Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 18/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

1. § * 

2. § A Rendelet új 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A rendelet hatálya alá tartozó zöldterület-védnökségi pályázatok kiírásáról, a pályázatok elbírálásáról és a védnökségi, közterület-gondozási megállapodások megkötéséről - tulajdonosi hatáskörben - a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a közterület fenntartási és fejlesztési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.”

3. § A Rendelet új 3/B. §-sal egészül ki:

„3/B. § Egy évet meghaladó időtartamra szóló közterület-használat iránti kérelemről - önkormányzati hatósági hatáskörben - a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a közterület fenntartási és fejlesztési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.”

4. § * 

5. § (1)-(2) * 

(3) A Rendelet 7. § (2) bekezdése új 23. ponttal egészül ki:

„23. szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló, közterületi zárt kukatárolók kialakítására ott, ahol a társasházi, lakószövetkezeti, lakóépületi ingatlanon belüli elhelyezésére nincs lehetőség.”

(4) * 

6. § * 

7. § (1)-(2) * 

(3) A Rendelet 9. §-a új (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A vendéglátó terasz üzemeltetője köteles

a) a terasz környezetében élők nyugalmának megőrzése érdekében a vendégtérben jól látható helyen tájékoztatást közzétenni a közterületi kiszolgálás lejártának idejéről, a közterületi dohányzás jogszabályi előírásoknak megfelelő feltételeiről;

b) a közterületen álló terasz alapterületének legalább 10%-át elérő mértékben, virágláda kihelyezésével, zöldsáv, zöldparaván létesítésével zöldterületet kialakítani, és a kialakított zöldterületet folyamatosan gondozni;

c) a terasz teljes területének, valamint a terasszal határos közterületi járda és zöldterület tisztántartására, takarítására.”

(4)-(5) * 

8-12. § * 

13. § A Rendelet 19. §-a új f) ponttal egészül ki:

„f) közterületi kukatároló kialakítására irányuló kérelem esetén támogató főépítészi állásfoglalás benyújtása az elhelyezés feltételeire vonatkozóan.”

14-26. § * 

27. § A Rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Csökkenthető a közterület-használati díj mértéke

a) legfeljebb 20% mértékben új lakás építésével járó beruházás igazolása esetén;

b) legfeljebb 40% mértékben, ha a kérelmező hadigondozott, csökkent munkaképességű, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesül;

c) legfeljebb 50% mértékben

ca) kiemelt területen 18.00 óra és reggel 8.00 óra közötti időszakban rakodás céljára történő közterület-használat esetén,

cb) amennyiben a magasépítési munkák során a használó vállalja, hogy a gyalogos forgalom zavartalan biztosítása és a közlekedés biztonsága érdekében a járda űrszelvénye fölé védőtetőt épít, vagy olyan állványzatot helyez ki, amely alatt a gyalogosok biztonságos közlekedése biztosított,

cc) ha a közterület-használat célja adománygyűjtés vagy humanitárius, karitatív tevékenység; vagy

d) legfeljebb 80%-kal:

da) kérelemre, különösen indokolt esetben, amennyiben a kérelmező személyi vagy szociális helyzete, vagy a közterület-használat körülményei azt indokolják,

db) a társasházak és szövetkezeti lakóházak épületfelújítási, homlokzat helyreállítási munkához szükséges közterület-használat esetén,

dc) ha a kérelmező igazolja a közterület-használat környezettudatos vagy a közterület értékét növelő jellegét és annak időtartamát.”

28. § * 

29. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) * 

(3) * 

30. § (1) E rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a, 3. §-a, 5. § (3) bekezdése, 7. § (3) bekezdése. 13. §-a, 27. §-a, 29. § (1) bekezdése 2020. október 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

(3) E rendelet 29. § (2) bekezdése 2022. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit az akkor folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

(4) E rendelet 29. § (3) bekezdése 2023. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit az akkor folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

(5) Hatályát veszti 2020. október 1. napjától a Rendelet 38. § (4) bekezdés c) pontja, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete 26. § (1) bekezdés a) és b) pontja, (4) bekezdése.

(6)-(7) * 

(8) Hatályát veszti 2022. január 1. napjától a Rendelet 35. § (3) bekezdés a) pontja.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 24/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 18/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA - HASZNÁLATI IDŐTARTAM

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
I. kategória
(kiemelt)
II. kategória
(minősített)
III. kategória
(általános)
Közterület-használat célja Ft/m2/hó +ÁFA Ft/m2/hó +ÁFA Ft/m2/hó +ÁFA
a) Pavilon 5 400,- 3 360,- 2 520,-
b) Árusításra szolgáló ideiglenes állvány, asztal, guruló kocsi, állvány
ba) Virág 7 200,- 6 000,- 4 800,-
bb) csomagolt édesség, pirított magok, pattogatott kukorica, képeslap Tiltott 3 600,- 3 600,-
c) Mozgóárus
ca) hírlap, totó-lottó, buszjegy 3 840,- 3 120,- 2 520,-
cb) büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs Tiltott Tiltott 4 800,-
cc) sportpályáknál magok Tiltott
cd) Fagylalt-jégkrém 4 800,-
Közterület-használat célja Ft/db/hó +ÁFA Ft/db/hó +ÁFA Ft/db/hó +ÁFA
d) Árusító- és egyéb automata 14 400,- 9 600,- 7 200,-
Közterület-használat célja Ft/m2/hó +ÁFA Ft/m2/hó +ÁFA Ft/m2/hó +ÁFA
e) Vendéglátás
ea) Idényjellegű terasz 5 640,- 4 920,- 4 320,-
eb) Tartós használatú terasz 4 320,- 3 600,- 3 000,-
ec) Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklám nélkül 1 200,- 960,- 480,-
Közterület-használat célja Ft/m2/hét + ÁFA Ft/m2/hét + ÁFA Ft/m2/hét + ÁFA
f) Alkalmi árusítás (ünnepek előtti vásár, karácsony, húsvét stb.) 12 600,- 8 280,- 4 200,-
Közterület-használat célja Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA
g) Termékbemutató, kiállítás,
egyéb elkerített terület
13 500,- 12 500,- 11 500,-
Közterület-használat célja Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA
h) Idényjellegű árusítás (fenyő) 600,-
i) Vendéglátás sörsátor Tiltott Tiltott
j) Film-, televízió-, videó-, fénykép-, hangfelvétel, kivéve mozgóképről szóló törvény szerinti közterületi filmforgatást 1 440,-
k) Reklámcélú vagy vállalkozási rendezvény 4 200,- 3 360,- 2 760,-
l) Szórólap 2 760,-
2. Reklámhordozók felülete és árukihelyezés
Közterület-használat célja Ft/m2/hó + ÁFA Ft/m2/hó + ÁFA Ft/m2/hó + ÁFA
a) Óriásplakát 3 480,-
b) Hirdetőtábla, reklámtábla, fényreklám 5 640,- 4 320,- 2 760,-
Közterület-használat célja Ft/db/nap + ÁFA Ft/db/nap + ÁFA Ft/db/nap + ÁFA
c) megállító tábla 8 000,- 8 000,- 8 000,-
Közterület-használat célja Ft/m2/hó + ÁFA Ft/m2/hó + ÁFA Ft/m2/hó + ÁFA
d) Üzlethomlokzat, portál, reklámvitrin, kirakat 2 040,- 1 440,- 1 200,-
e) Árukihelyezés 3 360,- 1 800,- 1 440,-
f) cég- és címtábla 1 200,- 960,- 480,-
g) Üzemanyag egységárat jelző berendezés 6 000,- 4 800,- 3 600,-
h) Építési reklámháló 6 000,- 4 800,- 3 600,-
Közterület-használat célja Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA
i) Vetített reklám 6 000,- 4 800,- 3 600,-
j) Vetítőberendezés 6 000,- 4 800,- 3 600,-
Közterület-használat célja Ft/db/hó + ÁFA Ft/db/hó + ÁFA Ft/db/hó + ÁFA
k) Reklámzászló 5 400,- 4 200,- 2 760,-
l) hirdetőoszlop 11 280,- 8 400,- 5 640,-
Közterület-használat célja Ft/m2/hét + ÁFA Ft/m2/hét + ÁFA Ft/m2/hét + ÁFA
m) Egyéb reklámhordozó (molinó) 8 400,-
n) Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal Tiltott 4 200,- 2 760,-
o) Köztéri óra reklámmal 5 400,- 4 200,- 2 760,-
3. Szórakoztató üzleti célú tevékenység
Közterület-használat célja Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA
a) Mutatványos, ugráló-asztal Tiltott 720,- 600,-
b) Hőlégballon, légi jármű stb. 4 200,-
c) Légvárak 276,-
d) Tűzijáték 15 000,- 13 800,-
e) Portrérajzolás 4 200,- 2 760,-
f) Utcazenélés 264,-
4. Kulturális és sportesemények
Közterület-használat célja Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA
a) Ideiglenesen kiépített színpad és egyéb elkerített terület 600,- 480,- 360,-
5. Építési-szerelési munkálatok
Közterület-használat célja Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA Ft/m2/nap + ÁFA
a) Állvány, felvonulási terület, építési anyag tárolása, szállítása 282,-
b) Daru, daruszerelés 282,-
c) Hulladékgyűjtő konténer elhelyezése 5 280,- /db
6. Parthasználat (közforgalmú)
Közterület-használat célja Ft/fm/hó + ÁFA Ft/fm/hó + ÁFA Ft/fm/hó + ÁFA
parthasználat 2 760,-
7. Autóparkolók
Közterület-használat célja Ft/parkolóhely/nap
a) Ideiglenes autóparkoló pl. rendezvényhez kapcsolódóan 360,- 240,- 180,-
b) fizető parkolóhely igénybevételével járó közterület-használat a területre érvényes egy óra várakozási díj és a díjköteles időszak szorzatának összege
8. Egyéb tevékenységek
Közterület-használat célja Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
a) Civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés 240,- 180,- 132,-
Közterület-használat célja Ft/m2/év Ft/m2/év Ft/m2/év
b) szelektív kuka tárolására szolgáló berendezés 50 000,- 30 000,- 20 000,-
Közterület-használat célja
c) a jelen mellékletben felsorolt használati célok egyikébe sem sorolható igény egyedi elbírálás szerint

2. melléklet a 24/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 24/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére