Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 9. § (4) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja a Budapest Főváros XIII. kerület épített környezetének alakítása, építészeti örökségének védelme szempontjából meghatározó építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának biztosítása, a tervszerű városfejlesztés követelményeinek érvényre juttatása, valamint a városkép esztétikus kialakításának elősegítése, valamint a településképi követelmények érvényesítése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) illeszkedési szabályai érvényesülésének elősegítése.

2. § A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a jogszabály alapján engedélyhez kötött és más tervtanács hatáskörébe nem utalt

a) a településkép védelméről szóló 13/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: településképi rendelet) szerint tervtanácsi véleményre alapozott településképi véleményezési eljárásra kijelölt építmények építészeti-műszaki terveinek véleményezésére,

b) az e rendeletben meghatározott építmények építészeti-műszaki terveinek véleményezésére,

c) egyes önkormányzati döntések szakmai megalapozása érdekében

helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet (a továbbiakban: Tervtanács).

3. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén lévő, e rendelet alapján tervtanácsi véleményezési kötelezettség alá eső építészeti-műszaki és egyéb tervekre, azok készítőire, tervezőire, továbbá a Tervtanács tagjaira és a bírálóra terjed ki.

(2) A Tervtanácsra a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: tervtanácsokról szóló kormányrendelet), a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint a településképi rendelet vonatkozó előírásait e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

2. A Tervtanács jogállása

4. § (1) A Tervtanács megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerület Építészeti-műszaki Tervtanácsa.

(2) A Tervtanács a településtervezésben vagy az építészeti-műszaki tervezésben, valamint az örökségvédelem területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló szakmai tanácsadó testület.

3. A Tervtanács feladata

5. § A Tervtanács feladata – az 1. §-ban meghatározott célok elérése érdekében – különösen

a) a meglévő településszerkezet és településkép értékeinek védelme;

b) a településkép harmonikus és nívós alakításának elősegítése;

c) a településrendezési és -fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása;

d) az a)–c) pontokban foglaltakkal ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése;

e) az építészeti minőség, szakmai igényesség követelményének való megfelelés véleményezése.

6. § (1) A Tervtanács véleményezi

a) azokat a terveket, amelyekhez jogszabály – hatósági eljárással összefüggésben – helyi építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt ír elő;

b) a településképi véleményezési eljárásra kijelölt építmények építészeti-műszaki terveit;

c) a közterület alakítási terveket;

d) a településrendezési szerződésekhez tartozó telepítési tanulmányterveket;

e) más tervtanács hatáskörébe nem utalt, rendeletben védettnek nyilvánított épületek, épületegyüttesek, valamint világörökségi területen található épületek homlokzatának átalakítását tartalmazó, építési engedélyhez kötött építési munkák terveit;

f) a településképi rendelet 3. mellékletében meghatározott településképi szempontból kiemelten meghatározó területek és útvonalak menti területsávon álló épület közterület felé eső homlokzatának jelentős megváltoztatására, vagy új épület építésére irányuló, engedélyhez nem kötött építési tevékenységek terveit, látványképét;

g) az önkormányzati beruházások tanulmánytervét, vázlattervét, beépítési tervét, továbbá a 4000 m2-t meghaladó közparkra, közterületre vonatkozó terveket;

h) a fejlesztési tervet és a rendezési tervet.

(2) Az önkormányzat főépítésze feladatkörében – szakmai álláspontjának kialakításához – a Tervtanács közreműködését kérheti.

4. A Tervtanács összetétele, a tagokra és a működésre vonatkozó szabályok

7. § (1) A Tervtanács tagjainak száma az elnökkel együtt 8 fő.

(2) A Tervtanács elnöke (a továbbiakban: elnök) az önkormányzat főépítésze.

(3) A Tervtanács tagjait az elnök bízza meg.

(4) A tervtanácsi tagok megbízatása négy évre szól, amely meghosszabbítható. A tervtanácsi tagság a négy év időtartam letelte előtt is megszűnik lemondással, a megbízás visszavonásával vagy a tag halálával.

8. § (1) Az elnök hatásköre a tervtanácsokról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása.

(2) Az elnököt tartós akadályoztatása esetén az általa kijelölt tervtanácsi tag helyettesíti.

9. § (1) A Tervtanács munkájának szervezését, valamint a működésével kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat a Főépítészi Iroda erre kijelölt köztisztviselője, mint a Tervtanács titkára látja el, aki az erre irányuló tevékenységét az elnök irányításával végzi.

(2) A Tervtanács titkára

a) vizsgálja a Tervtanács hatáskörének és illetékességének fennállását,

b) az elnök döntésének megfelelően elektronikus úton meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevőit és gondoskodik a tervtanácsi tárgyalások meghívójának az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről;

c) vizsgálja, hogy a benyújtott tervdokumentáció tartalmazza-e a vonatkozó kormányrendeletben és e rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket, előkészíti a hiánypótlásra való felhívást;

d) az elnök részére hitelesítésre előkészíti a tervtanácsi véleményt;

e) megküldi az érintettnek a tervtanácsi véleményt;

f) végzi a Tervtanács működésével kapcsolatos iratkezelési feladatokat;

g) gondoskodik a tervtanácsi vélemények nyilvántartásáról.

10. § (1) Az elnök az egyes szakkérdések tisztázása, illetve a Tervtanács megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében bírálót kérhet fel.

(2) A bírálóra a Tervtanács tagjára vonatkozóan a tervtanácsokról szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai feltételek az irányadók. Bírálónak tervtanácsi tag is felkérhető.

(3) A bíráló feladata a Tervtanácsra benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatának elkészítése.

11. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában, a Tervtanács tagját és a bírálót – az elnök kivételével – a tervtanácsi ülésen tárgyalt mindazon napirend után, amelyen részt vett, vagy bírálta, tiszteletdíj illeti meg

(2) A Tervtanács tagjait és a bírálót megillető tiszteletdíj az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg.

(3) A tiszteletdíjak kifizetésére – a tárgyfélévi munka összegzését követően – félévente, a tárgyfélévet követő 30 napon belül kerül sor.

(4) A Tervtanács működésével kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli, ennek előirányzatát a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell megtervezni.

12. § (1) A bírálóra, valamint az összeférhetetlenségre a tervtanácsokról szóló kormányrendelet vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a bíráló és a tervtanácsi tag esetében az összeférhetetlenség megállapításáról az elnök, az elnök esetében a polgármester dönt.

(2) Nem lehet a Tervtanács tagja vagy bírálója az a személy, aki

a) bűncselekményt követett el, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés időpontjáig, de legalább egy évig,

b) szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett el, annak jogerős megállapításától számított egy évig,

c) a Magyar Építész Kamara illetékes szervétől etikai-fegyelmi büntetést kapott, a büntetés időtartama alatt és annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig.

(3) Amennyiben az összeférhetetlenség valamely tag vagy az elnök esetén egy adott napirend tárgyalásánál merül fel, annak tárgyalásában és a szavazásban a tag vagy az elnök nem vehet részt.

5. A Tervtanács eljárásának szabályai

13. § (1) A tervtanácsi eljárás az arra irányuló kérelem, az aláírt, melléklet szerinti tervtanácsi adatlap, továbbá a tervdokumentáció benyújtásával indul.

(2) A Tervtanácshoz benyújtott tervdokumentációnak a tervtanácsokról szóló kormányrendelet vonatkozó előírásaiban meghatározott munkarészeket kell tartalmaznia.

(3) A tervdokumentációt a tervtanács ülése előtt legalább 8 nappal két példányban papír alapon és egy példányban elektronikusan (pdf formátumban) kell benyújtani.

(4) A benyújtott tervdokumentációt a tervtanácsi tagok számára a tárgyalás előtt legalább 4 munkanappal tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni.

(5) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

14. § (1) A tervtanácsi eljárás keretében a tervező, vagy az építtető kezdeményezheti a munkaközi tervdokumentáció konzultáció keretében történő bemutatását. A konzultáció eredményéről konzultációs vélemény készül, amely tartalmazza a Tervtanács – továbbtervezéssel kapcsolatos – észrevételeit és javaslatait.

(2) A konzultációs véleménnyel a tervdokumentáció bemutatási kötelezettsége nem minősül teljesítettnek.

15. § (1) A Tervtanács szükség szerinti gyakorisággal, de legalább havonta ülésezik.

(2) A Tervtanács ülései nem nyilvánosak.

(3) A Tervtanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a tervtanácsokról szóló kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően

a) a kerületfejlesztéssel foglalkozó alpolgármestert,

b) a Képviselő-testület kerületfejlesztési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottságának elnökét.

(4) A tanácskozási joggal meghívottak távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

(5) A tervtanácsi tag jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével – így interaktív kommunikációt lehetővé tevő, képi megjelenítésű információ-technikai eszközzel vagy telefonon történő bekapcsolódással – is gyakorolhatja.

(6) A Tervtanács legalább három, szavazati joggal rendelkező tervtanácsi tag jelenléte esetén határozatképes. A határozatképességnél az elektronikus úton történő részvételt is figyelembe kell venni.

(7) A Tervtanács döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(8) A Tervtanács üléséről hangfelvétel készül.

(9) A Tervtanács a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok és tervek védelméről, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságáról.

16. § (1) A Tervtanács a szakmai véleményezés során a tervtanácsokról szóló kormányrendeletben foglaltak érvényesülése mellett vizsgálja a településképi arculati kézikönyv ajánlásainak és a településképi rendelet előírásainak való megfelelést, továbbá az önkormányzat fejlesztési terveivel, dokumentumaival való összhangot.

(2) A Tervtanács az épület funkcionális tartalmával, alaprajzi megoldásával kapcsolatban ajánlásokat fogalmazhat meg, ha az hatással van az épület tömegének vagy homlokzatának kialakítására.

17. § (1) A Tervtanács szakmai véleményét a 16. §-ban meghatározott szempontok vizsgálata alapján alakítja ki.

(2) A Tervtanács a tervdokumentációt véleményében engedélyezésre, illetve a tervdokumentáció alapján az építési tevékenységet megvalósításra

a) – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – ajánlja, vagy

b) nem ajánlja.

(3) A vélemény indokolása tartalmazza a 16. §-ban meghatározott szempontok vizsgálatának eredményét és a (2) bekezdés b) pontja esetén a minősítés indokát, valamint az átdolgozásra vonatkozó szempontokat, javaslatokat.

(4) A Tervtanács véleményét írásba kell foglalni, amely tartalmazza a vélemény évenként kezdődő folyamatos sorszámát, a (2) bekezdés szerinti ajánlást, továbbá a (3) bekezdés szerinti indokolást.

18. § A Tervtanács működésének és eljárásának – az e rendeletben nem szabályozott – egyéb szabályait a Tervtanács Ügyrendje határozza meg. Az Ügyrendet az elnök javaslata alapján a Tervtanács fogadja el.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba.

20. § E rendelet előírásait a hatályba lépését követően kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban kell alkalmazni.

21. § * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet az 5/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

TERVTANÁCSI ADATLAP
a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Építészeti-műszaki Tervtanácsához véleményezésre benyújtott tervhez

Benyújtott terv műfaja
(koncepcióterv, ép. eng. terv, egyéb)
Ingatlan címe
és helyrajzi száma
Telekterület (m2)
Övezeti besorolás
A tervezett épület funkciója
Lakásszám (db)
Átlag lakásméret (m2)
Bruttó össz-szintterület (m2)
Megengedett Tervezett
Szintterületi mutató értéke
Terepszint feletti beépítés mértéke (%)
Terepszint alatti beépítés mértéke (%)
Építménymagasság (m)
Zöldfelületi mutató értéke
Előírt Tervezett
Parkolószám (db) – épületben
– felszínen
Benyújtott tervek
(tervlap db, műleírás)
Tervező szervezet neve, címe
telefonszáma, e-mail címe
Felelős tervező neve
építészkamarai névjegyzékszáma
telefonszáma, e-mail címe
Építtető neve, címe
telefonszáma, e-mail címe

Budapest, 20...... ..................... hó ....... nap

aláírás