott fizetési könnyítésről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, és a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés által biztosított jogkörben a Polgármester a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, a 1134 Budapest, Váci út 9–15. szám alatti Lehel Csarnok létesítményben található helyiségekre, (a továbbiakban: helyiség), amely e rendelet hatályba lépésének napján havonta esedékes díj ellenében hasznosított.

2. § (1) Az Önkormányzat a Lehel Csarnokban helyiséget bérlő részére a havonta esedékes bérleti díj teljesítésére díjfizetési könnyítést biztosít akként, hogy a bérlőnek a fizetési könnyítéssel érintett hónapra a 2020. március havi bérleti díj 75%-át kell fizetnie 2020. április, május, június hónapokra.

(2) A díjfizetési könnyítésre nem jogosult az a bérlő,

a) aki jövedéki terméket forgalmazó, valamint szeszes italt kimérve vagy eredeti csomagolásában árusító vendéglátó egységet üzemeltet,

b) akinek 60 napon túl lejárt díjtartozása áll fenn, kivéve, ha a tartozást e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül rendezi,

c) aki ellen folyamatban van adóhatósági végrehajtási eljárás, vagy

d) aki csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll, vagy ellene törvényességi felügyeleti eljárás van folyamatban.

3. § A kedvezmény azt a bérlőt illeti meg, aki

a) az érintett helyiség használatára érvényes jogviszonnyal rendelkezik, vagy

b) a jogviszony rendezése iránti kérelmét benyújtotta.

4. § Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester