Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosítására a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés által biztosított jogkörben a Polgármester a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációra biztosított 115 ezer Ft összegű központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9201 cím 10. és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

2. § A Képviselő-testület a bölcsődei kiegészítő támogatásra és szociális ágazati pótlékra biztosított 149 214 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9203 cím 10. és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 8603 cím 6. sor előirányzatát 13 350 ezer Ft-tal csökkenti, 8305 cím 8. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

4. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő új beruházási feladatot jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat 19 187 ezer Ft összegben az érintett címeken jóváhagyja.

7–9. § * 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R 2020. szeptember 30-i módosítását jelenti.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–2. melléklet a 32/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez *