Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés által biztosított jogkörben a Polgármester a következőket rendeli el:

A 2020. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 57 763 444 ezer Ft bevétellel és 42 105 257 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 28 820 701 ezer Ft, finanszírozási bevétel 28 942 743 ezer Ft. A finanszírozási bevételből belső finanszírozásra szolgáló bevétel: előző évek maradványának igénybevétele 16 429 857 ezer Ft és lejáró értékpapír 11 988 860 ezer Ft. Egyéb finanszírozási bevétel: államháztartáson belüli megelőlegezés 524 026 ezer Ft. Külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 29 644 757 ezer Ft, finanszírozási kiadás 12 460 500 ezer Ft. A finanszírozási kiadásból értékpapír vásárlás 11 988 860 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 471 640 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a kiadási főösszeg teljesítését kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet 1000 – 4000 címein kimutatott adatok szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadásainak kiemelt előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet 6000 – 9000 címein kimutatott teljesítési adatok szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap felhasználását a 3. mellékletben a 6200 címen szereplő adatoknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület a felújítási kiadások módosított előirányzatait, azok teljesítését 2 086 001 ezer Ft főösszegben, valamint azok feladatonkénti részletezését a 3/a. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások módosított előirányzatait, azok teljesítését 3 580 805 ezer Ft főösszegben, valamint azok célonkénti részletezését a 3/a. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások felhalmozási cél és működési cél szerinti felosztását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület a teljesült bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti felosztását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

Maradvány

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2020. évi felülvizsgált maradványát a 7. melléklet 5. oszlopa szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a javasolt felügyeleti módosításokkal egyetért, és azokat a 7. melléklet 6. oszlopa szerint érintett intézményi részletezésben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának felosztását, áthúzódó kötelezettségeinek teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni a maradványukat érintő fizetési kötelezettségek teljesítéséről, és a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–8. melléklet az 5/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez