Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

a lakáshoz jutás, felújítás és korszerűsítés helyi támogatásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglaltak alapján a családok lakáshoz jutásának helyi támogatásának rendszeréről alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja – Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdasági lehetőségeivel, teherbíró képességével összhangban – a kerületi polgárok, családok lakhatásának elősegítése, lakásigényük kielégítéséhez való hozzájárulás, valamint a kerületi lakosok, családok lakásminőségének javítása.

(2) E rendeletben foglalt feltételek alapján helyi támogatás vehető igénybe, melyet az Önkormányzat kamatmentes kölcsön, illetőleg vissza nem térítendő támogatás formájában nyújt.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet személyi hatálya a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint a letelepedési engedéllyel, vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyekre (továbbiakban: kérelmező) terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kizárólag Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén található ingatlanra terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. akadálymentesítés: mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életviteli nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki munkák elvégzése;

2. alapterület: az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartásba még be nem jegyzett új építésű ingatlan esetében, a jogerős építési engedélyben, vagy az alapító okiratban meghatározott területe;

3. bővítés: a lakás alapterületének minimum 20 m2-rel, vagy egy lakószobával történő növelése;

4. élettárs: Ptk. 6:514. § szerinti élettárs és a 2009. évi XXIX. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti bejegyzett élettárs;

5. felújítás: meglévő lakás rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának megtartása érdekében végzett olyan tevékenység, melynek eredményeként a lakás élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, használhatósága megközelítően vagy teljesen visszaáll, kifejezetten: fűtéstechnikai, vízellátást, csatornázást, gázellátást, égéstermék elvezetését szolgáló épületgépészeti rendszerek felújítása;

6. fiatal, fiatal házaspár: ha a kérelem benyújtásának időpontjában az egyedülálló kérelmező, illetve a kérelmező házastársak, élettársának egyike sem töltötte be a negyvenedik életévét;

7. gyermek: a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek;

8. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem;

9. korszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos, és gázközmű bevezetése vagy belső hálózatának kiépítése; fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások (pl.: napenergia) alkalmazását is; az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang- vagy vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése;

10. saját megtakarítás, önerő: készpénz, valuta, bankbetét, kötvény, állampapír, megtakarítással kombinált életbiztosítás;

11. vagyon: forgalomképes ingó vagy ingatlan dolog, melynek forgalmi értéke együtt vagy külön-külön meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszázötvenszeresét.

12. Nem minősül vagyonnak:

a) a kérelmező rendelkezésére álló, önrészként megjelölt összeg;

b) az a lakásépítésre szolgáló telek, amelynek a beépítéséhez a támogatást kérik;

c) az a lakástulajdon, amelyen a támogatás segítségével kívánnak építési munkát végezni;

d) a munkaeszközként, valamint mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű értéke;

e) a nem forgalomképes tulajdon, tulajdoni hányad;

f) lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződéssel vagy előszerződéssel elidegenített lakás.

Hatásköri rendelkezések

4. § (1) A rendeletben szabályozott támogatások odaítéléséről a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2) A rendeletben meghatározott feltételek szerint az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt:

a) a támogatás visszavonásáról;

b) a kölcsönszerződés felmondásáról;

c) az e rendeletben szabályozott jelzálogjoggal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételéről;

d) az adós kérelmére a visszafizetési feltételek megváltoztatásáról;

e) a támogatási szerződés módosításáról;

f) a házassági vagyonközösség igazolt megszűnése esetén a visszafizetés átvállalásának az ingatlanban maradó házastárs részére történő engedélyezésről;

g) a támogatotti jogviszony kérelemre történő megszüntetéséről a 23. § (2) bekezdésében foglalt feltételekkel;

h) a kölcsön, másik azonos vagy hasonló értékű lakás vásárlásához vagy építéséhez történő felhasználásáról a 23. § (3) bekezdésében foglalt feltételekkel.

II. Fejezet

A helyi támogatás formái, támogatási feltételek

5. § (1) Az Önkormányzat egyösszegű kamatmentes kölcsön formájában helyi támogatást nyújt

a) első lakás tulajdonjogának megszerzéséhez;

b) lakás bővítéséhez;

c) lakás energiahatékonyságának növeléséhez, fűtéstechnikai, vízellátást, csatornázást, gázellátást, égéstermék elvezetését szolgáló épületgépészeti rendszerek felújításához;

d) lakás hőtermelő berendezésének új kondenzációs gázkazánra történő cseréjéhez, és az ehhez kapcsolódó kéményépítéshez vagy –átépítéshez;

e) lakás mozgáskorlátozott személy részére történő akadálymentesítéséhez.

(2) Az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt az első lakás megszerzéséhez.

(3) Az Önkormányzat az önkormányzati lakások bérlőinek vissza nem térítendő támogatást nyújt fűtéskorszerűsítéshez.

Első lakás megszerzésének támogatása

6. § (1) Az első lakás tulajdonjogának megszerzéséhez az Önkormányzat új vagy használt lakás megvásárlásához visszatérítendő egyösszegű kamatmentes kölcsönt nyújt.

(2) Az, a kérelem benyújtásakor a 40. életévét be nem töltött személy, aki Budapest XIII. kerület közigazgatási területén legfeljebb 60 m2 alapterületű lakást, legfeljebb 55.000.000 Ft vételárért vásárol, helyi támogatás iránti kérelmet terjeszthet elő.

(3) A helyi támogatás mértéke a megvásárolni kívánt lakás forgalmi értékének 30%-a, de legfeljebb 6.000.000 Ft.

(4) A helyi támogatás csak akkor nyújtható, ha a kérelmező Budapest XIII. kerület közigazgatási területén legalább 5 éve állandó lakóhellyel rendelkezik, és készpénz megtakarítása eléri a vételár 20%-át, melyet az igényléskor igazolni kell. A készpénz megtakarításba a családi otthonteremtési kedvezményt be kell számítani. A helyi támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező a készpénz megtakarítását a vételár kiegyenlítésére használja fel.

(5) A helyi támogatás csak akkor nyújtható, ha a kérelmező és a vele együttlakó, vagy együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs egy főre jutó havi nettó jövedelme

a) legfeljebb két fő együttköltöző esetén eléri az igényelt támogatási összeg havi törlesztő részletének 400%-át,

b) két főt meghaladó együttköltöző esetén az igényelt támogatási összeg havi törlesztő részletének 250%-át,

de nem haladja meg a mindenkori minimálbér 400%-át.

7. § (1) Az első lakás tulajdonjogának megszerzéséhez az Önkormányzat új vagy használt lakás megvásárlásához visszatérítendő egyösszegű kamatmentes kölcsönt nyújt.

(2) Azok a Budapest XIII. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok, vagy fiatal házasok, akik Budapest XIII. kerület közigazgatási területén új, vagy használt lakást vásárolnak, helyi támogatás iránti kérelmet terjeszthetnek elő.

(3) A helyi támogatás mértéke a megvásárolni kívánt lakás forgalmi értékének 20%-a, de legfeljebb:

a) 3 és annál több gyermekes családok, illetve 2 gyermekes, harmadik gyermek születését vállaló fiatal házasok esetén 3 millió Ft

b) 2 gyermekes családok vagy 2 gyermek születését vállaló fiatal házasok esetén 2,5 millió Ft

c) 1 gyermekes családok vagy 1 gyermek születését vállaló fiatal házasok esetén 2 millió Ft

d) gyermektelen házasok, illetve egyedülálló fiatalok esetén 800 ezer Ft

(4) A helyi támogatás csak akkor nyújtható, ha a kérlemezők készpénz megtakarítása eléri a vételár 20%-át, melyet az igényléskor igazolni kell. A készpénz megtakarításba a családi otthonteremtési kedvezményt be kell számítani. A helyi támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérelmezők a készpénz megtakarítását a vételár kiegyenlítésére használják fel.

(5) A helyi támogatás csak akkor nyújtható, ha a kérelmező és a vele együttlakó, vagy együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs egy főre jutó havi nettó jövedelme eléri:

a) 1 millió forint támogatási összegig a mindenkori minimálbér 150%-át;

b) 1 millió forint fölötti támogatási összeg esetén az igényelt támogatási összeg havi törlesztő részletének 700%-át,

de nem haladja meg a mindenkori minimálbér 300%-át.

8. § (1) Az Önkormányzat az első lakás tulajdonjogának megszerzéséhez vissza nem térítendő támogatást nyújt.

(2) A vissza nem térítendő támogatás a 6. §-ban és a 7. §-ban meghatározott kamatmentes kölcsön mellett igényelhető.

(3) A vissza nem térítendő támogatás összege:

a) 3 és annál többgyermekes fiatal házasok részére legfeljebb 500.000 Ft;

b) 2 gyermekes fiatal házasok részére legfeljebb 300.000 Ft;

c) 1 gyermekes fiatal házasok részére legfeljebb 200.000 Ft.

Lakás bővítésének, energiahatékonysága növelésének, korszerűsítésének, felújításának, hőtermelő berendezésének új kondenzációs kazánra történő cseréjének, akadálymentesítésének támogatása

9. § (1) Lakás bővítéséhez az Önkormányzat visszatérítendő egyösszegű kamatmentes kölcsönt nyújt.

(2) A kérelem benyújtására az a Budapest XIII. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek a bővítéssel érintett lakása legalább 3 éve és legalább részben a tulajdonában áll, és az Budapest XIII. kerület közigazgatási területén helyezkedik el.

(3) A helyi támogatás mértéke a kivitelezési munkák költségvetésének 30%-a, de legfeljebb 1.500.000 Ft.

(4) A helyi támogatás csak akkor nyújtható, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori minimálbér 150%-át, de nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegének 300%-át.

10. § (1) Lakás energiahatékonysága növeléséhez, fűtéstechnikai, vízellátást, csatornázást, gázellátást, égéstermék elvezetését szolgáló épületgépészeti rendszerek felújításához az Önkormányzat visszatérítendő egyösszegű kamatmentes kölcsönt nyújt.

(2) A kérelem benyújtására az a Budapest XIII. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek a korszerűsítéssel, felújítással érintett lakása legalább részben a tulajdonában áll, és az Budapest XIII. kerület közigazgatási területén helyezkedik el.

(3) A helyi támogatás mértéke a kivitelezési munkák költségvetésének 50%-a, de legfeljebb 1.000.000 Ft.

(4) A helyi támogatás csak akkor nyújtható, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori minimálbér 150%-át, de nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegének 300%-át.

11. § (1) Lakás hőtermelő berendezésének új kondenzációs gázkazánra történő cseréjéhez, és az ehhez kapcsolódó kéményépítéshez vagy –átépítéshez az Önkormányzat visszatérítendő egyösszegű kamatmentes kölcsönt nyújt.

(2) A kérelem benyújtására az a Budapest XIII. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek a korszerűsítéssel, felújítással érintett lakása legalább részben a tulajdonában áll, és az Budapest XIII. kerület közigazgatási területén helyezkedik el.

(3) A helyi támogatás mértéke a kivitelezési munkák költségvetésének 50%-a, de legfeljebb 500.000 Ft.

(4) A helyi támogatás csak akkor nyújtható, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori minimálbér összegét, de nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegének 300%-át.

12. § (1) Lakás mozgáskorlátozott személy részére történő akadálymentesítéséhez az Önkormányzat visszatérítendő egyösszegű kamatmentes kölcsönt nyújt.

(2) A kérelem benyújtására az a Budapest XIII. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek az akadálymentesítéssel érintett lakása legalább részben a tulajdonában áll, és az Budapest XIII. kerület közigazgatási területén helyezkedik el.

(3) A támogatás igénybevételére az jogosult, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt akadálymentesítési támogatás igénybevételére jogosultságot szerzett.

(4) A helyi támogatás mértéke a kivitelezési munkák költségvetésének 50%-a, de legfeljebb 300.000 Ft.

(5) A helyi támogatás csak akkor adható, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori minimálbér összegét, de nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegének 300%-át.

Önkormányzati lakások bérlőinek adható támogatás

13. § (1) Az önkormányzati lakások bérlői számára támogatás vehető igénybe a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások földgáz-bevezetésével történő fűtéskorszerűsítéséhez.

(2) Az önkormányzati lakások bérlőinek támogatása egyösszegű és vissza nem térítendő az alábbiak szerint:

a) konvektoros fűtés megvalósításához 150.000 Ft,

b) központi fűtés (kondenzációs gázkazán) kiépítése esetén 200.000 Ft.

(3) Nem adható támogatás

a) amennyiben az épület a kerületszabályozási terv szerint bontandó, vagy a gázbevezetés műszaki feltételei nem adottak, továbbá

b) annak a bérlőnek, akinek lakbér vagy közüzemi tartozása van.

III. Fejezet

A helyi támogatás odaítélésének általános szabályai

14. § (1) Helyi támogatás csak akkor adható, ha:

a) a kérelmezőnek az Önkormányzattal szemben nem áll fenn bírságból adódó, vagy egyéb tartozása;

b) a kérelmező, illetve a kérelmező családja készpénz megtakarítása eléri az építési, beruházási költség, illetőleg a vételár 20%-át, melyet az igényléskor igazolni kell;

c) a kérelmező a rendelkezésére álló anyagi eszközöket az építési költség, vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel;

d) lakásvásárlás esetén a teljes vételár, korszerűsítés, felújítás, akadálymentesítés esetén a kivitelezési költség még nem került kifizetésre és a munkálatok még nem fejeződtek be;

e) a megszerzendő, vagy a bővítést követően a saját ingatlan lakásigény mértéke a kérelmező és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, családtagok) számától függően megfelel az alábbiaknak:

ea) 1 – 3 személy esetében: legalább 1 és legfeljebb 3 lakószoba;

eb) 4 személy esetében: legalább 2 és legfeljebb 4 lakószoba;

ec) minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három, vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének a felső határa minden további személy esetében egy szobával nő;

f) lakásvásárlás esetén a kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta;

g) a kérelmező és vele együttlakó, vagy együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott készpénz megtakarításba a családi otthonteremtési kedvezményt be kell számítani. A készpénz megtakarításba az alapítványi, – az állami, – a munkáltatói támogatás és a pénzintézeti hitel nem számítható be.

15. § *  Helyi támogatás kérelmező részére csak egy alkalommal és egy jogcímen vehető igénybe, kivéve az első lakáshoz jutás támogatásának vissza nem térítendő formáját, amely az egyösszegű kamatmentes kölcsönnel együtt adható. Helyi támogatás önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlásához nem vehető igénybe.

16. § A kamatmentes kölcsön odaítélésével egyidejűleg az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba a tartozás erejéig a jogszabályi keretek között jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni, amelynek mindenkori költségeit a támogatott fizeti.

IV. Fejezet

Eljárási szabályok

Az igénylés rendje

17. § (1) A lakáscélú önkormányzati támogatás a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig nyújtható.

(2) A helyi támogatás iránti kérelmet – az igénylésre rendszeresített nyomtatványon – egész évben folyamatosan lehet benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező és házastársa/élettársa és a velük együttköltöző családtagok a kérelem beadását megelőző 12 teljes hónapra számított, egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolást;

b) gyermeket nevelő kérelmezők esetén a gyermekek után járó ellátások (GYED, GYES, családi pótlék) összegét igazoló dokumentumot;

c) egyedülálló gyermekes kérelmező esetén igazolást a gyermektartási díj és a családi pótlék összegéről;

d) amennyiben a kérelmező vagy házastársa/élettársa egyéni vállalkozó: adóigazolást a jövedelemről és a köztartozások kiegyenlítéséről;

e) házassági anyakönyvi kivonatot (élettársak esetén közjegyzői okirat az élettársi kapcsolatról);

f) gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolatát;

g) nappali tagozatos iskolában tanuló 14. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolását;

h) lakás vásárlása esetén az ügyvéd által ellenjegyzett és a Földhivatalnál érkeztetett adásvételi szerződést;

i) bővítés, építés esetén építési engedélyt és költségvetést;

j) energiahatékonyság növelés, korszerűsítés, felújítás, akadálymentesítés esetén költségvetést;

k) a kérelmezők és a velük költöző családtagjaik által jelenleg lakott, illetve a tulajdonukban lévő ingatlan eladásáról az ügyvéd által ellenjegyzett és a földhivatalnál érkeztetett adásvételi szerződést;

l) ha a támogatás tárgyát képező ingatlanon haszonélvező van bejegyezve és haszonélvező nem azonos a vevő személyével, teljes bizonyító erővel bíró magánokiratot, amelyben a haszonélvező a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez hozzájárul.

(4) A kérelmező vagy a támogatott köteles tűrni az általa közölt adatok valódiságának előzetes, és a támogatás folyósítása esetén a támogatás célja megvalósulásának ellenőrzését.

A kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

18. § (1) A helyi támogatás iránti kérelmet a Bizottság a soron következő ülésén bírálja el.

(2) Az Önkormányzat és a helyi támogatásban részesülő támogatási szerződést köt.

(3) A jóváhagyott támogatási összeg a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének eljárási díjmegfizetésének igazolása, valamint a pénzintézet „Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás – Igénylőlap” és a „Nyilatkozat magáncsőd eljárásban való részvételről” elnevezésű megfelelően kitöltött nyomtatványok benyújtását követő 15 napon belül kerül átutalásra.

A támogatás felhasználása és visszafizetése

19. § (1) A helyi támogatás csak a támogatási szerződésben rögzített célra használható fel.

(2) Támogatott az energiahatékonyság növelési, korszerűsítési, felújítási, akadálymentesítési munkálatokat a támogatási szerződés megkötésétől számított 180 napon belül köteles elvégezni és a támogatási összeg felhasználását számlákkal igazolni.

(3) A támogatás jogszerű felhasználását az Önkormányzat jogosult ellenőrizni.

20. § A kölcsön összegét 1.000.000 Ft összeghatárig legfeljebb 5 év alatt, 1.000.000 Ft felett legfeljebb 10 év alatt kell visszafizetni. A havi törlesztő részlet összegét úgy kell meghatározni, hogy a kölcsön összegét el kell osztani az engedélyezett futamidőre eső hónapok számával. A visszafizetés kezdő időpontja a kifizetést követő hónap 10. napja.

21. § (1) Vissza kell vonni a támogatást, és a már megkötött kölcsönszerződést azonnali hatállyal fel kell mondani, ha a kérelmező:

a) a támogatásra jogosultság elbírálásához hamis, vagy valótlan tartalmú tényt, adatot közöl, vagy ilyen nyilatkozatot tesz,

b) a nyújtott támogatást nem az engedélyezett célra használja fel,

c) az építkezés meghiúsul, vagy a felépült lakást a használatba vételi engedély kiadása előtt elidegeníti.

(2) A támogatás visszavonása esetén a kifizetett támogatás összegét az igénybevétel napjától felmerült, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint meghatározott kamatokkal együtt egy összegben kell visszafizetni.

(3) Amennyiben a támogatott a részletfizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére három havi törlesztő részlet vonatkozásában nem teljesíti, abban az esetben a teljes fennmaradó összeg azonnal, egy összegben esedékessé válik.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben szabályozott visszafizetési kötelezettség a kamatmentes kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott helyi támogatás összegére is kiterjed.

A helyi támogatás részletfizetésének módosításával kapcsolatos szabályok

22. § (1) A helyi támogatás részletfizetésének módosításával kapcsolatos kérelemhez csatolni kell az igénylő és a vele egy háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyairól szóló igazolásokat, valamint mindazokat a tényeket igazoló dokumentumokat, amelyek alapján a részletfizetés módosítását kérik.

(2) A polgármester nem élhet a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörével, amennyiben a tulajdoni lapon az Önkormányzat javára nem jegyezték be a jelzálogjogot, az elidegenítési és terhelési tilalmat.

23. § (1) Házassági vagyonközösség igazolt megszűnése esetén az ingatlanban maradó házastárs a támogatást változatlan feltételekkel átvállalhatja.

(2) Amennyiben a támogatási szerződésben az adósi oldalon többalanyúság van, kérelmezhető bármelyik adós támogatotti jogviszonyának megszüntetése abban az esetben, ha

a) a szerződésből kilépni szándékozó fél a hátralévő tartozás arányos részét megfizeti, vagy

b) az adósnak az ingatlanon fennálló tulajdonjoga megszűnt, a szerződéses kötelemben maradó fél részéről a kilépő félre eső tartozás visszafizetése biztosított.

(3) A támogatást kérő a kölcsönt a másik azonos vagy hasonló értékű lakás vásárlásához vagy építéséhez használhatja fel, ha a szerződés biztosítására szolgáló mellékkötelezettség tekintetében az Önkormányzat nem kerül hátrányosabb helyzetbe.

24. § (1) A családok lakáshoz jutásának helyi támogatása iránti kérelmeket formanyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A támogatások és azok módosítására vonatkozó kérelmek elbírálásáról a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül kell döntést hozni.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) E rendelet 2021. január 1 napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(3) * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester