Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, (2) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:

1. A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes

a) módosított költségvetési bevételét 33 641 370 ezer Ft-ban,

b) módosított költségvetési kiadását 49 092 726 ezer Ft-ban,

c) módosított költségvetési hiányát 15 451 356 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

a) működési hiány 9 655 225 ezer Ft,

b) felhalmozási hiány 5 796 131 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 61 011 575 ezer Ft összegben fennáll.

(2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat kezesség-, garanciavállalásból fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet 8. oszlopa tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet 8. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000-4000 címeken szerepelnek:

a) az 1100-as címen az Egyesített Óvoda,

b) a 2100-tól 2300-ig terjedő címeken a Szociális ágazatba tartozó költségvetési szervek,

c) a 3100-as címen a Közterület-felügyelet,

d) a 3200-as címen az Intézményműködtető és Fenntartó Központ (a továbbiakban: IMFK),

e) a 4000-es címcsoportban a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások a 3. mellékletben az alábbi főcímcsoportokon és címcsoportokon belül külön címet alkotnak:

a) 6000-es főcímcsoport: Településfejlesztési, -üzemeltetési feladatok,

aa) 6100-as címcsoport: Közterületekhez kapcsolódó feladatok,

ab) 6200-as címcsoport: Környezetvédelmi Alap,

ac) 6300-as címcsoport: Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok,

ad) 6400-as címcsoport: Intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok,

b) 7000-es főcímcsoport: Pénzbeli és természetbeni ellátások,

ba) 7100-as címcsoport: Pénzbeli és természetbeni támogatások,

bb) 7200-as címcsoport: Egyéb szociális szolgáltatások,

bc) 7300-as címcsoport: Egyéb szociális feladatok,

c) 8000-es főcímcsoport: Egyéb önkormányzati feladatok,

ca) 8100-as címcsoport: Oktatási, kulturális, sport tevékenység,

cb) 8200-as címcsoport: Közbiztonsági feladatok,

cc) 8300-as címcsoport: Egyéb támogatások, közszolgáltatási szerződések,

cd) 8400-as címcsoport: Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása,

ce) 8500-as címcsoport: Önkormányzati testület kiadásai,

cf) 8600-as címcsoport: Önkormányzat egyéb kiadásai,

cg) 8700-as címcsoport: Önkormányzati vállalkozások elszámolásai,

d) 9000-es főcímcsoport: Egyéb elszámolások,

da) 9100-as címcsoport: Általános és céltartalékok,

db) 9200-as címcsoport: Önkormányzat működési és egyéb támogatásai,

dc) 9300-as címcsoport: Önkormányzat közhatalmi és egyéb bevételei,

dd) 9400-as címcsoport: Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatása.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet 1-8. sorai határozzák meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek címenkénti és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet 10-16. sorai határozzák meg.

(3) A felújítási és beruházási kiadások feladatonkénti előirányzatait a 3/a. melléklet határozza meg.

(4) A 4. melléklet mutatja be az 1. § (1) bekezdés szerinti kiadásokon és bevételeken belül a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési egyenleg), felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási egyenleg) szerinti bontásban.

(5) A Képviselő-testület az „Angyalföldi Média Közalapítvány” támogatását a 3. melléklet „Egyéb támogatások, közszolgáltatási szerződések” címcsoportban szereplő 8301-es címhez tartozó előirányzat szerint határozza meg.

(6) Az 5. melléklet tartalmazza az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat.

(7) A 6. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételeket, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit 2021-re és az azt követő három évre.

(8) A 7. melléklet a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat mutatja be elkülönítetten.

2. A 2021. évi költségvetés tartalék előirányzatai

4. § *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 10 124 414 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok

a) 6200 (Környezetvédelmi Alap) címen 123 940 ezer Ft,

b) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein 85 039 ezer Ft,

c) 8600 (Önkormányzat egyéb kiadásai) címcsoport címein 344 ezer Ft,

d) 9100-as (Általános- és céltartalékok) címcsoport címein 9 915 091 ezer Ft.

e) 9100-as (Általános- és céltartalékok) címcsoport címein 8 100 970 ezer Ft.

3. A 2021. költségvetési évet követő elkötelezettségek

5. § (1) A költségvetési évet követő három év várható bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet 11., 13. és 15., valamint a 2. melléklet 11., 13. és 15. oszlopa tartalmazza.

(2) A költségvetési évet követő elkötelezettségeket felújítások és beruházások esetén a 3/a. melléklet 5-6. és 10-11. oszlopai tartalmazzák.

4. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel a tartalék előirányzatokra vonatkozó (3) - (4) bekezdésben előírtakra.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 9102 „Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék” terhére a címen szereplő előirányzatnak megfelelő összegig pályázatok benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6402 „Kerületi fejlesztési célú támogatások”, 9101 „Általános tartalék”, 9102 „Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék” címek előirányzatainak átcsoportosítására és felhasználására a címen szereplő előirányzatnak megfelelő összegig.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6304 „Önkormányzati lakások és helyiségek” címen belül a kiemelt előirányzatok között, ehhez kapcsolódva a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására.

(6) Az (1) - (5) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottságot a 7300-as címcsoporton (Egyéb szociális feladatok) belül a 7308 „Egyéb támogatások” cím és a 8400-as „Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása” cím előirányzata 22. § (2) bekezdésében meghatározott része felosztására. A bizottsági döntés alapján az előirányzatok szükséges módosítása a 6. § (1) bekezdése szerint, felhasználása a kötelezettségvállalás általános szabályai szerint, költségvetési szervek támogatása esetén a Képviselő-testület előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó döntése alapján történhet.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a 8205 „Közbiztonsági, bűnmegelőzési célok támogatása” cím előirányzata felosztására. A bizottsági döntés alapján az előirányzatok szükséges módosítása a 6. § (1) bekezdése szerint, felhasználása a kötelezettségvállalás általános szabályai szerint, költségvetési szervek támogatása esetén a Képviselő-testület előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó döntése alapján történhet.

9. § (1) A bizottságok által jóváhagyott céljellegű összegeket önkormányzati támogatásként kell figyelembe venni, azok intézmények közötti átadása nem megengedett.

(2) A 8302 „Egyéb (civil) szervezetek támogatása” cím előirányzatának felosztása az erről szóló önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően történik.

(3) A módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A 7-8. § előírásai alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni.

10. § (1) A költségvetési szervek bevételi előirányzataik pénzügyileg teljesült többletét teljes összegében felhasználhatják. Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben a költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

(2) A költségvetési szervek kiemelt előirányzataik és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett. Az átcsoportosítás csak az Ávr-ben meghatározott esetekben irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázaton elnyert, vagy más támogató által céljelleggel juttatott támogatási összeget, vagy annak egy részét olyan módon használja fel, hogy azt az utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési szerv saját költségvetéséből fedezi, arra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(4) Előirányzataik (1)-(2) bekezdés szerinti módosítását a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az IMFK útján kezdeményezik.

(5) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem a 2021. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(6) Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja 2021-ben 64 000 Ft.

(7) Az önkormányzati köztisztviselők 2021-ben felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 40%-ának, középiskolai végzettség esetén az alapilletményük 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

(8) 2021-ben az önkormányzati köztisztviselők és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) hatálya alá nem tartozó közalkalmazottak jutalmazására, egyéb személyi ösztönzésére legfeljebb a törvény szerinti illetmények eredeti előirányzatának 50%-a fordítható.

11. § (1) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(2) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a központi támogatások jogosultságot meghaladó összege,

c) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:

ca) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,

cb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,

cc) az élelmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,

cd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,

ce) a céljelleggel biztosított személyi juttatások (jutalomkiegészítés, eseti keresetkiegészítés, bérfejlesztés) és azok járulékainak maradványa,

d) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,

e) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott pénzmaradványhoz,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,

h) a költségvetési szervek többletbevételéből képződött maradvány, amennyiben a maradvány felülvizsgálata során - figyelembevéve a költségvetési szerv vezetőjének indokolását - az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,

i) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.

(3) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásaiból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

12. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatokat, a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását, az átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat-átcsoportosításokat és a képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat-módosítási javaslatokat tartalmazó költségvetési-rendelet módosítást a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti

a) a 2021. január 1. - február 28. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendeletét tárgyaló képviselő-testületi ülésen,

b) a 2021. március 1. - június 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2021. szeptemberi képviselő-testületi ülésen,

c) a 2021. július 1. - szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2021. novemberi képviselő-testületi ülésen,

d) a 2021. október 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb 2022. február 28-ig,

ezen felül szükség szerint.

(2) A költségvetési rendelet módosításai során elő kell terjeszteni a rendelet 3., 3/a., 7. számú mellékleteit.

(3) A költségvetés előterjesztésekor tájékoztató jelleggel szöveges indokolással együtt be kell mutatni az alábbi mérlegeket és mellékleteket:

a) az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek és kiadások,

b) a költségvetési szervek létszáma, személyi jellegű kiadásai és járulékai részletezése,

c) a költségvetési szervek dologi kiadásai részletezése,

d) a közvetett támogatások az alábbi részletezettségben:

da) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

db) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

dc) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

dd) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

de) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege,

e) az Önkormányzat költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,

f) előirányzat felhasználási ütemterv.

(4) A zárszámadásnál tájékoztató jelleggel be kell mutatni az alábbi mérlegeket és mellékleteket:

a) az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek és kiadások,

b) központi támogatások elszámolása,

c) a közvetett támogatások az alábbi részletezettségben:

ca) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

cb) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

cc) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

cd) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

ce) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege,

d) az Önkormányzat költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,

e) az Önkormányzat adósságállománya lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek, adósságot keletkeztető ügyletek, eszközök szerinti bontásban,

f) az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban,

g) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve,

h) a vagyonkimutatás,

i) az önkormányzati ingatlanértékesítések,

j) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása,

k) a pénzeszközök változásának bemutatása.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatás szabályozására.

13. § (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 3. mellékletében meghatározott összegek figyelembevételével kell elemi költségvetésüket összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az IMFK igazgatójának előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - Ávr. 9. § (1) bekezdésében jelölt feladatainak ellátására az IMFK-t jelöli ki.

(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra ruházza át az IMFK és a költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyását.

15. § (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek között a polgármesterre ruházza át:

a) a szabad pénzeszközök egy évet meg nem haladó futamidejű betétként, pénzintézetnél történő lekötését,

b) államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír egy évet meg nem haladó futamidejű megszerzését a szabad pénzeszközök hasznosítására.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő értékpapírt a pénzintézettel közös rendelkezésű zárolt alszámlán kell elhelyezni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Magyar Államkincstárnál megvásárolt állampapírokra.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a Képviselő-testület előzetes engedélyével eseti jelleggel támogathatnak alapítványt, közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetet, vehetnek át, adhatnak át államháztartáson kívüli forrást.

(2) A 6-9. §-okban átruházott keretösszegek felosztása során közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek támogathatók.

17. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláit az „OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Nádor utcai Vállalati Business Centrum” vezeti.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szervek támogatását heti finanszírozási terv alapján számla-limit formájában biztosítja. A tényleges pénzforgalomhoz igazodó fedezetet az Önkormányzat fizetési számlájáról biztosítja.

(3) A nem a XIII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott szervezetek részére jóváhagyott támogatások szerződés alapján kerülnek folyósításra.

18. § A Képviselő-testület a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések adományozásához anyagi elismerést állapít meg, melynek összege személyenként:

a) „Budapest Főváros XIII. Kerület Díszpolgára” cím esetében 900 ezer Ft,

b) „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj esetében 700 ezer Ft,

c) „Polgármesteri Dicséret” elismerés esetében 500 ezer Ft,

d) „Az Év Pedagógusa” díj esetében 400 ezer Ft,

e) „Az Év Egészségügyi Dolgozója” díj esetében 400 ezer Ft,

f) „Az Év Szociális Munkása” díj esetében 400 ezer Ft,

g) „Ember az emberért” esélyegyenlőségi díj esetében 400 ezer Ft,

h) „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj” esetében 400 ezer Ft,

i) „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díj” esetében 400 ezer Ft,

j) „XIII. Kerületi Építészeti Díj” esetében 400 ezer Ft.

19. § A lakosság önszerveződő közösségei, a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló más szervezetek támogatásának pályázat alapján felhasználható előirányzata 2021-ben 15 000 ezer Ft. Az előirányzat nyújt fedezetet a Civil Vándordíj odaítélésével kapcsolatos kiadásokra is.

20. § A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtott kamatmentes felújítási kölcsön visszafizetése esetén a szociálisan rászoruló lakástulajdonosokat terhelő törlesztés 50%-os vagy 100%-os elengedésére igénybevehető kedvezmény éves keretösszege 2021-ben 2 500 ezer Ft.

21. § A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának egységára törzsátmérő-centiméterenként 15 ezer Ft.

22. § (1) A Képviselő-testület a XIII. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok támogatását a 3. melléklet 8400-as címe szerint 38 500 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatásból az egyes nemzetiségi önkormányzatokat az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodása szerint 3 000 - 3 000 ezer Ft illeti meg. A támogatási keretösszeg fedezetet nyújt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján az Önkormányzatot terhelő személyi és tárgyi feltételek és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok kiadásaira is.

(2) Az előirányzatból 5 500 ezer Ft-ot a kerületben működő helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati eljárás keretében használhatnak fel. A pályázat lebonyolítása a XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik.

23. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei által támogatási szerződésben nyújtott támogatások esetén a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a szerződésben elszámolási kötelezettséget kell előírni. Az elszámolás szabályait, módját, formáját, határidejét a támogató (kötelezettségvállaló) a támogatott célnak megfelelően határozza meg. Ha a kedvezményezett az elszámolási kötelezettségének nem határidőben, nem megfelelő módon, vagy nem tesz eleget, e kötelezettsége teljesítéséig további támogatás részére nem folyósítható. A szerződésben meg kell határozni annak eseteit, amikor a támogatott a támogatást (vagy annak meghatározott részét) köteles visszafizetni.

24. § (1) A Tervtanács tagjait megillető tiszteletdíj 2021-ben napirendi pontonként bruttó 9 000 Ft.

(2) A szakbírálót megillető tiszteletdíj összege 2021-ben szakbírálatonként bruttó 30 000 Ft.

24/A. § *  A 8. mellékletben szereplő azon feladatok, melyekre az önkormányzat költségvetési vagy finaszírozási bevételei év közben nem nyújtanak fedezetet, a „9209 Kormányzati kompenzáció” címen teljesülő bevételekkel egyező nagyságában emelhetők be a kiadások közé a költségvetési rendelet módosításakor.

5. Záró rendelkezések

25. § * 

26. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

27. § E rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Bujdosó Sándor s.k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1-8. melléklet a 35/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére